Zack Love quotes | 10 quotes van Zack Love

Ben je op zoek naar een Zack Love quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Zack Love quotes. Veel leesplezier!

Zack Love quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Zack Love verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Zack Love quotes:

But I stayed up thinking about how I’ve been lying to him, no less than I lie to myself in my pre-sleep ritual. And I lied to him again just as we were growing more intimate than ever and he asked me about my scar.

NL: Maar ik bleef denken aan hoe ik tegen hem heb gelogen, net zomin als tegen mezelf liegen in mijn pre-slaap ritueel. En ik loog weer tegen hem toen we intiemer werden dan ooit en hij vroeg me naar mijn litteken.

— Zack Love, Anissa’s Redemption


He clearly suffers from some past traumas too, so hopefully he’ll understand why I was untruthful to him about mine.

NL: Hij lijdt duidelijk ook aan trauma’s uit het verleden, dus hopelijk begrijpt hij waarom ik onwaar tegen hem was over de mijne.

— Zack Love, Anissa’s Redemption


Adding to my emotional dizziness on Sunday, I spoke with my sister, who kept noting how amazing Michael is, and what a brave and selfless man he is for having helped as he did.

NL: Toevoegen aan mijn emotionele duizeligheid op zondag, sprak ik met mijn zus, die bleef merken hoe geweldig Michael is, en wat een dappere en onbaatzuchtige man hij is voor het hebben geholpen zoals hij deed.

— Zack Love, Anissa’s Redemption


My past still haunts me when I sleep, although I saw that – much to my surprise- his does as well.

NL: Mijn verleden achtervolgt me nog steeds als ik slaap, hoewel ik dat – tot mijn verbazing – ook zag.

— Zack Love, Anissa’s Redemption


But then, as I looked in the mirror, I became fixated on some hairs near my carotid artery that were still there. I pushed the blade deep against my neck to shave them off, and then blood squirted out.

NL: Maar toen ik in de spiegel keek, raakte ik gefixeerd op wat haren bij mijn halsslagader die er nog waren. Ik duwde het mes diep tegen mijn nek om ze eraf te scheren, en toen kwam er bloed uit.

— Zack Love, Anissa’s Redemption


A few minutes later, my eyes began to feel a bit droopy, but I vaguely noticed that Anissa was whispering something.

NL: Een paar minuten later begonnen mijn ogen een beetje kwijlend te voelen, maar ik merkte vaag op dat Anissa iets fluisterde.

— Zack Love, Anissa’s Redemption


The lead-up to the moment was magical in every respect, but a part of me was, and still is, uneasy about the whole thing for many reasons.

NL: De aanloop naar het moment was magisch in elk opzicht, maar een deel van mij was, en is nog steeds, ongemakkelijk over de hele zaak om vele redenen.

— Zack Love, Anissa’s Redemption


In addition to my new outlook on life, in some absurdly simple way, Anissa gave me several new reasons to live. Above all, I had to see her again and find out what, if anything, would happen between her and me.

NL: Naast mijn nieuwe kijk op het leven, op een absurd simpele manier, gaf Anissa me een aantal nieuwe redenen om te leven. Bovenal moest ik haar weer zien en uitzoeken wat er zou gebeuren tussen haar en mij.

— Zack Love, Anissa’s Redemption


She was somehow this damaged creature I had fortuitously encountered along my path and now cared about as a result. Granted, I didn’t cause her harm, as I did with Icarus, but I somehow began to feel responsible for her welfare.

NL: Ze was op een of andere manier een beschadigd schepsel waar ik toevallig langs mijn pad was tegengekomen en dat nu als gevolg daarvan om gaf. Toegegeven, ik heb haar geen kwaad gedaan, zoals ik deed met Icarus, maar ik begon me verantwoordelijk te voelen voor haar welzijn.

— Zack Love, Anissa’s Redemption


The danger of prolonged despair is its tendency to cloud the gift of a new beginning that every tomorrow offers. –Anissa’s Redemption

NL: Het gevaar van langdurige wanhoop is de neiging om de gave van een nieuw begin dat elke morgen biedt, te vertroebelen. –Anissa’s Verlossing

— Zack Love