Woody Allen quotes | 22 quotes van Woody Allen

Ben je op zoek naar een Woody Allen quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Woody Allen quotes. Veel leesplezier!

Woody Allen quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Woody Allen verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Woody Allen quotes:

I don’t know the question, but sex is definitely the answer.

NL: Ik weet de vraag niet, maar seks is zeker het antwoord.

— Woody Allen


Life doesn’t imitate art, it imitates bad television.

NL: Het leven imiteert kunst niet, het imiteert slechte televisie.

— Woody Allen


If you want to make God laugh, tell him about your plans.

NL: Als je God wilt laten lachen, vertel hem dan over je plannen.

— Woody Allen


My one regret in life is that I am not someone else.

NL: Mijn enige spijt in het leven is dat ik niet iemand anders ben.

— Woody Allen


You rely too much on brain. The brain is the most overrated organ.

NL: Je vertrouwt te veel op hersenen. De hersenen zijn het meest overgewaardeerde orgaan.

— Woody Allen


Money is better than poverty, if only for financial reasons.

NL: Geld is beter dan armoede, al was het maar om financiële redenen.

— Woody Allen, Without Feathers


All people know the same truth. Our lives consist of how we choose to distort it.

NL: Alle mensen kennen dezelfde waarheid. Ons leven bestaat uit hoe we ervoor kiezen om het te verstoren.

— Woody Allen


Honey! Bring down a copy of my will – and an eraser!

NL: Schat! Breng een kopie van mijn testament en een gum.

— Woody Allen


To you, I’m an atheist.To God, I’m the loyal opposition.

NL: Voor jou ben ik een atheïst. Voor God ben ik de trouwe oppositie.

— Woody Allen


God is silent. Now if only man would shut up.

NL: God is stil. Als de mens nu zwijgt.

— Woody Allen


I just can’t listen to any more Wagner, you know…I’m starting to get the urge to conquer Poland.

NL: Ik kan gewoon niet meer naar Wagner luisteren, weet je… ik begin de drang te krijgen om Polen te veroveren.

— Woody Allen


I took a test in Existentialism. I left all the answers blank and got 100.

NL: Ik heb een test gedaan in Existentialisme. Ik liet alle antwoorden leeg en kreeg 100.

— Woody Allen


You can live to be a hundred if you give up all the things that make you want to live to be a hundred.

NL: Je kunt leven om honderd te zijn als je alle dingen opgeeft waardoor je wilt leven om honderd te zijn.

— Woody Allen


I did not marry the first girl that I fell in love with, because there was a tremendous religious conflict, at the time. She was an atheist, and I was an agnostic.

NL: Ik trouwde niet met het eerste meisje waar ik verliefd op werd, omdat er toen een enorm religieus conflict was. Ze was atheïst en ik was agnosticus.

— Woody Allen


Photons have mass? I didn’t even know they were Catholic.

NL: Hebben fotonen massa? Ik wist niet eens dat ze katholiek waren.

— Woody Allen


If Jesus came back and saw what was being done in his name, he’d never stop throwing up.

NL: Als Jezus terugkwam en zag wat er in zijn naam werd gedaan, zou hij nooit stoppen met overgeven.

— Woody Allen, Hannah and Her Sisters


My brain? That’s my second favorite organ.

NL: Mijn hersenen? Dat is mijn tweede favoriete orgel.

— Woody Allen


I hate reality but it’s still the best place to get a good steak.

NL: Ik haat de realiteit, maar het is nog steeds de beste plek om een goede biefstuk te krijgen.

— Woody Allen


If you’re not failing every now and again, it’s a sign you’re not doing anything very innovative.

NL: Als je niet af en toe faalt, is het een teken dat je niets vernieuwends doet.

— Woody Allen


The artist’s job is not to succumb to despair but to find an antidote for the emptiness of existence.

NL: Het is niet de taak van de kunstenaar om te bezwijken aan wanhoop, maar om een tegengif te vinden voor de leegte van het bestaan.

— Woody Allen


Death doesn’t really worry me that much, I’m not frightened about it… I just don’t want to be there when it happens.

NL: De dood baart me niet zoveel zorgen, ik ben er niet bang voor… Ik wil er gewoon niet bij zijn als het gebeurt.

— Woody Allen


I can’t do anything to death, doctor’s orders.

NL: Ik kan niets aan de dood doen, dokter’s orders.

— Woody Allen