Winston S. Churchill quotes | 22 quotes van Winston S. Churchill

Ben je op zoek naar een Winston S. Churchill quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Winston S. Churchill quotes. Veel leesplezier!

Winston S. Churchill quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Winston S. Churchill verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Winston S. Churchill quotes:

To each there comes in their lifetime a special moment when they are figuratively tapped on the shoulder and offered the chance to do a very special thing, unique to them and fitted to their talents. What a tragedy if that moment finds them unprepared or unqualified for that which could have been their finest hour.

NL: Voor ieder komt er in hun leven een speciaal moment waarop ze figuurlijk op de schouder worden afgetapt en de kans bieden om iets heel speciaals te doen, unieks voor hen en aangepast aan hun talenten. Wat een tragedie als dat moment hen onvoorbereid of ongekwalificeerd vindt voor wat hun mooiste uur had kunnen zijn.

— Winston S. Churchill


A joke is a very serious thing.

NL: Een grap is heel serieus.

— Winston S. Churchill


This is not the end, this is not even the beginning of the end, this is just perhaps the end of the beginning.

NL: Dit is niet het einde, dit is niet eens het begin van het einde, dit is misschien wel het einde van het begin.

— Winston S. Churchill


Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

NL: Succes is niet definitief, falen is niet fataal: het is de moed om door te gaan dat telt.

— Winston S. Churchill


For myself I am an optimist – it does not seem to be much use to be anything else.

NL: Voor mezelf ben ik een optimist – het lijkt niet veel nuttig om iets anders te zijn.

— Winston S. Churchill


Attitude is a little thing that makes a big difference.

NL: Attitude is een klein ding dat een groot verschil maakt.

— Winston S. Churchill


We are all worms, But I do believe that I am a glow worm.

NL: We zijn allemaal wormen, maar ik geloof dat ik een gloeiworm ben.

— Winston S. Churchill, Never Give In!: The Best of Winston Churchill’s Speeches


All of the great empires of the future will be empires of the mind.

NL: Alle grote rijken van de toekomst zullen rijken van de geest zijn.

— Winston S. Churchill


My tastes are simple: I am easily satisfied with the best.

NL: Mijn smaak is eenvoudig: ik ben gemakkelijk tevreden met de beste.

— Winston S. Churchill


History will be kind to me for I intend to write it.

NL: Geschiedenis zal aardig voor me zijn want ik ben van plan om het te schrijven.

— Winston S. Churchill


Personally, I’m always ready to learn, although I do not always like being taught.

NL: Persoonlijk ben ik altijd klaar om te leren, hoewel ik het niet altijd leuk vind om onderwezen te worden.

— Winston S. Churchill


Don’t interrupt me while I’m interrupting.

NL: Onderbreek me niet terwijl ik stoor.

— Winston S. Churchill


An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last.

NL: Een kalmeerder is iemand die een krokodil voedt, in de hoop dat het hem als laatste opeet.

— Winston S. Churchill


When the eagles are silent, the parrots begin to jabber.

NL: Als de adelaars stil zijn, beginnen de papegaaien te jabberen.

— Winston S. Churchill


An old battleax of a woman said to Winston Churchill, “If you were my husband I would put poison in your tea.” Churchill’s response, “Ma’am if you were my wife I would drink it.

NL: Een oude strijdbijl van een vrouw zei tegen Winston Churchill: “Als je mijn man was, zou ik vergif in je thee doen.” Churchills antwoord: “Mevrouw als u mijn vrouw was, zou ik het opdrinken.

— Winston S. Churchill


When you get a thing the way you want it, leave it alone.

NL: Als je iets krijgt zoals je het wilt, laat het dan met rust.

— Winston S. Churchill


This paper, by its very length, defends itself from ever being read.

NL: Dit papier, door zijn lengte, verdedigt zichzelf tegen ooit gelezen te worden.

— Winston S. Churchill


Never, never, never give in!

NL: Geef nooit, nooit, nooit toe!

— Winston S. Churchill


Healthy citizens are the greatest asset any country can have.

NL: Gezonde burgers zijn de grootste troef die een land kan hebben.

— Winston S. Churchill


If you are going through hell, keep going

NL: Als je door een hel gaat, ga dan door.

— Winston S. Churchill


I’m bored with it all. – Last Words

NL: Ik heb er genoeg van. – Laatste woorden

— Winston S. Churchill


It is a good thing for an uneducated man to read books of quotations.

NL: Het is goed voor een ongeschoolde man om citatenboeken te lezen.

— Winston S. Churchill