William Wordsworth quotes | 13 quotes van William Wordsworth

Ben je op zoek naar een William Wordsworth quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste William Wordsworth quotes. Veel leesplezier!

William Wordsworth quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van William Wordsworth verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste William Wordsworth quotes:

Habit rules the unreflecting herd.

NL: Gewoonte regeert de onreflecterende kudde.

— William Wordsworth


Books! tis a dull and endless strife:Come, hear the woodland linnet,How sweet his music! on my life,There’s more of wisdom in it.

NL: Boeken! tis een saaie en eindeloze strijd:Kom, hoor het bos linnet,Hoe lief zijn muziek! Er zit meer wijsheid in mijn leven.

— William Wordsworth, Wordsworth: Poems


Though nothing can bring back the hourOf splendor in the grass, of glory in the flower;We will grieve not, rather findStrength in what remains behind;In the primal sympathyWhich having been must ever be…

NL: Hoewel niets het uur terug kan brengen van pracht in het gras, van glorie in de bloem;We zullen niet treuren, eerder Strengte vinden in wat er achter blijft;In de primaire sympathieDie ooit geweest moet zijn…

— William Wordsworth


The thought of our past years in me doth breed Perpetual benediction: not indeed For that which is most worthy to be blest— Delight and liberty, the simple creed Of Childhood, whether busy or at rest, With new-fledged hope still fluttering in his breast.

NL: De gedachte van onze afgelopen jaren in mij doet voort voort Perpetual zegening: Niet inderdaad Voor dat wat het meest waardig is om blest te zijn delight en vrijheid, de eenvoudige geloofsovertuiging van de kindertijd, hetzij druk of in rust, Met nieuw-echte hoop nog steeds uitwaaierende in zijn borst.

— William Wordsworth


Nature never did betrayThe heart that loved her.

NL: De natuur heeft nooit het hart verraden dat van haar hield.

— William Wordsworth


Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings: it takes its origin from emotion recollected in tranquility.

NL: Poëzie is de spontane overstroming van krachtige gevoelens: het neemt zijn oorsprong uit emotie herinnert zich in rust.

— William Wordsworth, Lyrical Ballads


Our birth is but a sleep and a forgetting:The Soul that rises with us, our life’s Star,Hath had elsewhere its setting,And cometh from afar:Not in entire forgetfulness,And not in utter nakedness,But trailing clouds of glory do we come

NL: Onze geboorte is slechts een slaap en een vergeten:De Ziel, die met ons opkomt, onze levensster,Hath had elders zijn ondergang,En komt van verre:Niet in volledige vergeetachtigheid,En niet in volkomen naaktheid,Maar vertwijfelende wolken der heerlijkheid komen wij

— William Wordsworth


For I have learned to look on nature, not as in the hour of thoughtless youth; but hearing oftentimes the still, sad music of humanity.

NL: Want ik heb geleerd om naar de natuur te kijken, niet zoals in het uur van de onnadenkende jeugd; maar het vaak horen van de stille, trieste muziek van de mensheid.

— William Wordsworth, Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey


When from our better selves we have too longBeen parted by the hurrying world, and droop,Sick of its business, of its pleasures tired,How gracious, how benign, is Solitude

NL: Wanneer van onze betere zelf hebben we te lang Been gescheiden door de haastende wereld, en hangen, Ziek van zijn zaken, van zijn genoegens moe, Hoe genadig, hoe goedaardig, is eenzaamheid

— William Wordsworth


Dreams, books, are each a world; and books, we know,Are a substantial world, both pure and good:Round these, with tendrils strong as flesh and blood,Our pastime and our happiness will grow.

NL: Dromen, boeken, zijn elk een wereld; en boeken, we weten,Zijn een substantiële wereld, zowel zuiver als goed:Rond deze, met tentakels sterk als vlees en bloed,Ons tijdverdrijf en ons geluk zal groeien.

— William Wordsworth


The eye–it cannot choose but see;We cannot bid the ear be still;Our bodies feel, where’er they be,Against or with our will.

NL: Het oog – het kan niet anders dan zien;We kunnen niet zeggen dat het oor stil is;Onze lichamen voelen, waar ze zijn, tegen of met onze wil.

— William Wordsworth, Lyrical Ballads


She was a Phantom of delightWhen first she gleam’d upon my sight;A lovely Apparition, sentTo be a moment’s ornament:Her eyes as stars of twilight fair;Like twilight’s, too, her dusky hair;But all things else about her drawnFrom May-time and the cheerful dawn;A dancing shape, an image gay,To haunt, to startle, and waylay.

NL: Ze was een Phantom of pleasureToen ze voor het eerst op mijn gezicht schitterde;Een mooie Verschijning, gezondenTo be a moment’s ornament:Haar ogen als sterren van schemering fair;Net als schemering, ook haar schemerige haar;Maar al het andere over haar getekendVan mei-tijd en de vrolijke dageraad;Een dansende vorm, een beeld gay,Om te spoken, te schrikken, en waylay.

— William Wordsworth


One impulse from a vernal wood May teach you more of man, Of moral evil and of good, Than all the sages can.

NL: Een impuls van een lentehout kan je meer van de mens leren, van het moreel kwaad en van het goede, dan alle wijzen kunnen.

— William Wordsworth