William Shakespeare quotes | 118 quotes van William Shakespeare

Ben je op zoek naar een William Shakespeare quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste William Shakespeare quotes. Veel leesplezier!

William Shakespeare quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van William Shakespeare verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste William Shakespeare quotes:

Love all, trust a few, do wrong to none.

NL: Liefde iedereen, vertrouwen een paar, doen verkeerd aan niemand.

— William Shakespeare, All’s Well That Ends Well


Love looks not with the eyes, but with the mind,And therefore is winged Cupid painted blind.

NL: Liefde kijkt niet met de ogen, maar met de geest, en daarom is gevleugeld Cupido blind geschilderd.

— William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream


This above all: to thine own self be true, And it must follow, as the night the day, Thou canst not then be false to any man.

NL: Dit boven alles: voor uw eigen zelf waar zij, En het moet volgen, als de nacht de dag, Gij kunt dan niet vals zijn aan een man.

— William Shakespeare, Hamlet


The course of true love never did run smooth.

NL: De loop van ware liefde liep nooit soepel.

— William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream


Don’t waste your love on somebody, who doesn’t value it.

NL: Verspil je liefde niet aan iemand die het niet waardeert.

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


Good night, good night! parting is such sweet sorrow, That I shall say good night till it be morrow.

NL: Welterusten. Afscheid nemen is zo’n lief verdriet, dat ik welterusten zal zeggen tot morgen.

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


Love is heavy and light, bright and dark, hot and cold, sick and healthy, asleep and awake- its everything except what it is! (Act 1, scene 1)

NL: Liefde is zwaar en licht, helder en donker, warm en koud, ziek en gezond, slapend en wakker, alles behalve wat het is! (Act 1, scène 1)

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


They do not love that do not show their love.

NL: Ze houden niet van mensen die hun liefde niet tonen.

— William Shakespeare, The Two Gentlemen of Verona


Love is not loveWhich alters when it alteration finds,Or bends with the remover to remove.O no, it is an ever-fixed markThat looks on tempests and is never shaken;It is the star to every wand’ring bark,Whose worth’s unknown, although his height be taken.”

NL: Liefde is geen liefdeDie verandert wanneer het verandering vindt,Of buigt met de verwijder om te verwijderen.O nee, het is een steeds vaste merkDat kijkt op stormen en wordt nooit geschud;Het is de ster aan elke toverstok bast,Wiens waarde onbekend is, hoewel zijn hoogte wordt genomen.”

— William Shakespeare, Shakespeare’s Sonnets


And yet,to say the truth, reason and love keep little company together nowadays.

NL: En toch, om de waarheid te zeggen, reden en liefde houden weinig gezelschap tegenwoordig.

— William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream


I had rather hear my dog bark at a crow, than a man swear he loves me.

NL: Ik had liever mijn hond horen blaffen naar een kraai, dan een man die zweert dat hij van me houdt.

— William Shakespeare, Much Ado About Nothing


O serpent heart hid with a flowering face!Did ever a dragon keep so fair a cave?Beautiful tyrant, feind angelical, dove feather raven, wolvish-ravening lamb! Despised substance of devinest show, just opposite to what thou justly seemest – A dammed saint, an honourable villain!

NL: O slang hart verborgen met een bloeiend gezicht!Heeft ooit een draak gehouden zo eerlijk een grot?Mooie tiran, feind engelachtige, duivenveer raven, wolvis-verzwarende lam! Verwoeste substantie van devinest show, precies tegenover wat je terecht lijkt – Een verdoemde heilige, een eerzame schurk!

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


…Who could refrain, That had a heart to love, and in that heart Courage to make love known?

NL: …Wie kon zich onthouden, dat had een hart om lief te hebben, en in dat hart Moed om de liefde bekend te maken?

— William Shakespeare, Macbeth


Sweets to the sweet.

NL: Sweets to the sweet.

— William Shakespeare, Hamlet


See how she leans her cheek upon her hand. O, that I were a glove upon that hand That I might touch that cheek!

NL: Kijken hoe ze haar wang op haar hand neigt. Oh, dat ik een handschoen op die hand was om die wang aan te raken!

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


I do love nothing in the world so well as you- is not that strange?

NL: Ik hou van niets in de wereld zo goed als jij. Is dat niet vreemd?

— William Shakespeare, Much Ado About Nothing


For she had eyes and chose me.

NL: Want ze had ogen en koos mij.

— William Shakespeare, Othello


For which of my bad parts didst thou first fall in love with me?

NL: Voor welke van mijn slechte delen ben je voor het eerst verliefd op mij geworden?

— William Shakespeare, Much Ado About Nothing


Love comforteth like sunshine after rain.

NL: Liefde troost als zonneschijn na regen.

— William Shakespeare, The Complete Sonnets and Poems


O, hereWill I set up my everlasting rest,And shake the yoke of inauspicious starsFrom this world-wearied flesh. Eyes, look your last!Arms, take your last embrace! and, lips, O youThe doors of breath, seal with a righteous kissA dateless bargain to engrossing death!

NL: O, hier zal ik mijn eeuwige rust opzetten, en schud het juk van onheilspellende sterrenVan dit wereldvermoeide vlees. Ogen, kijk je laatste!Arms, neem je laatste omhelzing! En, lippen, o uDe deuren van de adem, verzegelen met een rechtvaardige kusEen dateloze koopje om de dood te boeien!

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


If music be the food of love, play on.

NL: Als muziek het voedsel van de liefde is, speel dan verder.

— William Shakespeare, Twelfth Night


I’ll follow thee and make a heaven of hell,To die upon the hand I love so well.

NL: Ik zal u volgen en maak een hemel van de hel,Om te sterven op de hand die ik zo goed liefheb.

— William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream


Under loves heavy burden do I sink.–Romeo

NL: Onder liefdes zware last moet ik zinken.–Romeo

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


love is blindand lovers cannot see the pretty follies that themselves commit

NL: liefde is blind en geliefden kunnen de mooie follies niet zien die ze zelf begaan

— William Shakespeare, The Merchant of Venice


Love is merely a madness; and, I tell you, deserves as well a dark house and a whip as madmen do; and the reason why they are not so punish’d and cured is that the lunacy is soordinary that the whippers are in love too.

NL: Liefde is slechts een krankzinnigheid; en, zeg ik u, verdient net zo goed een donker huis en een zweep als gekken; en de reden waarom ze niet zo gestraft en genezen zijn, is dat de waanzin rustgevend is dat de zweepslagen ook verliefd zijn.

— William Shakespeare, As You Like It


Love moderately. Long love doth so.Too swift arrives as tardy as too slow.*Love each other in moderation. That is the key to long-lasting love. Too fast is as bad as too slow.*

NL: Liefde matig. Lange liefde doet dat.Te snel arriveert zo laat als te langzaam.* Hou met mate van elkaar. Dat is de sleutel tot langdurige liefde. Te snel is net zo erg als te langzaam.*

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


I pray you, do not fall in love with me, for I am falser than vows made in wine.

NL: Ik bid u, word niet verliefd op mij, want ik ben valser dan geloften gemaakt in wijn.

— William Shakespeare, As You Like It


If love be rough with you, be rough with love. Prick love for pricking and you beat love down.

NL: Als liefde ruig met je is, wees dan ruw met liefde. Klootzak liefde voor pricking en je slaat liefde naar beneden.

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


I love you with so much of my heart that none is left to protest.

NL: Ik hou zoveel van je dat er niemand meer is om te protesteren.

— William Shakespeare, Much Ado About Nothing


Life … is a taleTold by an idiot, full of sound and fury,Signifying nothing.

NL: Het leven… is een verhaal… verteld door een idioot, vol geluid en woede… en niets te verklaren.

— William Shakespeare, Macbeth


How far that little candle throws his beams! So shines a good deed in a weary world.

NL: Hoe ver gooit die kleine kaars zijn balken! Dus schittert een goede daad in een vermoeide wereld.

— William Shakespeare, The Merchant of Venice


Out, out, brief candle! Life’s but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.

NL: Uit, uit, korte kaars! Het leven is maar een wandelende schaduw, een arme speler die zijn uur op het podium studeert en friteert en niet meer gehoord wordt. Het is een verhaal verteld door een idioot, vol van geluid en woede, betekenend niets.

— William Shakespeare, Macbeth


Like madness is the glory of this life.

NL: Alsof waanzin de glorie van dit leven is.

— William Shakespeare, Timon of Athens


Hell is empty and all the devils are here.

NL: De hel is leeg en alle duivels zijn hier.

— William Shakespeare, The Tempest


Of all the wonders that I have heard,It seems to me most strange that men should fear;Seeing death, a necessary end,Will come when it will come.(Act II, Scene 2)

NL: Van alle wonderen die ik heb gehoord,Het lijkt mij zeer vreemd dat de mensen moeten vrezen; Ziende de dood, een noodzakelijk einde,zal komen wanneer het zal komen.(Wet II, scène 2)

— William Shakespeare, Julius Caesar


Better a witty fool, than a foolish wit.

NL: Beter een geestige dwaas, dan een dwaze geest.

— William Shakespeare, Twelfth Night


Tis an ill cook that cannot lick his own fingers.

NL: Een zieke kok die zijn eigen vingers niet kan likken.

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool.

NL: De dwaas denkt dat hij wijs is, maar de wijze weet dat hij een dwaas is.

— William Shakespeare, As You Like It


My soul is in the sky.

NL: Mijn ziel is in de lucht.

— William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream


Women may fall when there’s no strength in men.Act II

NL: Vrouwen kunnen vallen als er geen kracht in mannen.Act II

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


These violent delights have violent ends.

NL: Deze gewelddadige geneugten hebben gewelddadige einden.

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


So wise so young, they say, do never live long.

NL: Zo wijs zo jong, zeggen ze, leef nooit lang.

— William Shakespeare, Richard III


A knavish speech sleeps in a fool’s ear.

NL: Een knavish speech slaapt in het oor van een dwaas.

— William Shakespeare, Hamlet


There’s a divinity that shapes our ends,Rough-hew them how we will.

NL: Er is een goddelijkheid die vorm geeft aan onze einden, ruw-houwen ze hoe we willen.

— William Shakespeare, Hamlet


Men must endureTheir going hence, even as their coming hither.Ripeness is all.

NL: Mannen moeten hun weg hierheen doorstaan, zelfs als hun komst hierheen.Ripeniteit is alles.

— William Shakespeare, King Lear


Journeys end in lovers meeting, Every wise man’s son doth know.

NL: De reis eindigt in een ontmoeting met geliefden, de zoon van elke wijze man weet het.

— William Shakespeare, Twelfth Night


There are occasions and causes, why and wherefore in all things.

NL: Er zijn gelegenheden en oorzaken, waarom en waarom in alle dingen.

— William Shakespeare


His life was gentle; and the elementsSo mixed in him, that Nature might stand upAnd say to all the world, THIS WAS A MAN!

NL: Zijn leven was zachtmoedig; en de elementenZo vermengd in hem, dat de natuur zou kunnen opstaan en zeggen tegen de hele wereld, DIT WAS EEN MAN!

— William Shakespeare, Julius Caesar


Tongues in trees, books in running brooks, sermons in stones, and good in everything.

NL: Tong in bomen, boeken in het runnen van beekjes, preken in stenen, en goed in alles.

— William Shakespeare


Friends, Romans, countrymen, lend me your ears; I come to bury Caesar, not to praise him; The evil that men do lives after them, The good is oft interred with their bones

NL: Vrienden, Romeinen, landlieden, leen mij uw oren; ik kom om den keizer te begraven, niet om hem te loven; het kwaad, dat de mensen na hen doen, dat het goede dikwijls met hun beenderen begraven is.

— William Shakespeare, Julius Caesar


With mirth and laughter let old wrinkles come.

NL: Met vrolijkheid en gelach laat oude rimpels komen.

— William Shakespeare, The Merchant of Venice


There’s little of the melancholy element in her, my lord: she is never sad but when she sleeps; and not ever sad then; for I have heard my daughter say, she hath often dreamt of unhappiness, and waked herself with laughing.

NL: Er is weinig van het melancholie element in haar, mijn heer: ze is nooit verdrietig, maar wanneer ze slaapt, en nooit verdrietig dan; want ik heb mijn dochter horen zeggen, ze heeft vaak gedroomd van ongeluk, en heeft zich gewekt met lachen.

— William Shakespeare, Much Ado About Nothing


Yes, faith; it is my cousin’s duty to make curtsy and say ‘Father, as it please you.’ But yet for all that, cousin, let him be a handsome fellow, or else make another curtsy and say ‘Father, as it please me.

NL: Ja, geloof; het is de plicht van mijn neef om te buigen en te zeggen: “Vader, als het u behaagt.” Maar toch voor dat alles, neef, laat hem een knappe kerel zijn, of anders maak een andere bocht en zeg ‘Vader, als het mij behaagt.

— William Shakespeare, Much Ado About Nothing


When I saw you, I fell in love, and you smiled because you knew

NL: Toen ik je zag, werd ik verliefd… en je lachte omdat je wist dat…

— William Shakespeare


I drink to the general joy o’ the whole table.” Macbeth

NL: Ik drink op de algemene vreugde o de hele tafel.” Macbeth

— William Shakespeare, Macbeth


If [God] send me no husband, for the which blessing I am at him upon my knees every morning and evening …

NL: Als [God] mij geen echtgenoot zendt, want de zegen die ik ben op hem op mijn knieën elke ochtend en avond…

— William Shakespeare, Much Ado About Nothing


If music be the food of love, play on,Give me excess of it; that surfeiting,The appetite may sicken, and so die.

NL: Als muziek is het voedsel van de liefde, speel op,Geef me overmaat van het; dat surfen,De eetlust kan ziek worden, en zo sterven.

— William Shakespeare, Twelfth Night


My only love sprung from my only hate!Too early seen unknown, and known too late!Prodigious birth of love it is to me,That I must love a loathed enemy.

NL: Mijn enige liefde ontsprong uit mijn enige haat!Te vroeg gezien onbekend, en te laat bekend!Prodigious geboorte van liefde is het voor mij, dat ik moet houden van een verafschuwde vijand.

— William Shakespeare


thus with a kiss I die

NL: thus with a kiss I de

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


For never was a story of more woe than this of Juliet and her Romeo.

NL: Want nooit was een verhaal van meer ellende dan dit van Juliet en haar Romeo.

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


Love is a smoke made with the fume of sighs.

NL: Liefde is een rook gemaakt met de rook van zuchten.

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


Eyes, look your last! Arms, take your last embrace! And, lips, oh you the doors of breath, seal with a righteous kiss a dateless bargain to engrossing death!

NL: Ogen, kijk je laatste! Armen, neem je laatste omhelzing! En, lippen, o u de deuren van de adem, verzegel met een rechtvaardige kus een dateloze koopje om de dood te boeien!

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


Suffer love! A good ephitet! I do suffer love indeed, for I love thee against my will.

NL: Lijdende liefde! Een goede ephitet! Ik heb inderdaad liefde, want ik heb u lief tegen mijn wil.

— William Shakespeare, Much Ado About Nothing


These times of woe afford no time to woo.

NL: Deze tijden van wee veroorloven geen tijd om te woo.

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


Men’s eyes were made to look, let them gaze, I will budge for no man’s pleasure.

NL: Mannenogen werden gemaakt om te kijken, laat ze staren, ik zal buigen voor niemands plezier.

— William Shakespeare


Where love is great, the littlest doubts are fear; Where little fears grow great, great love grows there.

NL: Waar liefde groot is, zijn de kleinste twijfels angst; Waar weinig angsten groot worden, groeit er grote liefde.

— William Shakespeare, Hamlet


Love is a smoke rais’d with the fume of sighs; being purg’d, a fire sparkling in lovers’ eyes; being vex’d, a sea nourish’d with lovers’ tears; what is it else? A madness most discreet, a choking gall, and a preserving sweet.

NL: Liefde is een rook die met de rook van zuchten wordt geraisd; gepurgd worden, een vuur dat sprankelt in de ogen van geliefden; gekweld worden, een zee die gevoed wordt met tranen van geliefden; wat is het anders? Een waanzin meest discrete, een verstikking gal, en een behouden zoet.

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


Viola to Duke Orsino: ‘I’ll do my best To woo your lady.'[Aside.] ‘Yet, a barful strife! Whoe’er I woo, myself would be his wife.

NL: Viola aan Duke Orsino: ‘Ik zal mijn best doen om uw dame te verleiden.'[Aside.] ‘Toch, een barbaarse strijd! Who’er I woo, mezelf zou zijn vrouw zijn.

— William Shakespeare, Twelfth Night


Why should you think that I should woo in scorn?Scorn and derision never come in tears:Look, when I vow, I weep; and vows so born, In their nativity all truth appears.How can these things in me seem scorn to you,Bearing the badge of faith, to prove them true?

NL: Waarom zou je denken dat ik zou moeten wooen in minachting?Scorn en spot komen nooit in tranen:Kijk, als ik zweer, ik huil; en geloften zo geboren, In hun geboorte alle waarheid verschijnt.Hoe kunnen deze dingen in mij lijken te minachting voor u, dragen van de badge van het geloof, om ze waar te bewijzen?

— William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream


For thy sweet love remembr’d such wealth bringsThat then, I scorn to change my state with kings.

NL: Want uw lieve liefde herinnert zich zulke rijkdom… dat ik dan haat om mijn staat te veranderen met koningen.

— William Shakespeare


The course of true love never did run smooth said by lysander

NL: Het verloop van ware liefde liep nooit soepel gezegd door Lysander

— William Shakespeare


O, wonder!How many goodly creatures are there here!How beauteous mankind is! O brave new world,That has such people in’t!

NL: O, verwondering!Hoe veel goede schepselen zijn er hier!Hoe prachtig is de mensheid! O dappere nieuwe wereld, dat heeft zulke mensen niet!

— William Shakespeare, The Tempest


And worse I may be yet: the worst is notSo long as we can say ‘This is the worst.

NL: En erger kan ik nog zijn: het ergste is niet zo lang als we kunnen zeggen ‘Dit is het ergste.

— William Shakespeare, King Lear


True hope is swift, and flies with swallow’s wings.

NL: Ware hoop is snel, en vliegt met zwaluwvleugels.

— William Shakespeare


When he shall die,Take him and cut him out in little stars,And he will make the face of heaven so fineThat all the world will be in love with nightAnd pay no worship to the garish sun.

NL: Als hij zal sterven,Neem hem en snijd hem uit in kleine sterren, en hij zal het gezicht van de hemel zo mooi te maken, dat de hele wereld zal zijn in liefde met de nacht en geen aanbidding te betalen aan de garish zon.

— William Shakespeare, Romeo and Juliet (Shakespeare Collection)


Full fathom five thy father lies;Of his bones are coral made;Those are pearls that were his eyes:Nothing of him that doth fade,But doth suffer a sea-changeInto something rich and strange.Sea-nymphs hourly ring his knell: Ding-dong Hark! now I hear them,—Ding-dong, bell.

NL: Full vadem vijf uw vader liegt;Van zijn beenderen zijn koraal gemaakt;Dat zijn parels die zijn ogen waren:Niets van hem die vervaagt, maar een zee-verandering ondergaat in iets rijks en vreemds.Sea-nymphs uurring zijn knelling: Ding-dong Hark! Nu hoor ik ze, Ding-dong, bel.

— William Shakespeare, The Tempest


One pain is lessened by another’s anguish. … Take thou some new infection to thy eye, And the rank poison of the old will die.

NL: De ene pijn wordt verminderd door de andere. Neem een nieuwe infectie in uw oog, en het gif van de oude zal sterven.

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


Death, a necessary end, will come when it will come

NL: De dood, een noodzakelijk einde, zal komen wanneer het zal komen.

— William Shakespeare, Julius Caesar


Woe, destruction, ruin, and decay; the worst is death and death will have his day.

NL: Wee, verwoesting, ondergang en verval; het ergste is de dood en de dood zal zijn dag hebben.

— William Shakespeare, Richard II


O, pardon me, thou bleeding piece of earth, / That I am meek and gentle with these butchers!

NL: O, vergeef me, Gij bloedende stuk aarde, / Dat ik zachtmoedig en zachtmoedig ben met deze slagers!

— William Shakespeare, Julius Caesar


Her blood is settled, and her joints are stiff;Life and these lips have long been separated:Death lies on her like an untimely frostUpon the sweetest flower of all the field.

NL: Haar bloed is gesetteld, en haar gewrichten zijn stijf;Leven en deze lippen zijn lang gescheiden:De dood ligt op haar als een vroegtijdige vorstOp de zoetste bloem van het hele veld.

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


Where is Polonius? HAMLET In heaven. Send hither to see. If your messenger find him not there, seek him i’ th’ other place yourself. But if indeed you find him not within this month, you shall nose him as you go up the stairs into the lobby.

NL: Waar is Polonius? Hamlet in de hemel. Stuur hierheen om te zien. Als uw boodschapper hem daar niet vindt, zoek hem dan zelf op. Maar als je hem niet binnen deze maand vindt, zul je hem neus hem als je de trap in de lobby gaat.

— William Shakespeare, Hamlet


The rest, is silence.

NL: De rest is stilte.

— William Shakespeare, Hamlet


Clown: Good Madonna, why mournest thou?Olivia: Good Fool, for my brother’s death.Clown:I think his soul is in hell, Madonna.Olivia:I know his soul is in heaven, Fool.Clown: The more fool, Madonna, to mourn for your brother’s soul being in heaven.

NL: Clown: Goede Madonna, waarom treur je?Olivia: Goede dwaas, voor de dood van mijn broer.Clown:Ik denk dat zijn ziel in de hel is, Madonna.Olivia:Ik weet dat zijn ziel in de hemel is, Dwaas.Clown: Hoe meer dwaas, Madonna, om te rouwen om de ziel van je broer in de hemel.

— William Shakespeare, Twelfth Night


true apothecary thy drugs art quick

NL: ware apotheker uw drugs kunst snel

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


whats here a cup closed in my true loves hand poisin i see hath been his timeless end. oh churl drunk all and left no friendly drop to help me after. i will kiss thy lips some poisin doth hang on them, to help me die with a restorative. thy lips are warm.yea noise then ill be brief oh happy dagger this is thy sheath. there rust and let me die.

NL: Wat is hier een beker gesloten in mijn ware liefdes hand poisin ik zie is zijn tijdloze einde. Oh Churl dronk alles en liet geen vriendelijke druppel achter om me daarna te helpen. Ik zal je lippen kussen… wat poisin hangt er aan, om me te helpen sterven met een herstelmiddel. Uw lippen zijn warm.yea lawaai dan slecht kort o blije dolk dit is uw schede. Daar roest en laat me sterven.

— William Shakespeare


This feather stirs; she lives! if it be so, it is a chance which does redeem all sorrows that ever I have felt.

NL: Deze veer roert, ze leeft! Als het zo is, is het een kans die alle smarten verlost die ik ooit heb gevoeld.

— William Shakespeare, King Lear


But thoughts the slave of life, and life, Time’s fool,And Time, that takes survey of all the world,Must have a stop.

NL: Maar gedachten de slaaf van het leven, en het leven, Time… dwaas, en Time, die een overzicht neemt van de hele wereld, moet een stop hebben.

— William Shakespeare, King Henry IV, Part 1


Sin, death, and hell have set their marks on him,And all their ministers attend on him.

NL: Zonde, de dood en de hel hebben hun merktekens op hem gezet, en al hun dienaren wonen hem bij.

— William Shakespeare, Richard III


Like as the waves make towards the pebbled shore,So do our minutes hasten to their end;Each changing place with that which goes before,In sequent toil all forwards do contend.

NL: Zoals de golven naar de kiezelkust toe gaan, zo haasten onze minuten zich naar hun einde;Elke veranderende plaats met datgene wat daarvoor gaat,In sequency toil all forwards twisten.

— William Shakespeare, The Sonnets and Narrative Poems


Cordelia! stay a little. Ha! What is’t thou say’st? Her voice was ever soft.

NL: Cordelia! Blijf een beetje. Ha! Wat zeg je niet? Haar stem was altijd zacht.

— William Shakespeare, King Lear


O my love, my wife!Death, that hath suck’d the honey of thy breathHath had no power yet upon thy beauty.

NL: O mijn liefste, mijn vrouw!Dood, die de honing van uw adem heeft gezogenHath had nog geen kracht op uw schoonheid.

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


Romeo: Courage, man; the hurt cannot be much.Mercutio: No, ’tis not so deep as a well, nor so wide as a church-door; but ’tis enough, ’twill serve. Ask for me tomorrow, and you shall find me a grave man.

NL: Romeo: Moed, man; de pijn kan niet veel zijn.Mercutio: Nee, ‘is niet zo diep als een put, noch zo breed als een kerkdeur; maar ‘is genoeg, ’t zal dienen. Vraag morgen naar mij, en je zult een graf man voor me vinden.

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


ROSENCRANTZ My lord, you must tell us where the body is, and go with us to the king.HAMLET The body is with the king, but the king is not with the body. The king is a thing -GUILDENSTERN A thing my lord?HAMLET Of nothing. Bring me to him. Hide fox, and all after!

NL: ROSENCRANTZ Mijn heer, u moet ons vertellen waar het lichaam is, en met ons meegaan naar de koning.HAMLET Het lichaam is bij de koning, maar de koning is niet bij het lichaam. De koning is een ding -GUILDENTERN Een ding mijn heer?HAMLET Van niets. Breng me naar hem toe. Verberg vos en zo.

— William Shakespeare, Hamlet, Prince of Denmark


La vida es mi tortura y la muerte será mi descanso.

NL: Het leven is mijn marteling en de dood zal mijn rust zijn.

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


Let’s talk of graves, of worms, and epitaphs;Make dust our paper and with rainy eyesWrite sorrow on the bosom of the earth,Let’s choose executors and talk of wills

NL: Laten we praten over graven, van wormen, en grafschriften; Maak stof ons papier en met regenachtige ogen Schrijf verdriet op de boezem van de aarde, Laten we kiezen uitvoerders en praten over testamenten

— William Shakespeare, Richard II


For Brutus, as you know, was Caesar’s angel:Judge, O you gods, how dearly Caesar loved him!This was the most unkindest cut of all

NL: Want Brutus, zoals u weet, was Caesar’s engel: Judge, o goden, wat heeft Caesar van hem gehouden!Dit was de meest onaardige snee van allen

— William Shakespeare


Too much of water hast thou, poor Ophelia,And therefore I forbid my tears.

NL: Te veel water hebt gij, arme Ophelia, en daarom verbied ik mijn tranen.

— William Shakespeare, Hamlet


And will ‘a not come again? And will ‘a not come again? No, no, he is dead, Go to thy death bed: He will never come again.

NL: En zullen we niet meer komen? En zullen we niet meer komen? Nee, nee, hij is dood, ga naar uw sterfbed; hij zal nooit meer komen.

— William Shakespeare, Hamlet


These are the ushers of Martius: before himHe carries noise, and behind him he leaves tears.Death, that dark spirit, in’s nervy arm doth lie,Which being advanc’d, declines, and then men die.

NL: Dit zijn de bodes van Martius: voor hem draagt Hij lawaai, en achter hem laat Hij tranen.Dood, die duistere geest, in zijn nerveuze arm, liegt, die wordt geadvanceerd, daalt, en dan mensen sterven.

— William Shakespeare, Coriolanus


This world’s a city full of straying streets, and death’s the market-place where each one meets.

NL: Deze wereld is een stad vol dwalende straten, en de dood is de marktplaats waar iedereen elkaar ontmoet.

— William Shakespeare, The Two Noble Kinsmen


All things that we ordained festival,Turn from their office to black funeral;Our instruments to melancholy bells,Our wedding cheer to a sad burial feast,Our solemn hymns to sullen dirges change,Our bridal flowers serve for a buried corse,And all things change them to the contrary.

NL: Alle dingen die we gewijd festival,Keer van hun kantoor naar zwarte begrafenis;Onze instrumenten naar weemoedige klokken,Onze bruiloft juichen naar een droevige begrafenis feest,Onze plechtige hymnen om te jammeren dirges veranderen,Onze bruidsbloemen dienen voor een begraven corse,En alle dingen veranderen ze in het tegendeel.

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


No longer mourn for me when I am deadThan you shall hear the surly sullen bellGive warning to the world that I am fledFrom this vile world, with vilest worms to dwell;Nay, if you read this line, remember notThe hand that writ it; for I love you so,That I in your sweet thoughts would be forgot,If thinking on me then would make you woe.

NL: Niet langer treuren om mij als ik dood benDan zul je de norse klokken horenGeef waarschuwing aan de wereld dat ik ben gevluchtUit deze verachtelijke wereld, met de verachtelijkste wormen om te wonen;Nee, als je deze regel leest, herinner je nietDe hand die het schrijft; want ik hou zo van je, dat ik in je liefelijke gedachten zou worden vergeten, Als het denken op mij dan zou je wee.

— William Shakespeare, Shakespeare’s Sonnets


Remember thee? Ay, thou poor ghost, while memory holds a seatin this distracted globe. Remember thee?

NL: Herinner je je jou nog? Arme geest, terwijl het geheugen een stoel vasthoudt in deze afgeleid wereldbol. Herinner je je jou nog?

— William Shakespeare, Hamlet


Love is holy.

NL: Liefde is heilig.

— William Shakespeare, All’s Well That Ends Well


There’s a tide in the affairs of men, which taken at the flood, leads onto fortune, omitted, all their voyages end in shallows and miseries. Upon such tide are we now…

NL: Er is een tij in de zaken van de mensen, die genomen bij de vloed, leidt naar fortuin, weggelaten, al hun reizen eindigen in ondiepe en ellende. Bij zulk getij zijn we nu…

— William Shakespeare


I like this place and could willingly waste my time in it.

NL: Ik vind deze plek leuk en kan mijn tijd erin verspillen.

— William Shakespeare


Why, man, he doth bestride the narrow worldLike a Colossus; and we petty menWalk under his huge legs, and peep aboutTo find ourselves dishonourable graves.

NL: Waarom, man, hij betreedt de smalle wereld als een Colossus; en wij kleine mannenWandelen onder zijn enorme benen, en glurenOm onszelf oneervolle graven te vinden.

— William Shakespeare, Julius Caesar


Go wisely and slowly. Those who rush stumble and fall.

NL: Ga verstandig en langzaam. Degenen die zich haasten struikelen en vallen.

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


There’s an old saying that applies to me: you can’t lose a game if you don’t play the game. (Act 1, scene 4)

NL: Er is een oud gezegde dat op mij van toepassing is: je kunt geen spel verliezen als je het spel niet speelt. (Act 1, scène 4)

— William Shakespeare, Romeo and Juliet


He that is thy friend indeed,He will help thee in thy need:If thou sorrow, he will weep;If thou wake, he cannot sleep:Thus of every grief in heartHe with thee doth bear a part.These are certain signs to knowFaithful friend from flattering foe.

NL: Hij, die uw vriend is, zal u helpen in uw nood:Indien gij bedroefd zijt, zo zal hij huilen;Indien gij wakker wordt, zo kan hij niet slapen:Aldus van alle smart in het hart draagt Hij met u een deel.Dit zijn zeker tekenen om te wetenVrouwe vriend van vleiende vijand.

— William Shakespeare, The Passionate Pilgrim


Under the greenwood tree,Who loves to lie with meAnd tune his merry note,Unto the sweet bird’s throat;Come hither, come hither, come hither.Here shall he seeNo enemyBut winter and rough weather.

NL: Onder de boom van groenhout, die graag bij mij ligt en zijn vrolijke noot,Unto the sweet bird’s keel,Kom hierheen, kom hierheen, kom hierheen.Hier zal hij zienGeen vijandMaar de winter en het ruwe weer.

— William Shakespeare, As You Like It


A lover goes toward his beloved as enthusiastically as a schoolboy leaving his books, but when he leaves his girlfriend, he feels as miserable as the schoolboy on his way to school. (Act 2, scene 2)

NL: Een minnaar gaat net zo enthousiast naar zijn geliefde als een schooljongen die zijn boeken verlaat, maar wanneer hij zijn vriendin verlaat, voelt hij zich net zo ellendig als de schooljongen op weg naar school. (Act 2, scène 2)

— William Shakespeare


All days are nights to see till I see thee, And nights bright days when dreams do show thee me.

NL: Alle dagen zijn’s nachts te zien tot ik je zie, en’s nachts heldere dagen als dromen je laten zien.

— William Shakespeare, Shakespeare’s Sonnets


To me, fair friend, you never can be old,For as you were when first your eye I ey’d, Such seems your beauty still.

NL: Voor mij, beste vriend, kun je nooit oud zijn, want zoals je was toen je oog voor het eerst ik ey’d, Zo lijkt je schoonheid nog steeds.

— William Shakespeare


Fondling,’ she saith, ‘since I have hemm’d thee here Within the circuit of this ivory pale, I’ll be a park, and thou shalt be my deer; Feed where thou wilt, on mountain or in dale: Graze on my lips, and if those hills be dry, Stray lower, where the pleasant fountains lie.

NL: Vervloekt zegt ze: ‘Aangezien ik u hier in het circuit van dit ivoor bleek gemaakt heb, zal ik een park zijn, en gij zult mijn herten zijn; weiden waar gij wilt, op den berg of in Dale: Graze op mijn lippen, en indien die heuvels droog zijn, Stray lager, waar de aangename fonteinen liggen.

— William Shakespeare, Venus and Adonis


Come on then, I will swear to study soTo know the thing I am forbid to know- Berowne

NL: Kom op dan, ik zweer dat ik studeer… zodat ik weet wat ik niet mag weten… Berowne…

— William Shakespeare, Love’s Labour’s Lost


O teach me how I should forget to think (1.1.224)

NL: O leer me hoe ik moet vergeten te denken (1.1.224)

— William Shakespeare, Romeo and Juliet