William Goldman quotes | 18 quotes van William Goldman

Ben je op zoek naar een William Goldman quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste William Goldman quotes. Veel leesplezier!

William Goldman quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van William Goldman verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste William Goldman quotes:

Just because you’re beautiful and perfect, it’s made you conceited.

NL: Gewoon omdat je mooi en perfect bent, het heeft je verwaand gemaakt.

— William Goldman, The Princess Bride


Do I love you? My God, if your love were a grain of sand, mine would be a universe of beaches.

NL: Hou ik van je? Mijn God, als jouw liefde een zandkorrel was, zou de mijne een universum van stranden zijn.

— William Goldman, The Princess Bride


Her heart was a secret garden and the walls were very high.

NL: Haar hart was een geheime tuin en de muren waren erg hoog.

— William Goldman, The Princess Bride


True love is the best thing in the world, except for cough drops.

NL: Ware liefde is het beste in de wereld, behalve hoestdruppels.

— William Goldman, The Princess Bride


The Queen’s Pride was his ship, and he loved her. (That was the way his sentences always went: It is raining today and I love you. My cold is better and I love you. Say hello to Horse and I love you. Like that.)

NL: De Pride van de Koningin was zijn schip en hij hield van haar. (Zo ging zijn zinnen altijd: Het regent vandaag en ik hou van je. Mijn kou is beter en ik hou van je. Doe Horse de groeten en ik hou van je. Zoals dat.)

— William Goldman, The Princess Bride


I’ve been saying it so long to you, you just wouldn’t listen. Every time you said ‘Farm Boy do this’ you thought I was answering ‘As you wish’ but that’s only because you were hearing wrong. ‘I love you’ was what it was, but you never heard.

NL: Ik zeg het al zo lang tegen je, je wilde gewoon niet luisteren. Elke keer als je zei ‘Farm Boy doe dit’ dacht je dat ik antwoordde ‘Zoals je wilt’ maar dat is alleen omdat je verkeerd hoorde. ‘Ik hou van je’ was wat het was, maar je hebt het nooit gehoord.

— William Goldman, The Princess Bride


Westley: This is true love — you think this happens every day?

NL: Westley: Dit is ware liefde, denk je dat dit elke dag gebeurt?

— William Goldman, The Princess Bride


Life is pain, highness. Anyone who says differently is selling something.

NL: Het leven is pijn, hoogheid. Iedereen die anders zegt, verkoopt iets.

— William Goldman, William Goldman: Four Screenplays with Essays


Life isn’t fair, it’s just fairer than death, that’s all.

NL: Het leven is niet eerlijk, het is gewoon eerlijker dan de dood, dat is alles.

— William Goldman, The Princess Bride


Who says life is fair, where is that written?

NL: Wie zegt dat het leven eerlijk is, waar staat dat geschreven?

— William Goldman, The Princess Bride


Cynics are simply thwarted romantics.

NL: Cynics zijn simpelweg gedwarsboomde romantiek.

— William Goldman, The Princess Bride


Inconceivable!””You keep using that word. I do not think it means what you think it means.

NL: Onvoorstelbaar!””Je blijft dat woord gebruiken. Ik denk niet dat het betekent wat je denkt dat het betekent.

— William Goldman, The Princess Bride


We’ll never survive!” “Nonsense. You’re only saying that because no one ever has.

NL: We zullen het nooit overleven! Je zegt dat alleen maar omdat niemand dat ooit heeft gedaan.

— William Goldman, The Princess Bride


I am your Prince and you will marry me,” Humperdinck said.Buttercup whispered, “I am your servant and I refuse.””I am you Prince and you cannot refuse.””I am your loyal servant and I just did.””Refusal means death.””Kill me then.

NL: Ik ben uw prins en u zult met me trouwen,” zei Humperdinck.Buttercup fluisterde: “Ik ben uw dienaar en ik weiger.”Ik ben u Prins en u kunt niet weigeren.”Ik ben je trouwe dienaar en dat heb ik net gedaan.””Refusal betekent de dood.”Dood me dan.

— William Goldman, The Princess Bride


Now what happens?” asked the man in black. “We face each other as God intended,” Fezzik said. “No tricks, no weapons, skill against skill alone.””You mean you’ll put down your rock and I’ll put down my sword and we’ll try to kill each other like civilized people, is that it?

NL: Wat gebeurt er nu?” Vroeg de man in het zwart. “We staan tegenover elkaar zoals God bedoeld had,” zei Fezzik. “Geen trucs, geen wapens, vaardigheid alleen tegen vaardigheid.”Je bedoelt dat je je steen neerlegt en ik mijn zwaard neerleg en we proberen elkaar te vermoorden als beschaafde mensen, is dat het?

— William Goldman, The Princess Bride


Buttercup’s mother whirled on him. ‘Did you forget to pay your taxes?’ (This was after taxes. But everything is after taxes. Taxes were here even before stew.)

NL: Buttercup’s moeder draaide op hem. ‘Heb je vergeten je belastingen te betalen?’ (Dit was na belastingen. Maar alles gaat om belastingen. Belastingen waren hier zelfs voordat stoofpot.)

— William Goldman, The Princess Bride


Life is pain. Anyone who says otherwise is selling something.

NL: Het leven is pijn. Iedereen die iets anders zegt verkoopt iets.

— William Goldman, The Princess Bride


I mean, I really do think that love is the best thing in the world, except for cough drops. But I also have to say, for the umpty-umpth time, that life isn’t fair. It’s just fairer than death, that’s all.

NL: Ik bedoel, ik denk echt dat liefde het beste is in de wereld, behalve hoestdruppels. Maar ik moet ook zeggen, voor de zoveelste keer, dat het leven niet eerlijk is. Het is gewoon eerlijker dan de dood, dat is alles.

— William Goldman, The Princess Bride