William Faulkner quotes | 10 quotes van William Faulkner

Ben je op zoek naar een William Faulkner quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste William Faulkner quotes. Veel leesplezier!

William Faulkner quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van William Faulkner verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste William Faulkner quotes:

The saddest thing about love, Joe, is that not only the love cannot last forever, but even the heartbreak is soon forgotten.

NL: Het triestste aan liefde, Joe, is dat niet alleen de liefde niet eeuwig kan duren, maar zelfs de liefdesverdriet wordt snel vergeten.

— William Faulkner


She was bored. She loved, had capacity to love, for love, to give and accept love. Only she tried twice and failed twice to find somebody not just strong enough to deserve it, earn it, match it, but even brave enough to accept it.

NL: Ze verveelde zich. Ze hield van, had het vermogen om lief te hebben, voor liefde, om liefde te geven en te accepteren. Maar ze probeerde twee keer en faalde twee keer om iemand te vinden die niet alleen sterk genoeg was om het te verdienen, te verdienen, te passen, maar zelfs dapper genoeg om het te accepteren.

— William Faulkner, The Town


You don’t love because: you love despite; not for the virtues, but despite the faults.

NL: Je houdt niet van omdat: je houdt ondanks; niet voor de deugden, maar ondanks de fouten.

— William Faulkner


I could just remember how my father used to say that the reason for living was to get ready to stay dead a long time.

NL: Ik kon me herinneren hoe mijn vader altijd zei dat de reden om te leven was om me klaar te maken om lang dood te blijven.

— William Faulkner, As I Lay Dying


Always dream and shoot higher than you know you can do. Do not bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself.

NL: Altijd dromen en schieten hoger dan je weet dat je kunt doen. Doe niet alleen de moeite om beter te zijn dan je tijdgenoten of voorgangers. Probeer beter te zijn dan jezelf.

— William Faulkner


Don’t bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself.

NL: Doe niet de moeite om beter te zijn dan je tijdgenoten of voorgangers. Probeer beter te zijn dan jezelf.

— William Faulkner


If happy I can be I will, if suffer I must I can.

NL: Als ik gelukkig kan zijn, zal ik dat doen, als ik moet lijden.

— William Faulkner, Absalom, Absalom!


You cannot swim for new horizons until you have courage to lose sight of the shore.

NL: Je kunt niet zwemmen voor nieuwe horizonten totdat je moed hebt om de kust uit het oog te verliezen.

— William Faulkner


You don’t dare think whole even to yourself the entirety of a dear hope or wish let alone a desperate one else you yourself have doomed it.

NL: Je durft niet heel te denken zelfs voor jezelf het geheel van een lieve hoop of wens laat staan een wanhopig iemand anders die je zelf hebt verdoemd.

— William Faulkner, Intruder in the Dust


Given the choice between the experience of pain and nothing, I would choose pain.

NL: Gezien de keuze tussen de ervaring van pijn en niets, zou ik kiezen voor pijn.

— William Faulkner, The Wild Palms