Walt Whitman quotes | 24 quotes van Walt Whitman

Ben je op zoek naar een Walt Whitman quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Walt Whitman quotes. Veel leesplezier!

Walt Whitman quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Walt Whitman verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Walt Whitman quotes:

I like the scientific spirit—the holding off, the being sure but not too sure, the willingness to surrender ideas when the evidence is against them: this is ultimately fine—it always keeps the way beyond open—always gives life, thought, affection, the whole man, a chance to try over again after a mistake—after a wrong guess.

NL: Ik hou van de wetenschappelijke geest het afhouden, het feit zeker maar niet al te zeker, de bereidheid om ideeën over te geven wanneer het bewijs tegen hen is: dit is uiteindelijk prima het houdt altijd de weg voorbij open geeft altijd leven, denken, genegenheid, de hele man, een kans om opnieuw te proberen na een fout te proberen na een verkeerde gok.

— Walt Whitman, Walt Whitman’s Camden Conversations


Keep your face always toward the sunshine – and shadows will fall behind you.

NL: Houd je gezicht altijd in de richting van de zon – en schaduwen zullen achter je vallen.

— Walt Whitman


Re-examine all you have been told. Dismiss what insults your soul.

NL: Bekijk nog eens alles wat je gezegd is. Ontsla wat je ziel beledigt.

— Walt Whitman


Argue not concerning God,…re-examine all that you have been told at church or school or in any book, dismiss whatever insults your soul…

NL: Argumenteer niet over God,… herzie alles wat je verteld is in de kerk of school of in welk boek dan ook, verwerp wat je ziel beledigt…

— Walt Whitman


I am of old and young, of the foolish as much as the wise,Regardless of others, ever regardful of others,Maternal as well as paternal, a child as well as a man,Stuffed with the stuff that is course, and stuffed with the stuff that is fine, one of the nation, of many nations, the smallest the same and the the largest

NL: Ik ben van oud en jong, van de dwazen zo veel als de wijzen, ongeacht anderen, altijd rekening houdend met anderen,Maternale en vaderlijke, een kind als een man, Gevuld met het spul dat is natuurlijk, en gevuld met het spul dat is prima, een van de natie, van vele naties, de kleinste hetzelfde en de grootste

— Walt Whitman, Song of Myself


Some people are so much sunshine to the square inch.

NL: Sommige mensen zijn zo zonnig tot de vierkante inch.

— Walt Whitman


I bequeath myself to the dirt to grow from the grass I loveIf you want me again look for me under your boot-soles.You will hardly know who I am or what I meanBut I shall be good health to you nonethelessAnd filter and fibre your blood.

NL: Ik laat mezelf na aan het vuil om te groeien uit het gras dat ik liefhebAls je wilt dat ik weer naar me kijk onder je schoenzolen.Je zult nauwelijks weten wie ik ben of wat ik bedoelMaar toch zal ik een goede gezondheid voor je zijn.En filter en vezel je bloed.

— Walt Whitman


Copulation is no more foul to me than death is.

NL: Copulatie is niet meer fout voor mij dan de dood is.

— Walt Whitman, Leaves of Grass: The First (1855) Edition


poor boy! I never knew you, Yet I think I could not refuse this moment to die for you, if that would save you

NL: Arme jongen! Ik heb je nooit gekend, maar ik denk dat ik dit moment niet kan weigeren om voor je te sterven, als dat je zou redden.

— Walt Whitman, Drum Taps


Resist much, obey little.

NL: Verzet je, gehoorzaam weinig.

— Walt Whitman, Leaves of Grass


What is that you express in your eyes? It seems to me more than all the print I have read in my life.

NL: Wat is dat wat je in je ogen uitdrukt? Het lijkt me meer dan alle prenten die ik in mijn leven gelezen heb.

— Walt Whitman


Peace is always beautiful.

NL: Vrede is altijd mooi.

— Walt Whitman, Leaves of Grass


I discover myself on the verge of a usual mistake.

NL: Ik ontdek mezelf op de rand van een gebruikelijke fout.

— Walt Whitman, Song of Myself


If you want me again look for me under your boot soles.

NL: Als je wilt, zoek me dan nog eens onder je voetzolen.

— Walt Whitman, Leaves of Grass


I too am not a bit tamed, I too am untranslatable, I sound my barbaric yawp over the roofs of the world.

NL: Ik ben ook niet een beetje getemd, ik ben ook onvertaalbaar, ik klink mijn barbaarse yawp over de daken van de wereld.

— Walt Whitman, Leaves of Grass


I act as the tongue of you,… tied in your mouth . . . . in mine it begins to be loosened.

NL: Ik gedraag me als de tong van jou, gebonden in je mond. . . . In de mijne begint het losser te worden.

— Walt Whitman


This is thy hour O Soul, thy free flight into the wordless, Away from books, away from art, the day erased, the lesson done,Thee fully forth emerging, silent, gazing, pondering the themes thou lovest best. Night, sleep, and the stars.

NL: Dit is uw uur O Ziel, uw vrije vlucht naar het woordloze, Weg van boeken, weg van de kunst, de dag gewist, de les gedaan,U volledig vooruit opkomende, stille, starende, nadenken over de thema’s die u het beste liefhebt. Slaap, slaap en de sterren.

— Walt Whitman, Leaves of Grass


Afoot and light-hearted I take to the open road.Healthy, free, the world before me.The long brown path before me leading me wherever I choose.Henceforth, I ask not good fortune, I myself am good fortune.Henceforth, I whimper no more, postpone no more, need nothing.

NL: Te voet en lichthartig neem ik mee naar de open weg.Gezond, vrij, de wereld voor mij.Het lange bruine pad voor mij leidt me waar ik wil.Daarom vraag ik geen geluk, ik ben zelf een goed geluk.Daarom jammer ik niet meer, uitstel niet meer, heb ik niets meer nodig.

— Walt Whitman, Songs for the Open Road: Poems of Travel and Adventure


I believe in the flesh and the appetites; Seeing, hearing, feeling, are miracles, and each part and tag of me is a miracle. Divine am I inside and out, and I make holy whatever I touch or am touch’d from;The scent of these arm-pits, aroma finer than prayer; This head more than churches, bibles, and all the creeds.

NL: Ik geloof in het vlees en de eetlust; Zien, horen, voelen, zijn wonderen, en elk deel en label van mij is een wonder. Goddelijk ben ik van binnen en van buiten, en ik maak heilig wat ik aanraak of aanraak van;De geur van deze oksels, aroma fijner dan gebed; Dit hoofd meer dan kerken, bijbels, en al het geloof.

— Walt Whitman, Leaves of Grass


I celebrate myself, and sing myself, And what I assume you shall assume,For every atom belonging to me as good belongs to you.

NL: Ik vier mezelf en zing mezelf, en wat ik veronderstel dat je zult aannemen, want elk atoom dat van mij is, is van jou.

— Walt Whitman, Leaves of Grass


This is the city, and I am one of the citizens/Whatever interests the rest interests me

NL: Dit is de stad, en ik ben een van de burgers / Wat de belangen van de rest interesseert me

— Walt Whitman


Sometimes with one I love, I fill myself with rage, for fear I effuse unreturn’d love; But now I think there is no unreturn’d love—the pay is certain, one way or another; (I loved a certain person ardently, and my love was not return’d; Yet out of that, I have written these songs.)

NL: Soms met iemand die ik liefheb, vul ik mezelf met woede, uit angst dat ik onteruggekeerde liefde uitdrijf; Maar nu denk ik dat er geen onteruggekeerde liefde is het loon is zeker, hoe dan ook; (Ik hield van een bepaald persoon vurig, en mijn liefde werd niet teruggebracht; Toch uit dat, heb ik deze liedjes geschreven.)

— Walt Whitman


For we cannot tarry here,We must march my darlings, we must bear the brunt of danger,We, the youthful sinewy races, all the rest on us depend, Pioneers! O pioneers!

NL: Want we kunnen hier niet blijven, we moeten marcheren mijn lievelingen, we moeten de bruut van gevaar dragen, Wij, de jeugdige zenuwachtige rassen, al de rest van ons hangen af, Pioniers! O pioniers!

— Walt Whitman, Leaves of Grass


The press of my foot to the earth springs a hundred affections,They scorn the best I can do to relate them.

NL: De pers van mijn voet naar de aarde ontspringt honderd genegenheden, ze verachten het beste wat ik kan doen om ze te relateren.

— Walt Whitman, Song of Myself