W. Somerset Maugham quotes | 19 quotes van W. Somerset Maugham

Ben je op zoek naar een W. Somerset Maugham quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste W. Somerset Maugham quotes. Veel leesplezier!

W. Somerset Maugham quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van W. Somerset Maugham verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste W. Somerset Maugham quotes:

The great tragedy of life is not that men perish, but that they cease to love.

NL: De grote tragedie van het leven is niet dat mensen omkomen, maar dat ze ophouden lief te hebben.

— W. Somerset Maugham


How can I be reasonable? To me our love was everything and you were my whole life. It is not very pleasant to realize that to you it was only an episode.

NL: Hoe kan ik redelijk zijn? Voor mij was onze liefde alles en jij was mijn hele leven. Het is niet erg aangenaam om te beseffen dat het voor jou slechts een aflevering was.

— W. Somerset Maugham, The Painted Veil


As lovers, the difference between men and women is that women can love all day long, but men only at times.

NL: Als geliefden is het verschil tussen mannen en vrouwen dat vrouwen de hele dag kunnen liefhebben, maar mannen alleen soms.

— W. Somerset Maugham, The Moon and Sixpence


He did not care if she was heartless, vicious and vulgar, stupid and grasping, he loved her. He would rather have misery with one than happiness with the other.

NL: Het kon hem niet schelen of ze harteloos, kwaadaardig en vulgair, dom en grijpend was, hij hield van haar. Hij heeft liever ellende met de een dan geluk met de ander.

— W. Somerset Maugham, Of Human Bondage


If a man hasn’t what’s necessary to make a woman love him, it’s his fault, not hers.

NL: Als een man niet heeft wat nodig is om een vrouw van hem te laten houden, is het zijn schuld, niet de hare.

— W. Somerset Maugham, The Painted Veil


Oh, it’s always the same,’ she sighed, ‘if you want men to behave well to you, you must be beastly to them; if you treat them decently they make you suffer for it.

NL: Oh, het is altijd hetzelfde,’ Ze zuchtte, ‘als je wilt dat mannen zich goed voor je gedragen, moet je beestachtig zijn voor hen; als je ze fatsoenlijk behandelen ze laten je lijden voor het.

— W. Somerset Maugham, Of Human Bondage


When a woman loves you she’s not satisfied until she possesses your soul. Because she’s weak, she has a rage for domination, and nothing less will satisfy her.

NL: Als een vrouw van je houdt, is ze pas tevreden als ze je ziel bezit. Omdat ze zwak is, ze heeft een woede voor dominantie, en niets minder zal haar bevredigen.

— W. Somerset Maugham, The Moon and Sixpence


To acquire the habit of reading is to construct for yourself a refuge from almost all the miseries of life.

NL: Om de gewoonte van lezen te verwerven is om voor jezelf een toevluchtsoord te bouwen voor bijna alle ellende van het leven.

— W. Somerset Maugham, Books and You


One can be very much in love with a woman without wishing to spend the rest of one’s life with her.

NL: Je kunt heel erg verliefd zijn op een vrouw zonder de rest van je leven met haar door te brengen.

— W. Somerset Maugham, The Painted Veil


He could breathe more freely in a lighter air. He was responsible only to himself for the things he did. Freedom! He was his own master at last. From old habit, unconsciously he thanked God that he no longer believed in Him.

NL: Hij kon vrijer ademen in een lichtere lucht. Hij was alleen verantwoordelijk voor de dingen die hij deed. Vrijheid! Eindelijk was hij zijn eigen meester. Uit oude gewoonte bedankte hij onbewust God dat hij niet meer in Hem geloofde.

— W. Somerset Maugham, Of Human Bondage


Never pause unless you have a reason for it, but when you pause, pause as long as you can.

NL: Nooit pauzeren tenzij je er een reden voor hebt, maar als je pauzeert, pauzeer dan zo lang als je kunt.

— W. Somerset Maugham, Theatre


What do we any of us have but our illusions? And what do we ask of others but that we be allowed to keep them?

NL: Wat hebben we allemaal behalve onze illusies? En wat vragen we van anderen, behalve dat we ze mogen houden?

— W. Somerset Maugham


Why did you look at the sunset?’Philip answered with his mouth full:Because I was happy.

NL: Waarom keek je naar de zonsondergang?’Philip antwoordde met zijn mond vol:Omdat ik gelukkig was.

— W. Somerset Maugham, Of Human Bondage


It might be that to surrender to happiness was to accept defeat, but it was a defeat better than many victories.

NL: Het zou kunnen zijn dat overgave aan geluk was om nederlaag te accepteren, maar het was een nederlaag beter dan vele overwinningen.

— W. Somerset Maugham, Of Human Bondage


I’ve been quite happy. Look, here are my proofs. Remember that I am indifferent to discomforts which would harass other folk. What do the circumstances of life matter if your dreams make you lord paramount of time and space?

NL: Ik ben heel gelukkig geweest. Kijk, hier zijn mijn bewijzen. Vergeet niet dat ik onverschillig ben voor ongemakken die andere mensen zouden lastigvallen. Wat doen de omstandigheden van het leven ertoe als jouw dromen jou het belangrijkste van tijd en ruimte maken?

— W. Somerset Maugham


What d’you suppose I care if I’m a gentleman or not? If I were a gentleman I shouldn’t waste my time with a vulgar slut like you.

NL: Wat kan het me schelen of ik een heer ben of niet? Als ik een heer was, zou ik mijn tijd niet verspillen met een vulgaire slet als jij.

— W. Somerset Maugham, Of Human Bondage


I know that I shall die struggling for breath, and I know that I shall be horribly afraid. I know that I shall not be able to keep myself from regretting bitterly the life that has brought me to such a pass; but I disown that regret. I now, weak, old, diseased, poor, dying, hold still my soul in my hands, and I regret nothing.

NL: Ik weet dat ik zal sterven worstelen om adem te halen, en ik weet dat ik verschrikkelijk bang zal zijn. Ik weet dat ik niet in staat zal zijn te voorkomen dat ik bitter spijt heb van het leven dat mij tot zo’n einde heeft gebracht, maar ik verwerp dat spijt. Ik nu, zwak, oud, ziek, arm, stervend, houd mijn ziel in mijn handen, en ik heb nergens spijt van.

— W. Somerset Maugham, Of Human Bondage


The dead look so terribly dead when they’re dead.

NL: De doden zien er zo vreselijk dood uit als ze dood zijn.

— W. Somerset Maugham, The Razor’s Edge


A little smoke lost in the air, that was the life of a man.

NL: Een beetje rook verloren in de lucht, dat was het leven van een man.

— W. Somerset Maugham