W.B. Yeats quotes | 15 quotes van W.B. Yeats

Ben je op zoek naar een W.B. Yeats quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste W.B. Yeats quotes. Veel leesplezier!

W.B. Yeats quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van W.B. Yeats verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste W.B. Yeats quotes:

Had I the heavens’ embroidered cloths,Enwrought with golden and silver light,The blue and the dim and the dark clothsOf night and light and the half light,I would spread the cloths under your feet:But I, being poor, have only my dreams;I have spread my dreams under your feet;Tread softly because you tread on my dreams.

NL: Had ik de geborduurde doeken van de hemel, met gouden en zilveren licht,De blauwe en de dim en de donkere doekenVan nacht en licht en het halve licht, Ik zou de doeken uitspreiden onder uw voeten:Maar ik, arm zijnde, heb alleen mijn dromen; Ik heb mijn dromen onder uw voeten uitgespreid; Lees zacht, omdat gij op mijn dromen treedt.

— W.B. Yeats, The Wind Among the Reeds


How many loved your moments of glad grace, And loved your beauty with love false or true; But one man loved the pilgrim soul in you, And loved the sorrows of your changing face.

NL: Hoeveel liefhebben uw momenten van blijde genade, en liefhebben uw schoonheid met valse of ware liefde; maar een man hield van de pelgrim ziel in u, en hield van de smarten van uw veranderende gezicht.

— W.B. Yeats, The Collected Poems of W.B. Yeats


To long a sacrifice can make a stone of a heart

NL: Te lang een offer kan een steen van een hart maken

— W.B. Yeats


Wine enters through the mouth,Love, the eyes.I raise the glass to my mouth,I look at you,I sigh.

NL: Wijn komt door de mond, Liefde, de ogen.Ik hef het glas op mijn mond, ik kijk naar je, ik zucht.

— W.B. Yeats


Hope and Memory have one daughter and her name is Art, and she has built her dwelling far from the desperate field where men hang out their garments upon forked boughs to be banners of battle. O beloved daughter of Hope and Memory, be with me for a while.

NL: Hoop en Geheugen hebben één dochter en haar naam is Art, en ze heeft haar woning gebouwd ver van het wanhopige veld waar mannen hun kleding op gevorkte takken hangen om spandoeken van de strijd te zijn. O geliefde dochter van Hoop en Geheugen, wees een tijdje bij me.

— W.B. Yeats


An aged man is but a paltry thing,A tattered coat upon a stick, unlessSoul clap its hands and sing, and louder singFor every tatter in its mortal dress

NL: Een oude man is slechts een armzalig ding, een gescheurde mantel op een stok, tenzijziel klappen zijn handen en zingen, en luider zingenVoor elke gescheurde in zijn sterfelijke jurk

— W.B. Yeats


Before me floats an image, man or shade,Shade more than man, more image than a shade;For Hades’ bobbin bound in mummy-clothMay unwind the winding path;A mouth that has no moisture and no breathBreathless mouths may summon;(“Byzantium”)

NL: Voor mij drijft een beeld, man of schaduw, Schaduw meer dan de mens, meer beeld dan een schaduw;Want Hades’ knobbel gebonden in mummie-kledingMag ontspannen het kronkelende pad;Een mond die geen vocht en geen adem heeftBreathless monden kunnen oproepen;(“Byzantium”)

— W.B. Yeats, The Collected Poems of W.B. Yeats


Come away, O human child!To the waters and the wildWith a faery, hand in hand,For the world’s more full of weeping than you can understand.

NL: Kom weg, o mensenkind!Naar het water en het wildMet een fee, hand in hand,Want de wereld is meer vol van huilen dan je kunt begrijpen.

— W.B. Yeats, The Collected Poems of W.B. Yeats


What can be explained is not poetry.

NL: Wat verklaard kan worden is geen poëzie.

— W.B. Yeats


Turning and turning in the widening gyreThe falcon cannot hear the falconer;Things fall apart; the centre cannot hold;Mere anarchy is loosed upon the world,The blood-dimmed tide is loosed, and everywhereThe ceremony of innocence is drowned;The best lack all conviction, while the worstAre full of passionate intensity.

NL: Draaien en draaien in de verbredingsgyreDe valk kan de valkenier niet horen;Dingen vallen uit elkaar; het centrum kan niet houden;Meer anarchie wordt losgelaten op de wereld,Het bloedgedimde tij wordt losgelaten, en overalDe ceremonie van onschuld wordt verdronken;De beste gebrek aan alle overtuiging, terwijl de slechtsteZijn vol van hartstochtelijke intensiteit.

— W.B. Yeats, The Collected Poems of W.B. Yeats


I bring you with reverent handsThe books of my numberless dreams.

NL: Ik breng je met eerbiedige handen… de boeken van mijn talloze dromen.

— W.B. Yeats, The Wind Among the Reeds


When you are old and grey and full of sleep And nodding by the fire, take down this book, And slowly read, and dream of the soft look Your eyes had once, and of their shadows deep

NL: Als je oud en grijs bent en vol slaap en knikt bij het vuur, pak dit boek, en langzaam lezen, en dromen van de zachte blik Uw ogen hadden ooit, en van hun schaduwen diep

— W.B. Yeats, The Collected Poems of W.B. Yeats


I know that I shall meet my fate somewhere among the clouds above; those that I fight I do not hate, those that I guard I do not love.

NL: Ik weet dat ik mijn lot ergens onder de wolken zal ontmoeten; degenen die ik bevecht haat ik niet, degenen die ik bewaker niet liefheb.

— W.B. Yeats


I sat, a solitary man,In a crowded London shop,An open book and empty cupOn the marble table-top.While on the shop and street I gazedMy body of a sudden blazed;And twenty minutes more or lessIt seemed, so great my happiness,That I was blessed and could bless.

NL: Ik zat, een eenzame man,In een drukke Londense winkel,Een open boek en lege bekerOp het marmeren tafel-topje.Terwijl op de winkel en straat ik staardeMijn lichaam van een plotselinge gloeiende;En twintig minuten meer of minderHet leek, zo groot mijn geluk, dat ik was gezegend en kon zegenen.

— W.B. Yeats, The Winding Stair and Other Poems


Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.

NL: Onderwijs is niet het vullen van een emmer, maar het aansteken van een vuur.

— W.B. Yeats