Voltaire quotes | 15 quotes van Voltaire

Ben je op zoek naar een Voltaire quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Voltaire quotes. Veel leesplezier!

Voltaire quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Voltaire verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Voltaire quotes:

She blushed and so did he. She greeted him in a faltering voice, and he spoke to her without knowing what he was saying.

NL: Ze bloosde en hij ook. Ze begroette hem met een wankele stem, en hij sprak tot haar zonder te weten wat hij zei.

— Voltaire, Candide


Let us work without reasoning,’ said Martin; ‘it is the only way to make life endurable.

NL: Laten we werken zonder te redeneren,” zei Martin, “het is de enige manier om het leven duurzaam te maken.

— Voltaire, Candide


Each player must accept the cards life deals him or her; but once they are in hand, he or she alone must decide how to play the cards in order to win the game.

NL: Elke speler moet de kaarten het leven deals hem of haar accepteren; maar zodra ze in de hand, moet hij of zij alleen beslissen hoe de kaarten te spelen om het spel te winnen.

— Voltaire


If we do not find anything very pleasant, at least we shall find something new.

NL: Als we niets heel aangenaams vinden, zullen we tenminste iets nieuws vinden.

— Voltaire


‎Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats.

NL: Het leven is een scheepswrak, maar we mogen niet vergeten te zingen in de reddingsboten.

— Voltaire


Perfect is the enemy of good.

NL: Perfect is de vijand van het goede.

— Voltaire


I have never made but one prayer to God, a very short one: Oh Lord, make my enemies ridiculous. And God granted it.”, May 16, 1767)

NL: Ik heb nog nooit maar één gebed tot God gedaan, een zeer kort gebed: O Heer, maak mijn vijanden belachelijk. En God gaf het.”, 16 mei 1767)

— Voltaire


The more I read, the more I acquire, the more certain I am that I know nothing.

NL: Hoe meer ik lees, hoe meer ik verkrijg, hoe zekerder ik ben dat ik niets weet.

— Voltaire


He must be very ignorant for he answers every question he is asked.

NL: Hij moet heel onwetend zijn want hij beantwoordt elke vraag die hem wordt gesteld.

— Voltaire


Wisdom must yield to superstition’s rules,Who arms with bigot zeal the hand of fools.

NL: Wijsheid moet toegeven aan de regels van bijgeloof… die met grote ijver de hand van dwazen bewapenen.

— Voltaire, Candide and The Maid of Orleans


You despise books; you whose lives are absorbed in the vanities of ambition, the pursuit of pleasure or indolence; but remember that all the known world, excepting only savage nations, is governed by books.

NL: Jullie verachten boeken; jullie wiens levens verzonken zijn in de ijdelheden van ambitie, het nastreven van plezier of geweld; maar onthoud dat alle bekende wereld, met uitzondering van alleen wilde naties, wordt beheerst door boeken.

— Voltaire


We all look for happiness, but without knowing where to find it: like drunkards who look for their house, knowing dimly that they have one

NL: We zoeken allemaal naar geluk, maar zonder te weten waar we het kunnen vinden: als dronkaards die op zoek zijn naar hun huis, wetend dat ze er een hebben

— Voltaire


A fondness for roving, for making a name for themselves in their onw country, and for boasting of what they had seen in their travels, was so strong in our two wanderers, that they resolved to be no longer happy; and demanded permission of the king to leave the country.

NL: Een liefde voor roving, voor het maken van een naam voor zichzelf in hun eigen land, en voor het opscheppen van wat ze hadden gezien in hun reizen, was zo sterk in onze twee zwervers, dat ze besloten om niet meer gelukkig te zijn; en eiste toestemming van de koning om het land te verlaten.

— Voltaire, Candide


The heart has its own reasons that reason can’t understand.

NL: Het hart heeft zijn eigen redenen die de rede niet kan begrijpen.

— Voltaire


One merit of poetry few persons will deny: it says more and in fewer words than prose.

NL: Een verdienste van poëzie zullen weinig mensen ontkennen: het zegt meer en in minder woorden dan proza.

— Voltaire, Philosophical Dictionary