Victor Hugo quotes | 33 quotes van Victor Hugo

Ben je op zoek naar een Victor Hugo quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Victor Hugo quotes. Veel leesplezier!

Victor Hugo quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Victor Hugo verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Victor Hugo quotes:

What Is Love? I have met in the streets a very poor young man who was in love. His hat was old, his coat worn, the water passed through his shoes and the stars through his soul

NL: Wat is liefde? Ik heb op straat een arme jongeman ontmoet die verliefd was. Zijn hoed was oud, zijn jas droeg, het water ging door zijn schoenen en de sterren door zijn ziel

— Victor Hugo, Les Misérables


The power of a glance has been so much abused in love stories, that it has come to be disbelieved in. Few people dare now to say that two beings have fallen in love because they have looked at each other. Yet it is in this way that love begins, and in this way only.

NL: De kracht van een blik is zo veel misbruikt in liefdesverhalen, dat het ongelovig is geworden. Weinig mensen durven nu te zeggen dat twee wezens verliefd zijn geworden omdat ze naar elkaar hebben gekeken. Toch is het op deze manier dat liefde begint, en alleen op deze manier.

— Victor Hugo, Les Misérables


The greatest happiness of life is the conviction that we are loved — loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.

NL: Het grootste geluk van het leven is de overtuiging dat we geliefd zijn — geliefd voor onszelf, of liever gezegd, ondanks onszelf.

— Victor Hugo


You who suffer because you love, love still more. To die of love, is to live by it.

NL: Jullie die lijden omdat jullie liefhebben, houden nog meer. Sterven van liefde is er door leven.

— Victor Hugo, Les Misérables


When love has fused and mingled two beings in a sacred and angelic unity, the secret of life has been discovered so far as they are concerned; they are no longer anything more than the two boundaries of the same destiny; they are no longer anything but the two wings of the same spirit. Love, soar.

NL: Wanneer de liefde twee wezens in een heilige en engelachtige eenheid heeft versmolten en gemengd, is het geheim van het leven voor zover het hen betreft ontdekt; zij zijn niet meer dan de twee grenzen van dezelfde bestemming; zij zijn niet meer dan de twee vleugels van dezelfde geest. Liefde, zweven.

— Victor Hugo, Les Misérables


I have been loving you a little more every minute since this morning.

NL: Ik hou al een beetje meer van je sinds vanmorgen.

— Victor Hugo, Les Misérables


Marius and Cosette were in the dark in regard to each other. They did not speak, they did not bow, they were not acquainted; they saw each other; and, like the stars in the sky separated by millions of leagues, they lived by gazing upon each other.

NL: Marius en Cosette waren in het duister ten opzichte van elkaar. Zij spraken niet, zij bogen zich niet, zij waren niet bekend; zij zagen elkander; en gelijk de sterren in de hemel, gescheiden door miljoenen competities, leefden zij door naar elkander te kijken.

— Victor Hugo, Les Misérables


Love is the only future God offers.

NL: Liefde is de enige toekomst die God biedt.

— Victor Hugo, Les Misérables


If people did not love one another, I really don’t see what use there would be in having any spring.

NL: Als mensen niet van elkaar hielden, zie ik niet in wat voor nut het zou hebben om een lente te hebben.

— Victor Hugo, Les Misérables


Have courage for the great sorrows of life and patience for the small ones; and when you have laboriously accomplished your daily task, go to sleep in peace. God is awake.

NL: Heb moed voor de grote smarten van het leven en geduld voor de kleinen; en als je moeite hebt gedaan uw dagelijkse taak, ga in vrede slapen. God is wakker.

— Victor Hugo


Not being heard is no reason for silence.

NL: Niet gehoord worden is geen reden voor stilte.

— Victor Hugo, Les Misérables


Those who do not weep, do not see.

NL: Degenen die niet huilen, zien niet.

— Victor Hugo, Les Misérables


Certain thoughts are prayers. There are moments when, whatever be the attitude of the body, the soul is on its knees.

NL: Bepaalde gedachten zijn gebeden. Er zijn momenten waarop, wat de houding van het lichaam ook is, de ziel op zijn knieën zit.

— Victor Hugo


Life’s great happiness is to be convinced we are loved.

NL: Het grote geluk van het leven is om ervan overtuigd te zijn dat we geliefd zijn.

— Victor Hugo, Les Misérables


…Nobody knows like a woman how to say things that are both sweet and profound. Sweetness and depth, this is all of woman; this is Heaven.

NL: Niemand weet zoals een vrouw dingen te zeggen die zowel lief als diepzinnig zijn. Zoetheid en diepte, dit is alles van de vrouw; dit is de Hemel.

— Victor Hugo, Les Misérables


Yes, the brutalities of progress are called revolutions. When they are over, this is recognised: that the human race has been harshly treated, but that it has advanced.

NL: Ja, de wreedheden van vooruitgang worden revoluties genoemd. Als ze voorbij zijn, wordt dit erkend: dat het menselijk ras hard behandeld is, maar dat het vooruit is gegaan.

— Victor Hugo, Les Misérables


A library implies an act of faith which generations, still in darkness hid, sign in their night in witness of the dawn.” (1872)

NL: Een bibliotheek impliceert een geloofsdaad die generaties, nog steeds in duisternis verborgen, in hun nacht in getuigenis van de dageraad tekenen.” (1872)

— Victor Hugo


Science says the first word on everything, and the last word on nothing.

NL: De wetenschap zegt het eerste woord op alles, en het laatste woord op niets.

— Victor Hugo


As for methods of prayer, all are good, as long as they are sincere.

NL: Wat de methoden van het gebed betreft, zijn ze allemaal goed, zolang ze oprecht zijn.

— Victor Hugo, Les Misérables


The supreme happiness of life is the conviction that we are loved; loved for ourselves—say rather, loved in spite of ourselves.

NL: Het opperste geluk van het leven is de overtuiging dat we geliefd zijn; geliefd voor onszelf zeggen eerder, geliefd ondanks onszelf.

— Victor Hugo, Les Misérables


Be happy without picking flaws.

NL: Wees gelukkig zonder fouten te maken.

— Victor Hugo, Les Misérables


Happiness lies for those who cry, those who hurt, those who have searched, and those who have tried for only they can appreciate the importance of people who have touched their lives.

NL: Geluk ligt voor degenen die huilen, degenen die pijn doen, degenen die hebben gezocht, en degenen die hebben geprobeerd voor alleen zij kunnen het belang van mensen die hun leven hebben aangeraakt waarderen.

— Victor Hugo


Every day has its great grief or its small anxiety. … One cloud is dispelled, another forms. There is hardly one day in a hundred of real joy and bright sunshine.

NL: Elke dag heeft zijn grote verdriet of zijn kleine angst. De ene wolk wordt verdoofd, de andere vormen. Er is nauwelijks een dag in een honderdtal echte vreugde en heldere zon.

— Victor Hugo, Les Misérables


There is nothing like a dream to create the future.

NL: Er gaat niets boven een droom om de toekomst te creëren.

— Victor Hugo, Les Misérables


The human soul has still greater need of the ideal than of the real. It is by the real that we exist, it is by the ideal that we live.

NL: De menselijke ziel heeft nog meer behoefte aan het ideaal dan aan het echte. Het is door het echte dat we bestaan, het is door het ideaal dat we leven.

— Victor Hugo


In joined hands there is still some token of hope, in the clinched fist none.

NL: In samengevoegde handen is er nog een teken van hoop, in de clinched vuist geen.

— Victor Hugo, The Toilers of the Sea


Should we continue to look upwards? Is the light we can see in the sky one of those which will presently be extinguished? The ideal is terrifying to behold… brilliant but threatened on all sides by the dark forces that surround it: nevertheless, no more in danger than a star in the jaws of the clouds.

NL: Moeten we naar boven blijven kijken? Is het licht dat we in de hemel kunnen zien een van degenen die op dit moment zullen worden gedoofd? Het ideaal is angstaanjagend om te zien… briljant maar bedreigd door de duistere krachten die het omringen: niettemin, niet meer in gevaar dan een ster in de kaken van de wolken.

— Victor Hugo, Les Misérables


It is nothing to die. It is frightful not to live.

NL: Het is niets om te sterven. Het is vreselijk om niet te leven.

— Victor Hugo, Les Misérables


I see black light (his last words)

NL: Ik zie zwart licht (zijn laatste woorden)

— Victor Hugo


The guillotine is the ultimate expression of Law, and its name is vengeance; it is not neutral, nor does it allow us to remain neutral.

NL: De guillotine is de ultieme uitdrukking van de wet, en haar naam is wraak; zij is niet neutraal, noch staat zij ons toe neutraal te blijven.

— Victor Hugo, Les Misérables


Music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent

NL: Muziek drukt uit wat niet onder woorden kan worden gebracht en wat niet kan zwijgen

— Victor Hugo


Teach the ignorant as much as you can; society is culpable in not providing a free education for all and it must answer for the night which it produces. If the soul is left in darkness sins will be committed. The guilty one is not he who commits the sin, but he who causes the darkness.

NL: Leer de onwetenden zoveel als je kunt; de samenleving is er schuldig aan dat zij geen gratis onderwijs voor iedereen verstrekt en zij moet verantwoording afleggen voor de nacht die zij produceert. Als de ziel wordt achtergelaten in duisternis zonden zullen worden begaan. De boosdoener is niet degene die de zonde begaat, maar degene die de duisternis veroorzaakt.

— Victor Hugo, Les Misérables


He who opens a school door, closes a prison.

NL: Hij die een schooldeur opent, sluit een gevangenis.

— Victor Hugo