Ursula K. Le Guin quotes | 17 quotes van Ursula K. Le Guin

Ben je op zoek naar een Ursula K. Le Guin quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Ursula K. Le Guin quotes. Veel leesplezier!

Ursula K. Le Guin quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Ursula K. Le Guin verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Ursula K. Le Guin quotes:

Love doesn’t just sit there, like a stone, it has to be made, like bread; remade all the time, made new.

NL: Liefde zit daar niet alleen, als een steen, het moet worden gemaakt, als brood; opnieuw gemaakt de hele tijd, nieuw gemaakt.

— Ursula K. Le Guin, The Lathe of Heaven


I had forgotten how much light there is in the world, till you gave it back to me.

NL: Ik was vergeten hoeveel licht er in de wereld is, totdat je het aan mij teruggaf.

— Ursula K. Le Guin, A Wizard of Earthsea


Freedom is a heavy load, a great and strange burden for the spirit to undertake. It is not easy. It is not a gift given, but a choice made, and the choice may be a hard one. The road goes upward towards the light; but the laden traveler may never reach the end of it.

NL: Vrijheid is een zware last, een grote en vreemde last voor de geest om te ondernemen. Het is niet makkelijk. Het is geen geschenk gegeven, maar een keuze gemaakt, en de keuze kan een moeilijke zijn. De weg gaat omhoog naar het licht, maar de beladen reiziger mag nooit het einde van het.

— Ursula K. Le Guin, The Tombs of Atuan


People need God the way a three-year-old needs a chainsaw.

NL: Mensen hebben God nodig zoals een driejarige een kettingzaag nodig heeft.

— Ursula K. Le Guin, The Birthday of the World and Other Stories


I believe that maturity is not an outgrowing, but a growing up: that an adult is not a dead child, but a child who survived. I believe that all the best faculties of a mature human being exist in the child. . . . that one of the most deeply human, and humane, of these faculties is the power of imagination.

NL: Ik geloof dat volwassenheid geen uitgroei is, maar een opgroeiende: dat een volwassene geen dood kind is, maar een kind dat het overleefd heeft. Ik geloof dat alle beste vermogens van een volwassen mens in het kind aanwezig zijn. . . . dat een van de diepste menselijke, en humane, van deze vermogens de kracht van verbeelding is.

— Ursula K. Le Guin, The Language of the Night: Essays on Fantasy and Science Fiction


What good is power when you’re too wise to use it?

NL: Wat heb je aan macht als je te wijs bent om het te gebruiken?

— Ursula K. Le Guin, A Wizard of Earthsea


The trouble is that we have a bad habit, encouraged by pedants and sophisticates, of considering happiness as something rather stupid. Only pain is intellectual, only evil interesting. This is the treason of the artist; a refusal to admit the banality of evil and the terrible boredom of pain.

NL: Het probleem is dat we een slechte gewoonte hebben, aangemoedigd door pedants en verfijningen, om geluk als iets nogal doms te beschouwen. Alleen pijn is intellectueel, alleen kwaad interessant. Dit is het verraad van de kunstenaar; een weigering om de banaliteit van het kwaad en de verschrikkelijke verveling van de pijn toe te geven.

— Ursula K. Le Guin, The Ones Who Walk Away from Omelas


Happiness is based on a just discrimination of what is necessary, what is neither necessary nor destructive, and what is destructive

NL: Geluk is gebaseerd op een rechtvaardige discriminatie van wat nodig is, wat niet noodzakelijk noch destructief is, en wat destructief is.

— Ursula K. Le Guin, The Ones Who Walk Away from Omelas


They leave Omelas, they walk ahead into the darkness, and they do not come back. The place they go towards is a place even less imaginable to most of us than the city of happiness. I cannot describe it at all. It is possible that it does not exist. But they seem to know where they are going, the ones who walk away from Omelas.

NL: Ze verlaten Omela’s, ze lopen vooruit in de duisternis, en ze komen niet terug. De plek waar ze naartoe gaan is nog minder denkbaar voor de meesten van ons dan de stad van geluk. Ik kan het helemaal niet beschrijven. Het is mogelijk dat het niet bestaat. Maar ze lijken te weten waar ze heen gaan, degenen die weglopen van Omelas.

— Ursula K. Le Guin, The Ones Who Walk Away from Omelas


They leave Omelas, they walk ahead into thedarkness, and they do not come back. The place they go towards is a place even less imaginable to most of us than the city of happiness. I cannot describe it at all. It is possible that it does not exist. But they seem to know where they are going, the ones who walk away from Omelas.

NL: Ze verlaten Omela’s, ze lopen vooruit in de duisternis, en ze komen niet terug. De plek waar ze naartoe gaan is nog minder denkbaar voor de meesten van ons dan de stad van geluk. Ik kan het helemaal niet beschrijven. Het is mogelijk dat het niet bestaat. Maar ze lijken te weten waar ze heen gaan, degenen die weglopen van Omelas.

— Ursula K. Le Guin, The Ones Who Walk Away from Omelas: A Story


She’ll die.’ ‘Aye. That’s a consequence of being alive.

NL: Ze zal sterven.’ ‘Ja. Dat is een gevolg van het leven.

— Ursula K. Le Guin, The Farthest Shore


For a word to be spoken, there must be silence. Before, and after.

NL: Om een woord te spreken, moet er stilte zijn. Voor, en erna.

— Ursula K. Le Guin, A Wizard of Earthsea


Death and life are the same thing-like the two sides of my hand, the palm and the back. And still the palm and the back are not the same…They can be neither separated, nor mixed.

NL: Dood en leven zijn hetzelfde als de twee kanten van mijn hand, de palm en de rug. En toch zijn de palm en de rug niet hetzelfde…Ze kunnen niet gescheiden worden, noch gemengd.

— Ursula K. Le Guin, The Farthest Shore


There are souls, he thought, whose umbilicus has never been cut. They never got weaned from the universe. They do not understand death as an enemy; they look forward to rotting and turning into humus.

NL: Er zijn zielen, dacht hij, wiens navel nooit is gesneden. Ze werden nooit gespeend uit het universum. Ze begrijpen de dood niet als een vijand; ze kijken ernaar uit om te rotten en te veranderen in humus.

— Ursula K. Le Guin, The Dispossessed


You fear them because you fear death, and rightly: for death is terrible and must be feared,’ the mage said…’And life is also a terrible thing,’ Ged said, ‘and must be feared and praised.

NL: Je vreest hen omdat je de dood vreest, en terecht; want de dood is verschrikkelijk en moet gevreesd worden,’ zei de magie…’En het leven is ook een verschrikkelijk ding,’ zei Ged, ‘en moet gevreesd en geprezen worden.

— Ursula K. Le Guin, The Farthest Shore


This concern, feebly called ‘love of nature’, seemed to Shevek to be something much broader than love. There are souls, he thought, whose umbilicus has never been cut. They never got weaned from the universe. They do not understand death as an enemy; they look forward to rotting and turning into humus.

NL: Deze zorg, zwak genoemd ‘liefde van de natuur’, leek Shevek iets veel breders te zijn dan liefde. Er zijn zielen, dacht hij, wiens navel nooit is gesneden. Ze werden nooit gespeend uit het universum. Ze begrijpen de dood niet als een vijand; ze kijken ernaar uit om te rotten en te veranderen in humus.

— Ursula K. Le Guin, The Dispossessed


The artist deals with what cannot be said in words. The novelist says in words what cannot be said in words.

NL: De kunstenaar handelt over wat niet in woorden kan worden gezegd. De romanschrijver zegt in woorden wat niet in woorden kan worden gezegd.

— Ursula K. Le Guin, The Left Hand of Darkness