Toni Sorenson quotes | 25 quotes van Toni Sorenson

Ben je op zoek naar een Toni Sorenson quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Toni Sorenson quotes. Veel leesplezier!

Toni Sorenson quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Toni Sorenson verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Toni Sorenson quotes:

Focus on the win and you lose the battle, focus on the battle and you win.

NL: Concentreer je op de overwinning en je verliest de strijd, concentreer je op de strijd en je wint.

— Toni Sorenson


Some of the most memorable paths I’ve taken have been detours.

NL: Sommige van de meest gedenkwaardige paden die ik heb genomen zijn omwegen geweest.

— Toni Sorenson


I can only change the world by changing myself.

NL: Ik kan de wereld alleen veranderen door mezelf te veranderen.

— Toni Sorenson, The Great Brain Cleanse


It may seem that you are on the path alone, but the light that guides you is coming from somewhere. Trust your every step because none of us walk this journey alone.

NL: Het lijkt misschien dat jullie alleen op het pad zijn, maar het licht dat jullie leidt komt ergens vandaan. Vertrouw elke stap omdat niemand van ons deze reis alleen maakt.

— Toni Sorenson


Oh, child, my child, if only you realized who you truly are.

NL: Oh, kind, mijn kind, als je je eens realiseerde wie je werkelijk bent.

— Toni Sorenson, The Great Brain Cleanse


Miracles happen when dreamers take action.

NL: Wonderen gebeuren als dromers actie ondernemen.

— Toni Sorenson, The Great Brain Cleanse


Don’t you dare focus your energy on the 99 reasons something can’t be done. Focus on the one thing you can do and the 99 won’t matter.

NL: Durf je je energie niet te concentreren op de 99 redenen waarom er iets niet kan worden gedaan. Focus op het enige wat je kunt doen en de 99 zal er niet toe doen.

— Toni Sorenson, The Great Brain Cleanse


Dreamers Can.

NL: Dromers Can.

— Toni Sorenson, The Great Brain Cleanse


The world is yours the moment you follow your own dreams.

NL: De wereld is van jou op het moment dat je je eigen dromen volgt.

— Toni Sorenson, The Great Brain Cleanse


Dreams grow bigger and bolder every time you nourish them.

NL: Dromen worden groter en brutaler als je ze voedt.

— Toni Sorenson, The Great Brain Cleanse


A thought enters your brain and lasts an average of five seconds. The only way to keep it is to grab hold of it and claim it. The same applies to dreams. We forget most of our dreams because we never take the actions needed to make them our own.

NL: Een gedachte komt in je hersenen en duurt gemiddeld vijf seconden. De enige manier om het te houden is om het vast te houden en het op te eisen. Hetzelfde geldt voor dromen. We vergeten het grootste deel van onze dromen omdat we nooit de acties nemen die nodig zijn om ze onze eigen te maken.

— Toni Sorenson, The Great Brain Cleanse


They said she could not do it. But she didn’t listen so when she did it. And when they stood in awe, she did not hear their applause. The only validation she needed came from the voice inside her head. The voice that had always been there saying, “You got this.

NL: Ze zeiden dat ze het niet kon. Maar ze luisterde niet toen ze het deed. En toen ze onder ontzag stonden, hoorde ze hun applaus niet. De enige bevestiging die ze nodig had kwam van de stem in haar hoofd. De stem die er altijd was geweest en zei: “Je hebt dit gekregen.

— Toni Sorenson


Scrub your brain of any thoughts that don’t serve you, and to fill your mind with fresh, clean thinking that instills confidence, commitment, and ultimate success.

NL: Schrob je hersenen van alle gedachten die je niet dienen, en om je geest te vullen met frisse, schone denken dat instilleert vertrouwen, toewijding, en ultiem succes.

— Toni Sorenson, The Great Brain Cleanse


A dark thought will never lead you to the light because darkness is terrified of light.

NL: Een duistere gedachte zal jullie nooit naar het licht leiden omdat duisternis bang is voor licht.

— Toni Sorenson, The Great Brain Cleanse


I challenge you to make your life the masterpiece you want to paint, the novel you want to read, the day you want to wake to.

NL: Ik daag je uit om je leven het meesterwerk te maken dat je wilt schilderen, de roman die je wilt lezen, de dag waarop je wakker wilt worden.

— Toni Sorenson


The human spirit carries a torch called hope.

NL: De menselijke geest draagt een fakkel genaamd hoop.

— Toni Sorenson


Let go and let God. Don’t dwell on your past mistakes. When you do that, your past keeps you from moving forward. The wonder of the Atonement is that you don’t have to be the same person you were yesterday, last year or even a minute ago. Through Christ, and through the power of repentance, you are continually being reborn.

NL: Laat los en laat God. Blijf niet stilstaan bij je fouten uit het verleden. Als je dat doet, houdt je verleden je tegen om verder te gaan. Het wonder van de Verzoening is dat je niet dezelfde persoon hoeft te zijn die je gisteren was, vorig jaar of zelfs een minuut geleden. Door Christus, en door de kracht van berouw, worden jullie voortdurend herboren.

— Toni Sorenson, Aligned By Christ


Inevitably, mistakes are going to happen, sin is going to win a round or two in the battle of life, but there is always, always, always a way back because Jesus Christ has our backs.

NL: Onvermijdelijk, fouten gaan gebeuren, zonde gaat een ronde of twee winnen in de strijd van het leven, maar er is altijd, altijd, een weg terug omdat Jezus Christus onze ruggen heeft.

— Toni Sorenson, Aligned By Christ


It does not matter where you are—from this very moment on you choose the direction of your life.

NL: Het maakt niet uit waar je bent. Vanaf dit moment kies je de richting van je leven.

— Toni Sorenson


When we take our doubts and questions to Christ, we get truthful answers. We get complete answers. We get the love, wisdom, and support we need.

NL: Wanneer we onze twijfels en vragen naar Christus brengen, krijgen we waarheidsgetrouwe antwoorden. We krijgen volledige antwoorden. We krijgen de liefde, wijsheid en steun die we nodig hebben.

— Toni Sorenson, Aligned By Christ


Positive minds full of faith and hope produce positive lives.

NL: Positieve geesten vol van geloof en hoop produceren positieve levens.

— Toni Sorenson, Aligned By Christ


An attitude adjustment from the inside out is what it will take to get you to change direction. The truth is God is on your side, no matter how far you’ve wandered. He still loves you. He still needs you. Your sins don’t define you. He does.

NL: Een houdingsaanpassing van binnenuit is wat nodig is om je van richting te laten veranderen. De waarheid is dat God aan jouw kant staat, hoe ver je ook dwaalde. Hij houdt nog steeds van je. Hij heeft je nog steeds nodig. Je zonden definiëren je niet. Dat doet hij.

— Toni Sorenson, Aligned By Christ


Life isn’t about being perfect; it’s about improving. It’s not about achieving more, acquiring more, or even about actually being more. It’s about becoming better…better than you were.

NL: Het leven gaat niet over perfect zijn; het gaat over verbeteren. Het gaat niet over het bereiken van meer, het verwerven van meer, of zelfs over eigenlijk meer. Het gaat over beter worden… beter dan jij was.

— Toni Sorenson


You’re a child of God. You don’t need to ever struggle with feelings of inferiority or defeat. You might make mistakes and find yourself off the straight and narrow path from time to time. No fears. No despair. Just turn around in the road and head back toward home. I promise you that Christ will be your willing guide.

NL: Je bent een kind van God. Je hoeft nooit te worstelen met gevoelens van minderwaardigheid of nederlaag. Je kunt fouten maken en van tijd tot tijd van het rechte en smalle pad afkomen. Geen angsten. Geen wanhoop. Draai je om op de weg en ga terug naar huis. Ik beloof u dat Christus uw gewillige gids zal zijn.

— Toni Sorenson


To step into God’s will is a step into a different realm, even though your feet remain on firma terra.

NL: Om in Gods wil te stappen is een stap in een ander rijk, ook al blijven je voeten op firma terra.

— Toni Sorenson