Toni Aleo quotes | 10 quotes van Toni Aleo

Ben je op zoek naar een Toni Aleo quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Toni Aleo quotes. Veel leesplezier!

Toni Aleo quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Toni Aleo verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Toni Aleo quotes:

I was trying to get over you! And it didn’t work. I was meant to walk on this earth with only you, I was meant to give only you every piece of me. I don’t want anyone but you. I love you.

NL: Ik probeerde over je heen te komen. En het werkte niet. Het was de bedoeling dat ik op deze aarde zou lopen met alleen jij, ik was bedoeld om alleen jou alles van mij te geven. Ik wil niemand anders dan jou. Ik hou van je.

— Toni Aleo, Taking Shots


Guess our sex is hot, we start fires.

NL: Ik denk dat onze seks heet is, we beginnen branden.

— Toni Aleo, Overtime


I won’t sugarcoat shit. You’re tiptoeing on the line between batshit crazy and sane.

NL: Ik zal geen stront verbloemen. Je staat op je tenen tussen gekke klootzakken en gezond verstand.

— Toni Aleo, Overtime


Payback’s a bitch, but thankfully those tissues are only full of snot and tears instead of dead little sperms.

NL: Wraak is een kreng, maar gelukkig zitten die weefsels alleen vol snot en tranen in plaats van dode spermacellen.

— Toni Aleo, Overtime


We are Nasvillians now. We have to be classy Southern bitches.”Kacey glared as she swigged her tea. “Classy girls don’t say classy bitches.””This one does,” Lacey said as she took a sip of her tea with her pinky up just to show she meant what she said.

NL: We zijn nu Nasvillianen. We moeten stijlvolle zuidelijke teven zijn.Kacey keek naar haar thee. “Klassieke meisjes zeggen geen stijlvolle teven.”Deze wel,” zei Lacey toen ze een slokje van haar thee nam met haar pink omhoog om te laten zien dat ze meende wat ze zei.

— Toni Aleo, Overtime


Letting her head hang, all she could do was think what a freaking mess she had gotten herself into.And not even Ben & Jerry’s could get her out of this.

NL: Als ze haar hoofd liet hangen, kon ze alleen maar denken wat voor een puinhoop ze had gekregen.En zelfs Ben & Jerry’s kon haar hier niet uit krijgen.

— Toni Aleo, Overtime


But I didn’t even make you work for it. I just jumped you like a cat in heat.

NL: Maar ik heb je er niet eens voor laten werken. Ik besprong je net als een kat in vuur en vlam.

— Toni Aleo, Overtime


Is she worth it though?” he asked and she shrugged.”That’s up to you to decide. Either way, I support you, love you, and will stand beside you,” she whispered against his lips. “And when you’re ready, I’ll Spartan kick her in the face.

NL: Is ze het wel waard?” Hij vroeg het en ze haalde zich op.”Dat is aan jou om te beslissen. Hoe dan ook, ik steun je, hou van je en zal naast je staan,” fluisterde ze tegen zijn lippen. En als je er klaar voor bent, schop ik Spartan haar in haar gezicht.

— Toni Aleo, Overtime


But remember, Kacey has a temper and she’s crazy protective of you so if you need bail money, let me know.

NL: Maar vergeet niet, Kacey heeft een temperament en ze is gek beschermend van je dus als je borg geld nodig hebt, laat het me weten.

— Toni Aleo, Overtime


I love everything about you Kacey, because the best thing in life is finding someone who knows your flaws, mistakes, difficulties, and still think you are bad-ass and loves you.

NL: Ik hou van alles aan je Kacey, want het beste in het leven is iemand vinden die je fouten kent, fouten, moeilijkheden, en nog steeds denkt dat je stoer bent en van je houdt.

— Toni Aleo, Overtime