Tom Robbins quotes | 17 quotes van Tom Robbins

Ben je op zoek naar een Tom Robbins quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Tom Robbins quotes. Veel leesplezier!

Tom Robbins quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Tom Robbins verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Tom Robbins quotes:

We waste time looking for the perfect lover, instead of creating the perfect love.

NL: We verspillen tijd met zoeken naar de perfecte minnaar, in plaats van de perfecte liefde te creëren.

— Tom Robbins


The highest function of love is that it makes the loved one a unique and irreplaceable being.

NL: De hoogste functie van liefde is dat het de geliefde tot een uniek en onvervangbaar wezen maakt.

— Tom Robbins, Jitterbug Perfume


There are many things worth living for, a few things worth dying for, and nothing worth killing for.

NL: Er zijn veel dingen waard om voor te leven, een paar dingen om voor te sterven, en niets om voor te doden.

— Tom Robbins, Even Cowgirls Get the Blues


In the haunted house of life, art is the only stair that doesn’t creak.

NL: In het spookhuis van het leven is kunst de enige trap die niet kraakt.

— Tom Robbins


Often, moreover, it is…that aspect of our being that society finds eccentric, ridiculous, or disagreeable, that holds our sweet waters, our secret well of happiness, the key to our equanimity in malevolent climes.

NL: Vaak, bovendien, is het… dat aspect van ons wezen dat de samenleving excentrieke, belachelijke, of onaangenaam, die onze zoete wateren, onze geheime bron van geluk, de sleutel tot onze gelijkenis in kwaadaardige klimaten.

— Tom Robbins, Still Life with Woodpecker


…disbelief in magic can force a poor soul into believing in government and business….

NL: …geloof in magie kan een arme ziel dwingen om te geloven in overheid en zaken….

— Tom Robbins, Even Cowgirls Get the Blues


There are two kinds of people in this world: Those who believe there are two kinds of people in this world and those who are smart enough to know better.

NL: Er zijn twee soorten mensen in deze wereld: degenen die geloven dat er twee soorten mensen zijn in deze wereld en degenen die slim genoeg zijn om beter te weten.

— Tom Robbins, Still Life with Woodpecker


Those who possess wisdom cannot just ladle it out to every wantwit and jackanapes who comes along and asks for it. A person must be prepared to receive wisdom, or else it will do him more harm than good. Moreover, a lout thrashing about in the clear waters of wisdom will dirty those waters for everyone else.

NL: Degenen die wijsheid bezitten, kunnen het niet zomaar uitdelen aan elke gezochteling en jackanapes die langskomt en erom vraagt. Een persoon moet bereid zijn wijsheid te ontvangen, anders zal het hem meer kwaad dan goed doen. Bovendien zal een smerige thrashing in het heldere water van wijsheid die wateren voor iedereen vuil maken.

— Tom Robbins, Jitterbug Perfume


It is more important to be free than to be happy.

NL: Het is belangrijker om vrij te zijn dan gelukkig te zijn.

— Tom Robbins


It’s more important to be free than to be happy.

NL: Het is belangrijker om vrij te zijn dan gelukkig te zijn.

— Tom Robbins, Il fungo magico


But do we know how to make love stay?’I can’t even think about it. The best I can do is play it day by day.

NL: Maar weten we hoe we de liefde moeten laten blijven?Ik kan er niet eens aan denken. Het beste wat ik kan doen is het van dag tot dag spelen.

— Tom Robbins, Still Life with Woodpecker


Those who shun the whimsy of things will experience rigor mortis before death.

NL: Degenen die de grillige dingen mijden zullen rigor mortis ervaren voor de dood.

— Tom Robbins


He was becoming unstuck, he was sure of that – his bones were no longer wrapped in flesh but in clouds of dust, in hummingbirds, dragonflies, and luminous moths – but so perfect was his equilibrium that he felt no fear. He was vast, he was many, he was dynamic, he was eternal.

NL: Hij raakte los, hij was er zeker van – zijn botten waren niet meer in vlees gewikkeld maar in stofwolken, in kolibries, libellen en lichtgevende motten – maar zo perfect was zijn evenwicht dat hij geen angst voelde. Hij was enorm, hij was velen, hij was dynamisch, hij was eeuwig.

— Tom Robbins, Jitterbug Perfume


Birth and death were easy. It was life that was hard.

NL: Geboorte en dood waren makkelijk. Het was het leven dat moeilijk was.

— Tom Robbins, Jitterbug Perfume


Death is impatient and thoughtless. It barges into your room when you are right in the middle of something, and it doesn’t bother to wipe its boots.

NL: De dood is ongeduldig en onnadenkend. Het stormt je kamer binnen als je ergens middenin zit, en het doet geen moeite om zijn laarzen af te vegen.

— Tom Robbins, Jitterbug Perfume


It seems like with you everything leads back to the subject of death.””Sure and show me the person’s road that does not lead to death. we try to divert our attention, to pretend ’tisn’t so, but the very air we breathe is vulture’s breath. Please don’t be insinuatin’ your man is morbid. I dwell on death in order to defeat it.

NL: Het lijkt erop dat met jou alles terug leidt naar het onderwerp van de dood.”Tuurlijk en toon me de weg van de persoon die niet tot de dood leidt. We proberen onze aandacht af te leiden, om te doen alsof ’t niet zo is, maar de lucht die we inademen is de adem van de aasgier. Insinueer alsjeblieft niet dat je man morbide is. Ik blijf bij de dood om het te verslaan.

— Tom Robbins, Jitterbug Perfume


Religion is nothing but institutionalized mysticism. The catch is, mysticism does not lend itself to institutionalization. The moment we attempt to organize mysticism, we destroy its essence. Religion, then, is mysticism in which the mystical has been killed. Or, at least diminished.

NL: Religie is niets anders dan geïnstitutionaliseerde mystiek. De vangst is, mystiek leent zich niet voor institutionalisering. Op het moment dat we proberen om mystiek te organiseren, vernietigen we de essentie ervan. Religie is dus mystiek waarin het mystiek is gedood. Of in ieder geval verminderd.

— Tom Robbins, Skinny Legs and All