Toba Beta quotes | 29 quotes van Toba Beta

Ben je op zoek naar een Toba Beta quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Toba Beta quotes. Veel leesplezier!

Toba Beta quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Toba Beta verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Toba Beta quotes:

I don’t judge people. It blurs out the center of my attention,my focus, myself.

NL: Ik oordeel niet over mensen. Het vervaagt het centrum van mijn aandacht, mijn focus, mezelf.

— Toba Beta, Betelgeuse Incident: Insiden Bait Al-Jauza


Many people pray to be kept out of unexpected problems. Some people pray to be able to confront and overcome them.

NL: Veel mensen bidden om uit onverwachte problemen te worden gehouden. Sommige mensen bidden om hen te kunnen confronteren en overwinnen.

— Toba Beta, Betelgeuse Incident: Insiden Bait Al-Jauza


If you say that you never lie in life,you honestly insult my intelligence.

NL: Als je zegt dat je nooit in het leven liegt, beledig je mijn intelligentie.

— Toba Beta, Master of Stupidity


Sometimes, some lies that spoken with high confidencecould be more receptive than facts that spoken with doubt.

NL: Soms, sommige leugens die met hoog vertrouwen gesproken kunnen meer ontvankelijk zijn dan feiten die gesproken met twijfel.

— Toba Beta, Master of Stupidity


Wisdom mitigates the risk of being honest.

NL: Wijsheid vermindert het risico om eerlijk te zijn.

— Toba Beta, Master of Stupidity


When you feel life at crossroads,you need higher perspective view.

NL: Als je het leven op een kruispunt voelt, heb je een hoger perspectief nodig.

— Toba Beta, My Ancestor Was an Ancient Astronaut


Ego is recessive in wisdom.

NL: Ego is recessief in wijsheid.

— Toba Beta, Master of Stupidity


Smartass Disciple: Master, what did you do to earn wisdom ?Master of Stupidity: Well, I forget. Shit happened, life goes on.

NL: Slimme leerling: Meester, wat heb je gedaan om wijsheid te verdienen?Meester der domheid: Nou, ik ben het vergeten. Het leven gaat door.

— Toba Beta, Betelgeuse Incident: Insiden Bait Al-Jauza


Only wise men look for new wisdom.

NL: Alleen wijze mannen zoeken naar nieuwe wijsheid.

— Toba Beta, My Ancestor Was an Ancient Astronaut


There’s kind of wisdom that must be firstly rejected before accepted.

NL: Er is een soort wijsheid die eerst afgewezen moet worden voordat ze geaccepteerd wordt.

— Toba Beta, Master of Stupidity


You might say that you’ve finally earned the wisdom.Actually, it’s the wisdom that has found and formed you.

NL: Je zou kunnen zeggen dat je eindelijk de wijsheid hebt verdiend. Eigenlijk is het de wijsheid die je heeft gevonden en gevormd.

— Toba Beta, Master of Stupidity


When two wise men are blaming one another,then time has come for you to be the third one.

NL: Wanneer twee wijzen elkaar de schuld geven, dan is de tijd gekomen dat jij de derde bent.

— Toba Beta, Master of Stupidity


Right now, just speak gently your words of wisdom to the youngsters.Sooner or later, those words will arrive at the right place in their hearts.

NL: Op dit moment, gewoon zachtjes uw woorden van wijsheid tot de jongeren.Zo vroeg of laat, die woorden zullen aankomen op de juiste plaats in hun hart.

— Toba Beta, My Ancestor Was an Ancient Astronaut


No shortcut to wisdom.No tollways to be wise.

NL: Geen kortere weg naar wijsheid.Geen tolwegen om wijs te zijn.

— Toba Beta, My Ancestor Was an Ancient Astronaut


Man will never reach the higher wisdom,If he can’t yet accept the pain of change.

NL: De mens zal nooit de hogere wijsheid bereiken, als hij de pijn van verandering nog niet kan accepteren.

— Toba Beta, My Ancestor Was an Ancient Astronaut


Free thinker walks on shortcuts among wisdoms.

NL: Gratis denker loopt op kortere wegen tussen wijsheid.

— Toba Beta, Betelgeuse Incident: Insiden Bait Al-Jauza


King Solomon’s life reminds meof wisdom, wealth, women, woes.

NL: Het leven van koning Salomo doet me denken aan wijsheid, rijkdom, vrouwen, ellende.

— Toba Beta, My Ancestor Was an Ancient Astronaut


Smartass Disciple: Master, what is the secret recipe of your happiness?Master of Stupidity: If I tell you, there is nobody left to be made fun of.

NL: Smartass Disciple: Meester, wat is het geheime recept van je geluk?Meester der domheid: Als ik je vertel, is er niemand meer om voor de gek te houden.

— Toba Beta


Happiness earned, not given.

NL: Geluk verdiend, niet gegeven.

— Toba Beta, My Ancestor Was an Ancient Astronaut


Health, wealth, happiness,live long and always prosper,have families and also friends,let them be lasting in me forever.

NL: Gezondheid, rijkdom, geluk, leven lang en altijd voorspoedig, hebben gezinnen en ook vrienden, laat ze blijven in mij voor altijd.

— Toba Beta, My Ancestor Was an Ancient Astronaut


When you’ve succeeded, you’d say:’Indeed I’d to go through those hell before fit into all of this happiness.

NL: Als het je gelukt was, zou je zeggen: ‘Ik zou door die hel gaan voordat ik in al dit geluk paste.

— Toba Beta, My Ancestor Was an Ancient Astronaut


Movie without romance feels like food without flavor.

NL: Film zonder romantiek voelt als eten zonder smaak.

— Toba Beta, Master of Stupidity


Broken heart will turn into a stronger one within hope.

NL: Gebroken hart zal veranderen in een sterkere in de hoop.

— Toba Beta, My Ancestor Was an Ancient Astronaut


Love without hope will not survive.Love without faith changes nothing.Love gives power to hope and faith.

NL: Liefde zonder hoop zal niet overleven.Liefde zonder geloof verandert niets.Liefde geeft kracht aan hoop en geloof.

— Toba Beta, My Ancestor Was an Ancient Astronaut


Hope attracts chances.

NL: Hoop trekt kansen aan.

— Toba Beta, My Ancestor Was an Ancient Astronaut


I don’t buy idea of second chance.With hope we make a lot of chances.

NL: Ik geloof geen idee van een tweede kans. Met hoop maken we veel kansen.

— Toba Beta, My Ancestor Was an Ancient Astronaut


Hope and faith underlie a promise,and love energizes men to realize it.

NL: Hoop en geloof liggen ten grondslag aan een belofte, en liefde activeert mensen om het te realiseren.

— Toba Beta, My Ancestor Was an Ancient Astronaut


Never trust a man who teaches about death but yet had no real experience at all about it.

NL: Vertrouw nooit een man die les geeft over de dood maar er geen echte ervaring mee heeft.

— Toba Beta, Master of Stupidity


The existence of guilty sense is soimportant in education and religion.

NL: Het bestaan van schuldgevoel is zo belangrijk in onderwijs en religie.

— Toba Beta, Master of Stupidity