Thomm Quackenbush quotes | 11 quotes van Thomm Quackenbush

Ben je op zoek naar een Thomm Quackenbush quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Thomm Quackenbush quotes. Veel leesplezier!

Thomm Quackenbush quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Thomm Quackenbush verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Thomm Quackenbush quotes:

She was an exotic flower amongst the snowdrifts, out of place, a Technicolor misfit in a monochrome Christmas movie.

NL: Ze was een exotische bloem tussen de sneeuwstormen, buiten de plaats, een Technicolor misfit in een monochrome kerstfilm.

— Thomm Quackenbush, We Shadows


His kisses were so hungry and male, which isn’t bad. Every kiss said he could never have enough, but he wasn’t going to stop trying. They were so hormonal. I wanted his sugar roughness. Girl’s kisses are deliberate and polished. When she kisses me – when I kiss her – she doesn’t want me. She has me and knows it.

NL: Zijn kusjes waren zo hongerig en mannelijk, wat niet slecht is. Elke kus zei dat hij nooit genoeg kon hebben, maar hij ging niet stoppen met proberen. Ze waren zo hormonaal. Ik wilde zijn ruwe suiker. De kusjes van een meisje zijn opzettelijk en gepolijst. Als ze me kust – als ik haar kus – wil ze me niet. Ze heeft mij en weet het.

— Thomm Quackenbush, We Shadows


Her lips are like pillows of warm glass. It is strange to find her resistant for even a second, since she has been the kisser and not the kissed. It wasn’t like the last time, which felt fumbling and unnatural. That time wasn’t off-putting, just like kissing one’s sister. This kiss, my kiss, was tingling sweetness, electric apple blossoms.

NL: Haar lippen zijn als kussens van warm glas. Het is vreemd om haar nog een seconde resistent te vinden, omdat ze de zoener is geweest en niet de gekuste. Het was niet zoals de vorige keer, dat voelde rommelend en onnatuurlijk. Die tijd was niet afstotelijk, net als het kussen van je zus. Deze kus, mijn kus, was tintelend zoetheid, elektrische appelbloesems.

— Thomm Quackenbush, We Shadows


Ashlei was free to spout off how much she loved her savior because Jesus was not about to rear back and tell her He did not quite feel the same way, that He had died for the sins of the world just because it was fun and did not want things to be too serious. He was only thirty-three, after all, and might want to martyr himself for other people.

NL: Ashlei was vrij om te zeggen hoeveel ze van haar redder hield omdat Jezus niet op het punt stond terug te keren en haar te vertellen dat Hij niet helemaal hetzelfde voelde, dat Hij gestorven was voor de zonden van de wereld alleen maar omdat het leuk was en niet wilde dat de dingen te ernstig waren. Hij was nog maar drieëndertig, en zou zichzelf voor andere mensen willen martelen.

— Thomm Quackenbush, Danse Macabre (Night’s Dream, #2)


The body tries to stop the mind from killing itself, no matter the cost. It is only the lack of strength, the fatigue that lets the jumpers fall at last.

NL: Het lichaam probeert te voorkomen dat de geest zichzelf doodt, ongeacht de kosten. Het is alleen het gebrek aan kracht, de vermoeidheid die de truien eindelijk laat vallen.

— Thomm Quackenbush, Of Christmas Present


Tombstones covered the dale, the smooth marble surfaces bright. She had spent days here as a teenager, though not out of any awareness of mortality. Like every adolescent, she intended to live forever.

NL: Grafstenen bedekten de dale, de gladde marmeren oppervlakken helder. Ze had hier dagen doorgebracht als een tiener, hoewel ze zich niet bewust was van sterfelijkheid. Zoals elke puber wilde ze eeuwig leven.

— Thomm Quackenbush, We Shadows


She had thought he was dead, or at least not totally alive, and you could not still be dating someone you believe had an autopsy, so it was not really cheating.

NL: Ze dacht dat hij dood was, of tenminste niet helemaal levend, en je kon niet nog steeds uitgaan met iemand waarvan je denkt dat hij een autopsie had, dus het was niet echt vreemdgaan.

— Thomm Quackenbush, Danse Macabre (Night’s Dream, #2)


Time owed an alliance to the undying.

NL: De tijd was een verbond verschuldigd aan de onsterfelijken.

— Thomm Quackenbush, We Shadows


If superstition could contradict science, the world may as well be on the back of a turtle. But giving into turtle worship was a bridge too far.

NL: Als bijgeloof de wetenschap tegenspreekt, kan de wereld net zo goed op de rug van een schildpad liggen. Maar toegeven aan schildpaddenaanbidding was een brug te ver.

— Thomm Quackenbush, We Shadows


She is the sort of person who can do things she doesn’t know yet. There are things you know you know and you know you don’t know and you don’t know you know and you don’t know you don’t know. She may not know what she does know.

NL: Ze is het soort persoon die dingen kan doen die ze nog niet weet. Er zijn dingen die je weet dat je weet en je weet dat je niet weet en je weet niet dat je weet en je weet niet weet dat je niet weet. Ze weet misschien niet wat ze wel weet.

— Thomm Quackenbush, Flies to Wanton Boys


I know a great number of things, though never all at once or for very long.

NL: Ik weet een groot aantal dingen, maar nooit allemaal tegelijk of heel lang.

— Thomm Quackenbush, Flies to Wanton Boys