Terry Pratchett quotes | 75 quotes van Terry Pratchett

Ben je op zoek naar een Terry Pratchett quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Terry Pratchett quotes. Veel leesplezier!

Terry Pratchett quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Terry Pratchett verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Terry Pratchett quotes:

And what would humans be without love?”RARE, said Death.

NL: En wat zouden mensen zijn zonder liefde?RARE, zei de Dood.

— Terry Pratchett, Sourcery


It is said that your life flashes before your eyes just before you die. That is true, it’s called Life.

NL: Er wordt gezegd dat je leven flitst voor je ogen vlak voordat je sterft. Dat is waar, het heet Life.

— Terry Pratchett, The Last Continent


If cats looked like frogs we’d realize what nasty, cruel little bastards they are. Style. That’s what people remember.

NL: Als katten eruit zagen als kikkers… realiseerden we ons wat voor gemene, wrede klootzakken ze zijn. Stijl. Dat is wat mensen zich herinneren.

— Terry Pratchett, Lords and Ladies


Wisdom comes from experience. Experience is often a result of lack of wisdom.

NL: Wijsheid komt uit ervaring. Ervaring is vaak het gevolg van gebrek aan wijsheid.

— Terry Pratchett


I meant,” said Ipslore bitterly, “what is there in this world that truly makes living worthwhile?”Death thought about it.CATS, he said eventually. CATS ARE NICE.

NL: Ik bedoelde,” zei Ipslore bitter, “wat is er in deze wereld dat het leven echt de moeite waard maakt?”Dood dacht erover na.CATS, zei hij uiteindelijk. Cat’s zijn leuk.

— Terry Pratchett, Sourcery


The whole of life is just like watching a film. Only it’s as though you always get in ten minutes after the big picture has started, and no-one will tell you the plot, so you have to work it out all yourself from the clues.

NL: Het hele leven is net als naar een film kijken. Alleen is het alsof je altijd in tien minuten nadat het grote plaatje is begonnen, en niemand zal je vertellen het complot, dus je moet het allemaal zelf uit te werken van de aanwijzingen.

— Terry Pratchett, Moving Pictures


If there was anything that depressed him more than his own cynicism, it was that quite often it still wasn’t as cynical as real life.

NL: Als er iets was dat hem meer depressief dan zijn eigen cynisme, het was dat heel vaak was het nog steeds niet zo cynisch als het echte leven.

— Terry Pratchett, Guards! Guards!


This isn’t life in the fast lane, it’s life in the oncoming traffic.

NL: Dit is niet het leven op de snelweg, het is het leven in het aankomende verkeer.

— Terry Pratchett


YOU FEAR TO DIE?”It’s not that I don’t want… I mean, I’ve always…it’s just that life is a habit that’s hard to break…

NL: Ben je bang om te sterven?”Het is niet dat ik niet wil… Ik bedoel, ik heb altijd… Het is gewoon dat het leven een gewoonte is die moeilijk te breken is…

— Terry Pratchett, Reaper Man


Perhaps it would be simpler if you just did what you’re told and didn’t try to understand things.

NL: Misschien is het eenvoudiger als je gewoon doet wat je gezegd wordt en niet probeert dingen te begrijpen.

— Terry Pratchett, Sourcery


Progress just means bad things happen faster.

NL: Vooruitgang betekent alleen dat slechte dingen sneller gebeuren.

— Terry Pratchett, Witches Abroad


I’d rather be a rising ape than a falling angel.

NL: Ik ben liever een rijzende aap dan een vallende engel.

— Terry Pratchett


The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it.

NL: Het probleem met een open geest, natuurlijk, is dat mensen zullen aandringen om mee te gaan en te proberen om dingen in te zetten.

— Terry Pratchett, Diggers


Give a man a fire and he’s warm for a day, but set fire to him and he’s warm for the rest of his life.

NL: Geef een man een vuur en hij is warm voor een dag, maar steek hem in brand en hij is warm voor de rest van zijn leven.

— Terry Pratchett, Jingo


Some humans would do anything to see if it was possible to do it. If you put a large switch in some cave somewhere, with a sign on it saying ‘End-of-the-World Switch. PLEASE DO NOT TOUCH’, the paint wouldn’t even have time to dry.

NL: Sommige mensen zouden alles doen om te zien of het mogelijk was om het te doen. Als je ergens een grote schakelaar in een grot stopt, met een bord erop waarop staat ‘End-of-the-World Switch’. Raak alsjeblieft niet aan, de verf zou niet eens tijd hebben om te drogen.

— Terry Pratchett, Thief of Time


Stories of imagination tend to upset those without one.

NL: Verhalen van verbeelding hebben de neiging om degenen die er geen hebben van streek te maken.

— Terry Pratchett


Time is a drug. Too much of it kills you.

NL: Tijd is een drug. Je gaat er te veel van dood.

— Terry Pratchett, Small Gods


In the beginning there was nothing, which exploded.

NL: In het begin was er niets, dat ontplofte.

— Terry Pratchett, Lords and Ladies


DON’T THINK OF IT AS DYING, said Death. JUST THINK OF IT AS LEAVING EARLY TO AVOID THE RUSH.

NL: Zie het niet als sterven, zei de dood. Beschouw het als vroeg weggaan om de rush te ontwijken.

— Terry Pratchett, Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch


Five exclamation marks, the sure sign of an insane mind.

NL: Vijf uitroeptekens, het teken van een gestoorde geest.

— Terry Pratchett, Reaper Man


No! Please! I’ll tell you whatever you want to know!” the man yelled. “Really?” said Vimes. “What’s the orbital velocity of the moon?””What?””Oh, you’d like something simpler?

NL: Nee! Alsjeblieft! Ik zal je vertellen wat je wilt weten!” De man schreeuwde. “Echt?” Zei Vimes. “Wat is de baansnelheid van de maan?””Wat?”Oh, wil je iets eenvoudigers?

— Terry Pratchett, Night Watch


It would seem that you have no useful skill or talent whatsoever,” he said. “Have you thought of going into teaching?

NL: Het lijkt erop dat je geen enkele vaardigheid of talent hebt,” zei hij. “Heb je er aan gedacht om les te gaan geven?

— Terry Pratchett, Mort


He’d been wrong, there was a light at the end of the tunnel, and it was a flamethrower.

NL: Hij had het mis, er was een licht aan het eind van de tunnel, en het was een vlammenwerper.

— Terry Pratchett, Mort


Death: “THERE ARE BETTER THINGS IN THE WORLD THAN ALCOHOL, ALBERT.”Albert: “Oh, yes, sir. But alcohol sort of compensates for not getting them.

NL: Dood: “Er zijn betere dingen in de wereld dan Alcohol, Albert.”Albert: “Oh, ja, meneer. Maar alcohol compenseert het niet krijgen ervan.

— Terry Pratchett


Many people, meeting Aziraphale for the first time, formed three impressions: that he was English, that he was intelligent, and that he was gayer than a treeful of monkeys on nitrous oxide.

NL: Veel mensen, die Azirafale voor het eerst ontmoetten, vormden drie indrukken: dat hij Engels was, dat hij intelligent was, en dat hij gayer was dan een boom vol apen op lachgas.

— Terry Pratchett, Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch


The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they’ve found it.

NL: De aanwezigheid van degenen die de waarheid zoeken is oneindig om de voorkeur te krijgen boven de aanwezigheid van degenen die denken dat ze het gevonden hebben.

— Terry Pratchett, Monstrous Regiment


HUMAN BEINGS MAKE LIFE SO INTERESTING. DO YOU KNOW, THAT IN A UNIVERSE SO FULL OF WONDERS, THEY HAVE MANAGED TO INVENT BOREDOM. (Death)

NL: Menselijke wezens maken het leven zo interessant. Weet je, dat in een universum zo vol met wonderen, dat ze gemanaged hebben om Boredom uit te nodigen. (Dood)

— Terry Pratchett, Hogfather


We who think we are about to die will laugh at anything.

NL: Wij die denken dat we gaan sterven, zullen om alles lachen.

— Terry Pratchett, Night Watch


…inside every old person is a young person wondering what happened.

NL: …binnen elke oude persoon is een jonge persoon die zich afvraagt wat er gebeurd is.

— Terry Pratchett, Moving Pictures


Always be wary of any helpful item that weighs less than its operating manual.

NL: Wees altijd op uw hoede voor een nuttig item dat minder weegt dan zijn handleiding.

— Terry Pratchett, Jingo


Do you think it’s possible for an entire nation to be insane?

NL: Denk je dat het mogelijk is voor een hele natie om gek te zijn?

— Terry Pratchett, Monstrous Regiment


This book was written using 100% recycled words.

NL: Dit boek werd geschreven met 100% gerecycled woorden.

— Terry Pratchett, Wyrd Sisters


The entire universe has been neatly divided into things to (a) mate with, (b) eat, (c) run away from, and (d) rocks.

NL: Het hele universum is netjes verdeeld in dingen om te paren met, (b) eten, (c) wegrennen van, en (d) rotsen.

— Terry Pratchett, Equal Rites


In theory it was, around now, Literature. Susan hated Literature. She’d much prefer to read a good book.

NL: In theorie was het, rond nu, Literatuur. Susan haatte literatuur. Ze leest liever een goed boek.

— Terry Pratchett, Soul Music


Coffee is a way of stealing time that should by rights belong to your older self.

NL: Koffie is een manier om tijd te stelen die door rechten behoort tot je oudere zelf.

— Terry Pratchett, Thud!


Only in our dreams are we free. The rest of the time we need wages.

NL: Alleen in onze dromen zijn we vrij. De rest van de tijd hebben we loon nodig.

— Terry Pratchett, Wyrd Sisters


My experience in Amsterdam is that cyclists ride where the hell they like and aim in a state of rage at all pedestrians while ringing their bell loudly, the concept of avoiding people being foreign to them.My dream holiday would be a) a ticket to Amsterdam b) immunity from prosecution and c) a baseball bat.

NL: Mijn ervaring in Amsterdam is dat fietsers rijden waar ze willen en richten in een staat van woede op alle voetgangers, terwijl ze luidkeels hun bel luiden, het concept van het vermijden van mensen worden vreemd voor hen.Mijn droomvakantie zou a) een ticket naar Amsterdam b) immuniteit tegen vervolging en c) een honkbalknuppel.

— Terry Pratchett


Studies have shown that an ant can carry one hundred times its own weight, but there is no known limit to the lifting power of the average tiny eighty-year-old Spanish peasant grandmother.

NL: Studies hebben aangetoond dat een mier honderd keer zijn eigen gewicht kan dragen, maar er is geen limiet aan de hefkracht van de gemiddelde tachtig jaar oude Spaanse boerengrootmoeder.

— Terry Pratchett, Reaper Man


The trouble is you can shut your eyes but you can’t shut your mind.

NL: Het probleem is dat je je ogen kunt sluiten, maar je kunt je geest niet sluiten.

— Terry Pratchett, Wintersmith


Some things are fairly obvious when it’s a seven-foot skeleton with a scythe telling you them

NL: Sommige dingen zijn vrij duidelijk als het een twee meter groot skelet is met een zeis die je ze vertelt.

— Terry Pratchett, Hogfather


Build a man a fire, and he’ll be warm for a day. Set a man on fire, and he’ll be warm for the rest of his life.

NL: Maak een man een vuurtje en hij zal een dag warm zijn. Steek een man in brand en hij zal voor de rest van zijn leven warm zijn.

— Terry Pratchett, Jingo


I get it,’ said the prisoner. ‘Good Cop, Bad Cop, eh?’If you like.’ said Vimes. ‘But we’re a bit short staffed here, so if I give you a cigarette would you mind kicking yourself in the teeth?

NL: Ik snap het, zei de gevangene. ‘Good Cop, Bad Cop, eh?’Als je wilt.’ Zei Vimes. ‘Maar we hebben een beetje weinig personeel hier, dus als ik je een sigaret geef, zou je het erg vinden om jezelf tegen de tanden te schoppen?

— Terry Pratchett, Night Watch


The purpose of this lectchoor is to let you know where we are. We are in the deep cack. It couldn’t be worse if it was raining arseholes. Any questions?

NL: Het doel van deze lectchoor is om je te laten weten waar we zijn. We zitten in het diepe. Het zou niet erger kunnen zijn als het kontgaten regende. Nog vragen?

— Terry Pratchett, Monstrous Regiment


What’s a philosopher?’ said Brutha.Someone who’s bright enough to find a job with no heavy lifting,’ said a voice in his head.

NL: Wat is een filosoof?’ Zei Brutha.Iemand die slim genoeg is om een baan te vinden zonder zwaar tillen,’ zei een stem in zijn hoofd.

— Terry Pratchett, Small Gods


This was not a fairy-tale castle and there was no such thing as a fairy-tale ending, but sometimes you could threaten to kick the handsome prince in the ham-and-eggs.

NL: Dit was geen sprookjeskasteel en er was niet zoiets als een sprookjeseinde, maar soms kon je dreigen om de knappe prins te schoppen in de ham-and-eggs.

— Terry Pratchett, Monstrous Regiment


Rincewind could scream for mercy in nineteen languages, and just scream in another forty-four.

NL: Rincewind kon schreeuwen om genade in negentien talen, en gewoon schreeuwen in nog eens vierenveertig.

— Terry Pratchett, Interesting Times: The Play


You can’t give her that!’ she screamed. ‘It’s not safe!’IT’S A SWORD, said the Hogfather. THEY’RE NOT MEANT TO BE SAFE.’She’s a child!’ shouted Crumley.IT’S EDUCATIONAL.’What if she cuts herself?’THAT WILL BE AN IMPORTANT LESSON.

NL: Dat kun je haar niet geven!’ Ze schreeuwde. Het is niet veilig.Het is een SWORD, zei de Hogfather. Ze zijn niet bedoeld om veilig te zijn.’Ze is een kind!’ Hij schreeuwde Crumley. Het is opvoedkundig.Wat als ze zichzelf snijdt?Het zal een belangrijke les zijn.

— Terry Pratchett, Hogfather


The trouble was that he was talking in philosophy but they were listening in gibberish.

NL: Het probleem was dat hij in de filosofie sprak, maar ze luisterden in het geklets.

— Terry Pratchett, Small Gods


It was sad music. But it waved its sadness like a battle flag. It said the universe had done all it could, but you were still alive.

NL: Het was trieste muziek. Maar het zwaaide met zijn verdriet als een strijdvlag. Het zei dat het universum alles had gedaan wat het kon, maar dat je nog leefde.

— Terry Pratchett, Soul Music


Granny was an old-fashioned witch. She didn’t do good for people, she did right by them.

NL: Oma was een ouderwetse heks. Ze deed het niet goed voor mensen, ze deed het goed voor hen.

— Terry Pratchett, Carpe Jugulum


When in doubt, choose to live.

NL: Als je twijfelt, kies dan om te leven.

— Terry Pratchett, Thief of Time


In fact, the mere act of opening the box will determine the state of thecat, although in this case there were three determinate states the catcould be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.

NL: In feite, de loutere handeling van het openen van de doos zal de toestand van de kat bepalen, hoewel in dit geval waren er drie bepalende staten de kat zou kunnen zijn in: deze zijn levend, dood, en Bloody Furious.

— Terry Pratchett, Lords and Ladies


Wisdom is one of the few things that looks bigger the further away it is.

NL: Wijsheid is een van de weinige dingen die groter lijkt hoe verder weg het is.

— Terry Pratchett, Witches Abroad


And, as always happens, and happens far too soon, the strange and wonderful becomes a memory and a memory becomes a dream. Tomorrow it’s gone.

NL: En, zoals altijd gebeurt, en veel te snel gebeurt, wordt het vreemde en wonderbaarlijke een herinnering en wordt een herinnering een droom. Morgen is het weg.

— Terry Pratchett, Wintersmith


Anyone with half a mind could see that,” said Tiffany.Miss Tick sighed. “Yes. But sometimes it’s so hard to find half a mind when you need one.

NL: Iedereen met een half verstand kon dat zien,” zei Tiffany.Miss Tick zuchtte. “Ja. Maar soms is het zo moeilijk om een halve geest te vinden als je er een nodig hebt.

— Terry Pratchett


I wonder if it’s like this for mountain climbers, he thought. You climb bigger and bigger mountains and you know that one day one of them is going to be just that bit too steep. But you go on doing it, because it’s so-o good when you breathe the air up there. And you know you’ll die falling.

NL: Ik vraag me af of het zo is voor bergbeklimmers, dacht hij. Je klimt steeds grotere bergen en je weet dat op een dag één ervan net dat beetje te steil zal zijn. Maar je gaat door met het doen, omdat het zo goed is als je de lucht daar inademt. En je weet dat je zult sterven als je valt.

— Terry Pratchett, Going Postal


No one is actually dead until the ripples they cause in the world die away…

NL: Niemand is echt dood totdat de rimpelingen die ze veroorzaken in de wereld weg sterven…

— Terry Pratchett, Reaper Man


Some pirates achieved immortality by great deeds of cruelty or derring-do. Some achieved immortality by amassing great wealth. But the captain had long ago decided that he would, on the whole, prefer to achieve immortality by not dying.

NL: Sommige piraten bereikten onsterfelijkheid door grote daden van wreedheid of derring-do. Sommigen bereikten onsterfelijkheid door grote rijkdom te vergaren. Maar de kapitein had lang geleden besloten dat hij over het geheel genomen liever onsterfelijkheid zou bereiken door niet te sterven.

— Terry Pratchett, The Color of Magic


I DON’T HOLD WITH CRUELTY TO CATS.

NL: Ik hou het niet vol met Cruelty om te vangen.

— Terry Pratchett, The Last Hero


Do you not know that a man is not dead while his name is still spoken?

NL: Weet je niet dat een man niet dood is terwijl zijn naam nog wordt gesproken?

— Terry Pratchett, Going Postal


If words had weight, a single sentence from Death would have anchored a ship.

NL: Als woorden gewicht hadden, zou een enkele zin van de Dood een schip verankeren.

— Terry Pratchett


IT’S A SWORD, said the Hogfather. THEY’RE NOT /MEANT/ TO BE SAFE.

NL: Het is een zwaard, zei de Hogfather. Ze zijn niet moe om veilig te zijn.

— Terry Pratchett


How do you get all those coins?” asked Mort.IN PAIRS.

NL: Hoe kom je aan al die munten?” vroeg Mort.IN PAIRS.

— Terry Pratchett, Mort


It was said that life was cheap in Ankh-Morpork. This was of course, completely wrong. Life was often very expensive; you could get death for free.

NL: Er werd gezegd dat het leven goedkoop was in Ankh-Morpork. Dit was natuurlijk helemaal verkeerd. Het leven was vaak erg duur; je kon de dood gratis krijgen.

— Terry Pratchett, Pyramids


OH, THERE HAS TO BE SOMETHING IN THE STOCKING THAT MAKES A NOISE, said Death. OTHERWISE, WHAT IS 4:30 A.M. FOR?

NL: Oh, er moet toch iets in het stopcontact zitten dat een geluid maakt, zei de dood. Anders, waarom is half vijf’s ochtends?

— Terry Pratchett, Hogfather


Susan’s gotta poker, you know,” it said, as if anxious to be helpful. WELL, WELL. INDEED. MY GOODNESS ME. week she picked up a bogey by its nose.”Death tried to imagine this. He felt sure he’d heard the sentence wrong, but it didn’t sound a whole lot better however he rearranged the words.

NL: Susan moet pokeren, weet je,” zei hij, alsof hij graag behulpzaam wil zijn. Nou, nou. Echt waar. Mijn hemel. De week dat ze een boeman bij zijn neus oppikte.De dood probeerde zich dit voor te stellen. Hij was er zeker van dat hij de zin verkeerd had gehoord, maar het klonk niet veel beter hoe hij de woorden herschikte.

— Terry Pratchett


The reaper does not listen to the harvest.

NL: De maaier luistert niet naar de oogst.

— Terry Pratchett, Reaper Man


WHAT FOR IS THIS BOX PADDED? IS IT TO BE SAT ON? CAN IT BE THAT IT IS CAT-FLAVOURED?

NL: Waarvoor is deze doos gevuld? Is het om op te zitten? Kan het zijn dat het Cat-Flavour is?

— Terry Pratchett, Reaper Man


YOU’RE ONLY PUTTING OFF THE INEVITABLE, he said.That’s what being alive is all about.

NL: Hij zei dat je alleen van de onkwetsbare afgaat.Daar gaat het leven om.

— Terry Pratchett, Sourcery


There was no safety. There was no pride. All there was, was money. Everything became money, and money became everything. Money treated us as if we were things, and we died.

NL: Er was geen veiligheid. Er was geen trots. Alles wat er was, was geld. Alles werd geld, en geld werd alles. Geld behandelde ons alsof we dingen waren, en we stierven.

— Terry Pratchett, Going Postal


The air smelled of a limited life expectancy.

NL: De lucht rook naar een beperkte levensverwachting.

— Terry Pratchett, Men at Arms


Do you know how wizards like to be buried?””Yes!””Well, how?”Granny Weatherwax paused at the bottom of the stairs.”Reluctantly.

NL: Weet je hoe graag tovenaars begraven worden?””Ja!”Hoe dan?”Granny Weatherwax pauzeerde onderaan de trap.”Met tegenzin.

— Terry Pratchett, Equal Rites


DO NOT PUT ALL YOUR TRUST IN ROOT VEGETABLES. WHAT THINGS SEEM TO BE MAY NOT BE WHAT THEY ARE.-Death

NL: Doe niet al je vertrouwen in woeste groenten. Wat er lijkt te zijn, is misschien niet wat ze zijn.-Dood

— Terry Pratchett, The Truth


But…but you can’t treat religion as a sort of buffet, can you? I mean, you can’t say yes please, I’ll have some of the Celestial Paradise and a helping of the Divine Plan but go easy on the kneeling and none of the Prohibition of Images, they give me wind. Its table d´hôte or nothing, otherwise…well, it would be silly.

NL: Maar… maar je kunt religie niet behandelen als een soort buffet, of wel? Ik bedoel, je kunt niet zeggen ja alsjeblieft, Ik zal een deel van het Hemelse Paradijs en een hulp van het Goddelijke Plan, maar ga rustig op het knielen en geen van de Verbod van Beelden, ze geven me wind. Zijn tafel of niets, anders… Nou, het zou gek zijn.

— Terry Pratchett, Going Postal


Getting an education was a bit like a communicable sexual disease. It made you unsuitable for a lot of jobs and then you had the urge to pass it on.

NL: Het krijgen van een opleiding was een beetje als een overdraagbare seksuele ziekte. Het maakte je ongeschikt voor veel banen en toen had je de drang om het door te geven.

— Terry Pratchett, Hogfather