Taylor Swift quotes | 19 quotes van Taylor Swift

Ben je op zoek naar een Taylor Swift quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Taylor Swift quotes. Veel leesplezier!

Taylor Swift quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Taylor Swift verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Taylor Swift quotes:

To me, Fearless is not the absense of fear. It’s not being completely unafraid. To me, Fearless is having fears. Fearless is having doubts. Lots of them. To me, Fearless is living in spite of those things that scare you to death.

NL: Voor mij is Fearless niet de absense van angst. Het is niet helemaal onbevreesd zijn. Voor mij heeft Fearless angsten. Angstloos heeft twijfels. Veel van hen. Voor mij leeft Fearless ondanks de dingen die je doodsbang maken.

— Taylor Swift


you’re an expert at sorry and keeping the lines blurry

NL: je bent een expert in sorry en het houden van de lijnen wazig

— Taylor Swift


So don’t you worry your pretty little mind because people throw rocks at things that shine. [Ours]

NL: Dus maak je geen zorgen je mooie kleine geest want mensen gooien stenen naar dingen die schijnen. [Ons]

— Taylor Swift


The way you walk, way you talk, way you say my name; it’s beautiful, wonderful, don’t you ever change.

NL: De manier waarop je loopt, hoe je praat, hoe je mijn naam zegt, het is mooi, prachtig, verander nooit.

— Taylor Swift, Taylor Swift


I don’t let nobody see me wishin’ he was mine

NL: Ik laat niemand me zien als hij van mij was.

— Taylor Swift


And I’m dying to know, is it killing you like it’s killing me? And the story of us looks a lot like a tragedy now.

NL: En ik wil graag weten of het je doodt alsof het me doodt? En het verhaal van ons lijkt nu veel op een tragedie.

— Taylor Swift


I haven’t had that one great love, which is good. I don’t want that to be in the past, I want it to be in the future.

NL: Ik heb die ene grote liefde nog niet gehad, wat goed is. Ik wil niet dat dat in het verleden is, maar in de toekomst.

— Taylor Swift


But no matter what love throws at you, you have to believe in it. You have ot believe in love stories and prince charmings and happily ever after. That’s why I write these songs. Because I think love is FEARLESS.

NL: Maar wat de liefde je ook toewerpt, je moet erin geloven. Je hebt ot geloofd in liefdesverhalen en prins charmings en nog lang en gelukkig. Daarom schrijf ik deze liedjes. Omdat ik denk dat liefde angstig is.

— Taylor Swift


But I miss screamin’ and fightin’ and kissin’ in the rain and it’s 2 a.m. and I’m cursin’ your name. You’re so in love the you act insane, and that’s the way I loved you.

NL: Maar ik mis het gillen en vechten en zoenen in de regen en het is 2 uur’s morgens en ik vervloek je naam. Je bent zo verliefd dat je gek doet, en dat is de manier waarop ik van je hield.

— Taylor Swift


We should love, not fall in love, because everything that falls, gets broken.

NL: We moeten liefhebben, niet verliefd worden, want alles wat valt, wordt gebroken.

— Taylor Swift, Taylor Swift


It’s alright, just wait and see, your string of lights is still bright to me. Who you are is not where you’ve been. You’re still an innocent. It’s okay life is a tough crowd, 32 is still growing up now.

NL: Het is oké, wacht even en kijk, jouw lampjes zijn nog steeds helder voor mij. Wie je bent, is niet waar je geweest bent. Je bent nog steeds onschuldig. Het is oké, het leven is een harde menigte, 32 groeit nu nog steeds op.

— Taylor Swift, Taylor Swift: Speak Now


I never want to change so much that people can’t recognize me.

NL: Ik wil nooit zoveel veranderen dat mensen me niet herkennen.

— Taylor Swift


Just be yourself, there is no one better.

NL: Wees gewoon jezelf, er is niemand beter.

— Taylor Swift


There’s more to life than dating the boy on the football team.

NL: Er is meer in het leven dan uitgaan met de jongen van het football team.

— Taylor Swift


If you’re horrible to me, I’m going to write a song about it, and you won’t like it. That’s how I operate.

NL: Als je vreselijk tegen me bent, ga ik er een liedje over schrijven, en je zult het niet leuk vinden. Zo werk ik.

— Taylor Swift


I don’t think you should wait. I think you should speak now.

NL: Ik denk niet dat je moet wachten. Ik denk dat je nu moet praten.

— Taylor Swift, Taylor Swift: Speak Now


I rode an elevator with a guy who was whistling the tune of ’this is the song that never ends’. Putting that on me? Come on dude..

NL: Ik reed in een lift met een man die fluit met het nummer ‘dit is het nummer dat nooit eindigt’. Doe je dat op mij? Kom op kerel…

— Taylor Swift, Taylor Swift


Happiness and confidence are the prettiest things you can wear

NL: Geluk en zelfvertrouwen zijn de mooiste dingen die je kunt dragen

— Taylor Swift


My hope for the future, not just in the music industry, but in every young girl I meet…is that they all realize their worth and ask for it.

NL: Mijn hoop voor de toekomst, niet alleen in de muziekindustrie, maar in elk jong meisje dat ik ontmoet… is dat ze allemaal hun waarde realiseren en erom vragen.

— Taylor Swift