Tara Janzen quotes | 16 quotes van Tara Janzen

Ben je op zoek naar een Tara Janzen quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Tara Janzen quotes. Veel leesplezier!

Tara Janzen quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Tara Janzen verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Tara Janzen quotes:

He caught her, and he held her, and he let her cry, and cry, and cry, and he let her use his sheets to wipe her eyes, and her nose, and God knows what, because he had plenty of clean sheets, and he only had one Kat.

NL: Hij greep haar, en hij hield haar vast, en hij liet haar huilen, en huilen, en hij liet haar zijn lakens gebruiken om haar ogen en haar neus af te vegen, en God weet wat, want hij had genoeg schone lakens, en hij had maar één Kat.

— Tara Janzen, Crazy Cool


Hanson got to sleep with you, and I didn’t,” he said, his own jaw a little tight. “So I stole his car.

NL: Hanson ging met je naar bed, en ik zei niet, hij zei, zijn eigen kaak een beetje strak. Dus ik stal zijn auto.

— Tara Janzen, Crazy Hot


She could not leave him hanging like this. “If you were hurt, I need to know.” It was a rule somewhere, in the good-guy handbook.

NL: Ze kon hem niet zo laten hangen. Als je gewond was, moet ik het weten.Het was een regel ergens, in de good-guy handboek.

— Tara Janzen, Crazy Wild


He needed to gather her up, hold on to her, anything to help her stop trembling. Something was going to shake loose if she didn’t.

NL: Hij moest haar verzamelen, vasthouden aan haar, alles om haar te helpen stoppen met beven. Iets zou losschudden als ze het niet deed.

— Tara Janzen, Crazy Sweet


He should probably make love to her.

NL: Hij zou waarschijnlijk met haar moeten vrijen.

— Tara Janzen, Crazy Love


He wanted to paddle her himself, then shake her, then sit her down in a chair and explain to her why she must never, ever get herself in a situation where she could be shot at again—and then throw himself at her feet.

NL: Hij wilde haar zelf peddelen, haar dan schudden, haar dan in een stoel gaan zitten en haar uitleggen waarom ze nooit, ooit in een situatie terecht moet komen waarin ze opnieuw beschoten kan worden en zich dan aan haar voeten kan werpen.

— Tara Janzen, Crazy Love


The man in 4B wondered if he could have your autograph. He told me his daughter is a huge fan.”

NL: De man in 4B vroeg zich af of hij uw handtekening mocht hebben. Hij vertelde me dat zijn dochter een grote fan is.

— Tara Janzen, Crazy Love


She’d kicked Klein’s ass and still had enough moxie to tag him, and enough physical strength to get herself out of a window ten feet up on the wall.He really should marry her.

NL: Ze had Klein in elkaar geslagen en had nog genoeg moxie om hem te taggen, en genoeg fysieke kracht om zichzelf uit een raam te krijgen drie meter op de muur.Hij moet echt met haar trouwen.

— Tara Janzen, Crazy Wild


You’re staring at my ass.”“Yes, I am.” It’s what he did in the mornings, when she woke up and spent the first hour lying around in bed.

NL: Je staart naar m’n kont.Ja, dat ben ik. Het is wat hij’s ochtends deed, toen ze wakker werd en het eerste uur in bed lag.

— Tara Janzen, On the Loose


We’ve got to stop meeting like this.”“No, we don’t.” He liked meeting like this, over her bare ass, a hot-off-the-presses copy of the Rocky Mountain News, and a steaming cup of coffee. It was so perfect, he planned on doing it every day for the rest of his life. He just hadn’t told her yet.

NL: We moeten stoppen met elkaar op deze manier te ontmoeten.Absoluut niet.Absoluut niet.Hij vond het leuk om elkaar zo te ontmoeten, over haar blote kont, een hot-off-the-presses exemplaar van de Rocky Mountain News, en een stomende kop koffie. Het was zo perfect, dat hij van plan was het elke dag te doen voor de rest van zijn leven. Hij had het haar nog niet verteld.

— Tara Janzen, On the Loose


I believe in love at first sight, and I believe that’s what we’ve got going here. I was willing to die for you. I’m sure as hell not going to pass up a chance to live with you.

NL: Ik geloof in liefde op het eerste gezicht, en ik geloof dat dat is wat we hier aan het doen zijn. Ik was bereid voor je te sterven. Ik ben zeker als de hel niet van plan om een kans te laten voorbijgaan om te leven met u.

— Tara Janzen, Avenging Angel


Excuse me,” she said, her voice tight. “But if I’d known there was going to be a firearms examination at the end of the kidnapping, by God, I would have studied for it!

NL: Excuseer me, zei ze, haar stem strak. Maar als ik wist dat er een vuurwapenonderzoek zou komen aan het einde van de ontvoering, bij God, zou ik ervoor hebben gestudeerd!

— Tara Janzen, Avenging Angel


You can’t possibly be afraid of trees.

NL: Je kunt onmogelijk bang zijn voor bomen.

— Tara Janzen, Avenging Angel


Remembered pain tightened his mouth into a grim line. The weeks he’d spent looking for her had left permanent scars on his heart.

NL: Herinnerde pijn trok zijn mond in een grimmige lijn. De weken dat hij haar zocht hadden permanente littekens op zijn hart achtergelaten.

— Tara Janzen, Dateline: Kydd and Rios


She’d never known a man whose initial move was to undress the woman he wanted.

NL: Ze kende nooit een man wiens eerste zet was om de vrouw uit te kleden die hij wilde.

— Tara Janzen, Avenging Angel


You’ve stopped crying. I’m glad. I don’t want you to cry anymore.

NL: Je bent gestopt met huilen. Daar ben ik blij om. Ik wil niet dat je nog huilt.

— Tara Janzen, Dateline: Kydd and Rios