Tahereh Mafi quotes | 16 quotes van Tahereh Mafi

Ben je op zoek naar een Tahereh Mafi quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Tahereh Mafi quotes. Veel leesplezier!

Tahereh Mafi quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Tahereh Mafi verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Tahereh Mafi quotes:

All I ever wanted was to reach out and touch another human being not just with my hands but with my heart.

NL: Het enige wat ik ooit wilde was een ander mens aanraken, niet alleen met mijn handen, maar met mijn hart.

— Tahereh Mafi, Shatter Me


I’m oxygen and he’s dying to breathe.

NL: Ik ben zuurstof en hij staat te popelen om te ademen.

— Tahereh Mafi, Shatter Me


It’s the kind of kiss that inspires stars to climb into the sky and light up the world.

NL: Het is het soort kus dat sterren inspireert om de hemel in te klimmen en de wereld op te lichten.

— Tahereh Mafi, Ignite Me


His hands are holding my cheeks, and he pulls back just to look me in the eye and his chest is heaving and he says, “I think,” he says, “my heart is going to explode,” and I wish, more than ever, that I knew how to capture moments like these and revisit them forever. Because this.This is everything.

NL: Zijn handen houden mijn wangen vast, en hij trekt terug om me in de ogen te kijken en zijn borst is aan het hijgen en hij zegt: “Ik denk,” zegt hij, “mijn hart gaat ontploffen,” en ik wens, meer dan ooit, dat ik wist hoe ik momenten als deze te vangen en ze voor altijd opnieuw te bezoeken. Want dit. Dit is alles.

— Tahereh Mafi, Ignite Me


Hate looks like everybody else until it smiles

NL: Haat lijkt op iedereen totdat het lacht.

— Tahereh Mafi


I love you,” I whisper. “I love you exactly as you are.

NL: Ik hou van je,” fluister ik. “Ik hou precies van je zoals je bent.

— Tahereh Mafi, Ignite Me


I touch the tip of my finger to his lips. “There are secrets in here,” I say. “I want them out.”He tries to bite my finger.I steal it back.

NL: Ik raak de punt van mijn vinger aan zijn lippen. “Er zijn hier geheimen,” zeg ik. “Ik wil ze eruit.”Hij probeert in mijn vinger te bijten, ik steel hem terug.

— Tahereh Mafi, Ignite Me


I feel like I’ve been split open and stuffed with sunshine.

NL: Ik voel me alsof ik opengespleten ben en gevuld met zonneschijn.

— Tahereh Mafi, Ignite Me


Lift your hips for me, love.

NL: Til je heupen voor me op, liefje.

— Tahereh Mafi, Ignite Me


That this girl would know exactly how to shatter me.

NL: Dat dit meisje precies weet hoe ze me moet verbrijzelen.

— Tahereh Mafi, Destroy Me


I am nothing more than the consequence of catastrophe.

NL: Ik ben niets meer dan het gevolg van een catastrofe.

— Tahereh Mafi, Unravel Me


Have you ever had a girlfriend, Kenji?” me?

NL: Heb je ooit een vriendin gehad, Kenji?” Ik?

— Tahereh Mafi, Unravel Me


Kenji snorts.“That’s because you’re not fragile,” Kenji says. “If anything, everyone needs to protect themselves from you. You’re like a freaking beast,” he says. Then adds, “I mean, you know—like, a cute beast. A little beast that tears shit up and breaks the earth and sucks the life out of people.

NL: Kenji snurkt.Thats omdat je niet fragiel bent, zegt Kenji. Als er iets is, moet iedereen zichzelf tegen je beschermen. Je bent net een beest, zegt hij. Dan voegt, ik bedoel, je weet wel, een schattig beest. Een klein beest dat schijt en de aarde breekt en het leven uit mensen zuigt.

— Tahereh Mafi, Ignite Me


Kenji has a hand pressed to his mouth, desperately trying to suppress a smile. He’s shaking his head, holding up a hand in apology. And then he breaks, laughing out loud, snorting as he tries to muffle the sound. “I’m sorry,” he says, pressing his lips together, shaking his head again. “This is not a funny moment. It’s not. I’m not laughing

NL: Kenji heeft een hand in zijn mond gedrukt, wanhopig proberen een glimlach te onderdrukken. Hij schudt zijn hoofd, houdt een hand omhoog in verontschuldiging. En dan breekt hij, lacht hardop, snurkt terwijl hij probeert het geluid te dempen. Sorry, hij zegt, drukt zijn lippen tegen elkaar, schudt zijn hoofd weer. Dit is geen grappig moment. Dat is het niet. Ik lach niet.

— Tahereh Mafi, Ignite Me


They filled our world with weapons aimed at foreheads and smiled as they shot 16 candles right through our future. They killed those strong enough to fight back and locked up the freaks who failed to live up to their utopian expectations.

NL: Ze vulden onze wereld met wapens gericht op voorhoofden en glimlachten terwijl ze 16 kaarsen door onze toekomst schoten. Ze doodden hen die sterk genoeg waren om terug te vechten en sloten de freaks op die niet aan hun utopische verwachtingen voldeden.

— Tahereh Mafi, Shatter Me


Hope.It’s like a drop of honey, a field of tulips blooming in the springtime. It’s a fresh rain, a whispered promise, a cloudless sky, the perfect punctuation mark at the end of a sentence. And it’s the only thing in the world keeping me afloat.

NL: Hope. Het is als een druppel honing, een veld van tulpen bloeien in de lente. Het is een frisse regen, een gefluisterde belofte, een wolkenloze hemel, het perfecte leesteken aan het eind van een zin. En het is het enige in de wereld dat me drijvend houdt.

— Tahereh Mafi, Unravel Me