T.S. Eliot quotes | 31 quotes van T.S. Eliot

Ben je op zoek naar een T.S. Eliot quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste T.S. Eliot quotes. Veel leesplezier!

T.S. Eliot quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van T.S. Eliot verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste T.S. Eliot quotes:

For I have known them all already, known them all—Have known the evenings, mornings, afternoons,I have measured out my life with coffee spoons.

NL: Want ik heb ze allemaal al gekend, ze allemaal gekend.Heb de avonden, ochtenden, middagen gekend, ik heb mijn leven gemeten met koffielepels.

— T.S. Eliot, The Love Song of J. Alfred Prufrock and Others


There will be time, there will be timeTo prepare a face to meet the faces that you meet.

NL: Er zal tijd zijn, er zal tijd zijn om een gezicht voor te bereiden om de gezichten te ontmoeten die jullie ontmoeten.

— T.S. Eliot


There is one who remembers the way to your door: Life you may evade, but Death you shall not.

NL: Er is iemand die zich de weg naar uw deur herinnert: het leven kunt u ontwijken, maar de dood zult u niet.

— T.S. Eliot


In my end is my beginning.

NL: Op mijn einde is mijn begin.

— T.S. Eliot, Four Quartets


If you haven’t the strength to impose your own terms upon life, then you must accept the terms it offers you.

NL: Als u niet de kracht om uw eigen voorwaarden op te leggen aan het leven, dan moet u accepteren de voorwaarden die het biedt u.

— T.S. Eliot


Whatever you think, be sure it is what you think; whatever you want, be sure that is what you want; whatever you feel, be sure that is what you feel.

NL: Wat je ook denkt, wees er zeker van dat het is wat je denkt; wat je ook wilt, wees er zeker van dat dat is wat je wilt; wat je ook voelt, wees er zeker van dat dat is wat je voelt.

— T.S. Eliot


We had the experience but missed the meaning. And approach to the meaning restores the experience in a different form.

NL: We hadden de ervaring maar misten de betekenis. En de benadering van de betekenis herstelt de ervaring in een andere vorm.

— T.S. Eliot


Humor is also a way of saying something serious.

NL: Humor is ook een manier om iets ernstigs te zeggen.

— T.S. Eliot


We shall not cease from explorationAnd the end of all our exploringWill be to arrive where we startedAnd know the place for the first time.

NL: We zullen niet ophouden met verkenning… en het einde van al onze ontdekkingen… zal zijn waar we begonnen… en de plaats voor het eerst kennen.

— T.S. Eliot, Four Quartets


Where is the wisdom we have lost in knowledge?Where is the knowledge we have lost in infomation?

NL: Waar is de wijsheid die we hebben verloren in kennis?Waar is de kennis die we hebben verloren in informatie?

— T.S. Eliot


The only wisdom we can hope to acquireIs the wisdom of humility: humility is endless.

NL: De enige wijsheid die we kunnen hopen te verwervenIs de wijsheid van nederigheid: nederigheid is eindeloos.

— T.S. Eliot, Four Quartets


The very existence of libraries affords the best evidence that we may yet have hope for the future of man

NL: Het bestaan van bibliotheken biedt het beste bewijs dat we nog hoop hebben voor de toekomst van de mens.

— T.S. Eliot


There is no water, so things are bad. If there were water, it would be better. But there is no water.

NL: Er is geen water, dus dingen zijn slecht. Als er water was, zou het beter zijn. Maar er is geen water.

— T.S. Eliot, The Waste Land and Other Poems


There is shadow under this red rock // (Come in under the shadow of this red rock) // And I will show you something different from either // Your shadow at morning striding behind you // Or your shadow at evening rising to meet you // I will show you fear in a handful of dust.

NL: Er is schaduw onder deze rode rots // (Kom binnen onder de schaduw van deze rode rots) // En ik zal je iets anders laten zien dan of // Je schaduw’s morgens achter je staan // Of je schaduw’s avonds opstaan om je te ontmoeten // Ik zal je angst tonen in een handvol stof.

— T.S. Eliot, The Waste Land


The dream crossed twilight between birth and dying.

NL: De droom kruiste schemering tussen geboorte en sterven.

— T.S. Eliot


Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go.

NL: Alleen degenen die het risico lopen te ver te gaan, kunnen erachter komen hoe ver men kan gaan.

— T.S. Eliot


This is the way the world endsNot with a bang but a whimper.

NL: Zo eindigt de wereld niet met een knal, maar met een gejammer.

— T.S. Eliot


April is the cruelest month, breedinglilacs out of the dead land, mixingmemory and desire, stirringdull roots with spring rain.

NL: April is de wreedste maand, het fokken van lila’s uit het dode land, het mengen van herinneringen en verlangen, roerende nederige wortels met lenteregen.

— T.S. Eliot, The Waste Land


Genuine poetry can communicate before it is understood.

NL: Echte poëzie kan communiceren voordat het wordt begrepen.

— T.S. Eliot


Time for you and time for me, And time yet for a hundred indecisions, And for a hundred visions and revisions, Before the taking of a toast and tea.

NL: Tijd voor u en tijd voor mij, en tijd nog voor honderd besluiteloosheiden, en voor honderd visioenen en revisies, Voor het nemen van een toast en thee.

— T.S. Eliot


Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; it is not the expression of personality but an escape from personality. But, of course, only those who have personality and emotion know what it means to want to escape from these.

NL: Poëzie is geen afwenden van emotie, maar een ontsnapping uit emotie; het is niet de uitdrukking van persoonlijkheid maar een ontsnapping uit persoonlijkheid. Maar, natuurlijk, alleen degenen die persoonlijkheid en emotie hebben weten wat het betekent om hieraan te willen ontsnappen.

— T.S. Eliot


Time present and time pastAre both perhaps present in time futureAnd time future contained in time past.

NL: Tijd heden en verledenZijn beiden misschien aanwezig in de tijd toekomstEn tijd toekomst in het verleden.

— T.S. Eliot, Four Quartets


And would it have been worth it, after all,Would it have been worth while,After the sunsets and the dooryards and the sprinkled streets, After the novels, after the teacups, after the skirts that trail along the floor – And this, and so much more? –

NL: En zou het de moeite waard zijn geweest, tenslotte, Zou het de moeite waard geweest zijn, na de zonsondergangen en de tuinen en de bestrooide straten, Na de romans, na de theekopjes, na de rokken die langs de vloer lopen – En dit, en nog veel meer? –

— T.S. Eliot, The Love Song of J. Alfred Prufrock and Other Poems


Who is the third who walks always beside you?When I count, there are only you and I togetherBut when I look ahead up the white roadThere is always another one walking beside youGliding wrapt in a brown mantle, hoodedI do not know whether a man or a woman-But who is that on the other side of you?

NL: Wie is de derde die altijd naast je loopt?Als ik tel, zijn er alleen jij en ik samenMaar als ik vooruit kijk op de witte wegEr is altijd nog een andere die naast je looptGliding wrapt in een bruine mantel, hoodedIk weet niet of een man of een vrouw-Maar wie is dat aan de andere kant van je?

— T.S. Eliot, The Waste Land and Other Poems


My nerves are bad to-night. Yes, bad. Stay with me. ‘Speak to me. Why do you never speak? Speak. ‘What are you thinking of? What thinking? What? ‘I never know what you are thinking. Think.

NL: Mijn zenuwen zijn slecht vanavond. Ja, slecht. Blijf bij me. Praat tegen me. Waarom praat je nooit? Spreek. ‘Waar denk je aan? Wat denk je? Wat? Ik weet nooit wat je denkt. Denk na.

— T.S. Eliot, The Waste Land


So I find words I never thought to speakIn streets I never thought I should revisitWhen I left my body on a distant shore.

NL: Dus ik vind woorden die ik nooit dacht te spreken… in straten die ik nooit meer wilde zien… toen ik mijn lichaam op een verre kust achterliet.

— T.S. Eliot


You gave me hyacinths first a year ago; They called me the hyacinth girl.’ —Yet when we came back, late, from the Hyacinth garden, Your arms full, and your hair wet, I could not Speak, and my eyes failed, I was neither Living nor dead, and I knew nothing, Looking into the heart of light, the silence. Od’ und leer das Meer.

NL: Je gaf me eerst hyacinten een jaar geleden, ze noemden me het hyacint meisje.’ Toch toen we terug kwamen, laat, uit de Hyacinth tuin, Uw armen vol, en uw haar nat, Ik kon niet spreken, en mijn ogen faalden, Ik was noch levend noch dood, en ik wist niets, Kijkend in het hart van het licht, de stilte. Od’ und leer das Meer.

— T.S. Eliot, The Waste Land and Other Writings


LightLightThe visible reminder of Invisible Light.

NL: LichtLichtDe zichtbare herinnering aan Onzichtbaar Licht.

— T.S. Eliot


No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. You cannot value him alone; you must set him, for contrast and comparison, among the dead.

NL: Geen enkele dichter, geen kunstenaar van kunst, heeft zijn volledige betekenis alleen. Zijn betekenis, zijn waardering is de waardering van zijn relatie met de dode dichters en kunstenaars. Je kunt hem niet alleen waarderen; je moet hem, voor contrast en vergelijking, onder de doden zetten.

— T.S. Eliot, The Sacred Wood


Poetry may make us from time to time a little more aware of the deeper, unnamed feelings which form the substratum of our being, to which we rarely penetrate; for our lives are mostly a constant evasion of ourselves.

NL: Poëzie kan ons van tijd tot tijd een beetje bewuster maken van de diepere, ongenoemde gevoelens die het substratum vormen van ons wezen, waartoe we zelden doordringen; want ons leven is meestal een constante ontduiking van onszelf.

— T.S. Eliot


Till Human voices wake us, and we drown.

NL: Tot menselijke stemmen ons wakker maken en we verdrinken.

— T.S. Eliot