T.F. Hodge quotes | 72 quotes van T.F. Hodge

Ben je op zoek naar een T.F. Hodge quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste T.F. Hodge quotes. Veel leesplezier!

T.F. Hodge quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van T.F. Hodge verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste T.F. Hodge quotes:

There is but one supremacy… and it remains known and unknown to it’s human creation… of many hues, shapes and sizes.

NL: Er is maar één suprematie… en het blijft bekend en onbekend aan de menselijke schepping… van vele tinten, vormen en maten.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Let discernment be your trustee, and mistakes your teacher.

NL: Laat onderscheidingsvermogen uw trustee zijn, en fouten uw leraar.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


From the cradle to the grave, joy and pain is the fertilizer for wisdom.

NL: Van de wieg tot het graf, vreugde en pijn is de meststof voor wijsheid.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


The critical nature of ‘choices’ — [the] timing will prove to be an asset or liability; it will reward wisdom or expose stupidity. Either way, we learn from the path of suffering or satisfaction… by choice and by design.

NL: De kritische aard van ‘keuzes’ — [de] timing zal blijken een aanwinst of verplichting te zijn; het zal wijsheid belonen of domheid blootleggen. Hoe dan ook, we leren van het pad van lijden of tevredenheid… door keuze en door design.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


The critical nature of ‘choices’ — [the] timing will prove to be an asset or liability; it will reward wisdom or expose stupidity. Either way, we learn from the path of suffering or satisfaction… by choice or by design.

NL: De kritische aard van ‘keuzes’ — [de] timing zal blijken een aanwinst of verplichting te zijn; het zal wijsheid belonen of domheid blootleggen. Hoe dan ook, we leren van het pad van lijden of tevredenheid… door keuze of door design.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Huge difference between being happy at will, and chasing euphoric moments as an escape. One doesn’t cost a dime, the other will tax your soul.

NL: Groot verschil tussen gelukkig zijn naar believen, en euforische momenten najagen als een ontsnapping. De ene kost geen cent, de andere zal je ziel belasten.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


The positive vibrations of unregulated joy, peace, happiness and tranquility is freedom.

NL: De positieve vibraties van ongereguleerde vreugde, vrede, geluk en rust zijn vrijheid.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


You do not get what you wish for, unless it be known to the source of your desire.

NL: Je krijgt niet wat je wenst, tenzij het bekend is bij de bron van je verlangen.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


A King and Queen cannot support a crown with eyes looking down. Their universe expands as far as you can see.

NL: Een koning en koningin kunnen een kroon niet steunen met ogen naar beneden kijken. Hun universum breidt zich uit voor zover je kunt zien.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


To conquer frustration, one must remain intensely focused on the outcome, not the obstacles.

NL: Om frustratie te overwinnen, moet men intens gericht blijven op het resultaat, niet op de obstakels.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Head up, heart open. To better days!

NL: Hoofd omhoog, hart open. Op betere dagen!

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


The sky is not my limit…I am.

NL: De hemel is niet mijn limiet… dat ben ik.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Love spiritually, not strategically.

NL: Liefde spiritueel, niet strategisch.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Tough love may be tough to give, but it is a necessity of life and assurance of positive growth.

NL: Moeilijke liefde kan moeilijk te geven zijn, maar het is een noodzaak van leven en zekerheid van positieve groei.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Some lean back. But those who lean forward are poised to cross the finish-line, first!

NL: Leun achterover. Maar degenen die voorover leunen, staan klaar om de finish over te steken, eerst!

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Manipulation, fueled with good intent, can be a blessing. But when used wickedly, it is the beginning of a magician’s karmic calamity.

NL: Manipulatie, gevoed met goede bedoelingen, kan een zegen zijn. Maar wanneer het slecht gebruikt wordt, is het het begin van een karmische ramp van een tovenaar.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Betrayal and dishonor is usually an inside job. Keep it ‘sucka-free’, loved one!

NL: Verraad en oneer is meestal een inside job. Hou het’sucka-free’, geliefde!

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


The path of peace is not a passive journey. It takes incredible strength not to open a can of ‘whoop-ass’, justifiably, when ones button is pushed.

NL: Het pad van vrede is geen passieve reis. Er is ongelooflijk veel kracht voor nodig om een blikje ‘whoop-ass’ niet te openen, terecht, wanneer de knop ingedrukt wordt.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


You cannot build a dream on a foundation of sand. To weather the test of storms, it must be cemented in the heart with uncompromising conviction.

NL: Je kunt geen droom bouwen op een fundament van zand. Om de stormtest te doorstaan, moet het met compromisloze overtuiging in het hart worden gecementeerd.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Each moment of worry, anxiety or stress represents lack of faith in miracles, for they never cease.

NL: Elk moment van zorgen, angst of stress vertegenwoordigt gebrek aan vertrouwen in wonderen, want zij houden nooit op.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Elevate your inside game. A negative attitude is below the horizon…a place for lonesome hearts.

NL: Verhoog je inside game. Een negatieve houding ligt onder de horizon… een plek voor eenzame harten.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Life is short only if you are not living your purpose.

NL: Het leven is slechts kort als je je doel niet beleeft.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Success is not determined by the outcome. The outcome is the result of having already decided that you are successful to begin with.

NL: Het succes wordt niet bepaald door het resultaat. Het resultaat is het resultaat van het al hebben besloten dat jullie in de eerste plaats succesvol zijn.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


The energy it took to exit mother’s womb is the same force required to manifest a dream…a different kind of struggle. Push, push, push!

NL: De energie die nodig was om moeder te verlaten is dezelfde kracht die nodig is om een droom te manifesteren… een ander soort worsteling. Persen, persen, persen!

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


If the thought inspires you, and it feels good and right…it is yours, alone, to exercise. So get right on it!

NL: Als de gedachte je inspireert, en het voelt goed en goed…is het aan jou, alleen, om te trainen. Dus ga er meteen mee aan de slag!

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


While fear depletes power, faith gives wings for the soul’s elevation.

NL: Terwijl angst kracht uitbreekt, geeft geloof vleugels voor de ziel.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Don’t wish…DO! Don’t try…BE! Don’t think…KNOW! And above all: Bless a stranger with a small, yet powerful, random act of kindness. You feel me?

NL: Wens niet…DO! Probeer niet… BE! Denk niet…weet! En bovenal: zegen een vreemdeling met een kleine, maar krachtige, willekeurige daad van vriendelijkheid. Snap je me?

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Never let haters ‘still’ your flow. They can only do so with your permission.

NL: Laat je nooit ‘nog’ haten. Dat kunnen ze alleen met uw toestemming.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


The first law of nature is self-preservation. Cut off that which may harm you. But if it is worth preserving, and is meaningful, nourish it and have no regrets. Ultimately, this is true living and love of self…from within.

NL: De eerste wet van de natuur is zelfbehoud. Snijd af wat jullie kan schaden. Maar als het de moeite waard is het te bewaren, en betekenisvol is, voeden het en hebben geen spijt. Uiteindelijk is dit echt leven en liefde voor jezelf… van binnenuit.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


One who will not accept solitude, stillness and quiet recurring moments…is caught up in the wilderness of addictions; far removed from an original state of being and awareness. This is ‘dis-ease.

NL: Iemand die geen eenzaamheid, stilte en stille terugkerende momenten accepteert… wordt gevangen in de wildernis van verslavingen; ver verwijderd van een oorspronkelijke staat van zijn en bewustzijn. Dit is ‘ziekte’.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Fully inhale your dream and completely exhale manifestation of it.

NL: Adem je droom volledig in en adem de manifestatie ervan volledig uit.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


What are you prepared to give for your dream? If it is not everything…stop pipe dreaming.

NL: Wat ben je bereid te geven voor je droom? Als het niet alles is… stop met dromen.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Your life experience is a moving picture, of which you are writer, director, performer, producer and critic.

NL: Je levenservaring is een bewegend beeld, waarvan je schrijver, regisseur, performer, producent en criticus bent.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


What you are, and who you are should provide greater clarity about where you have been and where you are headed. Although one distinguishes spiritual from physical nature, the ultimate unification of the two is the consequence of the struggle for internal, external and eternal – peace.

NL: Wat je bent, en wie je bent moet meer duidelijkheid verschaffen over waar je geweest bent en waar je naartoe gaat. Hoewel men spiritueel onderscheidt van de fysieke natuur, is de uiteindelijke eenwording van beide het gevolg van de strijd voor interne, externe en eeuwige vrede.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


What you do teaches faster, and has a lasting impression, far beyond what you say.

NL: Wat je doet leert sneller, en heeft een blijvende indruk, veel verder dan wat je zegt.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


When spontaneous demoralizing thoughts seep into your conscience, don’t trip…allowing them to fester. These are random tests of your conviction and determination. Large or small, your reaction to such intrusions is a defining moment for which no one else, but you, can mitigate.

NL: Als spontaan demoraliserende gedachten in je geweten sijpelen, struikel niet… en laat ze niet festeren. Dit zijn willekeurige tests van je overtuiging en vastberadenheid. Groot of klein, je reactie op dergelijke inbraken is een bepalend moment waarvoor niemand anders, behalve jij, kan verzachten.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Making a dream into reality begins with what you have, not with what you are waiting on.

NL: Het realiseren van een droom begint met wat je hebt, niet met waar je op wacht.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


If you have a dream, keep it. But write it down and take appropriate actions to see it manifest.

NL: Als je een droom hebt, hou het dan. Maar schrijf het op en neem passende maatregelen om het manifest te zien.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


It is common to represent a title, but inspiring to represent a purpose.

NL: Het is gebruikelijk om een titel te vertegenwoordigen, maar inspirerend om een doel te vertegenwoordigen.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Today is not just another ordinary day. It is an opportunity to do, or say, something that just might inspire someone to greater becoming…especially a wayward youth.

NL: Vandaag is niet zomaar een gewone dag. Het is een kans om iets te doen of te zeggen dat iemand kan inspireren tot een grotere… vooral een eigenzinnige jeugd.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Having beef with someone is unnecessary and avoidable. Whatever the issue, if not positive, it is an opportunity to cut the excess fat from an unhealthy dietary network. Simply excuse yourself from the table of negativity and lean forward in peace.

NL: Ruzie hebben met iemand is onnodig en vermijdbaar. Wat het probleem ook is, zo niet positief, het is een kans om het overtollige vet uit een ongezond voedingsnetwerk te snijden. Vergeef jezelf gewoon van de tafel van negativiteit en leun naar voren in vrede.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Both friend and enemy reside within us. One lives by the rule of compassion, the other by the rule of hard knocks. Though potential influence of either extreme is inevitable, our actions bear witness to the one we embrace.

NL: Vriend en vijand wonen in ons. De ene leeft volgens de regel van mededogen, de andere door de regel van hard kloppen. Hoewel potentiële invloed van beide extreme is onvermijdelijk, onze acties getuigen van degene die we omarmen.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


The Motto of Champions: If you are hurt, you can suck it up and press on. If injured, you can rebound and return bigger and better…and continue to inspire!

NL: De Motto van Kampioenen: Als je gewond bent, kun je het opzuigen en doorgaan. Als je gewond raakt, kun je steeds groter en beter terugkeren… en blijven inspireren!

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Do not hate the player, nor the game…rule it!

NL: Haat de speler niet, noch het spel… regel het!

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Though I think and speak of greater becoming, I, too, am an infinite work in progress.

NL: Hoewel ik denk en spreek van een groter worden, ben ik ook een oneindig werk in ontwikkeling.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Freedom is realizing you have a choice.

NL: Vrijheid is beseffen dat je een keuze hebt.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Divide the constant tide and random noisiness of energetic flow, with conscious recurring moments of empty mind, solitude, gratitude and deep…slow…breathing. Of this, the natural law of self-preservation demands.

NL: Verdeel het constante getij en willekeurige luidruchtigheid van energetische stroming, met bewuste terugkerende momenten van lege geest, eenzaamheid, dankbaarheid en diep…langzame ademen. Hiervan eist de natuurlijke wet van zelfbehoud.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


What surrounds us is what is within us.

NL: Wat ons omringt is wat in ons zit.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Perception can be one-sided or variant: “Glass half empty or half full.” There usually is more than one way of perceiving. Thoroughly check your inner dialogue.

NL: Perceptie kan eenzijdig of variant zijn: “Glas half leeg of half vol.” Er is meestal meer dan één manier van waarnemen. Controleer je innerlijke dialoog grondig.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


It is more substantial to represent a purpose, rather than just a title.

NL: Het is belangrijker om een doel te vertegenwoordigen in plaats van slechts een titel.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


I choose many voices to consider and reckon with, rather than just one to tolerate.

NL: Ik kies veel stemmen om te overwegen en rekening te houden met, in plaats van slechts één om te tolereren.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Bravado may stir the crowd, but courage needs no audience.

NL: Bravado mag de menigte roeren, maar moed heeft geen publiek nodig.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Solitude is the house of peace.

NL: Eenzaamheid is het huis van vrede.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


To witness miracles unfold in your experience, count your blessings and be thankful. Perceived small blessings accumulate to be the most powerful.

NL: Om wonderen te zien ontvouwen in jullie ervaring, tel jullie zegeningen en wees dankbaar. Gepercipieerde kleine zegeningen stapelen zich op om de machtigste te zijn.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


In the game of life, we all receive a set of variables and limitations in the field of play. We can either focus on the lack thereof or empower ourselves to create better realities with the pieces we play the game with.

NL: In het spel van het leven, krijgen we allemaal een set van variabelen en beperkingen op het gebied van het spel. We kunnen ons richten op het gebrek daaraan of onszelf in staat stellen om betere realiteiten te creëren met de stukken waarmee we het spel spelen.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


If you wish to transform, pretend this day until it is so.

NL: Als je wilt transformeren, doe dan alsof deze dag voorbij is.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


There is bound to be turbulence in the clouds of confusion before one can view the friendly skies, and an illuminated landing strip.

NL: Er is gebonden aan turbulentie in de wolken van verwarring voordat men de vriendelijke lucht kan bekijken, en een verlichte landingsstrook.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Do not only think about it, but feel about it, also, before taking appropriate action.

NL: Denk er niet alleen over na, maar voel het ook, voordat je de juiste actie onderneemt.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


During moments of strife and ‘dis-ease’, check your flow and redirect your focus to that which is naturally good.

NL: Controleer tijdens momenten van strijd en ‘ziekte’ je stroom en richt je focus op wat van nature goed is.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


When individuals and communities do not govern self, they risk being ruled by external forces that care less about the well-being of the village.

NL: Wanneer individuen en gemeenschappen zichzelf niet regeren, lopen ze het risico geregeerd te worden door externe krachten die minder geven om het welzijn van het dorp.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Bling” is not an indication of riches. It is a product of value-based spending, to enrich the pockets of those outside of ones sphere of influence…the haves’ bleeding the have-nots’.

NL: Bling” is geen indicatie van rijkdom. Het is een product van waarde-gebaseerde uitgaven, om de zakken te verrijken van degenen buiten een sfeer van invloed… de haves’ bloeden de have-nots’.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


You may have the dark and cold street life, ruled by the lessor light of the moon. During this time I restore my temple, and later awake to greet the awesome radiance of the sun-star.

NL: Je hebt misschien het donkere en koude straatleven, geregeerd door het licht van de maan. Gedurende deze tijd herstel ik mijn tempel, en later ontwaakt om de geweldige glans van de zonnester te begroeten.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Day or night, good or bad…all things from within.

NL: Dag of nacht, goed of slecht… alle dingen van binnenuit.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Life, for the living, is a gift of opportunity; an exercise of the will to choose.

NL: Het leven, voor de levenden, is een geschenk van kansen; een oefening van de wil om te kiezen.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Though the earth contains greater energy and mass than any single being, linked together, “people make the world go-round”.

NL: Hoewel de aarde meer energie en massa bevat dan enig ander wezen, verbonden met elkaar, “mensen maken de wereld rond.”

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


For the human experience, life in the natural world seems to require the application of meaning, in order to evoke purpose.

NL: Voor de menselijke ervaring, lijkt het leven in de natuurlijke wereld de toepassing van betekenis nodig te hebben, om een doel op te roepen.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Image is only temporal. Substance endures. Who said, “Image is everything”? And who believed it?

NL: Afbeelding is slechts tijdelijk. De stof blijft bestaan. Wie zei: “Afbeelding is alles”? En wie geloofde het?

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


This path was not that of my conscious choosing. But after persistent subconscious confrontation, I have finally embraced what is, ‘souly’ for me…and I am thankful, when called upon, to be able to share and give to those who seek their own way of the path.

NL: Dit pad was niet dat van mijn bewuste keuze. Maar na hardnekkige onderbewuste confrontatie, heb ik eindelijk omarmd wat is, ‘zielig’ voor mij…en ik ben dankbaar, wanneer geroepen, om in staat te zijn om te delen en te geven aan degenen die hun eigen weg van het pad zoeken.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Fear is the lack of faith in one’s ability to create powerful solutions.

NL: Angst is het gebrek aan vertrouwen in iemands vermogen om krachtige oplossingen te creëren.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Rulers are not anointed. They are created by the void of self-mastery.

NL: Heersers zijn niet gezalfd. Ze zijn geschapen door de leegte van zelfmeesterschap.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Get busy with the issue! In this regard, time is not friendly…nor should it be.

NL: Hou je bezig met het probleem! In dit opzicht is tijd niet vriendelijk… noch mocht het zo zijn.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”


Given the opportunity of ‘Earth-School’ enrollment – some are humble enough to learn and grow, stubborn enough to fail and repeat, and wise enough to graduate and never return.

NL: Gezien de mogelijkheid van ‘Earth-School’ inschrijving – sommige zijn nederig genoeg om te leren en te groeien, koppig genoeg om te falen en herhalen, en wijs genoeg om af te studeren en nooit meer terug te keren.

— T.F. Hodge, From Within I Rise: Spiritual Triumph Over Death and Conscious Encounters with “The Divine Presence”