Suzy Kassem quotes | 36 quotes van Suzy Kassem

Ben je op zoek naar een Suzy Kassem quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Suzy Kassem quotes. Veel leesplezier!

Suzy Kassem quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Suzy Kassem verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Suzy Kassem quotes:

The man armed with knowledge has a better chance of survival than the man who is simply the fittest. Knowledge is the true strength. Muscle is where the myth is.

NL: De man met kennis heeft een betere kans om te overleven dan de man die gewoon de sterkste is. Kennis is de ware kracht. Spier is waar de mythe is.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


COMING FORTH INTO THE LIGHTI was born the dayI thought:What is?What was?AndWhat if?I was transformed the dayMy ego shattered,And all the superficial, materialThings that matteredTo me before,Suddenly ceasedTo matter.I really came into beingThe day I no longer cared aboutWhat the world thought of me,Only on my thoughts forChanging the world.

NL: NAAR HET LIGHTKOMENIk werd geboren op de dag dat ik dacht:Wat is?Wat was?En wat als?Ik werd getransformeerd op de dag dat mijn ego verbrijzelde,En al de oppervlakkige, materiële dingen die er voor mij vroeger toe doen,Opeens stopteOm er toe te doen.Ik kwam echt tot levenDe dag dat ik niet meer gaf om wat de wereld van mij dacht,Alleen op mijn gedachten voor het veranderen van de wereld.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


Sometimes we have to soak ourselves in the tears and fears of the past to water our future gardens.

NL: Soms moeten we onszelf in de tranen en angsten van het verleden weken om onze toekomstige tuinen te besproeien.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


Any man filled with empathy is capable of gaining valuable insights on the human condition through the suffering of others. You do not need to suffer to know suffering, but you need empathy first to identify and feel the suffering of others around you.

NL: Elke man gevuld met empathie is in staat om waardevolle inzichten te verkrijgen over de menselijke conditie door het lijden van anderen. Je hoeft niet te lijden om lijden te kennen, maar je hebt eerst empathie nodig om het lijden van anderen om je heen te identificeren en te voelen.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


For the newborn and wise, everything begins small.

NL: Voor de pasgeborene en wijze begint alles klein.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


Knowledge is as infinite as the universe. The man who claims to know all only reveals to all that he really knows nothing.

NL: Kennis is zo oneindig als het universum. De man die beweert alles te weten, onthult alleen aan alles dat hij echt niets weet.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


The smaller the creature, the bolder its spirit.

NL: Hoe kleiner het schepsel, hoe stoutmoediger zijn geest.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


Have faith that your child’s brain is an evolving planet that rotates at its own speed. It will naturally be attracted to or repel certain subjects.

NL: Heb vertrouwen dat de hersenen van uw kind een evoluerende planeet is die draait met zijn eigen snelheid. Het zal natuurlijk worden aangetrokken tot of afstoten van bepaalde onderwerpen.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


Any man who behaves arrogantly with what little he knows, or claims to know all, only reveals to all that he really knows nothing. Real greatness does not reside inside those who feel large. The truly wise are meek.

NL: Elke man die zich arrogant gedraagt met wat hij weet, of beweert alles te weten, onthult alleen maar aan alles dat hij echt niets weet. Echte grootheid verblijft niet in degenen die zich groot voelen. De echte wijzen zijn zachtmoedig.

— Suzy Kassem


Real greatness does not reside inside those who feel large. The truly wise are meek.

NL: Echte grootheid verblijft niet in degenen die zich groot voelen. De echte wijzen zijn zachtmoedig.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


Love is supposed to lift you up, not hold you down. It is supposed to push you forward, not hold you back.

NL: Liefde hoort je op te tillen, niet je vast te houden. Het moet je vooruit duwen, niet tegenhouden.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


Empathy nurtures wisdom. Apathy cultivates ignorance.

NL: Empathie zorgt voor wijsheid. Apathie cultiveert onwetendheid.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


The world you are in –Is the true hell.The journey to Truth itselfIs what quickens the heart to become lighter.The lighter the heart, the purer it is.The purer the heart, the closer to light it becomes.And the heavier the heart,The more chained to this hellIt will remain.

NL: De wereld waarin je bent is de ware hel.De reis naar de Waarheid zelf is wat het hart versnelt om lichter te worden.Hoe lichter het hart, hoe zuiverder het is.Hoe zuiverder het hart, hoe dichter bij het licht het wordt.En hoe zwaarder het hart,Hoe meer geketend aan deze helHet zal blijven.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


Three things have a limited threshold:Time, pain, and death.While truth, love, and knowledge –Are boundless.

NL: Drie dingen hebben een beperkte drempel:Tijd, pijn en dood.Terwijl waarheid, liefde en kennis grenzeloos zijn.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


You can control the visibility of my name and my popularity, but you cannot control the frequency at which people are quoting me. Truth always rises with time.

NL: Je kunt de zichtbaarheid van mijn naam en mijn populariteit controleren, maar je kunt de frequentie waarop mensen mij citeren niet controleren. De waarheid stijgt altijd met de tijd.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


If life throws you a few bad notes or vibrations, don’t let them interrupt or alter your song.

NL: Als het leven je een paar slechte noten of vibraties geeft, laat ze dan je liedje niet onderbreken of veranderen.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


Stop counting your losses and start counting your blessings. Only then will you discover that losses are always easier to point out and count than blessings. And that your blessings will always outnumber your losses, for they are truly immeasurable.

NL: Hou op met je verliezen te tellen en begin je zegeningen te tellen. Alleen dan zullen jullie ontdekken dat verliezen altijd makkelijker zijn om op te wijzen en te tellen dan zegeningen. En dat jullie zegeningen altijd groter zijn dan jullie verliezen, want ze zijn werkelijk onmetelijk.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


If the fire in your heart is strong enough, it will burn away any obstacles that come your way.

NL: Als het vuur in je hart sterk genoeg is, zal het alle obstakels wegbranden die op je weg komen.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


If we throw blankets over our children’s dreams, we darken their world and extinguish their desire to live.

NL: Als we dekens over de dromen van onze kinderen gooien, verduisteren we hun wereld en doven hun verlangen om te leven.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


Ignorance is not bliss. It is the kiss of death.

NL: Onwetendheid is geen gelukzaligheid. Het is de kus des doods.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


Pain has a threshold and so does death.

NL: Pijn heeft een drempel en de dood ook.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


Each time you say hello to a stranger, your heart acknowledges over and over again that we are all family.

NL: Elke keer als je gedag zegt tegen een vreemde, erkent je hart steeds weer dat we allemaal familie zijn.

— Suzy Kassem


A good man will never harm or oppress another. A good man will share his last morsel of food with others in need, and die of hunger when he no longer has any food — instead of cheat or steal from others to survive. Selflessness. Humility. Truthfulness. These are the three marks of an honorable man.

NL: Een goed mens zal nooit iemand kwaad doen of onderdrukken. Een goed mens zal zijn laatste hap voedsel delen met anderen in nood, en sterven van honger als hij geen voedsel meer heeft – in plaats van vals te spelen of van anderen te stelen om te overleven. Onbaatzuchtigheid. Nederigheid. Waarheid. Dit zijn de drie tekens van een eervolle man.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


Thought before word, never word before thought.

NL: Gedachte voor woord, nooit woord voor gedachte.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


Love is a flower that should never cease to grow. Nurture it, and it will outlive you. Neglect it, and it will wilt away and die.

NL: Liefde is een bloem die nooit mag ophouden te groeien. Verzorg het en het overleeft je. Verwaarloos het, en het zal verwelken en sterven.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


Comedy is a necessity to get through life with the fewest scars. Humor is the best antidote to help relieve all struggles.

NL: Komedie is een noodzaak om door het leven te komen met de kleinste littekens. Humor is het beste tegengif om alle strijd te verlichten.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


Everyone should strive to be a world citizen. Boundaries were created by man, not the Creator. There is no such thing as THEM vs. US. There is only ‘WE’.

NL: Iedereen moet ernaar streven een wereldburger te zijn. Grenzen werden gecreëerd door de mens, niet door de Schepper. Er bestaat niet zoiets als HEM vs. Ons. Er is alleen ‘WIJ’.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


The greater the spirit, the more one is alone.

NL: Hoe groter de geest, hoe meer een is alleen.

— Suzy Kassem


We are all connected. When one arm or foot is poisoned, the whole body becomes infected.

NL: We zijn allemaal verbonden. Wanneer één arm of voet wordt vergiftigd, wordt het hele lichaam geïnfecteerd.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


Faith is the flame that eliminates fear.

NL: Geloof is de vlam die angst elimineert.

— Suzy Kassem


The only walls that exist are those you have placed in your mind. And whatever obstacles you conceive, exist only because you have forgotten what you have already achieved.

NL: De enige muren die bestaan zijn die je in je hoofd hebt geplaatst. En welke obstakels je ook bedenkt, er bestaan alleen maar omdat je vergeten bent wat je al bereikt hebt.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


APPLY WITHINYou once told meYou wanted to findYourself in the world -And I told you toFirst apply within,To discover the worldwithin you.You once told meYou wanted to saveThe world from all its wars -And I told you toFirst save yourselfFrom the world,And all the warsYou put yourselfThrough.APPLY WITHIN by Suzy Kassem

NL: Jij zei ooit dat je jezelf in de wereld wilde vinden -En ik zei dat je eerst van binnen moest solliciteren,Om de wereld in jezelf te ontdekken.Je zei ooit dat je de wereld wilde redden van al haar oorlogen -En ik zei je eerst jezelf te redden van de wereld,En alle oorlogen waar je je doorheen zet.

— Suzy Kassem


Through love, tribes have been intermixing colors to reveal a new rainbow world. And as more time passes, this racial and cultural blending will make it harder for humans to side with one race, nation or religion over another.

NL: Door liefde hebben stammen kleuren vermengd om een nieuwe regenboogwereld te onthullen. En naarmate er meer tijd verstrijkt, zal deze raciale en culturele vermenging het voor mensen moeilijker maken om zich aan te sluiten bij het ene ras, natie of religie boven het andere.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


Much of human behavior can be explained by watching the wild beasts around us. They are constantly teaching us things about ourselves and the way of the universe, but most people are too blind to watch and listen.

NL: Veel menselijk gedrag kan verklaard worden door naar de wilde beesten om ons heen te kijken. Ze leren ons voortdurend dingen over onszelf en de weg van het universum, maar de meeste mensen zijn te blind om te kijken en te luisteren.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


We awaken by asking the right questions.

NL: We ontwaken door de juiste vragen te stellen.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem


The Creator favors the man who loves over the man who hates. If you teach hatred to your children, one day your child will have that hatred reflected back onto them, or onto you.

NL: De Schepper bevoorrecht de man die houdt van de man die haat. Als je je kinderen haat leert, zal je kind op een dag die haat terugkaatsen op hen, of op jou.

— Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem