Suzanne Collins quotes | 50 quotes van Suzanne Collins

Ben je op zoek naar een Suzanne Collins quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Suzanne Collins quotes. Veel leesplezier!

Suzanne Collins quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Suzanne Collins verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Suzanne Collins quotes:

You love me. Real or not real?”I tell him, “Real.

NL: Je houdt van me. Echt of niet echt?”Ik zeg hem, “Echt.

— Suzanne Collins, Mockingjay


What I need is the dandelion in the spring. The bright yellow that means rebirth instead of destruction. The promise that life can go on, no matter how bad our losses. That it can be good again.

NL: Wat ik nodig heb is de paardenbloem in de lente. De heldergele die wedergeboorte betekent in plaats van vernietiging. De belofte dat het leven kan doorgaan, hoe erg onze verliezen ook zijn. Dat het weer goed kan zijn.

— Suzanne Collins, Mockingjay


I can feel Peeta press his forehead into my temple and he asks, ‘So now that you’ve got me, what are you going to do with me?’ I turn into him. ‘Put you somewhere you can’t get hurt.

NL: Ik voel Peeta zijn voorhoofd in mijn tempel duwen en hij vraagt: ‘Nu je me hebt, wat ga je met me doen?’ Ik verander in hem. Zet je ergens neer waar je niet gewond kunt raken.

— Suzanne Collins, The Hunger Games


And then he gives me a smile that just seems so genuinely sweet with just the right touch of shyness that unexpected warmth rushes through me.

NL: En dan geeft hij me een glimlach die zo echt lief lijkt met precies de juiste vleugje verlegenheid dat onverwachte warmte door me heen stroomt.

— Suzanne Collins, The Hunger Games


Sometimes when I’m alone, I take the pearl from where it lives in my pocket and try to remember the boy with the bread, the strong arms that warded off nightmares on the train, the kisses in the arena.

NL: Soms als ik alleen ben, neem ik de parel van waar het in mijn zak woont en probeer ik de jongen met het brood te herinneren, de sterke armen die nachtmerries afwees in de trein, de kusjes in de arena.

— Suzanne Collins, Mockingjay


You have a… remarkable memory.””I remember everything about you. You’re the one who wasn’t paying attention.

NL: Je hebt een… opmerkelijk geheugen.””Ik herinner me alles over jou. Jij was degene die niet oplette.

— Suzanne Collins, The Hunger Games


We could do it, you know.””What?””Leave the district. Run off. Live in the woods. You and I, we could make it.

NL: We kunnen het doen, weet je.””Wat?”Verlaat het district. Wegwezen. Leef in het bos. Jij en ik, we kunnen het redden.

— Suzanne Collins, The Hunger Games


But I have to confess, I’m glad you two had at least a few months of happiness together.”I’m not glad,” says Peeta. “I wish we had waited until the whole thing was done officially.”This takes even Caesar aback. “Surely even a brief time is better than no time?”Maybe I’d think that, too, Caesar,” says Peeta bitterly, “If it weren’t for the baby.

NL: Maar ik moet bekennen, ik ben blij dat jullie twee tenminste een paar maanden geluk hadden samen.”Ik ben niet blij,” zegt Peeta. “Ik wou dat we hadden gewacht tot de hele zaak officieel was gedaan.”Dit neemt zelfs Caesar terug. “Zelfs een korte tijd is beter dan geen tijd?”Misschien zou ik dat ook denken, Caesar,” zegt Peeta bitter, “als het niet voor de baby was.

— Suzanne Collins, Catching Fire


I just…I just miss him. And I hate being so alone.

NL: Ik mis hem gewoon. En ik haat het om zo alleen te zijn.

— Suzanne Collins, The Hunger Games


He’s dozed off again, but I kiss him awake, which seems to startle him. Then he smiles as if he’d be happy to lie there gazing at me forever.

NL: Hij is weer in slaap gevallen, maar ik kus hem wakker, wat hem lijkt te laten schrikken. Dan lacht hij alsof hij blij zou zijn om daar te liggen staren naar mij voor altijd.

— Suzanne Collins, The Hunger Games


Not like this. He wanted it to be real.

NL: Niet op deze manier. Hij wilde dat het echt was.

— Suzanne Collins, Catching Fire


You’ll never be able to let him go. You’ll always feel wrong about being with me.

NL: Je zult hem nooit kunnen laten gaan. Je zult je altijd verkeerd voelen als je bij mij bent.

— Suzanne Collins, Mockingjay


Having an eye for beauty isn’t the same thing as a weakness…except possibly when it comes to you.

NL: Een oog hebben voor schoonheid is niet hetzelfde als een zwakte… behalve mogelijk als het op jou aankomt.

— Suzanne Collins


Because…because…she came here with me.

NL: Omdat… omdat… ze hier met mij kwam.

— Suzanne Collins, The Hunger Games


That what I need to survive is not Gale’s fire, kindled with rage and hatred. I have plenty of fire myself. What I need is the dandelion in the spring. The bright yellow that means rebirth instead of destruction. The promise that life can go on, no matter how bad our losses. That it can be good again. And only Peeta can give me that.

NL: Dat wat ik nodig heb om te overleven is niet Gale’s vuur, ontstoken met woede en haat. Ik heb zelf ook genoeg vuur. Wat ik nodig heb is de paardenbloem in de lente. De heldergele die wedergeboorte betekent in plaats van vernietiging. De belofte dat het leven kan doorgaan, hoe erg onze verliezen ook zijn. Dat het weer goed kan zijn. En alleen Peeta kan me dat geven.

— Suzanne Collins, Mockingjay


Sometimes things happen to people and they’re not equipped to deal with them.

NL: Soms gebeuren er dingen met mensen en ze zijn niet uitgerust om ermee om te gaan.

— Suzanne Collins, Catching Fire


An ability to look into the confusing mess of life and see things for what they are.

NL: Een vermogen om te kijken naar de verwarrende puinhoop van het leven en dingen te zien voor wat ze zijn.

— Suzanne Collins, Mockingjay


Because I’m selfish. I’m a coward. I’m the kind of girl who, when she might actually be of use, would run to stay alive and leave those who couldn’t follow to suffer and die.

NL: Omdat ik egoïstisch ben. Ik ben een lafaard. Ik ben het soort meisje dat, als ze nuttig zou kunnen zijn, zou vluchten om in leven te blijven en degenen achter te laten die niet konden volgen om te lijden en te sterven.

— Suzanne Collins, Catching Fire


Isn’t it strange that I know you’d risk your life to save mine, but I don’t even know what your favorite color is?

NL: Is het niet vreemd dat ik weet dat je je leven riskeert om het mijne te redden, maar ik weet niet eens wat je favoriete kleur is?

— Suzanne Collins, Catching Fire


Slowly, with many lost days, I come back to life.

NL: Langzaam, met veel verloren dagen, kom ik weer tot leven.

— Suzanne Collins, Mockingjay


Knowing it and seeing it are two different things.

NL: H

— Suzanne Collins, Mockingjay


Because, sometimes, things happen to people and they’re not equipped to deal with them.

NL: Omdat, soms, dingen gebeuren met mensen en ze zijn niet uitgerust om met hen om te gaan.

— Suzanne Collins, Catching Fire


Aim higher in case you fall short.

NL: Richt hoger voor het geval je tekortschiet.

— Suzanne Collins, Catching Fire


You could do a lot worse.

NL: Je kunt het veel slechter doen.

— Suzanne Collins, Catching Fire


Remember, we’re madly in love, so it’s all right to kiss me anytime you feel like it.

NL: Vergeet niet, we zijn stapelverliefd, dus het is goed om me te kussen wanneer je maar wilt.

— Suzanne Collins, The Hunger Games


You here to finish me off, Sweetheart?

NL: Kom je me afmaken, lieverd?

— Suzanne Collins, The Hunger Games


Yes, frosting. The final defense of the dying.

NL: Ja, glazuur. De laatste verdediging van de stervenden.

— Suzanne Collins, The Hunger Games


It crosses my mind that Cinna’s calm and normal demeanor masks a complete madman.

NL: Het komt me voor dat Cinna’s kalme en normale houding… een complete gek maskert.

— Suzanne Collins, The Hunger Games


Technically, I am unarmed. But no one should ever underestimate the harm that fingernails can do. Especially if the target is unprepared.

NL: Technisch gezien ben ik ongewapend. Maar niemand mag ooit de schade onderschatten die nagels kunnen aanrichten. Vooral als het doelwit onvoorbereid is.

— Suzanne Collins, Mockingjay


I really can’t think about kissing when I’ve got a rebellion to incite.

NL: Ik kan echt niet denken aan zoenen als ik een opstand heb om op te zetten.

— Suzanne Collins, Catching Fire


No. Now, shut up and eat your pears.

NL: Nee. Kop dicht en eet je peren op.

— Suzanne Collins, The Hunger Games


The idea of being strong for someone else having never entered their heads, I find myself in the position of having to console them. Since I’m the person going in to be slaughtered, this is somewhat annoying.

NL: Het idee om sterk te zijn voor iemand anders die nooit in hun hoofd is gekomen, bevind ik me in de positie om ze te troosten. Aangezien ik degene ben die afgeslacht gaat worden, is dit nogal vervelend.

— Suzanne Collins, Catching Fire


Look, if you wanted to be babied you should have asked Peeta.

NL: Als je babied wilde worden, had je Peeta moeten vragen.

— Suzanne Collins, Catching Fire


It’s lovely. If only you could frost someone to death.””Don’t be so superior. You can never tell what you will find in the arena. Say it’s a gigantic cake-

NL: Het is prachtig. Kon je maar iemand doodvriezen.”Wees niet zo superieur. Je kunt nooit zeggen wat je in de arena zult vinden. Zeg dat het een gigantische taart is.

— Suzanne Collins, The Hunger Games


You can swim, too.” he says. “Where did you learn that in District Twelve?””We have a very big bathtub.

NL: Jij kunt ook zwemmen.” Zegt hij. “Waar heb je dat geleerd in District 12?””We hebben een zeer groot bad.

— Suzanne Collins


Katniss: ‘What about you? Ive seen you in the market. You can lift hundred pound bags of flour’. I snap at himTell him that. Thats not nothing.Peeta: Yes and Im sure the arena will be full of bags of flour for me to chuck at people.

NL: Katniss: ‘En jij? Ik heb je op de markt gezien. Je kunt 100 pond zakken meel tillen. Zeg dat maar tegen hem. Dat is niet niets.Peeta: Ja en ik ben er zeker van dat de arena vol zal zitten met zakken meel voor mij om te gooien naar mensen.

— Suzanne Collins, The Hunger Games


Stay with me.Always.

NL: Blijf bij me. Altijd.

— Suzanne Collins, Mockingjay


Star-crossed lovers desperate to get home together. Two hearts beating as one. Romance.

NL: Sterrenliefhebbers die wanhopig naar huis willen. Twee harten kloppen als één. Romantiek.

— Suzanne Collins, The Hunger Games


To this day, I can never shake the connection between this boy, Peeta Mellark, and the bread that gave me hope, and the dandelion that reminded me that I was not doomed.

NL: Tot op de dag van vandaag kan ik de band tussen deze jongen, Peeta Mellark, en het brood dat me hoop gaf, en de paardenbloem die me eraan herinnerde dat ik niet gedoemd was.

— Suzanne Collins, The Hunger Games


If you hit bottom, there’s a whole lot of people here to help you up

NL: Als je de bodem raakt, zijn er een heleboel mensen hier om je omhoog te helpen.

— Suzanne Collins, Gregor and the Code of Claw


If you had hope, maybe you could find a way to make things change,. Because if you thought about it, there were so many reasons to try.

NL: Als je hoop had, kon je misschien een manier vinden om dingen te veranderen. Want als je erover nadenkt, er waren zoveel redenen om het te proberen.

— Suzanne Collins, Gregor and the Code of Claw


It’s old, very old I think. Made up long ago in our hills. What my music teacher calls a mountain air. But the words are easy and soothing, promising tomorrow will be more hopeful than this awful piece of time we call today.

NL: Het is oud, heel oud denk ik. Lang geleden verzonnen in onze heuvels. Wat mijn muziekleraar een berglucht noemt. Maar de woorden zijn gemakkelijk en rustgevend, veelbelovend morgen zal hoopvoller zijn dan dit verschrikkelijke moment dat we vandaag noemen.

— Suzanne Collins, The Hunger Games


Even if times got bad, he would never again deny himself the possibility that the future might be happy even if the present was painful. He would allow himself dreams.

NL: Zelfs als de tijden slecht werden, zou hij zichzelf nooit meer de mogelijkheid ontzeggen dat de toekomst gelukkig zou zijn, zelfs als het heden pijnlijk was. Hij zou zichzelf dromen toestaan.

— Suzanne Collins, Gregor the Overlander


Maybe it was impossible. But maybe it wasn’t. Like Vikus said, nothing would happen unless you hoped it could. If you had hope, maybe you could find the way to make things change. Because if you thought about it, there were so many reasons to try.

NL: Misschien was het onmogelijk. Maar misschien was het dat niet. Zoals Vikus zei, er zou niets gebeuren tenzij je hoopte dat het zou kunnen. Als je hoop had, kon je misschien de manier vinden om dingen te veranderen. Want als je erover nadenkt, er waren zoveel redenen om het te proberen.

— Suzanne Collins, Gregor and the Code of Claw


But I don’t know what to him about the aftermath of killing a person. About how they never leave you.

NL: Maar ik weet niet wat met hem over de nasleep van het doden van een persoon. Over hoe ze je nooit verlaten.

— Suzanne Collins, Mockingjay


People of Panem, we fight, we dare, we end our hunger for justice!” There‘s dead silence on the set. It goes on. And on. Finally, the intercom crackles and Haymitch‘s acerbic laugh fills the studio. He contains himself just long enough to say, “And that, my friends, is how a revolution dies.

NL: Mensen van Panem, we vechten, we durven, we stoppen onze honger naar gerechtigheid! Het gaat door. En verder. Tot slot, de intercom kraakt en Haymitch een acerbische lach vult de studio. Hij bevat zichzelf net lang genoeg om te zeggen, en dat, mijn vrienden, is hoe een revolutie sterft.

— Suzanne Collins, Mockingjay


Embrace the probability of your imminent death….and know there is nothing i can do to save you.

NL: Omarm de waarschijnlijkheid van uw aanstaande dood… en weet dat ik niets kan doen om u te redden.

— Suzanne Collins, The Hunger Games


Warmblood now a bloodborne death,Will rob your body of it’s breathMark your skin and seal your fate The Underland becomes a plate

NL: Warmbloed nu een door bloed overgedragen dood, zal je lichaam beroven van zijn adem Markeer je huid en verzegel je lot The Underland wordt een bord

— Suzanne Collins, Gregor and the Curse of the Warmbloods


Only.. I want to do die as myself

NL: Alleen… Ik wil sterven als mezelf.

— Suzanne Collins, The Hunger Games


Para que haya traición debe haber primero confianza.

NL: Om verraad te voorkomen, moet er eerst vertrouwen zijn.

— Suzanne Collins, The Hunger Games