Susan Elizabeth Phillips quotes | 16 quotes van Susan Elizabeth Phillips

Ben je op zoek naar een Susan Elizabeth Phillips quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Susan Elizabeth Phillips quotes. Veel leesplezier!

Susan Elizabeth Phillips quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Susan Elizabeth Phillips verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Susan Elizabeth Phillips quotes:

I don’t love you anymore”, she whispered. “I don’t love you at all.” His throat closed. “It’s all right, sweetheart. I love you enough for both of us.

NL: Ik hou niet meer van je,” fluisterde ze. “Ik hou helemaal niet van je.” Z’n keel is dicht. “Het is al goed, lieverd. Ik hou genoeg van je voor ons allebei.

— Susan Elizabeth Phillips, Kiss an Angel


When male authors write love stories, the heroine tends to end up dead.

NL: Als mannelijke auteurs liefdesverhalen schrijven, eindigt de heldin meestal dood.

— Susan Elizabeth Phillips, Ain’t She Sweet


Pride had kept her running when love had betrayed her.

NL: Pride had haar laten lopen toen de liefde haar had verraden.

— Susan Elizabeth Phillips, Kiss an Angel


I finally figured out that not every crisis can be managed. As much as we want to keep ourselves safe, we can’t protect ourselves from everything. If we want to embrace life, we also have to embrace chaos.

NL: Ik ben er eindelijk achter gekomen dat niet elke crisis kan worden aangepakt. Hoe graag we onszelf ook willen beschermen, we kunnen onszelf niet tegen alles beschermen. Als we het leven willen omarmen, moeten we ook chaos omarmen.

— Susan Elizabeth Phillips, Breathing Room


Disagreements over money are the biggest cause of divorce.”She waved her hand. “Absolutely no problem. Your money is our money. My money is my money.” She wrote away.”I should make you negotiate with Phoebe.

NL: Onenigheid over geld is de grootste oorzaak van scheiding.”Ze zwaaide met haar hand. “Absoluut geen probleem. Jouw geld is ons geld. Mijn geld is mijn geld.” Ze schreef weg.Ik zou je moeten dwingen om met Phoebe te onderhandelen.

— Susan Elizabeth Phillips, Match Me If You Can


I happen to be immature, undisciplined, and self-centered, pretty much a little boy in a man’s body, although I’d appreciate it if you didn’t quote me on that.-Bobby Tom

NL: Ik ben onvolwassen, ongedisciplineerd, en egocentrisch, vrijwel een kleine jongen in het lichaam van een man, hoewel ik het zou waarderen als je me niet citeerde op dat.-Bobby Tom

— Susan Elizabeth Phillips, Heaven, Texas


He shook his head. “The next time I hear a women going on about how neurotic men are, I’m going to remember this. You tell me you like my body, and what do I say? I say, thank you. Then I tell you I like yours and what do I hear? A long lists of grievances.

NL: Hij schudde zijn hoofd. “De volgende keer dat ik een vrouw hoor praten over hoe neurotische mannen zijn, zal ik me dit herinneren. Je zegt dat je mijn lichaam leuk vindt, en wat moet ik zeggen? Ik zeg, bedankt. Dan zeg ik je dat ik de jouwe leuk vind en wat hoor ik? Een lange lijst van klachten.

— Susan Elizabeth Phillips, Kiss an Angel


You know that we’ve got a few problems we need to talk through before we get married.””I’m not getting rid of Pooh.””See, there you go being antagonistic. Marriage means learning to compromise.””I didn’t say I wouldn’t compromise. I promise to take the ribbon out of her topknot before you walk her.

NL: Je weet dat we een paar problemen hebben die we moeten bespreken voordat we trouwen.”Ik ga Poeh niet dumpen.””Zie je, daar word je antagonistisch. Huwelijk betekent leren compromissen te sluiten.”Ik zei niet dat ik geen compromissen zou sluiten. Ik beloof dat ik het lint uit haar topknoop haal voordat je haar uitlaat.

— Susan Elizabeth Phillips, It Had to Be You


The engine roared to life. He ran toward her. She shot our of her parking space. He rushed to the side of her car. “Stop it, Kristy! You’re overreacting! Let’s talk about this.” That was when she did the unthinkable. She rolled down the window, thrust out her hand, and gave Reverend Ethan Bonner the bird.

NL: De motor brulde tot leven. Hij rende naar haar toe. Ze heeft onze parkeerplaats beschoten. Hij haastte zich naar de zijkant van haar auto. “Hou op, Kristy! Je overdrijft. Laten we hierover praten.” Toen deed ze het ondenkbare. Ze rolde het raam naar beneden, duwde haar hand uit, en gaf dominee Ethan Bonner de vogel.

— Susan Elizabeth Phillips, Dream a Little Dream


So, Beav, tell me about yourself.””I’m Blue.””Sweetheart, if I had your dubious taste in men, I wouldn’t be too happy, either.””My name is Blue. Blue Bailey.

NL: Beav, vertel me over jezelf.”Ik ben Blue.”Sweetheart, als ik jouw dubieuze smaak in mannen had, zou ik ook niet blij zijn.”Mijn naam is Blue. Blue Bailey.

— Susan Elizabeth Phillips, Natural Born Charmer


[Bobby Tom] finally understood Gracie’s function in his life. She was God’s joke on him.

NL: [Bobby Tom] eindelijk begrepen Gracie’s functie in zijn leven. Ze was Gods grap over hem.

— Susan Elizabeth Phillips, Heaven, Texas


He grinned, and right then it occurred to him that he hadn’t enjoyed himself so much with a woman in a very long time. If Annabelle Granger were a few inches taller, a hell of a lot more sophisticated, better organized, less bossy, and more inclined to worship at his feet, she’d have made a perfect wife.

NL: Hij grijnsde, en toen bedacht hij zich dat hij al heel lang niet meer zoveel plezier had gehad met een vrouw. Als Annabelle Granger een paar centimeter langer was, een stuk verfijnder, beter georganiseerd, minder bazig, en meer geneigd om te aanbidden aan zijn voeten, zou ze een perfecte vrouw zijn geweest.

— Susan Elizabeth Phillips, Match Me If You Can


Life sure is easier when you’re rich.””And a natural born charmer. Don’t forget that part.””How could I?” she retorted. “It’s the only thing we have in common.

NL: Het leven is makkelijker als je rijk bent.”En een geboren charmeur. Vergeet dat deel niet.”Hoe zou ik dat kunnen?” Ze heeft teruggebeld. “Het is het enige wat we gemeen hebben.

— Susan Elizabeth Phillips, Natural Born Charmer


You try spending six months sitting at somebody’s bedside, waiting for them to die and then tell me that the happy-ending love story isn’t one of God’s good gifts.

NL: Je probeert zes maanden aan iemands bed te zitten wachten tot ze sterven en me dan vertellen dat het gelukkig eindigende liefdesverhaal niet een van Gods goede gaven is.

— Susan Elizabeth Phillips, Ain’t She Sweet


She’s as plastic as you are! I’m telling you, it’s a bad idea. If the two of you have kids, they’ll come out of the birth canal with Fisherprice stamped on their butts!

NL: Ze is net zo plastic als jij. Ik zeg het je, het is een slecht idee. Als jullie twee kinderen hebben, komen ze uit het geboortekanaal met Fisherprice gestempeld op hun kont!

— Susan Elizabeth Phillips, Match Me If You Can


Uhm, Kevin…””Be quiet, or I swear to God I’ll take you right here.”Yes, this was definitely Forced Sex..

NL: Kevin, wees stil, of ik zweer dat ik je hier breng.”Ja, dit was zeker gedwongen seks..

— Susan Elizabeth Phillips, This Heart of Mine