Susan Barbara Apollon quotes | 13 quotes van Susan Barbara Apollon

Ben je op zoek naar een Susan Barbara Apollon quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Susan Barbara Apollon quotes. Veel leesplezier!

Susan Barbara Apollon quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Susan Barbara Apollon verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Susan Barbara Apollon quotes:

If you did not live lovingly and love deeply, you would not feel the pain of separation. But neither would you feel the joy, passion, and happiness that living fully and loving deeply bring.

NL: Als je niet liefdevol leefde en diep liefhad, zou je de pijn van de scheiding niet voelen. Maar je zou ook niet de vreugde, passie en geluk voelen die het leven volledig en liefdevol diep brengt.

— Susan Barbara Apollon, Touched by the Extraordinary, Book Two


Love is a powerful force. There is nothing in this world, no other energy, as powerful as the force of genuine, unconditional love.

NL: Liefde is een krachtige kracht. Er is niets in deze wereld, geen andere energie, zo krachtig als de kracht van echte, onvoorwaardelijke liefde.

— Susan Barbara Apollon, Touched by the Extraordinary, Book Two


May you know always that you are never alone, that life and love are eternal, and that you are extraordinary.

NL: Moge je altijd weten dat je nooit alleen bent, dat leven en liefde eeuwig zijn, en dat je buitengewoon bent.

— Susan Barbara Apollon, Touched by the Extraordinary, Book Two


I have been blessed by those I cannot see, but whose presence I feel. I know that I am not alone and hope that you, too, will find that, even in the most difficult situations, you are fully supported by the universe. All that is required is that you ask for help. It is there waiting for you.

NL: Ik ben gezegend door degenen die ik niet kan zien, maar wiens aanwezigheid ik voel. Ik weet dat ik niet alleen ben en hoop dat ook u zult ontdekken dat u, zelfs in de moeilijkste situaties, volledig gesteund wordt door het universum. Het enige wat nodig is, is dat je om hulp vraagt. Het wacht daar op je.

— Susan Barbara Apollon, Touched by the Extraordinary, Book Two


There is an old phrase, ‘hiding in plain sight.’ This is where we find the loved one we miss so much. All we need to do is open our eyes, our minds, and our hearts.

NL: Er is een oude zin, verbergen in het volle zicht… Dit is waar we de geliefde vinden die we zo veel missen. We hoeven alleen onze ogen, geesten en harten te openen.

— Susan Barbara Apollon, Touched by the Extraordinary, Book Two


Hope comes in the form of synchronicities. When one even occurs and is followed by another, which is in complete alignment with the first, we sense we are not alone. We know, intuitively throughout our beings, that what we are experiencing is the universe lovingly embracing us.

NL: Hoop komt in de vorm van synchroniciteiten. Wanneer de ene zelfs voorkomt en wordt gevolgd door een andere, die volledig in lijn is met de eerste, merken we dat we niet alleen zijn. We weten, intuïtief door onze wezens heen, dat wat we ervaren het universum liefdevol omarmt ons.

— Susan Barbara Apollon, Touched by the Extraordinary, Book Two


Give yourself permission to see and feel the extraordinary events in your own life. In internalizing them, you also will find your perspective about life and its meaning will change, resulting in growth and expansion of your soul.

NL: Geef jezelf toestemming om de buitengewone gebeurtenissen in je eigen leven te zien en te voelen. Door hen te internaliseren, zullen jullie ook je perspectief over het leven vinden en de betekenis ervan zal veranderen, wat resulteert in groei en expansie van jullie ziel.

— Susan Barbara Apollon, Touched by the Extraordinary, Book Two


Loss pushes us to difficult places where we have not been before. We often question whether or not we have the courage and stamina to survive the pain. However, we often are given gifts that tell us that we are not alone and that we can withstand the journey.

NL: Verlies drijft ons naar moeilijke plaatsen waar we nog niet eerder zijn geweest. We vragen ons vaak af of we de moed en uithoudingsvermogen hebben om de pijn te overleven. We krijgen echter vaak geschenken die ons vertellen dat we niet alleen zijn en dat we de reis kunnen weerstaan.

— Susan Barbara Apollon, Touched by the Extraordinary, Book Two


When we learn to attribute meaning to the events in our lives, we connect with our Higher Purpose, Higher Wisdom, or Source; we become Master of the Self. A gradual process, this is often tied to loss and to love.

NL: Wanneer we leren betekenis toe te schrijven aan de gebeurtenissen in ons leven, verbinden we ons met ons Hogere Doel, Hogere Wijsheid of Bron; we worden Meester van het Zelf. Een geleidelijk proces, dit is vaak verbonden met verlies en liefde.

— Susan Barbara Apollon, Touched by the Extraordinary, Book Two


What is hope? Like love, it is hard to define, but easy to recognize, a state of being that compels us to go on. It is a feeling that we have what we need to continue our journey to the next moment.

NL: Wat is hoop? Net als liefde is het moeilijk te definiëren, maar gemakkelijk te herkennen, een staat van zijn die ons dwingt verder te gaan. Het is een gevoel dat we hebben wat we nodig hebben om onze reis naar het volgende moment voort te zetten.

— Susan Barbara Apollon, Touched by the Extraordinary, Book Two


We all need hope. As souls, we journey in physical bodies, traversing a life that is dually lived. We experience safety through attachment to the physical world, but we also are comforted and cared for by a trust in the non-physical, spiritual part of our reality. Two different roads, available for us and from which we choose, moment by moment.

NL: We hebben allemaal hoop nodig. Als zielen reizen we in fysieke lichamen, waarbij we een leven doorkruisen dat dubbel geleefd wordt. We ervaren veiligheid door gehechtheid aan de fysieke wereld, maar we worden ook getroost en verzorgd door een vertrouwen in het niet-fysieke, spirituele deel van onze werkelijkheid. Twee verschillende wegen, beschikbaar voor ons en van waaruit we kiezen, moment voor moment.

— Susan Barbara Apollon, Touched by the Extraordinary, Book Two


When we understand the illusory nature of life and the profound power of eternal love, which enables us to create miracles and experience the presence of our deceased loved ones, we find ourselves living with joy, hope and peace.

NL: Wanneer we de illusoire aard van het leven en de diepe kracht van eeuwige liefde begrijpen, die ons in staat stelt om wonderen te creëren en de aanwezigheid van onze overleden geliefden te ervaren, leven we met vreugde, hoop en vrede.

— Susan Barbara Apollon, Touched by the Extraordinary, Book Two


Filling ourselves and living with the energy of love feels wonderful. And because this energy resonates at a high vibrational level, it also attracts into our lives other high, vibrational experiences, many of which feel quite miraculous.

NL: Onszelf vullen en leven met de energie van liefde voelt heerlijk. En omdat deze energie resoneert op een hoog trillingsniveau, trekt het ook andere hoge trillingservaringen aan in ons leven, waarvan velen zeer wonderbaarlijk voelen.

— Susan Barbara Apollon, Touched by the Extraordinary, Book Two