Sunday Adelaja quotes | 247 quotes van Sunday Adelaja

Ben je op zoek naar een Sunday Adelaja quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Sunday Adelaja quotes. Veel leesplezier!

Sunday Adelaja quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Sunday Adelaja verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Sunday Adelaja quotes:

True respect respects all men, it values all people.

NL: Echt respect respecteert alle mensen, het waardeert alle mensen.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


The world seems to have certain criteria with which it judges the value of people.

NL: De wereld lijkt bepaalde criteria te hebben waarmee zij de waarde van mensen beoordeelt.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


People will rather pass by the weak, the lame, the beggars, the orphans, the tormented, the widows and take their large offerings to church, to the man of God who already has a mansion and jets , what a shallow mindedness.

NL: Mensen zullen eerder voorbij de zwakken, de kreupelen, de bedelaars, de wezen, de gekwelden, de weduwen en nemen hun grote offers naar de kerk, naar de man van God die al een huis en jets, wat een ondiepe geest.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


Every human being on earth is the same and our very being is crying out for same need.

NL: Ieder mens op aarde is hetzelfde en ons wezen schreeuwt om dezelfde behoefte.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


Every man wants commendation, so do not just commend your boss, commend those who are under you.

NL: Elke man wil lofbetuiging, dus niet alleen prijzen je baas, prijzen degenen die onder je zijn.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


Every man wants to be appreciated, so do not just commend your secretary, commend your wife at home tooThe world judges people by money and status in the society, educational achievements, even racial background, this is unfortunate.

NL: Elke man wil gewaardeerd worden, dus niet alleen prijzen uw secretaresse, prijzen uw vrouw thuis ookDe wereld beoordeelt mensen door geld en status in de samenleving, educatieve prestaties, zelfs raciale achtergrond, dit is jammer.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


If you cannot treat everyone with same respect as you give to your pastor, then you are a fake person.

NL: Als je niet iedereen kan behandelen met hetzelfde respect als je aan je pastoor geeft, dan ben je een nep persoon.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


People will rather appreciate a man who wears one suit out of the several he has got and refuse to validate the man who has put only suit he has into shape and has worn it on his back.

NL: Mensen zullen liever een man waarderen die een pak draagt uit het aantal dat hij heeft en weigeren de man te valideren die alleen pak heeft dat hij in vorm heeft en het op zijn rug heeft gedragen.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


If you want to help anybody, go help people in need.

NL: Als je iemand wilt helpen, ga dan mensen in nood helpen.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


Anyone with a form of godliness is promoting ungodliness, whether ignorantly or knowingly.

NL: Iedereen met een vorm van goddelijkheid is het bevorderen van goddeloosheid, of het nu onwetend of bewust.

— Sunday Adelaja, Insulted by Ungodliness: Raising a Generation of the Provoked in Every Nation


When you see injustice among the nations, you will find out that the root cause is covetousnes.

NL: Wanneer jullie onrecht onder de naties zien, zullen jullie ontdekken dat de grondoorzaak begeerte is.

— Sunday Adelaja, Insulted by Ungodliness: Raising a Generation of the Provoked in Every Nation


Another distraction that deviates people from their God given purpose and calling is the distraction of job and formal education.

NL: Een andere afleiding die mensen afwijkt van hun God gegeven doel en roepen is de afleiding van werk en formeel onderwijs.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


God living in you will mean nothing to you, it might not be of any worth to you until you act on some things.

NL: God die in je leeft zal niets voor je betekenen, het is misschien niet van waarde voor je totdat je handelt op sommige dingen.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


You carry God, hence you have a worth.

NL: Je draagt God, vandaar dat je een waarde hebt.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


You can convert your innate worth into gross net worth on the earth.

NL: Je kunt je aangeboren waarde omzetten in bruto netto waarde op aarde.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


No man was born empty.

NL: Niemand werd leeg geboren.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


No man was born empty, every man was born with a worth.

NL: Geen man werd leeg geboren, elke man werd geboren met een waarde.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


Leverage on your self-worth and convert it into net worth.

NL: Gebruik maken van je eigenwaarde en het omzetten in netto waarde.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


We fail to often realize that every man has an innate worth.

NL: We beseffen niet vaak dat elke man een aangeboren waarde heeft.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


What makes a man worthy and that which gives him worth is not tittle and status, it is the mere fact that he is human being, created in God’s own image.

NL: Wat een mens waardig maakt en wat hem waarde geeft is niet klein en status, het is enkel het feit dat hij menselijk is, geschapen naar Gods eigen beeld.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


It is unfortunate that many people today cannot realize the need around them.

NL: Het is jammer dat veel mensen vandaag de dag de behoefte om hen heen niet kunnen realiseren.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


It is unfortunate that many people today cannot sense the worth in people.

NL: Het is jammer dat veel mensen vandaag de dag de waarde van mensen niet kunnen voelen.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


It is unfortunate that many people today cannot appreciate the value that every man possesses.

NL: Het is jammer dat veel mensen vandaag de dag de waarde niet kunnen waarderen die elke man bezit.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


Every man you see upon the earth has some value within him already, hence you should treat every man you come across on earth with that worth and appreciation.

NL: Iedere man die je op aarde ziet heeft al enige waarde in hem, vandaar dat je iedere man die je op aarde tegenkomt moet behandelen met die waarde en waardering.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


You have to understand and appreciate the value in people before you can notice those in need and be of help.

NL: Je moet begrijpen en waarderen de waarde in mensen voordat je kunt merken dat die in nood en van hulp.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


Solitude with God is a place for pregnancy.

NL: Eenzaamheid met God is een plek voor zwangerschap.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


Solitude with God is a place for pregnancy. Solitude is also a place to receive great ideas and creative ideas from God. The power of imagination is strongest in the place of solitude.

NL: Eenzaamheid met God is een plek voor zwangerschap. Eenzaamheid is ook een plek om grote ideeën en creatieve ideeën van God te ontvangen. De kracht van verbeelding is het sterkst in de plaats van eenzaamheid.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


You can come into the rest of God through solitude.

NL: Je kunt in de rest van God komen door eenzaamheid.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


It is a great thing to be able to make God your source and the time of solitude presents you with that opportunity.

NL: Het is geweldig om in staat te zijn God jullie bron te maken en de tijd van eenzaamheid geeft jullie die kans.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


God has made the provision for every man on earth to be equally endowed.

NL: Voorwaar, Allah heeft ieder mens op de aarde voorzien van een gelijke voorziening.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


Every human being is equally wealthy according to God’s divine providence.

NL: Ieder mens is even rijk volgens Gods goddelijke voorzienigheid.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


To break yourself loose from the dominion, ruler-ship and manipulation of the devil, you have to embrace light (knowledge).

NL: Om jezelf los te breken van de heerschappij, heerserschap en manipulatie van de duivel, moet je het licht omarmen (kennis).

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


The only reason for your intimidation by the devil, and your being afraid of him, or what he can do is because you are living in ignorance (darkness) which is his territory.

NL: De enige reden voor uw intimidatie door de duivel, en uw angst voor hem, of wat hij kan doen is omdat u leeft in onwetendheid (duisternis) dat is zijn territorium.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


As long as you are ready to pay this price for living in the light (knowledge) the darkness (ignorance) becomes a servant to you.

NL: Zolang je bereid bent om deze prijs te betalen voor het leven in het licht (kennis) wordt de duisternis (onwetendheid) een dienaar voor je.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


We can choose to live under the rulership of God or under the rulership of the devil.

NL: We kunnen kiezen om te leven onder de heerschappij van God of onder de heerschappij van de duivel.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


When you live in darkness, you live under the rulership of the devil.

NL: Als je in de duisternis leeft, leef je onder de heerschappij van de duivel.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


All shoes have value but shoes do not have same value.

NL: Alle schoenen hebben waarde, maar schoenen hebben niet dezelfde waarde.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


We all have some worth but we do not have the same net worth.

NL: We hebben allemaal wat waard, maar we hebben niet dezelfde netto waarde.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


We all have some value but our net value differs.

NL: We hebben allemaal wat waarde, maar onze netto waarde verschilt.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


Why the world remembers nothing of some certain people, the same world cannot forget some other people the reason is the difference in net worth they were able to build while on earth.

NL: Waarom de wereld zich niets herinnert van bepaalde mensen, kan dezelfde wereld niet sommige andere mensen vergeten de reden is het verschil in netto waarde dat ze in staat waren om te bouwen terwijl op aarde.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


Every man from his worth can build and increase his net worth.

NL: Elke man van zijn waarde kan bouwen en verhogen zijn netto waarde.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


Irrespective of where you are, where you were born, what you can do or cannot do, irrespective of your starting capital in life, you can raise your value so high that you are needed for the most important jobs.

NL: Ongeacht waar je bent, waar je geboren bent, wat je wel of niet kunt doen, ongeacht je startkapitaal in het leven, kun je je waarde zo verhogen dat je nodig bent voor de belangrijkste banen.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


You can be man of great net worth.

NL: Je kunt een man van grote waarde zijn.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


Every man has a starting capital in life and it is called worth or self-worth.

NL: Elke man heeft een startkapitaal in het leven en het wordt waarde of eigenwaarde genoemd.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


Your self-worth is totally different from your net-worth.

NL: Je eigenwaarde is totaal anders dan je nettowaarde.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


While you were born with a self-worth and is a gift of God to you to begin your life with, your net worth is what you build here on earth and what you choose to do with the resources and gifts that you have been given.

NL: Terwijl je geboren bent met een eigenwaarde en een gave van God is om je leven mee te beginnen, is je netto waarde wat je hier op aarde bouwt en wat je kiest om te doen met de middelen en gaven die je hebt gekregen.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


You have something already, you have a worth, self-worth.

NL: Je hebt al iets, je hebt een waarde, eigenwaarde.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


We have worth because we were created in the image and likeness of God.

NL: We hebben waarde omdat we geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


We are people of worth because God lives in us.

NL: We zijn mensen van waarde omdat God in ons leeft.

— Sunday Adelaja, Life Is An Opportunity


It is possible for God to live in a man and for the man to still be useless.

NL: Het is mogelijk dat God in een man leeft en dat de man nog steeds nutteloos is.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


A man though carrying God may be of no worth to himself, to his family, to his nation and to the people around him.

NL: Een man die God draagt, kan zichzelf, zijn familie, zijn volk en het volk om hem heen niets waard zijn.

— Sunday Adelaja, Create Your Own Net Worth


Every risk that you take in order for you to come into significance is the greatest kind of risk to take.

NL: Elk risico dat je neemt om in betekenis te komen is het grootste risico dat je moet nemen.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Go all the way and let your soul be in what you are doing and there will be no limitations.

NL: Ga helemaal en laat je ziel in wat je aan het doen bent en er zullen geen beperkingen zijn.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Finding meaning for life is simply coming into significance because you have been able to accomplish and fulfill your purpose.

NL: Het vinden van betekenis voor het leven komt simpelweg in betekenis omdat jullie in staat zijn geweest om je doel te bereiken en te vervullen.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


When you know that you know to the extent of committing your life to a just cause, then nothing will be able to stop you.

NL: Als je weet dat je in de mate van het plegen van je leven voor een rechtvaardige zaak, dan zal niets in staat zijn om je te stoppen.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


If you have committed all things to impacting a life at a time, or impacting a community or society, then welcome to a life of significance.

NL: Als je alles hebt gedaan om een leven tegelijk te beïnvloeden, of om een gemeenschap of samenleving te beïnvloeden, verwelkom dan een leven van betekenis.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Believe that your life is not ordinary and never look down on what you can do to impact a life.

NL: Geloof dat je leven niet gewoon is en kijk nooit neer op wat je kunt doen om een leven te beïnvloeden.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


You can be in the vanguard of those that bring a change to the community and to the nation as a whole.

NL: Jullie kunnen in de voorhoede staan van degenen die een verandering brengen aan de gemeenschap en aan de natie als geheel.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Your voice could go to where your feet could not go.

NL: Je stem kan gaan naar waar je voeten niet kunnen gaan.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Your resources could go to where your hands could not reach.

NL: Je middelen kunnen gaan naar waar je handen niet konden bereiken.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Look up and hook up to a life of significance and don’t look down on yourself.

NL: Kijk omhoog en sluit je aan bij een leven van betekenis en kijk niet neer op jezelf.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


When it comes to greatness, God doesn’t choose for man.

NL: Als het op grootsheid aankomt, kiest God niet voor de mens.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


A person could waste an important part of his living if he refuses to come into significance; if he refuses to impact lives around, the family and in the community or in the society.

NL: Een persoon zou een belangrijk deel van zijn leven kunnen verspillen als hij weigert om in betekenis te komen; als hij weigert om levens rond, het gezin en in de gemeenschap of in de samenleving te beïnvloeden.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


You need to encourage yourself especially if you know you are on the path of significance.

NL: Je moet jezelf aanmoedigen, vooral als je weet dat je op het pad van betekenis bent.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


For your life to have meaning is to discover what you are meant to fulfill.

NL: Om je leven betekenis te geven, moet je ontdekken wat je bedoeld bent om te vervullen.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Your anger towards ungodliness, towards injustice and the likes, will create a hunger in you to fulfill a particular purpose meant for you.

NL: Jullie woede naar goddeloosheid, naar onrecht en dergelijke, zal een honger in jullie creëren om een specifiek doel te vervullen dat voor jullie bedoeld is.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Your anger and fury at ungodliness and injustice around you is a license given to you to fulfill a purpose.

NL: Jouw woede en woede over goddeloosheid en onrecht om je heen is een licentie die je wordt gegeven om een doel te vervullen.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Those irritations and uneasiness you are faced with are evidence that you have an assignment to fulfill.

NL: Die irritaties en ongemakken waar jullie mee worden geconfronteerd zijn bewijs dat jullie een opdracht moeten vervullen.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Everyone desires significance but not everyone is ready to go through the process of being ‘pregnant’ with the requirements that would make them to be significant.

NL: Iedereen verlangt betekenis, maar niet iedereen is klaar om te gaan door het proces van zijn zwangere met de eisen die zou maken ze significant.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Each individual needs to be pregnant with the seed of purpose.

NL: Elk individu moet zwanger zijn van het zaad van het doel.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


You have to discover what makes you different in your society.

NL: Je moet ontdekken wat je anders maakt in je samenleving.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Find out what you need to do to express your importance.

NL: Zoek uit wat je moet doen om je belang uit te drukken.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


The principles of godliness must be ensured to be received by all in the community, city and the nation, even by the young and old.

NL: De principes van godsvrucht moeten door allen in de gemeenschap, de stad en de natie, zelfs door jongeren en ouderen, worden ontvangen.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


What you discover valuable to you can make all the difference in your life.

NL: Wat je waardevol vindt voor jezelf kan het verschil maken in je leven.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


If it is only one thing in life that you have or allowed to discover, then it must be your significance.

NL: Als het maar één ding in het leven is dat je hebt of hebt mogen ontdekken, dan moet het jouw betekenis zijn.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


You need to discover something that will impact humanity.

NL: Je moet iets ontdekken dat de mensheid zal beïnvloeden.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Discover what you need to do to make your life have meaning.

NL: Ontdek wat je moet doen om je leven betekenis te geven.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Godliness must be presented with its profit and incentives, not only for the good of the nation and society, but of eternal value.

NL: Goddelijkheid moet worden gepresenteerd met zijn winst en stimulansen, niet alleen voor het welzijn van de natie en de samenleving, maar van eeuwige waarde.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


When what you are insulted by meets what you have a strong desire to do, then that would bring you significance.

NL: Wanneer wat jullie beledigd wordt, voldoet aan wat jullie willen doen, dan zou dat jullie betekenis geven.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


It is a good thing to live long but it is much more important to make a difference in life by living a life of significance.

NL: Het is goed om lang te leven, maar het is veel belangrijker om een verschil te maken in het leven door een leven van betekenis te leiden.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


A life that is actually lived is one that is with significance.

NL: Een leven dat werkelijk wordt geleefd is er een die met betekenis is.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


When you live for the purpose of making a difference for the people, for society, for the things that are beyond you, then significance will not be able to elude you.

NL: Wanneer je leeft met het doel om een verschil te maken voor de mensen, voor de samenleving, voor de dingen die je voorbij zijn, dan zal betekenis je niet kunnen ontwijken.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


When you have discovered your significance, your life will now begin to move towards making a difference.

NL: Wanneer je je betekenis hebt ontdekt, zal je leven nu beginnen om een verschil te maken.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Be prepared to be on the race to fulfill and to achieve fulfillment.

NL: Wees bereid om op het ras te zijn om te vervullen en om vervulling te bereiken.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


In the pursuit of wholeness, there will surely be challenges but you need to keep going.

NL: In het streven naar heelheid, zullen er zeker uitdagingen zijn, maar je moet doorgaan.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Your purpose is more than just being happy, but it’s about making others to be blessed and happy.

NL: Jullie doel is meer dan alleen gelukkig zijn, maar het gaat over het maken van anderen om gezegend en gelukkig te zijn.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


The principle of godliness must be believed and embedded as the culture to live by.

NL: Het principe van godsvrucht moet worden geloofd en ingebed als de cultuur om door te leven.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


When your life gets to the stage of being mindful and concerned with impacting and blessing lives, then you are pursuing wholeness as an individual.

NL: Wanneer jullie leven in het stadium komt van bewust zijn en betrokken zijn bij het beïnvloeden en zegenen van levens, dan zijn jullie heelheid als individu aan het nastreven.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


You have to live intentionally as one with a unique purpose and determination.

NL: Je moet met opzet leven als één met een uniek doel en vastberadenheid.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


After you have made the discovery of your own significance, you would then be able to find the reason to stay alive.

NL: Nadat je de ontdekking van je eigen betekenis hebt gedaan, zou je dan in staat zijn om de reden te vinden om in leven te blijven.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


It is only those that live intentionally that can accomplish and come to the significance meant for them.

NL: Het zijn alleen degenen die opzettelijk leven die de betekenis kunnen bereiken die voor hen is bedoeld.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


To live intentionally implies that it is not going to be always convenient but it is what will take you to significance if you do not give up.

NL: Met opzet leven impliceert dat het niet altijd handig zal zijn, maar het is wat je naar betekenis zal brengen als je niet opgeeft.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


We are products of their wisdom or lack of wisdom.

NL: Wij zijn producten van hun wijsheid of gebrek aan wijsheid.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


It takes wisdom, power and influence to be able to make a positive impact on what goes on in society and in the nation as a whole.

NL: Er is wijsheid, macht en invloed nodig om een positieve impact te kunnen hebben op wat er in de samenleving en in de natie als geheel gebeurt.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


You attract poverty when you lack value for time

NL: Je trekt armoede aan als je geen waarde voor de tijd hebt

— Sunday Adelaja


Convert everything around you into meaningful products

NL: Alles om je heen omzetten in zinvolle producten

— Sunday Adelaja


Joblessness is a time for reflection

NL: Werkeloosheid is een tijd om na te denken

— Sunday Adelaja


You kill the biggest possible resource when you waste time

NL: Je doodt de grootst mogelijke bron als je tijd verspilt.

— Sunday Adelaja


Never allow a minute to pass without asking yourself what you did with the time

NL: Laat nooit een minuut voorbij gaan zonder jezelf af te vragen wat je deed met de tijd

— Sunday Adelaja


Find solitude and discover ways to add value to yourself

NL: Zoek eenzaamheid en ontdek manieren om waarde toe te voegen aan jezelf

— Sunday Adelaja


Always be a blessing to others

NL: Wees altijd een zegen voor anderen

— Sunday Adelaja


You throw away the substance from which life is made of when you waste time

NL: Je gooit de substantie weg waarvan het leven gemaakt is als je tijd verspilt.

— Sunday Adelaja


Time is the source of greatness

NL: Tijd is de bron van grootsheid

— Sunday Adelaja


Invest your time in producing product or service

NL: Investeer uw tijd in het produceren van product of dienst

— Sunday Adelaja


Put your converted time into something productive

NL: Zet je geconverteerde tijd in iets productiefs

— Sunday Adelaja


Covert your time for discovery

NL: Bedek je tijd voor ontdekking

— Sunday Adelaja


Production is the greatest assessment of time well spent

NL: Productie is de grootste beoordeling van de tijd goed besteed

— Sunday Adelaja


Convert your knowledge into product

NL: Uw kennis omzetten in product

— Sunday Adelaja


Everything depends on the wealth of time

NL: Alles hangt af van de rijkdom van de tijd.

— Sunday Adelaja


Time produces quality product

NL: Tijd produceert kwaliteitsproduct

— Sunday Adelaja


Get your idea into image and find ways to convert it into tangible product

NL: Krijg je idee in beeld en vind manieren om het om te zetten in tastbare product

— Sunday Adelaja


Wisdom is the ability to see the invisible

NL: Wijsheid is het vermogen om het onzichtbare te zien

— Sunday Adelaja


Use time to create the nature of God in yourself

NL: Gebruik tijd om de aard van God in jezelf te creëren

— Sunday Adelaja


Use time to be a seeker of the Kingdom

NL: Gebruik tijd om een zoeker van het Koninkrijk te zijn

— Sunday Adelaja


Time can be used to convert anything

NL: Tijd kan worden gebruikt om alles te converteren

— Sunday Adelaja


Control yourself every passing second and make sure that no unit of time is being wasted

NL: Controleer jezelf elke seconde en zorg ervoor dat er geen eenheid van tijd wordt verspild

— Sunday Adelaja


Knowing what to do with time is the key to being productive

NL: Weten wat te doen met tijd is de sleutel tot productief zijn

— Sunday Adelaja


Time is a rare resource and must be invested wisely

NL: Tijd is een zeldzame hulpbron en moet verstandig worden geïnvesteerd

— Sunday Adelaja


You can never grow when you don’t place value on time

NL: Je kunt nooit groeien als je geen waarde op tijd plaatst

— Sunday Adelaja


Invest your time adding value to others

NL: Investeer je tijd en voeg waarde toe aan anderen

— Sunday Adelaja


Understand the concept of time and find ways to maximize it effectively

NL: Begrijp het concept van de tijd en vind manieren om het effectief te maximaliseren

— Sunday Adelaja


The time you utilize doing something determines how good the product will be

NL: De tijd die je gebruikt om iets te doen bepaalt hoe goed het product zal zijn

— Sunday Adelaja


Time is the source of all things

NL: Tijd is de bron van alle dingen

— Sunday Adelaja


Investing time in adding value to yourself is the best way to invest time

NL: Tijd investeren in het toevoegen van waarde aan jezelf is de beste manier om tijd te investeren

— Sunday Adelaja


Getting fired from work is not a death sentence

NL: Ontslagen worden op het werk is geen doodvonnis.

— Sunday Adelaja


Getting fired from work is not a tragedy

NL: Ontslagen worden is geen tragedie.

— Sunday Adelaja


The amount of time spent doing something is what adds value to it

NL: De hoeveelheid tijd besteed aan iets doen is wat waarde toevoegt aan het

— Sunday Adelaja


The next thing to do after discovering who you are is to build and add value to yourself

NL: Het volgende wat je moet doen na het ontdekken wie je bent is om te bouwen en waarde toe te voegen aan jezelf

— Sunday Adelaja


The tragedy of life is when you do not know what to do with time

NL: De tragedie van het leven is wanneer je niet weet wat te doen met de tijd

— Sunday Adelaja


Wasting time is when seconds, minutes and hours are passing without being converted

NL: Verspiltijd is wanneer seconden, minuten en uren voorbijgaan zonder te worden geconverteerd

— Sunday Adelaja


Life is the subtotal of time

NL: Het leven is het subtotaal van de tijd

— Sunday Adelaja


Life is a totality of time

NL: Het leven is een totaliteit van de tijd

— Sunday Adelaja


Time spent wisely gets compensated

NL: Tijd die verstandig wordt besteed wordt gecompenseerd

— Sunday Adelaja


Investment is the best thing to do with time

NL: Investeren is het beste om te doen met tijd

— Sunday Adelaja


Investing in yourself is the best way to utilize time

NL: Investeren in jezelf is de beste manier om tijd te gebruiken

— Sunday Adelaja


You multiply your life when you invest it

NL: Je vermenigvuldigt je leven als je het investeert.

— Sunday Adelaja


The purpose of work is to labor and invest time in your gift

NL: Het doel van werk is om te werken en tijd te investeren in uw gave

— Sunday Adelaja


Occupy the earth with the multiplication of yourself

NL: Bezet de aarde met de vermenigvuldiging van jezelf

— Sunday Adelaja


Add value to yourself by exchanging your time with knowledge

NL: Voeg waarde toe aan jezelf door je tijd uit te wisselen met kennis

— Sunday Adelaja


Use your time to gain knowledge

NL: Gebruik je tijd om kennis op te doen

— Sunday Adelaja


Convert your time into useful assets

NL: Uw tijd omzetten in nuttige activa

— Sunday Adelaja


Convert your time into value

NL: Uw tijd omzetten in waarde

— Sunday Adelaja


Use your time to create yourself

NL: Gebruik je tijd om jezelf te creëren

— Sunday Adelaja


Invest in yourself by discovering your gift

NL: Investeer in jezelf door je gave te ontdekken

— Sunday Adelaja


Time is taken to derive wisdom

NL: Er is tijd nodig om wijsheid af te leiden.

— Sunday Adelaja


Wisdom is the result of time well spent

NL: Wijsheid is het resultaat van goed besteed tijd

— Sunday Adelaja


You can only gain the benefit of something when you invest and spend time

NL: Je kunt alleen het voordeel van iets winnen als je investeert en tijd doorbrengt

— Sunday Adelaja


Use time to discover who you are

NL: Gebruik de tijd om te ontdekken wie je bent.

— Sunday Adelaja


Joblessness gives you the resource through which you can create a new you

NL: Werkloosheid geeft je de bron waardoor je een nieuwe jij kunt maken

— Sunday Adelaja


Always convert your time into wisdom

NL: Altijd je tijd omzetten in wijsheid

— Sunday Adelaja


Nothing exists that is more valuable than time

NL: Niets is waardevoller dan tijd.

— Sunday Adelaja


You can create any product from time

NL: U kunt elk product vanaf tijd maken

— Sunday Adelaja


Don’t always deprive yourself trying to please others

NL: Beroem jezelf niet altijd om anderen te behagen.

— Sunday Adelaja


Money is created from time

NL: Geld wordt gecreëerd uit de tijd

— Sunday Adelaja


Money is a compensation for time spent

NL: Geld is een compensatie voor de tijd die besteed wordt

— Sunday Adelaja


Everything is derived from time

NL: Alles is afgeleid uit de tijd.

— Sunday Adelaja


Joblessness gives you unlimited access to wealth

NL: Werkeloosheid geeft je onbeperkte toegang tot rijkdom

— Sunday Adelaja


Show the youth the consequences of their actions and why they should choose wisely

NL: Toon de jeugd de gevolgen van hun acties en waarom ze verstandig moeten kiezen

— Sunday Adelaja


Instead of complaining, discover ways, tactics and tricks on how to reach out to people

NL: In plaats van te klagen, manieren te ontdekken, tactiek en trucs om mensen te bereiken

— Sunday Adelaja


Wisdom solves almost anything

NL: Wijsheid lost bijna alles op

— Sunday Adelaja


Devote time wisely to discover your true self

NL: Wijs de tijd wijselijk aan om je ware zelf te ontdekken

— Sunday Adelaja


You can resolve any situation with wisdom

NL: Je kunt elke situatie oplossen met wijsheid.

— Sunday Adelaja


Knowing what to do with time is the first step to take when you lose your job

NL: Weten wat te doen met tijd is de eerste stap om te nemen wanneer u uw baan verliest

— Sunday Adelaja


To be productive, effective and to live a life of understanding and wisdom is not to waste time

NL: Om productief, effectief en een leven van begrip en wijsheid te leiden is niet om tijd te verspillen

— Sunday Adelaja


You need to use the instrument that the people desire to captivate them back to things that are right

NL: Je moet het instrument gebruiken dat de mensen verlangen om ze terug te boeien naar dingen die juist zijn

— Sunday Adelaja


To fully communicate with people, you need to find tactics that would interest them

NL: Om volledig met mensen te communiceren, moet je tactieken vinden die hen zouden interesseren.

— Sunday Adelaja


When you choose your own way, you lose your happiness

NL: Als je je eigen weg kiest, verlies je je geluk.

— Sunday Adelaja


If you have enjoyed something, but have never experienced joy, then u have not really been happy

NL: Als je van iets hebt genoten, maar nooit vreugde hebt ervaren, dan ben je niet echt gelukkig geweest

— Sunday Adelaja


The best days in the life of any person are the days of joy

NL: De beste dagen in het leven van een persoon zijn de dagen van vreugde

— Sunday Adelaja


If you do not have Joy, there will be nothing for you to remember

NL: Als je geen Vreugde hebt, zal er niets zijn om je te herinneren.

— Sunday Adelaja


Actually, before creating a family, it is necessary for a person to be already happy

NL: Eigenlijk, voordat het creëren van een gezin, is het noodzakelijk voor een persoon om al gelukkig te zijn

— Sunday Adelaja


Only you are responsible for your life and for your life and making it a happy life

NL: Alleen jij bent verantwoordelijk voor je leven en je leven en maakt het een gelukkig leven.

— Sunday Adelaja


Live with God, have faith in God – it is true happiness

NL: Leven met God, geloof in God… het is waar geluk.

— Sunday Adelaja


Happiness is a spiritual dimension; therefore its source should also be spiritual, not material.

NL: Geluk is een spirituele dimensie; daarom moet de bron ook spiritueel zijn, niet materieel.

— Sunday Adelaja


Money can make life comfortable, solve some problems and bring temporary satisfaction, but true happiness and joy is not guaranteed by money.

NL: Geld kan het leven comfortabel maken, wat problemen oplossen en tijdelijke voldoening brengen, maar waar geluk en vreugde wordt niet gegarandeerd door geld.

— Sunday Adelaja


Happiness is a spiritual concept and his source is hidden in God

NL: Geluk is een spiritueel concept en zijn bron is verborgen in God

— Sunday Adelaja


Whoever has money would have realized that it doesn’t bring happiness

NL: Wie geld heeft, zou zich gerealiseerd hebben dat het geen geluk brengt.

— Sunday Adelaja


God is the only source of happiness and money

NL: God is de enige bron van geluk en geld.

— Sunday Adelaja


Happiness manifest when the ordained is realized

NL: Geluk manifesteert zich wanneer de gewijde wordt gerealiseerd

— Sunday Adelaja


Happiness Is Dependent Upon Choosing To Function Within The Laws And Principles Of Kingdom Of God

NL: Geluk is afhankelijk van het kiezen om te functioneren binnen de wetten en principes van het Koninkrijk van God

— Sunday Adelaja


Laughter Is Created As An Expression Of Happiness And Joy Which Results In Health

NL: Gelach wordt gecreëerd als een uitdrukking van geluk en vreugde die resulteert in gezondheid

— Sunday Adelaja


There is still hope that if the people refuse to give up and keep silent, no matter how long or inconsequential their voices could be at the beginning, it would still be heard and justice be served.

NL: Er is nog steeds hoop dat als de mensen weigeren op te geven en te zwijgen, hoe lang of inconsequent hun stemmen ook aan het begin zouden kunnen zijn, het nog steeds zou worden gehoord en gerechtigheid zou worden gediend.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Without solitude, we are overwhelmed by all the things we hope to do and all of the things we hope to do and all of the things we are planning and praying to do but we never really have the time to actually get down and get these things done.

NL: Zonder eenzaamheid worden we overweldigd door alle dingen die we hopen te doen en alle dingen die we hopen te doen en alle dingen die we van plan zijn en bidden om te doen, maar we hebben nooit echt de tijd om daadwerkelijk naar beneden te komen en deze dingen gedaan te krijgen.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


Guard yourself with a positive attitude, conviction, hope and fulfillment of your heart’s desire.

NL: Bewaak jezelf met een positieve houding, overtuiging, hoop en vervulling van je hart verlangen.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Never stop seeking, even when it seems there is no hope

NL: Stop nooit met zoeken, zelfs als het lijkt alsof er geen hoop is.

— Sunday Adelaja


Christ in me is the hope of glory

NL: Christus in mij is de hoop op glorie

— Sunday Adelaja


Hope of God is fulfilled when the kingdom of God extends to all the earth

NL: Hoop van God is vervuld wanneer het koninkrijk van God zich uitstrekt naar de hele aarde

— Sunday Adelaja


Confidence and hope builds up in you when you have a glimpse of what your future is like

NL: Vertrouwen en hoop groeien in je op als je een glimp hebt van hoe je toekomst is

— Sunday Adelaja


Instead of us to rely on the strength and ability God has given us we hope for favor and help from God and people then do nothing.

NL: In plaats van ons te vertrouwen op de kracht en het vermogen die God ons heeft gegeven hopen we op gunst en hulp van God en mensen dan niets te doen.

— Sunday Adelaja


We cannot hope to change a nation without facing trials and persecution in the process

NL: We kunnen niet hopen om een natie te veranderen zonder te worden geconfronteerd met processen en vervolging in het proces

— Sunday Adelaja


The church is God’s elect that God wants to raise in the country to give hope to everyone

NL: De kerk is Gods verkiezing die God wil opvoeden in het land om hoop te geven aan iedereen

— Sunday Adelaja


Christians are the hope of any country

NL: Christenen zijn de hoop van elk land

— Sunday Adelaja


Focus on miracles or breakthrough makes a man to hope that he could reap where he has not sown.

NL: Focus op wonderen of doorbraak maakt een man te hopen dat hij kan oogsten waar hij niet heeft gezaaid.

— Sunday Adelaja


Only with a relationship with God, can you become light and hope for your country and the whole world

NL: Alleen met een relatie met God, kun je licht worden en hoop voor je land en de hele wereld

— Sunday Adelaja


Let your faith be in the Lord Jesus and not in your strength, to fight against ungodliness and injustice in the society.

NL: Laat uw geloof in de Heer Jezus zijn en niet in uw kracht, om te strijden tegen goddeloosheid en onrecht in de samenleving.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


If you are faithful in little things, then you will be given a bigger commitment.

NL: Als je trouw bent in kleine dingen, dan krijg je een grotere inzet.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


This ignorance of what to do with time is the number one reason why people get bored so easily when alone with nothing to do.

NL: Deze onwetendheid over wat te doen met tijd is de belangrijkste reden waarom mensen zich zo gemakkelijk vervelen als ze alleen zijn met niets te doen.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


The world gives a way to the man who knows where he is going.

NL: De wereld geeft een manier aan de man die weet waar hij heen gaat.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


Most people have not become better than they were five years ago because people hardly invest time into improving their knowledge, skills, and talents.

NL: De meeste mensen zijn niet beter geworden dan vijf jaar geleden omdat mensen nauwelijks tijd investeren in het verbeteren van hun kennis, vaardigheden en talenten.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


You must arrest every passing time and convert it into growing your knowledge and prowess in that chosen field of influence.

NL: Jullie moeten elke voorbijgaande tijd arresteren en het omzetten in het vergroten van jullie kennis en bekwaamheid in dat gekozen invloedsveld.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


Our world is filled with people who have only a shallow knowledge of certain skills and have remained like that for so many years without self-improvement

NL: Onze wereld is gevuld met mensen die slechts een oppervlakkige kennis van bepaalde vaardigheden hebben en zo jarenlang zijn gebleven zonder zelfverbetering.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


Most people on the face of the earth do not know what to do with their time.

NL: De meeste mensen op de aarde weten niet wat ze met hun tijd moeten doen.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


The majority of people on earth are ignorant of what their time should be used for.

NL: De meerderheid van de mensen op aarde weet niet waar hun tijd voor gebruikt moet worden.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


The difference between one person who is living in poverty and another person living in wealth is their understanding of what to do with time.

NL: Het verschil tussen de ene persoon die in armoede leeft en de andere persoon die in rijkdom leeft, is hun begrip van wat te doen met de tijd.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


The reason why one man is great and another man is living in mediocrity is simply because one understood the value of time while the other did not.

NL: De reden waarom de ene man groot is en de andere man in middelmatigheid leeft is simpelweg omdat de ene de waarde van de tijd begreep terwijl de andere dat niet deed.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


You must know what you do with your time if you must become great in this life.

NL: Je moet weten wat je met je tijd doet als je groot moet worden in dit leven.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


Every one of us must learn how to make our time productive.

NL: Ieder van ons moet leren om onze tijd productief te maken.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


The secret of all greatness is in knowing what to do with time.

NL: Het geheim van alle grootsheid is te weten wat te doen met de tijd.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


The secret of all greatness is in knowing what to do with time. The secret of all the great men and women in history is that they converted their time into tangible products.

NL: Het geheim van alle grootsheid is te weten wat te doen met de tijd. Het geheim van alle grote mannen en vrouwen in de geschiedenis is dat ze hun tijd hebben omgezet in tastbare producten.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


You must know what to do with your time if you must become great in this life. You must know what to do with your time if you must fulfill your purpose on the earth.

NL: Je moet weten wat je met je tijd moet doen als je groot moet worden in dit leven. Je moet weten wat je met je tijd moet doen als je je doel op aarde moet vervullen.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


Most people do not invest their time because they do not see need to do that.

NL: De meeste mensen investeren hun tijd niet omdat ze dat niet zien hoeven te doen.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


You must choose what you do with your time. You must not just do things because everybody is doing them.

NL: Je moet kiezen wat je met je tijd doet. Je moet niet zomaar dingen doen, want iedereen doet het.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


Don’t live your life not knowing what to do with your time.

NL: Leef je leven niet wetend wat te doen met je tijd.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


It is rather your limitation that decides to what extent of greatness and to what height you are going to arise in this life. Your level of promotion in life is determined by how much you know.

NL: Het is eerder jullie beperking die beslist in welke mate van grootheid en tot welke hoogte jullie in dit leven zullen ontstaan. Je niveau van promotie in het leven wordt bepaald door hoeveel je weet.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


Self-discovery is the key to knowing what to do with your life.

NL: Zelfontdekking is de sleutel om te weten wat te doen met je leven.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


The starting point for greatness is to know what to do with your life.

NL: Het uitgangspunt voor grootsheid is om te weten wat te doen met je leven.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


To not know what to do during the vacations is just a proof that society and the school system has stolen your life from you.

NL: Om niet te weten wat te doen tijdens de vakanties is gewoon een bewijs dat de maatschappij en het schoolsysteem je leven van je hebben gestolen.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


Our world is structured in such a way for you not to even know and for you not to even be told and for you not to even think about it that your life is disappearing gradually and that you are left only with very little life and time.

NL: Onze wereld is zodanig gestructureerd dat jullie het niet eens weten en dat jullie niet eens verteld worden en dat jullie er zelfs niet aan denken dat jullie leven geleidelijk verdwijnt en dat jullie slechts met zeer weinig leven en tijd worden achtergelaten.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


The proof that most people don’t know how to measure their life by converting time into products is reflected in what they do with their free vacation time.

NL: Het bewijs dat de meeste mensen niet weten hoe om hun leven te meten door het omzetten van tijd in producten wordt weerspiegeld in wat ze doen met hun vrije vakantie tijd.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


Don’t live your life not to know what to do with your time. If you don’t have any results to show for all your passing time, then you must have been trivializing time and you must have been living your life carelessly.

NL: Leef je leven niet om niet te weten wat te doen met uw tijd. Als u geen resultaten te laten zien voor al uw passerende tijd, dan moet je zijn geweest bagatelliseren van de tijd en je moet zijn geweest uw leven onzorgvuldig.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


It is a pity that dead men are still impacting the world while men who are still alive are wasting away, roaming the world without an understanding of what to do with their time.

NL: Het is jammer dat dode mannen nog steeds invloed hebben op de wereld terwijl mannen die nog in leven zijn wegkwijnen, de wereld rondzwerven zonder te begrijpen wat ze met hun tijd moeten doen.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


If you know what the treasure of time is worth, if you know that time is a resource, then you will actually be able to convert your time into any product you want.

NL: Als je weet wat de schat aan tijd waard is, als je weet dat tijd een bron is, dan zul je daadwerkelijk in staat zijn om je tijd om te zetten in elk product dat je wilt.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


The secret of all greatness is knowing what to do with time.

NL: Het geheim van alle grootsheid is weten wat te doen met de tijd.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


Solitude allows you to sit down and work out a system that works best for you.

NL: Eenzaamheid stelt je in staat om te gaan zitten en een systeem uit te werken dat het beste voor je werkt.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


The only thing that is limiting me and you from attaining anything in life is what we know or what we don’t know.

NL: Het enige wat mij en jou beperkt van het bereiken van iets in het leven is wat we weten of wat we niet weten.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Your gifts, talents, and calling will help you to know what you must do.

NL: Je gaven, talenten en bellen zullen je helpen om te weten wat je moet doen.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


It is your gifting and talents that dictates to you what to do.

NL: Het is jouw gave en talenten die je dicteert wat je moet doen.

— Sunday Adelaja, How To Become Great Through Time Conversion: Are you wasting time, spending time or investing time?


Where the spirit of godliness is, where there are godly principles in action, where there is justice and peace, there will surely be prosperity.

NL: Waar de geest van goddelijkheid is, waar er goddelijke principes in actie zijn, waar gerechtigheid en vrede is, zal er zeker welvaart zijn.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


The group of people that are insulting the society with ungodliness are those that are out rightly known with ungodliness and those that try to mimic godliness.

NL: De groep mensen die de samenleving beledigen met goddeloosheid zijn degenen die terecht bekend zijn met goddeloosheid en degenen die proberen goddelijkheid na te bootsen.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


The basic element that will distinguish those that are for godliness from those that are promoting ungodliness is if such individuals possess the spirit of godliness and not just a form of it.

NL: Het basiselement dat degenen zal onderscheiden die voor goddelijkheid zijn van degenen die ongoddelijkheid bevorderen is als dergelijke individuen de geest van goddelijkheid bezitten en niet alleen een vorm ervan.

— Sunday Adelaja, Stop Working for Uncle Sam: If you are working for money you are under Uncle Sam system. You need to get out fast. This book will help you do it.


It is this spirit of godliness that will bring forth the attributes, the principles and the life style of godliness.

NL: Het is deze geest van goddelijkheid die de eigenschappen, de principes en de levensstijl van goddelijkheid naar voren zal brengen.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Godliness is not just a doctrine, a belief or a principle, it has a personality.

NL: Goddelijkheid is niet alleen een leer, een geloof of een principe, het heeft een persoonlijkheid.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


To embrace the spirit of godliness is to embrace everything godliness stands for.

NL: Omarmen van de geest van goddelijkheid is om alles te omarmen waar goddelijkheid voor staat.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Godliness has already come in human flesh to rescue humanity from its own ungodliness.

NL: Goddelijkheid is al in menselijk vlees gekomen om de mensheid te redden van haar eigen goddeloosheid.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


The teaching of godliness must be preached and taught in every available medium.

NL: Het onderricht van godsvrucht moet in elk beschikbaar medium worden gepredikt en onderwezen.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Ungodliness has always declared war on godliness.

NL: Ongoddelijkheid heeft altijd de oorlog verklaard aan goddelijkheid.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


A fruit that comes forth is the desire and joy for the labour of a farmer.

NL: Een vrucht die naar voren komt is het verlangen en de vreugde voor de arbeid van een boer.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


When greed is enthroned, be it in a community or nation, ungodliness is celebrated at the altar of human pleasure.

NL: Wanneer hebzucht wordt omvergeworpen, of het nu in een gemeenschap of natie is, wordt ongodelijkheid gevierd bij het altaar van menselijk plezier.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Your anger against every form of insult and oppression must be out of love.

NL: Je woede tegen elke vorm van belediging en onderdrukking moet uit liefde zijn.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


When you are pushed to the wall, you will act and do things you have never done before.

NL: Wanneer je tegen de muur wordt geduwd, zul je handelen en dingen doen die je nog nooit eerder hebt gedaan.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


You are not entitled to stand or speak on behalf of the people or society, except that you are already provoked.

NL: Je hebt geen recht om te staan of te spreken namens het volk of de samenleving, behalve dat je al uitgelokt bent.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Whatever it is in life that is worth attaining, there must be something that is provoking an individual to go for that thing passionately.

NL: Wat het ook is in het leven dat de moeite waard is om te bereiken, er moet iets zijn dat een individu uitlokt om daar hartstochtelijk voor te gaan.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Poverty is a force that pulls down the head of the people.

NL: Armoede is een kracht die het hoofd van het volk naar beneden trekt.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


Everyone who fights always fight with a purpose in mind.

NL: Iedereen die vecht, vecht altijd met een doel in gedachten.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


The light of the Kingdom of God remains the strongest weapon for you to fight with in order to have a continuous victory over the enemies.

NL: Het licht van het Koninkrijk Gods blijft het sterkste wapen om mee te vechten om een voortdurende overwinning op de vijanden te hebben.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance


You must be determined to overcome the insults of the ungodliness of this world with the weapon of the light inside of you.

NL: Je moet vastbesloten zijn om de beledigingen van de goddeloosheid van deze wereld te overwinnen met het wapen van het licht in je.

— Sunday Adelaja


A steward in the above scripture is a servant who serves.

NL: Een rentmeester in de bovenstaande Schrift is een dienaar die dient.

— Sunday Adelaja, The Mountain of Ignorance