Sujit Lalwani quotes | 21 quotes van Sujit Lalwani

Ben je op zoek naar een Sujit Lalwani quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Sujit Lalwani quotes. Veel leesplezier!

Sujit Lalwani quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Sujit Lalwani verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Sujit Lalwani quotes:

It Hurts…It Kills…It Teaches…It Thrills…“IT” Is LIFE…!

NL: Het doet pijn…het doodt…het leert…het is opwindend…het is het leven…!

— Sujit Lalwani, Life Simplified!


Leadership is all about caring, daring and sharing!Caring for people, Daring to Act fearlessly,& Sharing the success with all!

NL: Leiderschap draait allemaal om zorg, durven en delen!Zorg voor mensen, Daring om onbevreesd te handelen,& Het delen van het succes met iedereen!

— Sujit Lalwani, Life Simplified!


When you practice leadership,The evidence of quality of your leadership, Is known from the type of leaders that emerge out of your leadership

NL: Wanneer je leiderschap beoefent, het bewijs van kwaliteit van je leiderschap, is bekend van het type leiders dat uit je leiderschap naar voren komt.

— Sujit Lalwani, Life Simplified!


The wisdom of LIFE eludes even the best…For those who pass the test Life is a fest,While, its forever, A battle for the rest..

NL: De wijsheid van het LEVEN ontgaat zelfs de beste…Voor degenen die de test doorstaan Het Leven is een feest, Terwijl, zijn voor altijd, Een strijd voor de rest..

— Sujit Lalwani, Life Simplified!


Travel Moulds A Man,People Mould His Wisdom And Experiences Mould His LIFE…!

NL: Reizen Vormt Een Man, Mensen Vorm Zijn Wijsheid En Ervaringen Vorm Zijn LEVEN…!

— Sujit Lalwani, Life Simplified!


Do not do what you cannot continue to deliver.For, remember, the world wants to see a continuity of delivery of set standards…!

NL: Doe niet wat je niet kunt blijven leveren.Want, onthoud, de wereld wil een continuïteit van de levering van vaste normen zien…!

— Sujit Lalwani, Life Simplified!


Time is too short in this one life, to be able to do everything, but it definitely is long enough at least to be able to develop the will to do anything & everything…

NL: De tijd is te kort in dit ene leven, om alles te kunnen doen, maar het is zeker lang genoeg om tenminste de wil te kunnen ontwikkelen om alles en nog wat te doen…

— Sujit Lalwani, Life Simplified!


The challenge of life is regretless decision making, relentless pursuit of vision with faith, forgiving others, enduring pain with a smile & achieving goals with an extra MILE

NL: De uitdaging van het leven is betreurenswaardige besluitvorming, meedogenloze streven naar visie met geloof, het vergeven van anderen, aanhoudende pijn met een glimlach & het bereiken van doelen met een extra MILE

— Sujit Lalwani, Life Simplified!


Nothing Comes Home…You Have To Get OUT & Get IT~!

NL: Niets komt thuis…Je moet eruit en het krijgen~!

— Sujit Lalwani, Life Simplified!


Once You keep Aside the Emotional side Of yours,Is when You stop using the phrase “This was a BAD PHASE” of life..

NL: Zodra je Aside de emotionele kant van de uwe,Is wanneer je stopt met het gebruik van de zin

— Sujit Lalwani, Life Simplified!


Patience Pays..Is true! But the greater truth is that it takes advance payment before it pays you in return!

NL: Patience Pays…is waar! Maar de grotere waarheid is dat het neemt vooruitbetaling voordat het betaalt u in ruil!

— Sujit Lalwani, Life Simplified!


A focused Mind is a result Of a little Effort To tell Your Distractions To sleep for A couple of hours While you are at WORK.

NL: Een gefocuste geest is het resultaat van een beetje inspanning om je afleidingen te vertellen om een paar uur te slapen terwijl je aan het werk bent.

— Sujit Lalwani, Life Simplified!


Every comforting word is a command from a man of action…While every word of command is commotion from a man of just words…

NL: Elk geruststellend woord is een bevel van een man van actie… Terwijl elk woord van bevel is commotie van een man van rechtvaardige woorden…

— Sujit Lalwani, Life Simplified!


All have dreams, live for them, They add meaning to LIFE.The only thing that differentiates us from other beings is the fact that us can DREAM!!!

NL: Allen hebben dromen, leven voor hen, Zij voegen betekenis toe aan LEVEN.Het enige dat ons onderscheidt van andere wezens is het feit dat wij kunnen drommen!!!

— Sujit Lalwani, Life Simplified!


The two toughest lessons to learn In life are “LET GO” & “LETs GO..!

NL: De twee moeilijkste lessen om te leren In het leven zijn LET GO…

— Sujit Lalwani, Life Simplified!


Have a GOAL to keep the following 5-‘H’ OUT of your lifeH – HarassH – HamperH – HurtH – HarmH – HinderTo Ensure H=Happiness Prevails forever!

NL: Hebben een ONL om de volgende 5-H te houden uit je levenH H = HarassH = HamperH = HarmH = HinderOm H = Geluk Prevails voor altijd te verzekeren!

— Sujit Lalwani, Life Simplified!


Let All Your Life’s Experiences Lead To More Writing & Encourage More Reading..!

NL: Laat al je levenservaringen leiden tot meer schrijven en aanmoedigen Meer lezen…!

— Sujit Lalwani, Life Simplified!


The Glory Is Always Hidden Between The Lines Of the Story

NL: De Glorie is altijd verborgen tussen de regels van het verhaal

— Sujit Lalwani, Life Simplified!


IT’s All In The Game Of Mind.

NL: Alles in het spel van de geest.

— Sujit Lalwani, Life Simplified!


A Controlled Mind Can Create All That It Words…!

NL: Een gecontroleerde geest kan alles creëren dat het woorden…!

— Sujit Lalwani, Life Simplified!


When you are stressed on mind…to pour it out, is the behaviour, most kind!

NL: Als je gestrest bent… om het eruit te gieten, is het gedrag, heel vriendelijk!

— Sujit Lalwani, Life Simplified!