Steven Wright quotes | 33 quotes van Steven Wright

Ben je op zoek naar een Steven Wright quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Steven Wright quotes. Veel leesplezier!

Steven Wright quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Steven Wright verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Steven Wright quotes:

It was the first time I was ever in love, and I learned a lot. Before that I’d never even thought about killing myself.

NL: Het was de eerste keer dat ik verliefd was, en ik heb veel geleerd. Daarvoor had ik er nog nooit aan gedacht zelfmoord te plegen.

— Steven Wright


Right now I’m having amnesia and déjà vu at the same time. I think I’ve forgotten this before.

NL: Op dit moment heb ik geheugenverlies en déjà vu op hetzelfde moment. Ik denk dat ik dit eerder vergeten ben.

— Steven Wright


I just got out of the hospital. I was in a speed reading accident. I hit a book mark and flew across the room.

NL: Ik kom net uit het ziekenhuis. Ik had een ongeluk met snelheidslezen. Ik raakte een boekteken en vloog door de kamer.

— Steven Wright


If at first you don’t succeed, destroy all evidence that you tried.

NL: Als het je eerst niet lukt, vernietig dan al het bewijs dat je hebt geprobeerd.

— Steven Wright


Everywhere is walking distance if you have the time.

NL: Overal is loopafstand als je de tijd hebt.

— Steven Wright


If it’s a penny for your thoughts and you put in your two cents worth, then someone, somewhere is making a penny.

NL: Als het een cent is voor je gedachten en je steekt je twee cent in, dan is iemand ergens een cent aan het verdienen.

— Steven Wright


When everything is coming your way, you’re in the wrong lane.

NL: Als alles op je afkomt, zit je op de verkeerde baan.

— Steven Wright


There is a fine line between fishing and just standing on the shore like an idiot.

NL: Er is een dunne lijn tussen vissen en gewoon op de kust staan als een idioot.

— Steven Wright


If a person with multiple personalities threatens suicide, is that considered a hostage situation?

NL: Als een persoon met meerdere persoonlijkheden zelfmoord dreigt, wordt dat dan beschouwd als een gijzeling?

— Steven Wright


I put instant coffee in a microwave oven and almost went back in time.

NL: Ik zette instant koffie in een magnetron en ging bijna terug in de tijd.

— Steven Wright


I went to a restaurant that serves “breakfast at any time” so I ordered French toast during the Renaissance.

NL: Ik ging naar een restaurant dat “ontbijt op elk moment” serveert, dus ik bestelde Franse toast tijdens de Renaissance.

— Steven Wright


I’d kill for a Nobel Peace Prize.

NL: Ik zou een moord doen voor een Nobelprijs voor de Vrede.

— Steven Wright


What’s another word for thesaurus?

NL: Wat is een ander woord voor thesaurus?

— Steven Wright


I went to a bookstore and asked the saleswoman, ‘Where’s the self-help section?’ She said if she told me, it would defeat the purpose.

NL: Ik ging naar een boekwinkel en vroeg de verkoopster: ‘Waar is de self-help sectie?’ Ze zei dat als ze het me vertelde, het het doel zou verslaan.

— Steven Wright


The other night I was lying in bed, looking up at the stars, and I wondered, ‘Where the hell is my roof?

NL: Laatst lag ik in bed naar de sterren te kijken en vroeg ik me af: ‘Waar is mijn dak?

— Steven Wright


Everyone has a photographic Memory, some just don’t have film.

NL: Iedereen heeft een fotografisch geheugen, sommige hebben geen film.

— Steven Wright


I have a hobby. I have the world’s largest collection of sea shells. I keep it scattered on beaches all over the world. Maybe you’ve seen some of it.

NL: Ik heb een hobby. Ik heb de grootste collectie zeeschelpen ter wereld. Ik hou het verspreid over stranden over de hele wereld. Misschien heb je er wel wat van gezien.

— Steven Wright


I’m writing an unauthorized autobiography.

NL: Ik schrijf een ongeautoriseerde autobiografie.

— Steven Wright


You know how it is when you’re reading a book and falling asleep, you’re reading, reading… and all of a sudden you notice your eyes are closed? I’m like that all the time.

NL: Weet je hoe het is als je een boek leest en in slaap valt, je leest, leest… en opeens merk je dat je ogen dicht zijn? Zo ben ik de hele tijd.

— Steven Wright


If toast always lands butter-side down, and cats always land on their feet, what happens if you strap toast on the back of a cat and drop it?

NL: Als toast altijd boter-kant naar beneden landt, en katten altijd op hun voeten landen, wat gebeurt er als je toast op de achterkant van een kat en laat vallen?

— Steven Wright


I wish, when I was first born, the first thing I said was “Quote” so the last thing I said before I died would be “Unquote.

NL: Ik wou dat toen ik voor het eerst geboren werd, het eerste wat ik zei was “Citeren,” zodat het laatste wat ik zei voordat ik stierf zou zijn “Unquote.

— Steven Wright


Why isn’t the word “phonetically” spelled with an “f”?

NL: Waarom wordt het woord “fonetisch” niet gespeld met een “f”?

— Steven Wright


If a man says something in the woods and there are no women there, is he still wrong?

NL: Als een man iets zegt in het bos en er zijn geen vrouwen, heeft hij het dan nog steeds mis?

— Steven Wright


Shin: a device for finding furniture in the dark.

NL: Shin: een apparaat voor het vinden van meubels in het donker.

— Steven Wright


I’m writing a book. I’ve got the page numbers done.

NL: Ik schrijf een boek. Ik heb de paginanummers gedaan.

— Steven Wright


Eagles may soar, but weasels don’t get sucked into jet engines.

NL: Adelaars kunnen stijgen, maar wezels worden niet meegezogen in straalmotoren.

— Steven Wright


A friend of mine once sent me a post card with a picture of the entire planet Earth taken from space. On the back it said, ‘Wish you were here.

NL: Een vriend van me stuurde me ooit een kaartje met een foto van de hele planeet Aarde uit de ruimte. Op de achterkant stond: ‘Was je maar hier.

— Steven Wright


I stayed up all night playing poker with tarot cards. I got a full house and four people died.

NL: Ik bleef de hele nacht pokeren met tarotkaarten. Ik heb een full house en vier mensen stierven.

— Steven Wright


I put tape on the mirrors in my house so I don’t accidentally walk through into another dimension.

NL: Ik zet tape op de spiegels in mijn huis zodat ik niet per ongeluk een andere dimensie binnen loop.

— Steven Wright


I couldn’t repair your brakes, so I made your horn louder.

NL: Ik kon je remmen niet repareren, dus maakte ik je hoorn luider.

— Steven Wright


It doesn’t matter what temperature a room is, it’s always room temperature.

NL: Het maakt niet uit welke temperatuur een kamer is, het is altijd kamertemperatuur.

— Steven Wright


What happens if you get scared half to death twice?

NL: Wat gebeurt er als je twee keer half doodsbang bent?

— Steven Wright


I tried to hang myself with a bungee cord. I kept almost dying.

NL: Ik probeerde mezelf op te hangen met een bungee koord. Ik bleef bijna sterven.

— Steven Wright