Steve Martin quotes | 16 quotes van Steve Martin

Ben je op zoek naar een Steve Martin quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Steve Martin quotes. Veel leesplezier!

Steve Martin quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Steve Martin verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Steve Martin quotes:

I understood that as much as I had resisted the outside, as much as I had constricted my life, as much as I had closed and narrowed the channels into me, there were still many takers for the quiet heart.

NL: Ik begreep dat hoezeer ik de buitenkant ook weerstond, hoezeer ik ook mijn leven had vernauwd, hoe veel ik ook had gesloten en de kanalen in mij had vernauwd, er nog steeds veel liefhebbers waren voor het stille hart.

— Steve Martin, The Pleasure of My Company


Be so good they can’t ignore you.

NL: Wees zo goed dat ze je niet kunnen negeren.

— Steve Martin


A day without sunshine is like, you know, night.

NL: Een dag zonder zonneschijn is als, je weet wel, nacht.

— Steve Martin


Some people have a way with words, and other people…oh, uh, not have way.

NL: Sommige mensen hebben een manier met woorden, en andere mensen… hebben geen manier.

— Steve Martin


I like a woman with a head on her shoulders. I hate necks.

NL: Ik hou van een vrouw met een hoofd op haar schouders. Ik haat nekken.

— Steve Martin


I believe that sex is one of the most beautiful, natural, wholesome things that money can buy.

NL: Ik geloof dat seks een van de mooiste, natuurlijkste, gezonde dingen is die geld kan kopen.

— Steve Martin


Boy, those French! They have a different word for everything.

NL: Tjonge, die Fransen! Ze hebben een ander woord voor alles.

— Steve Martin


Writer’s block is a fancy term made up by whiners so they can have an excuse to drink alcohol.

NL: Writer’s block is een chique term verzonnen door zeurpieten zodat ze een excuus hebben om alcohol te drinken.

— Steve Martin


I believe entertainment can aspire to be art, and can become art, but if you set out to make art you’re an idiot.

NL: Ik geloof dat entertainment kunst kan worden, en kunst kan worden, maar als je kunst wilt maken, ben je een idioot.

— Steve Martin


Thankfully, persistence is a great substitute for talent.

NL: Gelukkig is doorzettingsvermogen een grote substituut voor talent.

— Steve Martin, Born Standing Up: A Comic’s Life


I believe in equality. Equality for everybody. No matter how stupid they are or how superior I am to them.

NL: Ik geloof in gelijkheid. Gelijkheid voor iedereen. Het maakt niet uit hoe dom ze zijn of hoe superieur ik voor hen ben.

— Steve Martin


You know that look that women get when they want to have sex? Me neither.

NL: Ken je die blik die vrouwen krijgen als ze seks willen hebben? Ik ook niet.

— Steve Martin


Before you criticize a man, walk a mile in his shoes. That way, when you do criticize him, you’ll be a mile away and have his shoes.

NL: Voordat je een man bekritiseert, loop een mijl in zijn schoenen. Op die manier, als je hem bekritiseert, ben je een kilometer verderop en heb je zijn schoenen.

— Steve Martin


Comedy is the art of making people laugh without making them puke.

NL: Komedie is de kunst om mensen te laten lachen zonder ze te laten kotsen.

— Steve Martin


I’ve got to keep breathing. It’ll be my worst business mistake if I don’t.

NL: Ik moet blijven ademen. Het zal mijn grootste zakelijke fout zijn als ik dat niet doe.

— Steve Martin


I think I did pretty well, considering I started out with nothing but a bunch of blank paper.

NL: Ik denk dat ik het vrij goed deed, gezien het feit dat ik begon met niets anders dan een hoop blanco papier.

— Steve Martin