Steve Maraboli quotes | 156 quotes van Steve Maraboli

Ben je op zoek naar een Steve Maraboli quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Steve Maraboli quotes. Veel leesplezier!

Steve Maraboli quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Steve Maraboli verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Steve Maraboli quotes:

I want to be in a relationship where you telling me you love me is just a ceremonious validation of what you already show me.

NL: Ik wil een relatie waarin je zegt dat je van me houdt… is gewoon een ceremoniële bevestiging van wat je me al laat zien.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


When in a relationship, a real man doesn’t make his woman jealous of others, he makes others jealous of his woman.

NL: Als in een relatie een echte man zijn vrouw niet jaloers maakt op anderen, maakt hij anderen jaloers op zijn vrouw.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


I will not try to convince you to love me, to respect me, to commit to me. I deserve better than that; I AM BETTER THAN THAT…Goodbye.

NL: Ik zal je niet proberen te overtuigen om van me te houden, om me te respecteren, om je aan mij te binden. Ik verdien beter dan dat; Ik ben beter dan dat… Vaarwel.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Live your truth. Express your love. Share your enthusiasm. Take action towards your dreams. Walk your talk. Dance and sing to your music. Embrace your blessings. Make today worth remembering.

NL: Leef je waarheid. Breek je liefde uit. Deel je enthousiasme. Onderneem actie richting je dromen. Loop maar door. Dans en zing op je muziek. Omarm je zegeningen. Maak vandaag het onthouden waard.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


I find the best way to love someone is not to change them, but instead, help them reveal the greatest version of themselves.

NL: Ik vind de beste manier om van iemand te houden is niet om ze te veranderen, maar in plaats daarvan, om hen te helpen de grootste versie van zichzelf te onthullen.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Plant seeds of happiness, hope, success, and love; it will all come back to you in abundance. This is the law of nature.

NL: Plant zaden van geluk, hoop, succes en liefde; het zal allemaal in overvloed tot jullie terugkeren. Dit is de wet van de natuur.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Want to keep Christ in Christmas? Feed the hungry, clothe the naked, forgive the guilty, welcome the unwanted, care for the ill, love your enemies, and do unto others as you would have done unto you.

NL: Wil je Christus met Kerstmis houden? Voed de hongerigen, kleed de naakten, vergeef de schuldigen, verwelkom de ongewensten, zorg voor de zieken, hou van je vijanden, en doe anderen wat je zou hebben gedaan.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


I believe in the immeasurable power of love that true love can endure any circumstance and reach across any distance.

NL: Ik geloof in de onmetelijke kracht van liefde dat ware liefde elke omstandigheid kan verdragen en elke afstand kan bereiken.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive—to breathe, to think, to enjoy, to love—then make that day count!

NL: Wanneer u in de ochtend opstaan, denk dan aan wat een kostbaar voorrecht het is om te leven te ademen, om te denken, om te genieten, om te houden, dan te maken die dag tellen!

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


If you’re not comfortable enough with yourself or with your own truth when entering a relationship, then you’re not ready for that relationship.

NL: Als je niet comfortabel genoeg bent met jezelf of met je eigen waarheid bij het aangaan van een relatie, dan ben je nog niet klaar voor die relatie.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


I’m not crying because of you you’re not worth it. I’m crying because my delusion of who you were was shattered by the truth of who you are.

NL: Ik huil niet omdat jij het niet waard bent. Ik huil omdat mijn waanidee over wie je was… verbrijzeld werd door de waarheid over wie je bent.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


When forever becomes a place…when forever ceases to be just a word… when it ceases to be just a measurement of time…but instead becomes a place where soul mates can dance to the song in their hearts… that is a reflection of true love.

NL: Wanneer voor altijd een plek wordt… wanneer voor altijd ophoudt slechts een woord te zijn… als het ophoudt slechts een meting van de tijd te zijn… maar in plaats daarvan een plek wordt waar zielsverwanten kunnen dansen op het lied in hun hart… dat is een weerspiegeling van ware liefde.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


It is only with true love and compassion that we can begin to mend what is broken in the world. It is these two blessed things that can begin to heal all broken hearts.

NL: Het is alleen met ware liefde en mededogen dat we kunnen beginnen te herstellen wat gebroken is in de wereld. Het zijn deze twee gezegende dingen die kunnen beginnen alle gebroken harten te genezen.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


When you say “I” and “my” too much, you lose the capacity to understand the “we” and “our”.

NL: Als je te veel “ik” en “mijn” zegt, verlies je het vermogen om de “wij” en “onze” te begrijpen.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


How would your life be different if…You approached all relationships with authenticity and honesty? Let today be the day…You dedicate yourself to building relationships on the solid foundation of truth and authenticity.

NL: Hoe zou je leven anders zijn als… je alle relaties benaderde met authenticiteit en eerlijkheid? Laat vandaag de dag zijn…Je wijdt jezelf aan het opbouwen van relaties op de solide basis van waarheid en authenticiteit.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


Set the standard! Stop expecting others to show you love, acceptance, commitment, & respect when you don’t even show that to yourself.

NL: Stel de standaard in! Verwacht niet dat anderen je liefde, acceptatie, toewijding, en respect tonen als je dat niet eens aan jezelf laat zien.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


There are not enough days in forever to allow me to fully express the depth of my love for you.

NL: Er zijn niet genoeg dagen in eeuwigheid om mij toe te staan de diepte van mijn liefde voor jou volledig uit te drukken.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


I will be generous with my love today. I will sprinkle compliments and uplifting words everywhere I go. I will do this knowing that my words are like seeds and when they fall on fertile soil, a reflection of those seeds will grow into something greater.

NL: Ik zal gul zijn met mijn liefde vandaag. Ik zal complimenten en verheffende woorden sprenkelen overal waar ik ga. Ik zal dit doen wetende dat mijn woorden zijn als zaden en wanneer ze vallen op vruchtbare grond, een reflectie van die zaden zal groeien tot iets groters.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


The strength of a man isn’t seen in the power of his arms. It’s seen in the love with which he EMBRACES you.

NL: De kracht van een man wordt niet gezien in de kracht van zijn armen. Het wordt gezien in de liefde waarmee hij je EMBRRACES.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


The truth is, unless you let go, unless you forgive yourself, unless you forgive the situation, unless you realize that the situation is over, you cannot move forward.

NL: De waarheid is, tenzij je loslaat, tenzij je jezelf vergeeft, tenzij je de situatie vergeeft, tenzij je beseft dat de situatie voorbij is, kun je niet verder gaan.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Letting go means to come to the realization that some people are a part of your history, but not a part of your destiny.

NL: Loslaten betekent tot het besef komen dat sommige mensen deel uitmaken van jullie geschiedenis, maar geen deel uitmaken van jullie lotsbestemming.

— Steve Maraboli


If people refuse to look at you in a new light and they can only see you for what you were, only see you for the mistakes you’ve made, if they don’t realize that you are not your mistakes, then they have to go.

NL: Als mensen weigeren naar je te kijken in een nieuw licht en ze kunnen je alleen zien voor wat je was, zie je alleen voor de fouten die je hebt gemaakt, als ze niet beseffen dat je niet je fouten bent, dan moeten ze gaan.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


Cry. Forgive. Learn. Move on. Let your tears water the seeds of your future happiness.

NL: Huil. Vergeef me. Leer. Ga verder. Laat je tranen de zaden van je toekomstige geluk besproeien.

— Steve Maraboli


Incredible change happens in your life when you decide to take control of what you do have power over instead of craving control over what you don’t.

NL: Ongelooflijke verandering gebeurt in je leven wanneer je besluit om controle te nemen over wat je wel hebt macht over in plaats van hunkeren naar controle over wat je niet hebt.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


Sometimes life knocks you on your ass… get up, get up, get up!!! Happiness is not the absence of problems, it’s the ability to deal with them.

NL: Soms sla je je leven op je kont… Sta op, sta op, sta op!!! Geluk is niet de afwezigheid van problemen, het is de mogelijkheid om ermee om te gaan.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


How would your life be different if…You stopped making negative judgmental assumptions about people you encounter? Let today be the day…You look for the good in everyone you meet and respect their journey.

NL: Hoe zou je leven anders zijn als… je stopt met het maken van negatieve oordelen over mensen die je tegenkomt? Laat vandaag de dag zijn…Je zoekt het goede in iedereen die je ontmoet en respecteert hun reis.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


There is nothing more rare, nor more beautiful, than a woman being unapologetically herself; comfortable in her perfect imperfection. To me, that is the true essence of beauty.

NL: Er is niets zeldzamer, noch mooier, dan een vrouw die zich onvoorspelbaar voelt; comfortabel in haar perfecte onvolmaaktheid. Voor mij is dat de ware essentie van schoonheid.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


At the end of the day, let there be no excuses, no explanations, no regrets.

NL: Aan het eind van de dag, laat er geen excuses zijn, geen verklaringen, geen spijt.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


We all make mistakes, have struggles, and even regret things in our past. But you are not your mistakes, you are not your struggles, and you are here NOW with the power to shape your day and your future.

NL: We maken allemaal fouten, hebben worstelingen, en hebben zelfs spijt van dingen in ons verleden. Maar jullie zijn niet jullie fouten, jullie zijn niet jullie worstelingen, en jullie zijn NU hier met de kracht om jullie dag en jullie toekomst vorm te geven.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Make a pact with yourself today to not be defined by your past. Sometimes the greatest thing to come out of all your hard work isn’t what you get for it, but what you become for it. Shake things up today! Be You…Be Free…Share.

NL: Maak vandaag een pact met jezelf om niet bepaald te worden door je verleden. Soms is het beste om uit al je harde werk te komen niet wat je ervoor krijgt, maar wat je er voor wordt. Schud de dingen vandaag! Wees jij… Wees vrij… delen.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


You must learn to let go. Release the stress. You were never in control anyway.

NL: Je moet leren los te laten. Laat de stress los. Je had toch nooit de controle.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


It is important that we forgive ourselves for making mistakes. We need to learn from our errors and move on.

NL: Het is belangrijk dat we onszelf vergeven dat we fouten hebben gemaakt. We moeten leren van onze fouten en verder gaan.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


If you hang out with chickens, you’re going to cluck and if you hang out with eagles, you’re going to fly.

NL: Als je rondhangt met kippen, ga je clucken en als je rondhangt met adelaars, vlieg je.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Renew, release, let go. Yesterday’s gone. There’s nothing you can do to bring it back. You can’t “should’ve” done something. You can only DO something. Renew yourself. Release that attachment. Today is a new day!

NL: Vernieuwen, loslaten, loslaten. Gisteren is hij weg. Er is niets wat je kunt doen om het terug te brengen. Je kunt niet doen wat je moet doen. Je kunt alleen maar iets doen. Vernieuw jezelf. Laat die bijlage los. Vandaag is een nieuwe dag!

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


How would your life be different if…You walked away from gossip and verbal defamation? Let today be the day…You speak only the good you know of other people and encourage others to do the same.

NL: Hoe zou je leven anders zijn als… je wegliep van roddels en verbale smaad? Laat vandaag de dag zijn…Je spreekt alleen het goede dat je kent van andere mensen en moedigt anderen aan om hetzelfde te doen.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


Forget yesterday – it has already forgotten you. Don’t sweat tomorrow – you haven’t even met. Instead, open your eyes and your heart to a truly precious gift – today.

NL: Vergeet gisteren – het is je al vergeten. Morgen heb je elkaar nog niet eens ontmoet. In plaats daarvan, open je ogen en je hart voor een echt kostbaar geschenk – vandaag.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


Life doesn’t get easier or more forgiving, we get stronger and more resilient.

NL: Het leven wordt niet makkelijker of meer vergevingsgezind, we worden sterker en veerkrachtiger.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


I want to live my life in such a way that when I get out of bed in the morning, the devil says, “aw shit, he’s up!

NL: Ik wil mijn leven op zo’n manier leven dat als ik morgen uit bed kom, de duivel zegt: “Verdomme, hij is wakker!

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


How would your life be different if…You stopped allowing other people to dilute or poison your day with their words or opinions? Let today be the day…You stand strong in the truth of your beauty and journey through your day without attachment to the validation of others

NL: Hoe zou je leven anders zijn als… je stopte met het toestaan van andere mensen om je dag te verdunnen of te vergiftigen met hun woorden of meningen? Laat vandaag de dag zijn…Je staat sterk in de waarheid van je schoonheid en reis door je dag zonder gehechtheid aan de validatie van anderen

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


A kind gesture can reach a wound that only compassion can heal.

NL: Een vriendelijk gebaar kan een wond bereiken die alleen mededogen kan genezen.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


When you hold a grudge, you want someone else’s sorrow to reflect your level of hurt but the two rarely meet.

NL: Wanneer u een wrok, wilt u iemand anders verdriet om uw niveau van pijn te weerspiegelen, maar de twee zelden ontmoeten.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


One of the most spiritual things you can do is embrace your humanity. Connect with those around you today. Say, “I love you”, “I’m sorry”, “I appreciate you”, “I’m proud of you”…whatever you’re feeling. Send random texts, write a cute note, embrace your truth and share it…cause a smile today for someone else…and give plenty of hugs.

NL: Een van de meest spirituele dingen die je kunt doen is je menselijkheid omarmen. Verbind je met de mensen om je heen vandaag. Zeg ‘ik hou van je’, ‘het spijt me’, ‘ik waardeer je’, ‘ik ben trots op je’… wat je ook voelt. Stuur willekeurige sms’jes, schrijf een schattig briefje, omarm je waarheid en deel het… want een glimlach vandaag voor iemand anders… en geef genoeg knuffels.

— Steve Maraboli


It doesn’t matter what you did or where you were…it matters where you are and what you’re doing. Get out there! Sing the song in your heart and NEVER let anyone shut you up!!

NL: Het maakt niet uit wat je deed of waar je was… het maakt uit waar je bent en wat je doet. Ga naar buiten! Zing het lied in je hart en laat NOOIT iemand je zwijgen!!

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


Let today be the day you stop being haunted by the ghost of yesterday. Holding a grudge & harboring anger/resentment is poison to the soul. Get even with people…but not those who have hurt us, forget them, instead get even with those who have helped us.

NL: Laat vandaag de dag zijn dat je niet meer achtervolgd wordt door de geest van gisteren. Het vasthouden van een wrok en het herbergen van woede/wrok is vergif voor de ziel. Neem wraak op mensen… maar niet degenen die ons pijn hebben gedaan, vergeet hen, maar neem wraak op degenen die ons hebben geholpen.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


The beautiful journey of today can only begin when we learn to let go of yesterday.

NL: De mooie reis van vandaag kan pas beginnen als we gisteren leren los te laten.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


People who lack the clarity, courage, or determination to follow their own dreams will often find ways to discourage yours. When you change for the better, the people around you will be inspired to change also….but only after doing their best to make you stop. Live your truth and don’t EVER stop.

NL: Mensen die de helderheid, moed of vastberadenheid missen om hun eigen dromen te volgen zullen vaak manieren vinden om de jouwe te ontmoedigen. Als je ten goede verandert, zullen de mensen om je heen ook worden geïnspireerd om te veranderen… maar alleen nadat ze hun best hebben gedaan om je te laten stoppen. Leef je waarheid en stop nooit.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


My past has not defined me, destroyed me, deterred me, or defeated me; it has only strengthened me.

NL: Mijn verleden heeft mij niet gedefinieerd, mij vernietigd, mij afgeschrikt of verslagen; het heeft mij alleen maar versterkt.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


You were put on this earth to achieve your greatest self, to live out your purpose, and to do it courageously.

NL: Jullie werden op deze aarde gezet om je grootste zelf te bereiken, om je doel uit te leven, en om het moedig te doen.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


The reason many people in our society are miserable, sick, and highly stressed is because of an unhealthy attachment to things they have no control over.

NL: De reden waarom veel mensen in onze samenleving ellendig, ziek en zeer gestrest zijn, is vanwege een ongezonde gehechtheid aan dingen waar ze geen controle over hebben.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


This life is for loving, sharing, learning, smiling, caring, forgiving, laughing, hugging, helping, dancing, wondering, healing, and even more loving. I choose to live life this way. I want to live my life in such a way that when I get out of bed in the morning, the devil says, ‘aw shit, he’s up!

NL: Dit leven is voor liefhebben, delen, leren, lachen, zorgen, vergeven, lachen, knuffelen, helpen, dansen, afvragen, genezen, en nog liefdevoller. Ik kies ervoor om zo te leven. Ik wil mijn leven zo leiden dat als ik morgen uit bed kom, de duivel zegt, ‘aw shit, hij is wakker!

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


The right thing to do and the hard thing to do are usually the same.

NL: Het juiste om te doen en het moeilijke om te doen zijn meestal hetzelfde.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


It’s funny how, in this journey of life, even though we may begin at different times and places, our paths cross with others so that we may share our love, compassion, observations, and hope. This is a design of God that I appreciate and cherish.

NL: Het is grappig hoe, in deze reis van het leven, hoewel we kunnen beginnen op verschillende tijden en plaatsen, onze paden kruisen met anderen zodat we onze liefde, mededogen, observaties en hoop kunnen delen. Dit is een ontwerp van God dat ik waardeer en koester.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


How would your life be different if…You stopped worrying about things you can’t control and started focusing on the things you can? Let today be the day…You free yourself from fruitless worry, seize the day and take effective action on things you can change.

NL: Hoe zou je leven anders zijn als…Je stopte met je zorgen te maken over dingen die je niet kunt controleren en begon te focussen op de dingen die je kunt? Laat vandaag de dag zijn…Je bevrijdt jezelf van vruchteloze zorgen, grijpt de dag in en neemt effectieve actie op dingen die je kunt veranderen.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


The greatest step towards a life of simplicity is to learn to let go.

NL: De grootste stap naar een leven van eenvoud is leren loslaten.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


Those with a grateful mindset tend to see the message in the mess. And even though life may knock them down, the grateful find reasons, if even small ones, to get up.

NL: Degenen met een dankbare mindset hebben de neiging om de boodschap in de puinhoop te zien. En ook al kan het leven hen neerhalen, de dankbare vinden redenen, zelfs kleine, om op te staan.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


There is great change to be experienced once you learn the power of letting go. Stop allowing anyone or anything to control, limit, repress, or discourage you from being your true self! Today is YOURS to shape – own it – break free from people and things that poison or dilute your spirit.

NL: Er is een grote verandering te ervaren als je eenmaal de kracht van het loslaten leert. Stop met het toestaan van iemand of iets om te controleren, beperken, onderdrukken, of ontmoedigen je van je ware zelf te zijn! Vandaag is JULLIE om te vormen – het bezitten – los te breken van mensen en dingen die jullie geest vergiftigen of verdunnen.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Free yourself from the complexities and drama of your life. Simplify. Look within. Within ourselves we all have the gifts and talents we need to fulfill the purpose we’ve been blessed with.

NL: Bevrijd jezelf van de complexiteit en drama van je leven. Vereenvoudigen. Kijk naar binnen. In onszelf hebben we allemaal de gaven en talenten die we nodig hebben om het doel waar we mee gezegend zijn te vervullen.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


If you believe you can, you might. If you know you can, you will.

NL: Als je gelooft dat je dat kunt, zou je dat kunnen. Als je weet dat je het kunt, doe je het.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


Love yourself. Forgive yourself. Be true to yourself. How you treat yourself sets the standard for how others will treat you.

NL: Hou van jezelf. Vergeef jezelf. Wees trouw aan jezelf. Hoe je jezelf behandelt stelt de standaard voor hoe anderen je zullen behandelen.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


If you fuel your journey on the opinions of others, you are going to run out of gas.

NL: Als je je reis aanvult op de meningen van anderen, krijg je geen benzine meer.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Sometimes letting go is simply changing the labels you place on an event. Looking at the same event with fresh eyes.

NL: Soms is loslaten gewoon het veranderen van de labels die je plaatst op een evenement. Hetzelfde evenement met frisse ogen bekijken.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


No matter what your history has been, your destiny is what you create today. What are you going to create?

NL: Wat jullie geschiedenis ook is geweest, jullie lot is wat jullie vandaag creëren. Wat ga je creëren?

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


If you are not the hero of your own story, then you’re missing the whole point of your humanity.

NL: Als je niet de held van je eigen verhaal bent, dan mis je het hele punt van je menselijkheid.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Every single time you help somebody stand up you are helping humanity rise.

NL: Elke keer als je iemand helpt om op te staan, help je de mensheid te verrijzen.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


How would your life be different if…You stopped validating your victim mentality? Let today be the day…You shake off your self-defeating drama and embrace your innate ability to recover and achieve.

NL: Hoe zou je leven anders zijn als… je stopte met het valideren van je slachtoffer mentaliteit? Laat vandaag de dag zijn… Je schudt je zelfvernietigende drama af en omarmt je aangeboren vermogen om te herstellen en te bereiken.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


Live authentically. Why would you continue to compromise something that’s beautiful to create something that is fake?

NL: Leef authentiek. Waarom zou je iets blijven compromitteren dat mooi is om iets te creëren dat nep is?

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


When you are living the best version of yourself, you inspire others to live the best versions of themselves.

NL: Wanneer je de beste versie van jezelf beleeft, inspireer je anderen om de beste versies van zichzelf te beleven.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


You’re frustrated because you keep waiting for the blooming of flowers of which you have yet to sow the seeds.

NL: Je bent gefrustreerd omdat je blijft wachten op het bloeien van bloemen waarvan je nog steeds de zaden zaaien.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Every time I thought I was being rejected from something good, I was actually being re-directed to something better.

NL: Elke keer als ik dacht dat ik werd afgewezen van iets goeds, werd ik eigenlijk doorgestuurd naar iets beters.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Holding a grudge & harboring anger/resentment is poison to the soul. Get even with people…but not those who have hurt us, forget them, instead get even with those who have helped us.

NL: Het vasthouden van een wrok en het herbergen van woede/wrok is vergif voor de ziel. Neem wraak op mensen… maar niet degenen die ons pijn hebben gedaan, vergeet hen, maar neem wraak op degenen die ons hebben geholpen.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Happiness is a state of mind, a choice, a way of living; it is not something to be achieved, it is something to be experienced.

NL: Geluk is een gemoedstoestand, een keuze, een manier van leven; het is niet iets om te bereiken, het is iets om te ervaren.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


I am so grateful for my troubles. As I reflect back on my life, I have come to realize that my greatest triumphs have been born of my greatest troubles.

NL: I

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


People will always have opinions about your decision because they’re not courageous enough to take action on their opinion.

NL: M

— Steve Maraboli


Don’t give up! It’s not over. The universe is balanced. Every set-back bears with it the seeds of a come-back.

NL: Geef het niet op! Het is nog niet voorbij. Het universum is in balans. Elke tegenslag draagt daarmee de zaden van een come-back.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


How would your life be different if…You didn’t allow yourself to be defined by your past? Let today be the day…You stop letting your history interfere with your destiny and awaken to the opportunity to release your greatest self.

NL: Hoe zou je leven anders zijn als…Je hebt jezelf niet toegestaan om door je verleden te worden gedefinieerd? Laat vandaag de dag zijn…Je laat je geschiedenis je lot niet in de weg staan en ontwaakt voor de kans om je grootste zelf te bevrijden.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


Sometimes it’s the same moments that take your breath away that breathe purpose and love back into your life.

NL: Soms zijn het dezelfde momenten die je adem wegnemen… die je doel en liefde weer in je leven brengen.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Temptation is the feeling we get when encountered by an opportunity to do what we innately know we shouldn’t.

NL: Temptatie is het gevoel dat we krijgen als we een kans tegenkomen om te doen wat we van nature weten dat we niet moeten doen.

— Steve Maraboli


Accept yourself, your strengths, your weaknesses, your truths, and know what tools you have to fulfill your purpose.

NL: Accepteer jezelf, je sterke punten, je zwakheden, je waarheden, en weet welke instrumenten je hebt om je doel te bereiken.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


Stop giving your life away to other people.

NL: Stop met je leven weg te geven aan andere mensen.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


Simplify your life. You don’t grow spiritual, you shrink spiritual.

NL: Vereenvoudig je leven. Je wordt niet spiritueel, je krimpt spiritueel.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


It’s a lack of clarity that creates chaos and frustration. Those emotions are poison to any living goal.

NL: Het is een gebrek aan duidelijkheid dat chaos en frustratie creëert. Die emoties zijn vergif voor elk levend doel.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


A new day: Be open enough to see opportunities. Be wise enough to be grateful. Be courageous enough to be happy.

NL: Een nieuwe dag: Wees open genoeg om kansen te zien. Wees verstandig genoeg om dankbaar te zijn. Wees moedig genoeg om gelukkig te zijn.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


The strong-minded rise to the challenge of their goals and dreams. The weak-minded become haters.

NL: De krachtdadige opkomst van de uitdaging van hun doelen en dromen. De zwakken worden haters.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Do not let another day go by where your dedication to other people’s opinions is greater than your dedication to your own emotions!

NL: Laat niet nog een dag voorbij gaan waar uw toewijding aan de meningen van anderen groter is dan uw toewijding aan uw eigen emoties!

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


Participate in your dreams today. There are unlimited opportunities available with this new day. Take action on those wonderful dreams you’ve had in your mind for so long. Remember, success is something you experience when you act accordingly.

NL: Doe mee aan je dromen vandaag. Er zijn onbeperkte mogelijkheden beschikbaar met deze nieuwe dag. Neem actie tegen die prachtige dromen die je al zo lang in je hoofd hebt. Vergeet niet, succes is iets dat je ervaart als je dienovereenkomstig handelt.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Happiness has to do with your mindset, not with outside circumstance.

NL: Geluk heeft te maken met je denkwijze, niet met externe omstandigheden.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


Although time seems to fly, it never travels faster than one day at a time. Each day is a new opportunity to live your life to the fullest. In each waking day, you will find scores of blessings and opportunities for positive change. Do not let your TODAY be stolen by the unchangeable past or the indefinite future! Today is a new day!

NL: Hoewel de tijd lijkt te vliegen, reist het nooit sneller dan één dag tegelijk. Elke dag is een nieuwe kans om je leven ten volle te leven. Op elke dag van het ontwaken vindt u tal van zegeningen en kansen voor positieve verandering. Laat je VANDAAG niet gestolen worden door het onveranderlijke verleden of de onbegrensde toekomst! Vandaag is een nieuwe dag!

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


Happiness is not the absence of problems, it’s the ability to deal with them.

NL: Geluk is niet de afwezigheid van problemen, het is de mogelijkheid om ermee om te gaan.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


It only takes a split second to smile and forget, yet to someone that needed it, it can last a lifetime.

NL: Het duurt maar een fractie van een seconde om te lachen en te vergeten, maar aan iemand die het nodig had, kan het een leven lang duren.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


You are not a victim. No matter what you have been through, you’re still here. You may have been challenged, hurt, betrayed, beaten, and discouraged, but nothing has defeated you. You are still here! You have been delayed but not denied. You are not a victim, you are a victor. You have a history of victory.

NL: Je bent geen slachtoffer. Wat je ook hebt meegemaakt, je bent er nog steeds. Je bent misschien uitgedaagd, gekwetst, verraden, geslagen en ontmoedigd, maar niets heeft je verslagen. Je bent er nog. Jullie zijn vertraagd, maar niet ontkend. Je bent geen slachtoffer, je bent een overwinnaar. Je hebt een geschiedenis van overwinning.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


The universe doesn’t give you what you ask for with your thoughts – it gives you what you demand with your actions.

NL: Het universum geeft je niet wat je vraagt met je gedachten – het geeft je wat je verlangt met je daden.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


There is nothing more beautiful than seeing a person being themselves. Imagine going through your day being unapologetically you.

NL: Er is niets mooier dan een persoon zichzelf zien. Stel je voor dat je door je dag heen gaat als je onvoorspelbaar bent.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Smile at strangers and you just might change a life.

NL: Lach naar vreemden en je kunt een leven veranderen.

— Steve Maraboli


In your own life it’s important to know how spectacular you are.

NL: In je eigen leven is het belangrijk om te weten hoe spectaculair je bent.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


I am not a victim. No matter what I have been through, I’m still here. I have a history of victory.

NL: Ik ben geen slachtoffer. Wat ik ook heb meegemaakt, ik ben er nog steeds. Ik heb een geschiedenis van overwinning.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


In a strong relationship, you should love your companion more than you need them.

NL: In een sterke relatie moet je meer van je metgezel houden dan je ze nodig hebt.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


The victim mindset dilutes the human potential. By not accepting personal responsibility for our circumstances, we greatly reduce our power to change them.

NL: De geest van het slachtoffer verwatert het menselijk potentieel. Door geen persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor onze omstandigheden, verminderen we onze macht om ze te veranderen.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Today, many will choose to live free of conditions and rules governing their own happiness. Why not you? Do not let another day go by where your dedication to other people’s opinions is greater than your dedication to your own emotions! Today’s a new day!

NL: Vandaag zullen velen ervoor kiezen om vrij te leven van voorwaarden en regels die hun eigen geluk bepalen. Waarom jij niet? Laat niet nog een dag voorbij gaan waar uw toewijding aan de meningen van anderen groter is dan uw toewijding aan uw eigen emoties! Vandaag is een nieuwe dag!

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


It’s up to you today to start making healthy choices. Not choices that are just healthy for your body, but healthy for your mind.

NL: Het is vandaag aan jou om gezonde keuzes te maken. Geen keuzes die gewoon gezond zijn voor je lichaam, maar gezond voor je geest.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


If you want to find happiness, find gratitude.

NL: Als je geluk wilt vinden, vind dan dankbaarheid.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


We would do ourselves a tremendous favor by letting go of the people who poison our spirit.

NL: We zouden onszelf een enorm plezier doen door de mensen te laten gaan die onze geest vergiftigen.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Do you love yourself enough to BE what you love yourself enough to WANT?

NL: Hou je genoeg van jezelf om te ZIJN wat je van jezelf houdt genoeg om te WILLEN?

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Stop giving meaningless praise and start giving meaningful action.

NL: Stop met zinloze lof te geven en begin betekenisvolle actie te geven.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


Let today be the day you finally release yourself from the imprisonment of past grudges and anger. Simplify your life. Let go of the poisonous past and live the abundantly beautiful present… today.

NL: Laat vandaag de dag zijn dat je jezelf eindelijk bevrijdt van de gevangenneming van wrok en woede uit het verleden. Vereenvoudig je leven. Laat het giftige verleden los en leef het overvloedig mooie heden… vandaag.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Relationships: If you put up with it, you’re going to end up with it. Set the standard you want and don’t settle for less.

NL: Relaties: Als je het pikt, ga je er mee eindigen. Stel de standaard in die u wilt en neem geen genoegen met minder.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Love and compassion are the mother and father of a smile. We need to create more smiles in our world today. Smiles, after all, pave the way to a happy world.

NL: Liefde en mededogen zijn de moeder en vader van een glimlach. We moeten meer glimlachen creëren in onze wereld vandaag. Glimlacht tenslotte, maakt de weg vrij naar een gelukkige wereld.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


Are you going to allow the world around you to change while you remain stagnant? Make this the time you throw away old habits that have hindered your happiness and success and finally allow your greatest self to flourish.

NL: Laat je de wereld om je heen veranderen terwijl je stagneert? Maak dit de tijd dat je oude gewoontes weggooit die je geluk en succes hebben belemmerd en uiteindelijk je grootste zelf laten bloeien.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


Life itself is simple…it’s just not easy.

NL: Het leven zelf is simpel… het is gewoon niet makkelijk.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Your life begins to change the day you take responsibility for it.

NL: Je leven begint te veranderen op de dag dat je de verantwoordelijkheid neemt.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


When you find yourself in need of spiritual nourishment, it is in the opportunities to serve others that you will find the abundance you seek.

NL: Wanneer je spirituele voeding nodig hebt, zul je in de mogelijkheden om anderen te dienen de overvloed vinden die je zoekt.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


Finding happiness should not be seen as finding a needle in a haystack. Happiness is within. Each day is a blessing that brings an abundance of happiness. Therefore, finding happiness should be like finding a gift in a stack of gifts.

NL: Het vinden van geluk moet niet worden gezien als het vinden van een naald in een hooiberg. Geluk zit erin. Elke dag is een zegen die een overvloed van geluk brengt. Daarom moet het vinden van geluk zijn als het vinden van een geschenk in een stapel geschenken.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


A grateful mindset can set you free from the prison of disempowerment and the shackles of misery.

NL: Een dankbare mentaliteit kan je bevrijden uit de gevangenis van ontwapening en de ketenen van ellende.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


At any given moment the choice to be happy is present- we just have to choose to be happy.

NL: Op elk moment is de keuze om gelukkig te zijn aanwezig. We moeten gewoon kiezen om gelukkig te zijn.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


The value of a moment is immeasurable. The power of just ONE moment can propel you to success and happiness or chain you to failure and misery.

NL: De waarde van een moment is onmetelijk. De kracht van slechts ÉÉN moment kan jullie voortstuwen tot succes en geluk of jullie ketenen aan mislukking en ellende.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


You are beautiful. Your beauty, just like your capacity for life, happiness, and success, is immeasurable.

NL: Je bent mooi. Je schoonheid, net als je vermogen tot leven, geluk en succes, is onmetelijk.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


Free yourself from the complexities of your life! A life of simplicity and happiness awaits you.

NL: Bevrijd jezelf van de complexiteit van je leven! Een leven van eenvoud en geluk wacht op je.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


A life of happiness, peace, and love is all within our grasp.

NL: Een leven van geluk, vrede en liefde is allemaal binnen handbereik.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


Do not sabotage your new relationship with your last relationship’s poison.

NL: Saboteer uw nieuwe relatie met uw laatste relatie niet vergif.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Live Today! Do not allow your spirit to be softened of your happiness to be limited by a day you cannot have back or a day that does not yet exist.

NL: Leef vandaag! Sta niet toe dat je geest verzacht wordt van je geluk om beperkt te worden door een dag die je niet terug kunt hebben of een dag die nog niet bestaat.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


There is nothing worse for the lying soul than the mirror of reality.

NL: Er is niets ergers voor de leugenachtige ziel dan de spiegel van de werkelijkheid.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Learn from your history, but don’t live in it.

NL: Leer van je geschiedenis, maar leef er niet in.

— Steve Maraboli


Free yourself from the burden of feeling the need to hold on to anything. Let go… you are a part of everything.

NL: Bevrijd jezelf van de last van het voelen van de noodzaak om aan alles vast te houden. Laat los… jij bent een deel van alles.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Stop wasting your time looking for the key to happiness… the door is open and unlocked… just walk through it.

NL: Stop met je tijd te verspillen aan het zoeken naar de sleutel tot geluk… de deur is open en open… loop er gewoon doorheen.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


The greatest love stories are not those in which love is only spoken, but those in which it is acted upon.

NL: De grootste liefdesverhalen zijn niet degenen waarin alleen liefde wordt gesproken, maar degenen waarin ze wordt uitgevoerd.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


This moment is yours and yours alone! Take charge, seize this moment and allow it to propel you to the high levels of an empowered life. Allow upon this fertile moment to be planted the seeds of your happiness and success.

NL: Dit moment is het jouwe en het jouwe alleen! Neem de leiding, grijp dit moment en laat het jullie voortstuwen naar de hoge niveaus van een machtig leven. Laat op dit vruchtbare moment de zaden van je geluk en succes geplant worden.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Be consistent in your dedication to showing your gratitude to others. Gratitude is a fuel, a medicine, and spiritual and emotional nourishment.

NL: Wees consequent in je toewijding om je dankbaarheid te tonen aan anderen. Dankbaarheid is een brandstof, een medicijn, en spirituele en emotionele voeding.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


The process of discovering your fearless self is of refinement, not adding. The best way to reconnect with your freedom is to look at the rules you have that govern your freedom.

NL: Het proces van het ontdekken van je onbevreesde zelf is van verfijning, niet toevoegen. De beste manier om je weer te verbinden met je vrijheid is door te kijken naar de regels die je hebt die je vrijheid regeren.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


How would your life be different if…You decided to give freely, love fully, and play feverously? Let today be the day…You free yourself from the conditioned rules that limit your happiness and dilute the beautiful life experience. Have fun. Give – Love – Play!

NL: Hoe zou je leven anders zijn als… je besloot om vrij te geven, lief te hebben en koortsig te spelen? Laat vandaag de dag zijn…Je bevrijdt jezelf van de geconditioneerde regels die je geluk beperken en de mooie levenservaring verdunnen. Veel plezier. Geef – Liefde – Spelen!

— Steve Maraboli, The Power of One


Everything is easier said than done. Wanting something is easy. Saying something is easy. The challenge and the reward are in the doing.

NL: Alles is makkelijker gezegd dan gedaan. Iets willen is makkelijk. Iets zeggen is makkelijk. De uitdaging en de beloning zijn in het doen.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Challenges in life can either enrich you or poison you. You are the one who decides.

NL: Uitdagingen in het leven kunnen je verrijken of vergiftigen. Jij bent degene die beslist.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


You are the point of origin for everything in your world: you set the standard for yourself.

NL: Jullie zijn het uitgangspunt voor alles in jullie wereld: jullie stellen de standaard voor jezelf.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


We need more than just the Law of Attraction. We need to connect with its more successful twin, the Law of Generosity. And further entwine ourselves with their parent; the Law of Love.

NL: We hebben meer nodig dan alleen de Wet van Aantrekking. We moeten ons verbinden met de meer succesvolle tweeling, de Wet van Generositeit. En ons verder verbinden met hun ouder; de Wet van Liefde.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


You would not be here TODAY if YESTERDAY was your defining moment. LIVE THIS DAY and move towards your dreams.

NL: Je zou hier vandaag niet zijn als gisteren jouw bepalende moment was. Leef DIT DAG en ga naar je dromen.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


The more I understand the mind and the human experience, the more I begin to suspect there is no such thing as unhappiness; there is only ungratefulness.

NL: Hoe meer ik de geest en de menselijke ervaring begrijp, hoe meer ik begin te vermoeden dat er niet zoiets bestaat als ongeluk; er is alleen ondankbaarheid.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Don’t wait for other people to be loving, giving, compassionate, grateful, forgiving, generous, or friendly… lead the way!

NL: Wacht niet tot andere mensen liefhebben, geven, mededogend, dankbaar, vergevingsgezind, gul of vriendelijk zijn… leid de weg!

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Stop waiting for the perfect day or the perfect moment… Take THIS day, THIS moment and lead it to perfection.

NL: Stop met wachten op de perfecte dag of het perfecte moment… Neem DIT DAG, DIT moment en leid het naar perfectie.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Dream your dream; and realize that you are more than just the dreamer, you are the point of origin for its reality.

NL: Droom je droom; en besef dat je meer bent dan alleen de dromer, je bent het punt van oorsprong voor zijn werkelijkheid.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


It is in the balancing of your spirituality with your humanity that you will find immeasurable happiness, success, good health, and love.

NL: Het is in het balanceren van jullie spiritualiteit met jullie menselijkheid dat jullie onmetelijk geluk, succes, goede gezondheid en liefde zullen vinden.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


To embark on the journey towards your goals and dreams requires bravery. To remain on that path requires courage. The bridge that merges the two is commitment.

NL: Om te beginnen met de reis naar je doelen en dromen vereist moed. Om op die weg te blijven, is moed nodig. De brug die deze twee samenvoegt is commitment.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Don’t nourish your fears more than you nourish your hopes.

NL: Voed je angsten niet meer dan dat je je hoop koestert.

— Steve Maraboli


Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness… but only when you pay your taxes? That means your freedom is rented, leased, & not unalienable.

NL: Leven, vrijheid en het streven naar geluk… maar alleen als je belasting betaalt? Dat betekent dat je vrijheid wordt gehuurd, geleased, & niet onvervreemdbaar is.

— Steve Maraboli


Get out of your own way… stop the paralysis by analysis… decide what you want, create a simple plan, and get moving!

NL: Ga uit de weg… stop de verlamming door analyse… beslis wat je wilt, maak een eenvoudig plan en ga verder!

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


My scars tell a story. They are a reminder of times when life tried to break me, but failed. They are markings of where the structure of my character was welded.

NL: Mijn littekens vertellen een verhaal. Ze herinneren me aan tijden toen het leven me probeerde te breken, maar faalde. Het zijn tekens van waar de structuur van mijn karakter was gelast.

— Steve Maraboli


Intent not followed by action is an insult to your design. Decide what you want, create a plan, and get your ass out there!

NL: Intent niet gevolgd door actie is een belediging voor uw ontwerp. Beslis wat je wilt, maak een plan en maak dat je wegkomt.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


The most powerful relationship you will ever have is the relationship with yourself. It is in this relationship that you set the standard for all others.

NL: De machtigste relatie die je ooit zult hebben is de relatie met jezelf. In deze relatie stel je de norm voor alle anderen.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Just like your body and lifestyle can be healthy or unhealthy, the same is true with your beliefs. Your beliefs can be your medicine or your poison.

NL: Net zoals je lichaam en levensstijl gezond of ongezond kunnen zijn, hetzelfde geldt voor je overtuigingen. Je geloof kan je medicijn of je vergif zijn.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Not matter what your sacred or religious book is, it’s not how well you know the book, it’s how well you’re in alignment with the author.

NL: Het maakt niet uit wat je heilige of religieuze boek is, het is niet hoe goed je het boek kent, het is hoe goed je in lijn bent met de auteur.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


If you behave in a manner that poisons your relationship, don’t be surprised when it dies.

NL: Als je je gedraagt op een manier die je relatie vergiftigt, wees dan niet verbaasd als het sterft.

— Steve Maraboli


I am who I am because the tears of my past have watered the magnificence of my present.

NL: Ik ben wie ik ben omdat de tranen van mijn verleden de pracht van mijn heden hebben besproeid.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Stop pointing fingers and placing blame on others. Your life can only change to the degree that you accept responsibility for it.

NL: Stop met wijzen en anderen de schuld geven. Je leven kan alleen veranderen in de mate dat je de verantwoordelijkheid ervoor aanvaardt.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Blame is the creed of the disempowered.

NL: De schuld is het geloof van de verdorvenen.

— Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience


Create an environment that is conducive to your emotional and personal growth. Surround yourself with caring and positive people who support you, and reflect who you want to be.

NL: Creëer een omgeving die bevorderlijk is voor uw emotionele en persoonlijke groei. Omring jezelf met zorgzame en positieve mensen die je steunen, en reflecteer wie je wilt zijn.

— Steve Maraboli


A Happiness key: Maintain something to be enthusiastic about. Small/frequent goals = Dopamine hits that propel success.

NL: Een gelukssleutel: Houd iets om enthousiast over te zijn. Kleine / frequente doelen = Dopamine raakt dat propel succes.

— Steve Maraboli


Scholars, theologians, and even poets have yet to be able to truly describe and touch upon the beauty, romance, and magic of a relationship built on 100% authenticity

NL: Wetenschappers, theologen en zelfs dichters moeten nog in staat zijn om de schoonheid, romantiek en magie van een relatie op basis van 100% authenticiteit te beschrijven en aan te raken.

— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free


Our thoughts and desires are based in hope, but our behaviors are based in fear. This misalignment often causes a feeling of hopelessness and continues the cycle of feeding outdated ideologies and Guru genres offering gimmicks to anesthetize the pain.

NL: Onze gedachten en verlangens zijn gebaseerd op hoop, maar ons gedrag is gebaseerd op angst. Deze verkeerde afstemming veroorzaakt vaak een gevoel van hopeloosheid en zet de cyclus voort van het voeden van verouderde ideologieën en Guru genres die gimmicks aanbieden om de pijn te verdoven.

— Steve Maraboli


There is something vibrantly beautiful, a glow, that radiates from someone who is actively moving towards their goals and dreams. I’m not sure what it is, but I know I love it, I’m attracted to it, and I surround myself with people who have it. The courageous few who dare to radiate this life essence… those are my people.

NL: Er is iets levendigs moois, een gloed, dat straalt van iemand die actief op weg is naar zijn doelen en dromen. Ik weet niet zeker wat het is, maar ik weet dat ik het leuk vind, ik voel me aangetrokken tot het, en ik omring mezelf met mensen die het hebben. De moedige weinigen die deze levensessentie durven uit te stralen… dat zijn mijn mensen.

— Steve Maraboli