Stephenie Meyer quotes | 31 quotes van Stephenie Meyer

Ben je op zoek naar een Stephenie Meyer quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Stephenie Meyer quotes. Veel leesplezier!

Stephenie Meyer quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Stephenie Meyer verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Stephenie Meyer quotes:

And so the lion fell in love with the lamb…” he murmured. I looked away, hiding my eyes as I thrilled to the word.”What a stupid lamb,” I sighed.”What a sick, masochistic lion.

NL: En zo werd de leeuw verliefd op het lam…” mompelde hij. Ik keek weg, verborg mijn ogen terwijl ik blij was met het woord.”Wat een stom lam,” zuchtte ik.”Wat een zieke, masochistische leeuw.

— Stephenie Meyer, Twilight


It’s not the face, but the expressions on it. It’s not the voice, but what you say. It’s not how you look in that body, but the thing you do with it. You are beautiful.

NL: Het is niet het gezicht, maar de uitdrukkingen erop. Het is niet de stem, maar wat je zegt. Het is niet hoe je eruit ziet in dat lichaam, maar wat je ermee doet. Je bent mooi.

— Stephenie Meyer, The Host


Look after my heart – I’ve left it with you.

NL: Zorg voor mijn hart – ik heb het bij jou achtergelaten.

— Stephenie Meyer, Eclipse


The bond forged between us was not one that could be broken by absence, distance, or time. And no matter how much more special or beautiful or brilliant or perfect than me he might be, he was as irreversibly altered as I was. As I would always belong to him, so would he always be mine.

NL: De band tussen ons was niet een die kon worden verbroken door afwezigheid, afstand, of tijd. Het maakt niet uit hoeveel specialer of mooier of briljant of perfecter hij dan mij zou kunnen zijn, hij was zo onherstelbaar veranderd als ik was. Zoals ik altijd van hem zou zijn, zo zou hij altijd van mij zijn.

— Stephenie Meyer, New Moon


Even more, I had never meant to love him. One thing I truly knew – knew it in the pit of my stomach, in the center of my bones, knew it from the crown of my head to the soles of my feet, knew it deep in my empty chest – was how love gave someone the power to break you

NL: Sterker nog, ik had nooit van hem willen houden. Een ding wist ik echt – wist het in de put van mijn maag, in het midden van mijn botten, wist het van de kroon van mijn hoofd tot de zolen van mijn voeten, wist het diep in mijn lege borst – was hoe liefde gaf iemand de macht om je te breken

— Stephenie Meyer, Twilight


You are my life now.

NL: Je bent nu mijn leven.

— Stephenie Meyer, Twilight


I’m gonna fight for you, until your heart stops beating.

NL: Ik ga voor je vechten, totdat je hart stopt met kloppen.

— Stephenie Meyer, Eclipse


Surely it was a good way to die, in the place of someone else, someone I loved.

NL: Het was zeker een goede manier om te sterven, in de plaats van iemand anders, iemand waar ik van hield.

— Stephenie Meyer, Twilight


You are the most important thing to me now. The most important thing to me ever.

NL: Je bent nu het belangrijkste voor me. Het belangrijkste voor mij ooit.

— Stephenie Meyer, Twilight


Her existence alone was excuse enough to justify the creation of the entire world.

NL: Haar bestaan alleen was excuus genoeg om de schepping van de hele wereld te rechtvaardigen.

— Stephenie Meyer


Sometimes you have to learn to love what’s good for you.

NL: Soms moet je leren om te houden van wat goed voor je is.

— Stephenie Meyer, New Moon


You know I love you right?”“I know,” he breathed, his arm tightening automatically around my waist. “You know how much I wish it was enough.

NL: Je weet dat ik van je hou?Ik weet het, hij ademde, zijn arm aanscherping automatisch rond mijn middel. Je weet hoe graag ik wou dat het genoeg was.

— Stephenie Meyer, Eclipse


Only you could be more important than what I wanted…what I needed. What I want and what I need is to be with you, and I know I’ll never be strong enough to leave again.

NL: Alleen jij kan belangrijker zijn dan wat ik wilde… wat ik nodig had. Wat ik wil en wat ik nodig heb is bij jou zijn, en ik weet dat ik nooit meer sterk genoeg zal zijn om te vertrekken.

— Stephenie Meyer, New Moon


Death is Peaceful, Life is Harder

NL: De dood is vredevol, het leven is harder

— Stephenie Meyer, Twilight


When you can live forever what do you live for?

NL: Als je voor altijd kunt leven, waar leef je dan voor?

— Stephenie Meyer


Life sucks, and then you die.Yeah, I should be so lucky.

NL: Het leven is klote, en dan sterf je. Ja, ik zou zo gelukkig moeten zijn.

— Stephenie Meyer, Breaking Dawn


What am I dying for?

NL: Waarom zou ik sterven?

— Stephenie Meyer, The Host


Life sucks, and then you die…

NL: Het leven is klote, en dan sterf je…

— Stephenie Meyer, Breaking Dawn


Hey, Rosalie? Do you know how to drown a blonde? Stick a mirror to the bottom of a pool.

NL: Hé, Rosalie? Weet je hoe je een blondje moet verdrinken? Steek een spiegel op de bodem van een zwembad.

— Stephenie Meyer, Breaking Dawn


You nicked-named my daughter after the Lock Ness Monster!

NL: Je hebt mijn dochter genoemd naar het Lock Ness Monster.

— Stephenie Meyer, Breaking Dawn


I know – I’ll play you for it,” Alice suggested. “Rock, paper, scissors.”Jasper chuckled and Edward sighed.”Why don’t you just tell me who wins?” Edward said wryly.Alice beamed. “I do. Excellent.

NL: Ik weet het – ik zal je spelen voor het,” Alice suggereerde. “Rock, paper, schaar.”Jasper grinnikte en Edward zuchtte.”Waarom vertel je me niet gewoon wie er wint?” Edward zei raar. Alice straalde. “Ik wel. Uitstekend.

— Stephenie Meyer, Breaking Dawn


I am not really breaking any rules. Charlie said I could never take another step through the door again… I came in through the window… Still, the intent was clear,” said Edward.

NL: Ik overtreed niet echt regels. Charlie zei dat ik nooit meer door de deur kon… Ik kwam binnen door het raam… Toch was de bedoeling duidelijk,” zei Edward.

— Stephenie Meyer, Twilight


Um,” Doc said in a mild voice, “medically speaking, I’m not sure that was the most helpful thing for his condition.””But I feel better,” Jared answered, sullen.Doc smiled the tiniest smile. “Well, maybe a few more minutes of unconsciousness won’t kill him.

NL: Doc zei in een zachte stem, “medisch gesproken, ik weet niet zeker of dat het meest nuttig was voor zijn toestand.”Maar ik voel me beter,” antwoordde Jared, mopperend.Doc glimlachte de kleinste glimlach. “Nou ja, misschien nog een paar minuten bewusteloos zijn zal hem niet doden.

— Stephenie Meyer, The Host


He’s like a drug for you, Bella.

NL: Hij is als een drug voor jou, Bella.

— Stephenie Meyer, Eclipse


He sighed. “The clouds I can handle. But I can’t fight with an eclipse.

NL: Hij zuchtte. “De wolken die ik aankan. Maar ik kan niet vechten met een verduistering.

— Stephenie Meyer, Eclipse


I honestly have no idea how to live without you.

NL: Ik heb echt geen idee hoe ik zonder je moet leven.

— Stephenie Meyer, New Moon


How could you fall in love with a three inch worm?

NL: Hoe kon je verliefd worden op een drie inch worm?

— Stephenie Meyer, The Host


And third, I was unconditionally and irrevocably in love with him

NL: En ten derde was ik onvoorwaardelijk en onherroepelijk verliefd op hem.

— Stephenie Meyer, Twilight


Bella: I love you. Edward: You are my life now.

NL: Ik hou van je. Je bent nu mijn leven.

— Stephenie Meyer


I like the night. Without the dark, we’d never see the stars.

NL: Ik hou van de nacht. Zonder het donker zouden we de sterren nooit zien.

— Stephenie Meyer, Twilight


Did you know that ‘I told you so’ has a brother,Jacob?” she asked cutting me off. “His name is ‘Shut the hell up’.

NL: Wist je dat ‘ik zei het toch’ een broer heeft, Jacob? ‘ Ze vroeg me af te sluiten. “Zijn naam is ‘Kop dicht’.

— Stephenie Meyer, Breaking Dawn