Stephen Richards quotes | 157 quotes van Stephen Richards

Ben je op zoek naar een Stephen Richards quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Stephen Richards quotes. Veel leesplezier!

Stephen Richards quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Stephen Richards verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Stephen Richards quotes:

The only time you fail is when you fall down and stay down.

NL: De enige keer dat je faalt is als je valt en blijft liggen.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


When you connect to the silence within you, that is when you can make sense of the disturbance going on around you.

NL: Wanneer je je verbindt met de stilte in jezelf, dan kun je de verstoring om je heen begrijpen.

— Stephen Richards


The true measure of success is how many times you can bounce back from failure.

NL: De echte maatstaf van succes is hoe vaak je terug kunt stuiteren van mislukking.

— Stephen Richards


Success will be within your reach only when you start reaching out for it.

NL: Succes zal alleen binnen uw bereik zijn als u begint te reiken naar het.

— Stephen Richards, Think Your way to Success: Let Your Dreams Run Free


Judgment is a negative frequency.

NL: Oordeel is een negatieve frequentie.

— Stephen Richards


When your back is to the wall and you are facing fear head on, the only way is forward and through it.

NL: Als je rug tegen de muur staat en je wordt geconfronteerd met angst, dan is de enige weg voorwaarts en er doorheen.

— Stephen Richards, Releasing You from Fear


Before you can successfully make friends with others, first you have to become your own friend.

NL: Voordat je met succes vrienden kunt maken met anderen, moet je eerst je eigen vriend worden.

— Stephen Richards


It’s not about working for money, it’s about having money work for you.

NL: Het gaat niet over werken voor geld, het gaat over het hebben van geld werk voor u.

— Stephen Richards


When you fail, that is when you get closer to success.

NL: Als je faalt, kom je dichter bij succes.

— Stephen Richards


It sometimes takes a state of solitude to bring to mind the real power of companionship.

NL: Soms is er een staat van eenzaamheid nodig om de echte kracht van het gezelschap in gedachten te brengen.

— Stephen Richards


Doing the tough things sets winners apart from losers.

NL: Het doen van de moeilijke dingen onderscheidt winnaars van verliezers.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


Each new friend gives rise to the possibility of anything!

NL: Elke nieuwe vriend geeft aanleiding tot de mogelijkheid van iets!

— Stephen Richards


If you think you can then you can.

NL: Als je denkt dat je dat kunt dan kun je dat.

— Stephen Richards


When you know love then that is the time you forget hate.

NL: Als je liefde kent dan is dat de tijd dat je haat vergeet.

— Stephen Richards


Start with big dreams and make life worth living.

NL: Begin met grote dromen en maak het leven de moeite waard.

— Stephen Richards


Unless you know where you are going then you will not know how to get there.

NL: Tenzij je weet waar je heen gaat, weet je niet hoe je daar moet komen.

— Stephen Richards


Know you will win and you will win!

NL: Weet dat je zult winnen en je zult winnen!

— Stephen Richards


Do you want to retire early rich or retire late poor? Cosmic Ordering answers the first question!

NL: Wil je vroeg met pensioen gaan of laat met pensioen gaan? Kosmische Ordening beantwoordt de eerste vraag!

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Connection: Change your life within minutes!


There is nothing around me but money, money, money.

NL: Er is niets anders om me heen dan geld, geld, geld.

— Stephen Richards


Live in this moment … for it is the only moment we have!

NL: Leef in dit moment… want het is het enige moment dat we hebben!

— Stephen Richards


Our way of thinking creates good or bad outcomes.

NL: Onze manier van denken creëert goede of slechte resultaten.

— Stephen Richards


Happiness is something we reap from the seeds we sow. Plant misery seeds and that us what you reap.

NL: Geluk is iets dat we oogsten van de zaden die we zaaien. Plant ellende zaden en dat ons wat je oogst.

— Stephen Richards, Think Your way to Success: Let Your Dreams Run Free


When we give up the chase, we give up our wishing.

NL: Als we de achtervolging opgeven, geven we onze wens op.

— Stephen Richards


When we lose our spiritual child then that is when we have grown old.

NL: Wanneer we ons spirituele kind verliezen dan is dat wanneer we oud zijn geworden.

— Stephen Richards


Happy people produce. Bored people consume.

NL: Gelukkige mensen produceren. Verveelde mensen consumeren.

— Stephen Richards


No matter how small you start, always dream big.

NL: Hoe klein je ook begint, droom altijd groot.

— Stephen Richards


All that you are is all around you.

NL: Alles wat je bent is overal om je heen.

— Stephen Richards


Without friends you have nothing!

NL: Zonder vrienden heb je niets.

— Stephen Richards


The true test of one’s mettle is how many times you will try before you give up.

NL: De echte test van iemands moed is hoe vaak je het zal proberen voordat je het opgeeft.

— Stephen Richards


Even when in the midst of disturbance, the stillness of the mind can offer sanctuary.

NL: Zelfs wanneer in het midden van verstoring, de stilte van de geest kan bieden heiligdom.

— Stephen Richards, The Ultimate Cosmic Ordering Meditation


We were all born equal, but where we are in life now is of our own making.

NL: We zijn allemaal gelijk geboren, maar waar we nu in het leven zijn, is van onze eigen maaksel.

— Stephen Richards


Don’t dare to dream big, just dream BIG!

NL: Durf niet te dromen groot, gewoon dromen groot!

— Stephen Richards


If we lose all of our wealth and are only left with love then, indeed, we shall never be poor.

NL: Als we al onze bezittingen verliezen en alleen met liefde overblijven, dan zullen we inderdaad nooit arm zijn.

— Stephen Richards


It is in doing things and not reading about them that results come about.

NL: Door dingen te doen en er niet over te lezen, komen de resultaten tot stand.

— Stephen Richards


It is your vibrational thoughts that give life to the goals you wish for.

NL: Het zijn jullie trillingsgedachten die leven geven aan de doelen die jullie wensen.

— Stephen Richards


To be happy, make others happy.

NL: Om gelukkig te zijn, anderen gelukkig te maken.

— Stephen Richards


Beliefs are not related to religion but they are basically about who you are.

NL: Geloofsovertuigingen zijn niet gerelateerd aan religie, maar ze gaan in principe over wie je bent.

— Stephen Richards, Think Your way to Success: Let Your Dreams Run Free


It’s no shame in reaching second or third base if you aimed for first base.

NL: Het is geen schande om het tweede of derde honk te bereiken als je naar het eerste honk streeft.

— Stephen Richards


One who swims with the tide and not the other side will benefit from the opportunity that flows.

NL: Een die zwemt met het tij en niet de andere kant zal profiteren van de kans die stroomt.

— Stephen Richards, Think Your way to Success: Let Your Dreams Run Free


When faced with a hurdle then give it all you’ve got to jump over it because it can’t be done in two stages.

NL: Wanneer geconfronteerd met een horde dan geef het alles wat je hebt om te springen over het omdat het niet kan worden gedaan in twee fasen.

— Stephen Richards


Use ‘Why?’ to help you follow the breadcrumbs back to the source of the problem.

NL: Gebruik waarom? te helpen u de broodkruimels terug te volgen naar de bron van het probleem.

— Stephen Richards


Don’t live to be judged for what you haven’t done. Live to be judged for what you have done.

NL: Leef niet om veroordeeld te worden voor wat je niet gedaan hebt. Leven om veroordeeld te worden voor wat je gedaan hebt.

— Stephen Richards


The tragedy is that what you disapprove of in others is the very thing you disapprove of in yourself.

NL: De tragedie is dat wat je afkeurt in anderen is precies wat je afkeurt in jezelf.

— Stephen Richards


Today I am even richer.

NL: Vandaag ben ik nog rijker.

— Stephen Richards


In the autumn of your years don’t make it so that what you look back on is regret. Live your life now so that whatever you do gives some sunshine before you head into the winter of your life.

NL: In de herfst van je jaren zorg je er niet voor dat waar je op terugkijkt spijt is. Leef nu je leven zodat wat je ook doet wat zonneschijn geeft voordat je naar de winter van je leven gaat.

— Stephen Richards


Without enthusiasm then what we have surrounded ourselves with becomes worthless.

NL: Zonder enthousiasme wordt waar we ons mee omringd hebben waardeloos.

— Stephen Richards


While amidst the crowd and seeking quieteness in another zone you can still get away from them by homing in on matters within.

NL: Terwijl temidden van de menigte en op zoek naar rust in een andere zone kunt u nog steeds weg van hen door te komen op zaken binnen.

— Stephen Richards


If you do not have persistence then no amount of education, talent or genius can make up for it.

NL: Als je geen doorzettingsvermogen hebt dan kan geen enkele hoeveelheid onderwijs, talent of genie het goedmaken.

— Stephen Richards


The only thing limiting your aspiration is your imagination.

NL: Het enige wat je ambitie beperkt is je verbeelding.

— Stephen Richards


You are human, so stop acting as if though you are a sheep and start thinking for yourself.

NL: Je bent menselijk, dus doe niet alsof je een schaap bent en begin voor jezelf te denken.

— Stephen Richards


Grief helps you come to grips with the loss of a loved one. Guilt helps you make better moral decisions or bring you to apologise for a wrongdoing. In proper doses, these types of negative emotions are necessary and healthy.

NL: Verdriet helpt je om grip te krijgen op het verlies van een geliefde. Schuld helpt je betere morele beslissingen te nemen of je te laten verontschuldigen voor een overtreding. In de juiste doses zijn dit soort negatieve emoties noodzakelijk en gezond.

— Stephen Richards


Pessimists never go on a voyage of discovery, equally so they never leave the shoreline in search of new horizons.

NL: Pessimisten gaan nooit op ontdekkingsreis, evenzo dat ze nooit de kustlijn verlaten op zoek naar nieuwe horizonten.

— Stephen Richards


When we have reached the depths of despair, only then can we look up and see the light of hope.

NL: Als we de diepten van wanhoop hebben bereikt, kunnen we pas dan opkijken en het licht van hoop zien.

— Stephen Richards


The Law of Attraction is a theory. Cosmic Ordering is a practice putting that theory to work.

NL: De Wet van Aantrekking is een theorie. Kosmische Ordening is een praktijk die die theorie aan het werk zet.

— Stephen Richards


The law of sacrifice postulates that we need to give in order to receive … Cosmic Ordering says, receive before you give.

NL: De wet van opoffering postulaat die we moeten geven om te ontvangen… Kosmische Ordening zegt, ontvang voordat jullie geven.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


I am wealth, I am abundance, I am Cosmic Ordering.

NL: Ik ben rijkdom, ik ben overvloed, ik ben Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Connection: Change your life within minutes!


Cosmic Ordering does not judge you.

NL: Kosmische Ordering oordeelt niet over je.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Good thoughts can become reality with Cosmic Ordering.

NL: Goede gedachten kunnen werkelijkheid worden met Kosmische Ordening.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Connection: Change your life within minutes!


With Cosmic Ordering you can keep your luxuries and ask for more.

NL: Met Cosmic Ordering kun je je luxe houden en meer vragen.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


With Cosmic Ordering life is a field of unlimited possibilities.

NL: Met Kosmische Ordening is het leven een veld van onbegrensde mogelijkheden.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Connection: Change your life within minutes!


Riches will come when you follow Cosmic Ordering.

NL: Rijkdom zal komen als je Kosmische Orden volgt.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Anyone believing in Cosmic Ordering wants for nothing.

NL: Iedereen die in Kosmische Orden gelooft, wil niets.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


Cosmic Ordering will never forsake you.

NL: Kosmische Ordering zal je nooit in de steek laten.

— Stephen Richards, The Ultimate 10 Minute Chakra Clearing


Cosmic Ordering is absent in body but present in spirit.

NL: Kosmische Ordening is afwezig in het lichaam maar aanwezig in de geest.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Believe all things are possible With Cosmic Ordering.

NL: Geloof dat alle dingen mogelijk zijn met Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Connection: Change your life within minutes!


Cosmic Ordering is with you in all that you do.

NL: Kosmische Ordening is bij je in alles wat je doet.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


Silver surfers … nah, that’s old hat. Retire a gold surfer with Cosmic Ordering.

NL: Zilveren surfers… nee, dat is oude hoed. Maak een gouden surfer met Kosmische Ordering met pensioen.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


If you have made mistakes in life there’s always another chance with Cosmic Ordering.

NL: Als je fouten hebt gemaakt in het leven is er altijd nog een kans met Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Connection: Change your life within minutes!


The universe is full of magical things to be manifested with Cosmic Ordering.

NL: Het universum is vol magische dingen die zich manifesteren met Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


Cosmic Ordering cultivates prosperity daily.

NL: Kosmische Ordening cultiveert dagelijks welvaart.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


If there was no Cosmic Ordering then it would have been necessary to invent it.

NL: Als er geen Kosmische Ordering was dan was het nodig geweest om het uit te vinden.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


In Cosmic Ordering, we put our trust

NL: In Kosmische Ordening, stellen we ons vertrouwen

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


It’s payday every day of the week with Cosmic Ordering.

NL: Betaaldag elke dag van de week met Cosmic Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


There are more triumphs than defeats with Cosmic Ordering.

NL: Er zijn meer overwinningen dan nederlagen met Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


Failure is a detour on the way to using Cosmic Ordering.

NL: Falen is een omweg op weg naar Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


The key to failure is ignoring Cosmic Ordering.

NL: De sleutel tot falen is het negeren van Kosmische Ordening.

— Stephen Richards


Forget being a bad failure, use Cosmic Ordering and be good at success.

NL: Vergeet een slechte mislukking, gebruik Kosmische Ordening en wees goed in succes.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Failure is a steppingstone to poverty, Cosmic Ordering is an elevator to success.

NL: Falen is een opstap naar armoede, Kosmische Ordening is een lift naar succes.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Connection: Change your life within minutes!


The only secret of wealth creation is knowing how to use Cosmic Ordering.

NL: Het enige geheim van welvaartscreatie is weten hoe Kosmische Ordering te gebruiken.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Human beings are incredibly slow, Cosmic Ordering is incredibly fast!

NL: Mensen zijn ongelooflijk traag, Kosmische Ordening is ongelooflijk snel!

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Connection: Change your life within minutes!


Some people only dream of success… while others wake up and use Cosmic Ordering.

NL: Sommige mensen dromen alleen van succes… terwijl anderen wakker worden en Kosmische Ordering gebruiken.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Connection: Change your life within minutes!


The greatest barrier to wealth creation is the denial of Cosmic Ordering.

NL: De grootste barrière voor welvaartscreatie is de ontkenning van Kosmische Ordening.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


The grass withers, the flower fades, but Cosmic Ordering stands forever.

NL: Het gras verwelkt, de bloem vervaagt, maar Kosmische Ordering staat voor altijd.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


The mode by which the impossible is reached is Cosmic Ordering.

NL: De manier waarop het onmogelijke wordt bereikt is Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


Cosmic Ordering – not strength or intelligence – is the key to unlocking your potential.

NL: Kosmische Ordening is geen kracht of intelligentie… de sleutel om je potentieel te ontsluiten.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Panic, fear, worry, doubt, negativity … words not recognized by Cosmic Ordering.

NL: Paniek, angst, zorgen, twijfel, negativiteit… woorden die niet herkend worden door Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


The person who is waiting for something to turn up might start with Cosmic Ordering.

NL: De persoon die wacht tot er iets opduikt, kan beginnen met Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


There’s the impossible and then there’s Cosmic Ordering.

NL: Daar is het onmogelijke en dan is er Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


To fail is a natural consequence of trying, to succeed is a natural consequence of Cosmic Ordering.

NL: Falen is een natuurlijk gevolg van het proberen, slagen is een natuurlijk gevolg van Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


With Cosmic Ordering it’s not only your wealth that grows, your mind does too!

NL: Met Kosmische Ordening is het niet alleen jullie rijkdom die groeit, je geest ook!

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


To make Cosmic Ordering work you have to start using it.

NL: Om Kosmische Ordening te laten werken moet je het gaan gebruiken.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Cosmic Ordering success sticks to you like mud to a blanket.

NL: Kosmisch bestellen van succes blijft aan je plakken als modder tot een deken.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


You can forget trying to climb the success ladder, all you will ever need in life is brought to you in the Cosmic Ordering elevator.

NL: Je kunt vergeten om de succesladder te beklimmen, alles wat je ooit nodig hebt in het leven wordt naar je gebracht in de kosmische volgorde lift.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Connection: Change your life within minutes!


Forget the secrets of success, use Cosmic Ordering instead.

NL: Vergeet de geheimen van succes, gebruik Kosmische Ordering in plaats daarvan.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Whatever your desire, use Cosmic Ordering to get what you require!

NL: Wat je wens ook is, gebruik Kosmische Ordering om te krijgen wat je nodig hebt!

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


A Cosmic Ordering beginning makes a wealthy ending.

NL: Een Kosmische Ordening begin maakt een rijk einde.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


In the beginning man was poor, then along came Cosmic Ordering.

NL: In het begin was de mens arm, toen kwam Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Lessen the odds are stacked against you, Use Cosmic Ordering.

NL: Lessen de kansen zijn gestapeld tegen je, Gebruik Kosmische Ordening.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Connection: Change your life within minutes!


When you have done your best and still failed, use Cosmic Ordering.

NL: Als je je best hebt gedaan en nog steeds hebt gefaald, gebruik dan Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


Don’t just wish you were rich, use Cosmic Ordering.

NL: Wens niet alleen dat je rijk was, gebruik Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Twenty years from now you will be disappointed you never used Cosmic Ordering today.

NL: Over 20 jaar zul je teleurgesteld zijn dat je nooit Kosmische Ordering hebt gebruikt vandaag.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Everybody talks about being rich, Cosmic Ordering does something about it.

NL: Iedereen praat over rijk zijn, Cosmic Ordering doet er iets aan.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


You didn’t fail, you just didn’t use Cosmic Ordering.

NL: Je hebt niet gefaald, je hebt gewoon geen Kosmische Ordering gebruikt.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


A man may fail many times, and then he turns to Cosmic Ordering.

NL: Een man kan vele malen falen, en dan wendt hij zich tot Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Connection: Change your life within minutes!


Often the only difference between success and failure is not using Cosmic Ordering.

NL: Vaak is het enige verschil tussen succes en mislukking niet het gebruik van Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


To fail is nothing, unless you continue to ignore Cosmic Ordering.

NL: Falen is niets, tenzij je de Kosmische Orden blijft negeren.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


On the road to success some will always expect tragedy … ditch your doubts and experience success with Cosmic Ordering.

NL: Op de weg naar succes zullen sommigen altijd tragedie verwachten… je twijfels dumpen en succes beleven met Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Connection: Change your life within minutes!


Time is a great teacher, but Cosmic Ordering is a great provider.

NL: Tijd is een geweldige leraar, maar Kosmische Ordening is een geweldige provider.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


Just a minute, Cosmic Ordering can give you a whole lot more … a whole lifetime of more.

NL: Momentje, Kosmische Ordering kan je een heel leven van meer geven.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Time is priceless, Cosmic Ordering is limitless.

NL: Tijd is onbetaalbaar, Kosmische Ordening is grenzeloos.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


There is no eleventh hour with Cosmic Ordering, only the golden hour.

NL: Er is geen elfde uur met Kosmische Ordering, alleen het gouden uur.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


If your only goal is to become rich then use Cosmic Ordering.

NL: Als je enige doel is om rijk te worden, gebruik dan Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Connection: Change your life within minutes!


Don’t let time make a fool of you, use Cosmic Ordering.

NL: Laat de tijd je niet voor schut zetten, gebruik Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


If you want to be on Forbes Rich List, use Cosmic Ordering.

NL: Als je op Forbes Rich List wilt staan, gebruik dan Cosmic Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


What might have been can be with Cosmic Ordering.

NL: Wat er geweest kan zijn, kan met Kosmische Ordering zijn.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


No more need to rob Peter to pay Paul with Cosmic Ordering.

NL: Niet meer nodig om Peter te beroven om Paul te betalen met Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


Wealth creation is 10% of what you know and 90% Cosmic Ordering.

NL: Rijkdom schepping is 10% van wat je weet en 90% Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Cosmic Ordering is like an echo! What you ask for comes back.

NL: Kosmische Ordening is als een echo! Wat je vraagt, komt terug.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Rome wasn’t built in a day, but that’s because they never used Cosmic Ordering.

NL: Rome werd niet gebouwd in een dag, maar dat is omdat ze nooit Kosmische Ordering gebruikten.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


The great dividing line between success and failure is Cosmic Ordering

NL: De grote scheidslijn tussen succes en mislukking is Kosmische Ordening

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Defeat the warriors of patience and time with Cosmic Ordering.

NL: Versla de krijgers van geduld en tijd met Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


With Cosmic Ordering, the best days of your life are always ahead of you.

NL: Met Kosmische Ordening, zijn de beste dagen van je leven altijd voor je.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Forget about letting nature taking its course to make you wealthy, Cosmic Ordering works faster.

NL: Vergeet dat de natuur zijn gang laat gaan om je rijk te maken, Kosmische Ordering werkt sneller.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Hope might grant you a wish in the nick of time, Cosmic Ordering grants them all the time.

NL: Hoop zou je een wens kunnen doen in de kortste tijd, Kosmische Ordening geeft ze de hele tijd.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


Time is the wisest counselor of all, but Cosmic Ordering is the biggest provider.

NL: Tijd is de verstandigste raadgever van allemaal, maar Kosmische Ordening is de grootste leverancier.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Wealth is a by-product of Cosmic Ordering.

NL: Rijkdom is een bijproduct van Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


Change your life! Wake up and smell the Cosmic Ordering success.

NL: Verander je leven! Word wakker en ruik het succes van de Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Don’t wait for success, use Cosmic Ordering.

NL: Wacht niet op succes, gebruik Cosmic Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Connection: Change your life within minutes!


Believe and achieve with Cosmic Ordering.

NL: Geloof en bereik met Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Connection: Change your life within minutes!


All in good time is something Cosmic Ordering does not follow.

NL: Alles op zijn tijd is iets wat Kosmische Ordening niet volgt.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


The fastest way to double your money is to use Cosmic Ordering.

NL: De snelste manier om je geld te verdubbelen is door Kosmische Ordering te gebruiken.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Connection: Change your life within minutes!


Don’t waste time making money … use Cosmic Ordering.

NL: Verspil geen tijd met geld verdienen… gebruik Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Forget hard work, use Cosmic Ordering.

NL: Vergeet hard werken, gebruik Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


Now you can build Rome in a day with Cosmic Ordering.

NL: Nu kun je Rome bouwen in een dag met Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


OK you maybe can’t buy happiness with Cosmic Ordering, but it’s much better crying in a mansion than in a hovel.

NL: Oké, misschien kun je geen geluk kopen met Kosmische Ordering, maar het is veel beter huilen in een herenhuis dan in een krot.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Wake up and smell the wealth with Cosmic Ordering.

NL: Word wakker en ruik de rijkdom met Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Cosmic Ordering is your one way ticket to prosperity.

NL: Kosmische Ordening is jullie enige weg naar welvaart.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


There’s always a free lunch with Cosmic Ordering.

NL: Er is altijd een gratis lunch met Cosmic Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


Use Cosmic Ordering now, not as a morning after pill.

NL: Gebruik Kosmische Orden nu, niet als een ochtend na pil.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


If you weren’t born with a silver spoon in your mouth, use Cosmic Ordering.

NL: Als je niet geboren bent met een zilveren lepel in je mond, gebruik dan Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


When all around you are losing their heads, use Cosmic Ordering.

NL: Wanneer jullie overal hun hoofd verliezen, gebruik dan Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Take a rain check on poverty with Cosmic Ordering.

NL: Neem een andere kijk op armoede met Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, The Cosmic Ordering Service


When life gives you lemons, use Cosmic Ordering!

NL: Als het leven je citroenen geeft, gebruik dan Kosmische Ordering!

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Sick of lame ducks, use Cosmic Ordering and your ducks will lay golden eggs.

NL: Ziek van kreupele eenden, gebruik Kosmische Ordering en je eenden leggen gouden eieren.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


The first law of attraction is use Cosmic Ordering now.

NL: De eerste wet van aantrekking is nu Kosmische Ordening gebruiken.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


With Cosmic Ordering you can count your chickens before they have hatched.

NL: Met Cosmic Ordering kun je je kippen tellen voordat ze uitgebroed zijn.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


When you use Cosmic Ordering you will move from cloud nine to cloud ten.

NL: Wanneer je Kosmische Ordering gebruikt, verhuis je van wolk negen naar wolk tien.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


With Cosmic Ordering you will never eat humble pie again.

NL: Met Kosmische Orden zul je nooit meer nederige taart eten.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Cosmic Ordering is a licence to print money.

NL: Kosmische Ordening is een licentie om geld te drukken.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Cosmic Ordering is an ever full piggy bank.

NL: Kosmische Ordening is een altijd volle spaarpot.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


The proof of the pudding is in the Cosmic Ordering.

NL: Het bewijs van de pudding is in de Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


Cosmic Ordering is a dish best served today.

NL: Kosmische Ordening is een gerecht dat het best kan worden geserveerd vandaag.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


It’s a red sky every night with Cosmic Ordering.

NL: Het is elke nacht een rode lucht met Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


Now your boat comes in every day with Cosmic Ordering.

NL: Nu komt uw boot elke dag binnen met Kosmische Ordering.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide


No need to steal someone’s thunder, with Cosmic Ordering you can make your own.

NL: Geen behoefte om iemand te stelen een donder, met Kosmische Ordering kunt u uw eigen maken.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


Sweep the board with Cosmic Ordering Success.

NL: Doorzoek het bestuur met Cosmic Ordering Succes.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering: You can be successful


Now beggars can be choosers with Cosmic Ordering.

NL: Bedelaars kunnen nu kiezen met Kosmische Ordening.

— Stephen Richards, Cosmic Ordering Guide