Stephen King quotes | 50 quotes van Stephen King

Ben je op zoek naar een Stephen King quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Stephen King quotes. Veel leesplezier!

Stephen King quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Stephen King verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Stephen King quotes:

love is what moves the world, I’ve always thought…it is the only thing which allows men and women to stand in a world where gravity always seems to want to pull them down…bring them low…and make them crawl…

NL: Liefde is wat de wereld beweegt, ik heb altijd gedacht…het is het enige wat mannen en vrouwen in staat stelt om te staan in een wereld waar de zwaartekracht ze altijd naar beneden lijkt te willen trekken… ze laag te brengen… en ze te laten kruipen…

— Stephen King


For men, I think, love is a thing formed of equal parts lust and astonishment. The astonishment part women understand. The lust part they only think they understand.

NL: Voor mannen, denk ik, is liefde een ding gevormd uit gelijke delen lust en verbazing. Het verbaasde deel dat vrouwen begrijpen. Het lustdeel dat ze alleen maar denken te begrijpen.

— Stephen King, Bag of Bones


If it’s ka it’ll come like a wind, and your plans will stand before it no more than a barn before a cyclone

NL: Als het ka is zal het komen als een wind, en je plannen zullen er voor staan niet meer dan een schuur voor een cycloon

— Stephen King, Wizard and Glass


Get busy living or get busy dying.

NL: Hou je bezig met leven of met sterven.

— Stephen King, Different Seasons


Monsters are real, and ghosts are real too. They live inside us, and sometimes, they win.

NL: Monsters zijn echt en geesten zijn ook echt. Ze leven in ons en soms winnen ze.

— Stephen King


Time takes it all, whether you want it to or not.

NL: De tijd kost alles, of je het nu wilt of niet.

— Stephen King, The Green Mile


No one ever does live happily ever after, but we leave the children to find that out for themselves.

NL: Niemand leeft nog lang en gelukkig, maar we laten de kinderen achter om dat zelf te ontdekken.

— Stephen King, Wolves of the Calla


We never know which lives we influence, or when, or why.

NL: We weten nooit welke levens we beïnvloeden, of wanneer, of waarom.

— Stephen King, 11/22/63


What we like to think of ourselves and what we really are rarely have much in common….

NL: Wat we graag over onszelf denken en wat we eigenlijk zelden gemeen hebben…

— Stephen King, The Drawing of the Three


I wouldn’t have missed a single minute of it, Not for the whole world.

NL: I

— Stephen King


We fool ourselves so much we could do it for a living.

NL: W

— Stephen King, Duma Key


You are the grim, goal-oriented ones who will not believe that the joy is in the journey rather than the destination no matter how many times it has been proven to you.

NL: Jullie zijn de grimmige, doelgerichte mensen die niet zullen geloven dat de vreugde in de reis is in plaats van de bestemming, hoe vaak het ook aan jullie is bewezen.

— Stephen King


In the year 2025, the best men don’t run for president, they run for their lives. . . .

NL: In het jaar 2025, de beste mannen niet kandidaat voor president, ze rennen voor hun leven. …

— Stephen King, The Running Man


Life is fair. We all get the same nine-month shake in the box, and then the dice roll. Some people get a run of sevens. Some people, unfortunately, get snake-eyes. Its just how the world is.

NL: Het leven is eerlijk. We krijgen allemaal dezelfde negen maanden shake in de doos, en dan de dobbelstenen rol. Sommige mensen krijgen een run van zevens. Sommige mensen krijgen helaas slangenogen. Het is gewoon hoe de wereld is.

— Stephen King, Full Dark, No Stars


I wanted to say goodbye to someone, and have someone say goodbye to me. The goodbyes we speak and the goodbyes we hear are the goodbyes that tell us we´re still alive.

NL: Ik wilde afscheid nemen van iemand, en iemand afscheid van me laten nemen. Het afscheid dat we nemen en het afscheid dat we horen zijn de afscheiden die ons vertellen dat we nog in leven zijn.

— Stephen King, Wolves of the Calla


They’re animals, all right. But why are you so goddam sure that makes us human beings?

NL: Het zijn beesten. Maar waarom ben je er zo zeker van dat wij mensen zijn?

— Stephen King, The Long Walk


Amateurs sit and wait for inspiration, the rest of us just get up and go to work.

NL: Amateurs zitten en wachten op inspiratie, de rest van ons gewoon opstaan en aan het werk gaan.

— Stephen King, On Writing: A Memoir of the Craft


If you don’t have the time to do something right, where are you going to find the time to fix it?

NL: Als je niet de tijd hebt om iets goed te doen, waar ga je dan de tijd vinden om het te repareren?

— Stephen King


Quiet people have the loudest minds.

NL: Stilte mensen hebben de luidste geesten.

— Stephen King


The Lord is my shepherd. I shall not want for nothing. He makes me lie down in the green pastures. He greases up my head with oil. He gives me kung-fu in the face of my enemies. Amen

NL: De Heer is mijn herder. Ik zal niet voor niets willen. Hij laat me gaan liggen in de groene weiden. Hij smeert mijn hoofd in met olie. Hij geeft me kung-fu in het gezicht van mijn vijanden. Amen

— Stephen King, The Stand


He who speaks without an attentive ear is mute.

NL: Wie zonder aandachtig oor spreekt, is stom.

— Stephen King, The Dark Tower


When his life was ruined, his family killed, his farm destroyed, Job knelt down on the ground and yelled up to the heavens, “Why god? Why me?” and the thundering voice of God answered, There’s just something about you that pisses me off.

NL: Toen zijn leven werd geruïneerd, zijn familie gedood, zijn boerderij vernietigd, Job knielde neer op de grond en riep tot de hemel: “Waarom god? Waarom ik?” En de donderende stem van God antwoordde: Er is gewoon iets aan jou dat me kwaad maakt.

— Stephen King, Storm of the Century: An Original Screenplay


That wasn’t any act of God. That was an act of pure human fuckery.

NL: Dat was geen daad van God. Dat was een daad van pure menselijke klootzak.

— Stephen King, The Stand


Humor is almost always anger with its make-up on.

NL: Humor is bijna altijd boos met zijn make-up op.

— Stephen King, Bag of Bones


FEAR stands for fuck everything and run.

NL: ANGST staat voor neuken en rennen.

— Stephen King, Doctor Sleep


I think part of being a parent is trying to kill your kids.

NL: Ik denk dat een deel van het ouderschap je kinderen probeert te vermoorden.

— Stephen King, Christine


And because Eddie knew that was only the truth, he said nothing.

NL: En omdat Eddie wist dat het alleen de waarheid was, zei hij niets.

— Stephen King, The Waste Lands


Sometimes when you’re young, you have moments of such happiness, you think you’re living on someplace magical, like Atlantis must have been. Then we grow up and our hearts break into two.

NL: Soms als je jong bent, heb je momenten van zo’n geluk, je denkt dat je op een magische plek leeft, zoals Atlantis moet zijn geweest. Dan worden we volwassen en breken onze harten in tweeën.

— Stephen King, Hearts in Atlantis


I don’t care so much about what you can stand or what you can manage as I do about what you like and want to have. Those are the kinds of things I want to give you, because I’m crazy about you.

NL: Ik geef niet zoveel om wat je kunt staan of wat je kunt beheren zoals ik doe over wat je wilt en wilt hebben. Dat zijn de dingen die ik je wil geven, omdat ik gek op je ben.

— Stephen King


Remember, Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies.

NL: Vergeet niet, Hope is een goede zaak, misschien wel de beste dingen, en er sterft nooit iets goeds.

— Stephen King


Free at last, he thought. Great God Almighty, I’m free at last. Then: I believe this is redemption. And it’s good, isn’t it? Quite good, indeed.

NL: Eindelijk vrij, dacht hij. Godallemachtig, eindelijk ben ik vrij. Dan: Ik geloof dat dit verlossing is. En het is goed, is het niet? Heel goed, inderdaad.

— Stephen King, The Dark Tower


He said it was as if Tommy had produced a key which fit a cage in the back of his mind, a cage like his own cell. Only instead of holding a man, that cage held a tiger, and that tiger’s name was Hope. Williams produced the key that unlocked the cage and the tiger was out, willy-nilly, to roam his brain.

NL: Hij zei dat het was alsof Tommy een sleutel had geproduceerd die een kooi in zijn achterhoofd paste, een kooi als zijn eigen cel. Alleen in plaats van een man vast te houden, hield die kooi een tijger vast, en die tijger heette Hope. Williams produceerde de sleutel die de kooi ontgrendelde en de tijger was uit, Willy-nilly, om zijn hersenen te zwerven.

— Stephen King, Different Seasons


Sometimes dead is better

NL: Soms is dood beter.

— Stephen King, Pet Sematary


You’re dead, George. You just don’t have the sense to lie down.

NL: Je bent dood, George. Je hebt gewoon niet het gevoel om te gaan liggen.

— Stephen King, The Dark Half


The family exists for many reasons, but its most basic function may be to draw together after a member dies.

NL: De familie bestaat om vele redenen, maar de meest elementaire functie kan zijn om samen te trekken na een lid sterft.

— Stephen King


We fall from womb to tomb, from one blackness and toward another, remembering little of the one and knowing nothing of the other … except through faith.

NL: We vallen van baarmoeder naar graf, van de ene zwartheid en naar de andere, herinneren weinig van de ene en weten niets van de andere… behalve door geloof.

— Stephen King, Danse Macabre


There was a lot they didn’t tell you about death, she had discovered, and one of the biggies was how long it took the ones you loved most to die in your heart.

NL: Er was veel dat ze je niet vertelden over de dood, ze had ontdekt, en een van de grote was hoe lang het duurde degenen die je het meest hield om te sterven in je hart.

— Stephen King, Lisey’s Story


We have once again succeeded in destroying what we could not create.

NL: We zijn er opnieuw in geslaagd datgene te vernietigen wat we niet konden creëren.

— Stephen King, The Green Mile


The monster nevers dies.

NL: Het monster sterft nooit.

— Stephen King, Cujo


We each owe a death, there are no exceptions, I know that, but sometimes, oh God, the Green Mile is so long.

NL: We hebben allemaal een dood te danken, er zijn geen uitzonderingen, dat weet ik, maar soms, oh God, is de Groene Mijl zo lang.

— Stephen King, The Green Mile, Part 6: Coffey on the Mile


Death in the horror movies is when the monsters get you.

NL: De dood in de horrorfilms is wanneer de monsters je pakken.

— Stephen King, Danse Macabre


Kill you all!” The clown was laughing and screaming. “Try to stop me and I’ll kill you all! Drive you crazy and then kill you all! You can’t stop me!

NL: Jullie allemaal vermoorden!” De clown lachte en schreeuwde. “Probeer me tegen te houden en ik vermoord jullie allemaal! Jullie worden gek en dan vermoorden jullie allemaal! Je kunt me niet tegenhouden!

— Stephen King, It


Twas something else. I had come to hate her, you see. I had come to wish her dead, and that was what held me back.

NL: Het was iets anders. Ik was gekomen om haar te haten, zie je. Ik was gekomen om haar dood te wensen, en dat was wat me tegenhield.

— Stephen King, Full Dark, No Stars


To his way of thinking, the only thing more natural than death was sex.

NL: Naar zijn manier van denken, het enige wat natuurlijker was dan de dood was seks.

— Stephen King, ‘Salem’s Lot


He could not say goodbye to these three rooms as he could to a house he had loved: hotel rooms accepted departures emotionlessly.

NL: Hij kon niet afscheid nemen van deze drie kamers als hij kon naar een huis dat hij had geliefd: hotelkamers aanvaard vertrekken emotieloos.

— Stephen King, The Talisman


Sometimes stories cry out to be told in such loud voices that you write them just to shut them up.

NL: Soms schreeuwen verhalen om in zulke luide stemmen te worden verteld dat je ze alleen maar schrijft om ze het zwijgen op te leggen.

— Stephen King, Just After Sunset


The writer must have a good imagination to begin with, but the imagination has to be muscular, which means it must be exercised in a disciplined way, day in and day out, by writing, failing, succeeding and revising.”, May/June 2009)]

NL: De schrijver moet een goede verbeelding hebben om te beginnen, maar de verbeelding moet gespierd zijn, wat betekent dat het moet worden uitgeoefend op een gedisciplineerde manier, dag in dag uit, door het schrijven, falen, slagen en herziening.”, mei/juni 2009)]

— Stephen King


The rest of it – and perhaps the best of it – is a permission slip: you can, you should, and if you’re brave enough to start, you will.

NL: De rest ervan – en misschien wel het beste ervan – is een toestemmingskaartje: je kunt, je moet, en als je dapper genoeg bent om te beginnen, zul je dat doen.

— Stephen King, On Writing: A Memoir of the Craft


He felt as he always did when he finished a book — queerly empty, let down, aware that for each little success he had paid a toll of absurdity.

NL: Hij voelde zich zoals hij altijd deed toen hij klaar was met een boek..zwaar leeg, teleurgesteld, zich bewust dat voor elk weinig succes hij had betaald een tol van absurditeit.

— Stephen King, Misery


Every man or woman who loves Him, they hate Him too, because He’s a hard God, a jealous God.

NL: Elke man of vrouw die van Hem houdt, haat Hem ook, omdat Hij een harde God is, een jaloerse God.

— Stephen King, The Stand