Stephen Chbosky quotes | 17 quotes van Stephen Chbosky

Ben je op zoek naar een Stephen Chbosky quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Stephen Chbosky quotes. Veel leesplezier!

Stephen Chbosky quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Stephen Chbosky verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Stephen Chbosky quotes:

We accept the love we think we deserve.

NL: We accepteren de liefde die we verdienen.

— Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower


I would die for you. But I won’t live for you.

NL: Ik zou voor je sterven. Maar ik zal niet voor je leven.

— Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower


What about when someone doesn’t need a shoulder? What if they need the arms?

NL: En als iemand geen schouder nodig heeft? Wat als ze de armen nodig hebben?

— Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower


I don’t want to be somebody’s crush. If somebody likes me, I want them to like the real me, not what they think I am.

NL: Ik wil niet iemands verliefdheid zijn. Als iemand me leuk vindt, wil ik dat ze de echte ik leuk vinden, niet wat ze denken dat ik ben.

— Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower


Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody.

NL: Dingen veranderen. En vrienden vertrekken. Het leven stopt voor niemand.

— Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower


please believe that things are good with me, and even when they’re not, they will be soon enough. And i will always believe the same about you.

NL: Geloof alsjeblieft dat het goed gaat met mij, en zelfs als dat niet zo is, zullen ze snel genoeg zijn. En ik zal altijd hetzelfde van jou geloven.

— Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower


I just need to know that someone out there listens and understands and doesn’t try to sleep with someone even if they could have. I need to know these people exist.

NL: Ik moet gewoon weten dat iemand daar buiten luistert en het begrijpt en niet probeert met iemand naar bed te gaan, zelfs als dat kon. Ik moet weten of deze mensen bestaan.

— Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower


It’s strange how things can change back as suddenly as they changed originally. When one thing happens and suddenly, things are back to normal.

NL: Het is vreemd hoe dingen terug kunnen veranderen zo plotseling als ze oorspronkelijk veranderd. Als er één ding gebeurt en opeens, is alles weer normaal.

— Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower


It’s much easier to not know things sometimes. Things change and friends leave. And life doesn’t stop for anybody.

NL: Soms is het makkelijker om dingen niet te weten. Dingen veranderen en vrienden vertrekken. En het leven stopt voor niemand.

— Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower


I feel like a big faker because I’ve been putting my life back together, and nobody knows.

NL: Ik voel me een grote bedrieger omdat ik mijn leven weer op orde heb gebracht, en niemand weet het.

— Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower


So, this is my life. And I want you to know that I am both happy and sad and I’m still trying to figure out how that could be.

NL: Dus dit is mijn leven. En ik wil dat je weet dat ik zowel gelukkig als verdrietig ben en ik probeer er nog steeds achter te komen hoe dat zou kunnen zijn.

— Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower


I just want you to know that you’re very special… and the only reason I’m telling you is that I don’t know if anyone else ever has.

NL: Ik wil alleen dat je weet dat je heel speciaal… en de enige reden dat ik je vertel is dat ik niet weet of iemand anders ooit heeft.

— Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower


And I thought that all those little kids are going to grow up someday. And all of those little kids are going to do the things that we do. And they will all kiss someone someday. But for now, sledding is enough. I think it would be great if sledding were always enough, but it isn’t.

NL: En ik dacht dat al die kleine kinderen ooit op zouden groeien. En al die kleine kinderen gaan de dingen doen die we doen. En op een dag zullen ze allemaal iemand kussen. Maar voor nu is sleeën genoeg. Ik denk dat het geweldig zou zijn als sleeën altijd genoeg waren, maar dat is het niet.

— Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower


I feel infinite.

NL: Ik voel me oneindig.

— Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower


But even if we don’t have the power to choose where we come from we can still choose where we go from there. We can still do things.

NL: Maar zelfs als we niet de macht hebben om te kiezen waar we vandaan komen, kunnen we nog steeds kiezen waar we vandaan komen. We kunnen nog steeds dingen doen.

— Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower


Why do I and everyone I love pick people who treat us like we’re nothing”; – “We accept the love we think we deserve,

NL: Waarom kies ik en iedereen waar ik van hou mensen die ons behandelen alsof we niets zijn; – “We accepteren de liefde die we denken te verdienen,

— Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower


There’s nothing like deep breaths after laughing that hard. Nothing in the world like a sore stomach for the right reasons.

NL: Er gaat niets boven diep ademhalen na zo hard te lachen. Niets ter wereld is beter dan een maagpijn om de juiste redenen.

— Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower