Stephanie Perkins quotes | 20 quotes van Stephanie Perkins

Ben je op zoek naar een Stephanie Perkins quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Stephanie Perkins quotes. Veel leesplezier!

Stephanie Perkins quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Stephanie Perkins verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Stephanie Perkins quotes:

For the two of us, home isn’t a place. It is a person. And we are finally home.

NL: Voor ons tweeën is thuis geen plaats. Het is een persoon. En we zijn eindelijk thuis.

— Stephanie Perkins, Anna and the French Kiss


I love you as certain dark things are loved, secretly, between the shadow and the soul.

NL: Ik hou van je als bepaalde duistere dingen worden geliefd, in het geheim, tussen de schaduw en de ziel.

— Stephanie Perkins, Anna and the French Kiss


I’m saying I’m in love with you! I’ve been in love with you this whole bleeding year!

NL: Ik zeg dat ik verliefd op je ben. Ik ben het hele bloedende jaar al verliefd op je.

— Stephanie Perkins, Anna and the French Kiss


I look at you, and I think about you, and … I don’t know. No one has ever confounded me the way you do.

NL: Ik kijk naar je, en ik denk aan je, en… Ik weet het niet. Niemand heeft me ooit zo in de war gebracht als jij.

— Stephanie Perkins, Lola and the Boy Next Door


Yes, St. Claire. I like you. But I can’t say it aloud, because he’s my friend. And friends don’t let other friends make drunken declarations and expect them to act upon them the next day

NL: Ja, St. Claire. Ik vind je leuk. Maar ik kan het niet hardop zeggen, want hij is mijn vriend. En vrienden laten andere vrienden geen dronken verklaringen afleggen en verwachten dat ze er de volgende dag naar handelen.

— Stephanie Perkins, Anna and the French Kiss


It’s become impossible to deny he means something to me.

NL: Het is onmogelijk om te ontkennen dat hij iets voor me betekent.

— Stephanie Perkins, Lola and the Boy Next Door


Phones are distracting. The internet is distracting.The way he looked at you? He wasn’t distracted. He was consumed.

NL: Telefoons leiden af. Het internet leidt af. De manier waarop hij naar je keek? Hij was niet afgeleid. Hij werd verteerd.

— Stephanie Perkins, Isla and the Happily Ever After


The more you know who you are, and what you want, the less you let things upset you.

NL: Hoe meer je weet wie je bent, en wat je wilt, hoe minder je dingen je van streek laat maken.

— Stephanie Perkins, Anna and the French Kiss


Life isn’t about what you get, it’s about what you DO with what you get.

NL: Het leven gaat niet over wat je krijgt, het gaat over wat je doet met wat je krijgt.

— Stephanie Perkins, Lola and the Boy Next Door


French name, English accent, American school. Anna confused.

NL: Franse naam, Engels accent, Amerikaanse school. Anna in de war.

— Stephanie Perkins, Anna and the French Kiss


I mean, really. Who sends their kid to boarding school? It’s so Hogwarts. Only mine doesn’t have cute boy wizards or magic candy or flying lessons.

NL: Ik bedoel, echt. Wie stuurt zijn kind naar kostschool? Het is zo Zweinsteins. Alleen de mijne heeft geen leuke jongens tovenaars of magische snoep of vlieglessen.

— Stephanie Perkins, Anna and the French Kiss


Soap?””School of America in Paris” he explains. “SOAP”.Nice. My father sent me here to be cleansed.

NL: Zeep?”School of America in Paris” legt hij uit. ‘Soap’. Mooi. Mijn vader stuurde me hierheen om gereinigd te worden.

— Stephanie Perkins, Anna and the French Kiss


The only French word I know is oui, which means “yes,” and only recently did I learn it’s spelled o-​u-​i and not w-​e-​e.

NL: Het enige Franse woord dat ik ken is oui, wat betekent “ja,” en pas onlangs heb ik geleerd dat het gespeld o-u-i en niet w-e-e.

— Stephanie Perkins, Anna and the French Kiss


I’m sorry,” he says.”What? Why?””You’re fixing everything I set down.” He nods at my hands, which are readjusting the elephant. “It wasn’t polite of me to come in and start touching your things.””Oh, it’s okay,” I say quickly, letting go of the figurine. “You can touch anything of mine you want.” would be so bad.

NL: Het spijt me,” zegt hij.”Wat? Waarom?”Je repareert alles wat ik heb neergezet.” Hij knikt naar mijn hand, die de olifant aanpast. “Het was niet beleefd van me om binnen te komen en je spullen aan te raken.”Oh, het is oké,” zeg ik snel, laat het beeldje los. ‘Je mag alles van me aanraken wat je wilt.’ Het zou zo erg zijn.

— Stephanie Perkins, Anna and the French Kiss


St. Clair clears his throat. ‘My fiancée and I are headed out for a celebratory dessert. I’d ask you all to join us, but I don’t want you there.

NL: St. Clair maakt zijn keel schoon. Mijn verloofde en ik gaan naar een feestelijk dessert. Ik zou jullie allemaal willen vragen om bij ons te komen, maar ik wil niet dat jullie er zijn.

— Stephanie Perkins, Isla and the Happily Ever After


What…what about when I’m married?”“We’ll buy a cot. Your husband can sleep on that when he visits.

NL: En als ik getrouwd ben, kopen we een kinderbedje. Daar kan je man op slapen als hij op bezoek komt.

— Stephanie Perkins, Lola and the Boy Next Door


Har. Bloody. Har.

NL: Har. Bloody. Har.

— Stephanie Perkins, Anna and the French Kiss


Cricket Bell.” I smiled into my phone. “How did you get so wise?

NL: Cricket Bell… ik glimlachte in mijn telefoon. Hoe ben je zo wijs geworden?

— Stephanie Perkins, Lola and the Boy Next Door


If I weren’t standing next to your boyfriend, I’d be tempted to ask you out myself.”She blushes, and St. Clair bounds inside the box office and wrestles her into a hug. “Miiiiiiiiine!” he says.”Cut it out.” Anna pushes him off, laughing. “You’ll get fired. And then I’ll have to support your sorry arse for the rest of our lives.

NL: Als ik niet naast je vriend stond, zou ik je zelf mee uit vragen.”Ze bloost, en St. Clair grenst in de kassa en worstelt haar in een knuffel. “Miiiiiiiiine!” Zegt hij.”Hou op.” Anna duwt hem weg, lachen. “Je zult ontslagen worden. En dan moet ik je de rest van ons leven steunen.

— Stephanie Perkins, Lola and the Boy Next Door


Welcome to Paris, Anna. I’m glad you’ve come.

NL: Welkom in Parijs, Anna. Ik ben blij dat je gekomen bent.

— Stephanie Perkins, Anna and the French Kiss