Stephanie Lahart quotes | 21 quotes van Stephanie Lahart

Ben je op zoek naar een Stephanie Lahart quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Stephanie Lahart quotes. Veel leesplezier!

Stephanie Lahart quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Stephanie Lahart verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Stephanie Lahart quotes:

Yes, a person can accept your apology and forgive you for what you’ve said, but they will never forget how you made them feel at that very moment. Words can stick in a person’s mind, heart, and spirit long after the words have been spoken. Don’t be in denial; words have GREAT power. Be wise when you speak!

NL: Ja, een persoon kan je excuses accepteren en je vergeven voor wat je gezegd hebt, maar ze zullen nooit vergeten hoe je hen op dat moment liet voelen. Woorden kunnen steken in een persoon geest, hart, en geest lang nadat de woorden zijn gesproken. Wees niet in ontkenning; woorden hebben grote kracht. Wees verstandig als je praat!

— Stephanie Lahart


I have found that when you GENUINELY love what you do, time isn’t a factor. As a matter of fact, time doesn’t even exist.

NL: Ik heb ontdekt dat wanneer je GENUINEL houdt van wat je doet, de tijd geen factor is. In feite bestaat de tijd niet eens.

— Stephanie Lahart


Genuine love is so very powerful! Only a fool would take advantage of something that so many people yearn for.

NL: Echte liefde is zo krachtig! Alleen een dwaas zou profiteren van iets waar zoveel mensen naar verlangen.

— Stephanie Lahart


Be VERY careful of who or what you entertain when you’re bored. Boredom can get you caught up in some foul stuff. Trust!

NL: Wees heel voorzichtig met wie of wat je entertaint wanneer je je verveelt. Verveling kan je verstrikt raken in wat vuile dingen. Vertrouwen.

— Stephanie Lahart


She is Black Girl Excellence. She is Me.

NL: Ze is Black Girl Excellence. Zij is Ik.

— Stephanie Lahart


Black Fatherhood is an incomparable gift to Black men that truly comprehend what it means to be called dad, daddy, father, or pops. What a privilege it is to raise a child with patience, understanding, communication, support, encouragement, friendship, guidance, and unconditional love. It is an absolute honor!

NL: Black Fatherhood is een onvergelijkbare gave aan zwarte mannen die echt begrijpen wat het betekent om vader, vader, vader of vader genoemd te worden. Wat een voorrecht is het om een kind op te voeden met geduld, begrip, communicatie, steun, aanmoediging, vriendschap, begeleiding en onvoorwaardelijke liefde. Het is een absolute eer!

— Stephanie Lahart


Inspire, celebrate, and empower our Black males. Support them in becoming confident, intelligent, strong, capable, and powerful Black men, teens, and boys. There’s GREAT power in Black male positivity!

NL: Inspireren, vieren en onze zwarte mannetjes kracht geven. Ondersteun hen in het worden van vertrouwen, intelligent, sterk, capabel, en krachtige zwarte mannen, tieners, en jongens. Er zijn grote macht in zwarte mannelijke positiviteit!

— Stephanie Lahart


I’m a Black woman. Empowered, powerful, and greatness.

NL: Ik ben een zwarte vrouw. Empowered, machtige, en grootsheid.

— Stephanie Lahart


Melanin is an incomparable beauty. From the lightest to the darkest skin tone, Black women and Black girls are exquisite beauty in every shade. Yes, Black females have that special something that just can’t be ignored. We are Melanin Queens, beautifully created! Respect the complexion.

NL: Melanin is een onvergelijkbare schoonheid. Van de lichtste tot de donkerste huidskleur, zwarte vrouwen en zwarte meisjes zijn prachtige schoonheid in elke schaduw. Ja, Zwarte vrouwtjes hebben dat speciale iets dat gewoon niet genegeerd kan worden. Wij zijn Melanin Queens, prachtig gemaakt! Respecteer de teint.

— Stephanie Lahart


Melanin Fiercely Poppin’ on Purpose.

NL: Melanin Fiercely Poppin on Purpose.

— Stephanie Lahart


Black Moms create magic, so that makes me magical.

NL: Zwarte moeders maken magie, dus dat maakt me magisch.

— Stephanie Lahart


Some people take loyalty way too far. I have boundaries when it comes to loyalty. Yes, I’m loyal, but not to a fault. I cannot and will not compromise myself for other people’s senseless behavior. I have common sense, a great deal of wisdom, and I value my life. Loyalty shouldn’t cost you your integrity, freedom, or your life. Think!

NL: Sommige mensen nemen loyaliteit veel te ver. Ik heb grenzen als het gaat om loyaliteit. Ja, ik ben loyaal, maar geen fout. Ik kan en zal mezelf niet compromitteren voor andermans zinloze gedrag. Ik heb gezond verstand, veel wijsheid, en ik waardeer mijn leven. Loyaliteit zou je je integriteit, vrijheid of je leven niet moeten kosten. Denk na!

— Stephanie Lahart


A life filled with excuses is defeated, unproductive, and miserable.

NL: Een leven gevuld met excuses is verslagen, onproductief en ellendig.

— Stephanie Lahart


I am Stephanie Lahart! An intelligent, empowered, and confident Black Queen. Purposely Fearless!

NL: Ik ben Stephanie Lahart. Een intelligente, krachtige en zelfverzekerde Zwarte Koningin. Met opzet onbevreesd!

— Stephanie Lahart


There’s nothing typical about Genuine Love. To be loved authentically is to be blessed beyond measure. Only a fool would take advantage of something that so many people yearn for.

NL: Er is niets typischs aan Originele Liefde. Authentiek geliefd zijn is onmetelijk gezegend zijn. Alleen een dwaas zou profiteren van iets waar zoveel mensen naar verlangen.

— Stephanie Lahart


Magical since Birth.

NL: Magisch sinds de geboorte.

— Stephanie Lahart


SHE Can. SHE Does. SHE Wins.

NL: Dat kan ze wel. Dat doet ze. Ze wint.

— Stephanie Lahart


Redheads. We’re a Limited Edition of Fascination. A Unique & Rare Blend of Awesomeness.

NL: Roodharigen. We zijn een Limited Edition of Fascination. Een unieke en zeldzame Blend of Awesomeness.

— Stephanie Lahart


I’m Power Because LOVE is Power.

NL: Ik ben macht omdat LIEFDE macht is.

— Stephanie Lahart


There’s not a single good thing about fear. Fear is a habitual liar and a destroyer of a purpose-filled life. Don’t entertain fear. You’ve got to protect your dreams, goals, and the desires of your heart. Be brave in all things!

NL: Er is niets goeds aan angst. Angst is een gewone leugenaar en een vernietiger van een doelvol leven. Vermaak je niet van angst. Je hebt om je dromen, doelen en de verlangens van je hart te beschermen. Wees moedig in alle dingen!

— Stephanie Lahart


LOVE is, can, and will.

NL: LIEFDE is, kan en wil.

— Stephanie Lahart