Sorin Cerin quotes | 37 quotes van Sorin Cerin

Ben je op zoek naar een Sorin Cerin quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Sorin Cerin quotes. Veel leesplezier!

Sorin Cerin quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Sorin Cerin verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Sorin Cerin quotes:

When you love you give meaning to this world.

NL: Als je van je houdt, geef je betekenis aan deze wereld.

— Sorin Cerin


Do not ever go out of yourself because you will get lost even from your life.

NL: Ga nooit uit jezelf want je zult zelfs verdwalen van je leven.

— Sorin Cerin, Wisdom Collection: The Book of Wisdom


To be beyond yourself is the gate to wisdom.

NL: Om buiten jezelf te zijn is de poort naar wijsheid.

— Sorin Cerin


If we deny the thirst of love, we stand to lose the last known address of the stranger whithin us.

NL: Als we de dorst van de liefde ontkennen, verliezen we het laatst bekende adres van de vreemdeling.

— Sorin Cerin


Whoever lost the truth has lost him/her self.

NL: Degene die de waarheid heeft verloren, heeft zichzelf verloren.

— Sorin Cerin


How can you be one of the stars of heaven, when the stars are innumerable? What star number do you have?

NL: Hoe kun jij een van de sterren van de hemel zijn, terwijl de sterren ontelbaar zijn? Welk sterrennummer heb je?

— Sorin Cerin, Wisdom Collection: The Book of Wisdom


We will never be more that we have been destined to be!

NL: We zullen nooit meer zijn dan we voorbestemd zijn!

— Sorin Cerin


The absolute truth is one for an infinity of possible relative truths which lie.

NL: De absolute waarheid is er een voor een oneindigheid van mogelijke relatieve waarheden die liegen.

— Sorin Cerin


Emptiness is this world’s greatest discovery. Who has chosen this kind world for us and why?

NL: Leegte is deze wereld grootste ontdekking. Wie heeft deze aardige wereld voor ons gekozen en waarom?

— Sorin Cerin, Wisdom Collection: The Book of Wisdom


The ending can only start with the beginning and end with self estrangement, as to become once again his own/old self. This is why every man is a continuous ending.

NL: Het einde kan alleen beginnen met het begin en eindigen met zelfvervreemding, om opnieuw zijn eigen/oude zelf te worden. Dit is waarom elke man een continu einde is.

— Sorin Cerin


No one can surely know what knowledge is without the presence of truth.

NL: Niemand kan weten wat kennis is zonder de waarheid.

— Sorin Cerin


Each coil has the earthquake which created it, as every death has the life that gave birth to it.

NL: Elke spoel heeft de aardbeving die het schiep, zoals elke dood het leven heeft dat het gebaard heeft.

— Sorin Cerin, Wisdom Collection: The Book of Wisdom


Is the sunrise superior just because it goes before the sunset with a day and sunset goes before the sunrise with a night? Could there be day without night and sunrise without sunset, life without death?

NL: Is de zonsopgang superieur alleen maar omdat het gaat voor de zonsondergang met een dag en zonsondergang gaat voor de zonsopgang met een nacht? Kan er dag zijn zonder nacht en zonsopgang zonder zonsondergang, leven zonder dood?

— Sorin Cerin, Wisdom Collection: The Book of Wisdom


Even the snow melts, let alone the frugal regards of a soul confident in its own eternity.

NL: Zelfs de sneeuw smelt, laat staan de sobere groeten van een ziel die zelfverzekerd is in zijn eigen eeuwigheid.

— Sorin Cerin, Wisdom Collection: The Book of Wisdom


The meaning of the words is necessary and not their extent.

NL: De betekenis van de woorden is noodzakelijk en niet hun omvang.

— Sorin Cerin


Is there anyone that knows the absolute truth?

NL: Is er iemand die de absolute waarheid kent?

— Sorin Cerin


TO BE is life’s dilemma while facing the eternity of death.

NL: TE ZIJN is het dilemma van het leven terwijl je geconfronteerd wordt met de eeuwigheid van de dood.

— Sorin Cerin


We should all have the freedom to die with majesty in an unworthy life which was subjected to sin and vanity.

NL: We zouden allemaal de vrijheid moeten hebben om met majesteit te sterven in een onwaardig leven dat onderworpen was aan zonde en ijdelheid.

— Sorin Cerin


To breath through the truth is not the same with knowing it.

NL: Door de waarheid ademen is niet hetzelfde met het weten ervan.

— Sorin Cerin


The truth can only be absolute as any relativity may include the untruth towards the system of reference where it varies.

NL: De waarheid kan alleen absoluut zijn omdat elke relativiteit de onwaarheid naar het referentiesysteem kan omvatten waar deze varieert.

— Sorin Cerin


Our entire life worth’s less than one moment of the absolute’s truth vanity.

NL: Ons hele leven is minder dan één moment waard van de waarheid ijdelheid van het absolute.

— Sorin Cerin


Without the absolute truth, to know the truth value of our own existence is beyond our strengths/limits/possibilities.

NL: Zonder de absolute waarheid, om de waarheid waarde van ons eigen bestaan te weten gaat onze sterktes/limieten/mogelijkheden te boven.

— Sorin Cerin


We are beings only in the extent of Our Life’s Illusion.

NL: Wij zijn slechts wezens in de omvang van de illusie van Ons Leven.

— Sorin Cerin


To be is the greatest paradox of life facing death.

NL: Te zijn is de grootste paradox van het leven tegenover de dood.

— Sorin Cerin


The well of your soul will not experience the drought until in front of her will appear the moment of eternity to drink from the water of death.

NL: De put van jullie ziel zal de droogte niet ervaren totdat voor haar het moment van eeuwigheid zal verschijnen om uit het water des doods te drinken.

— Sorin Cerin


We are certainly descendents of the sea for our tears are salted and when we shed them on the jowl of time, the sea that has always been within us flows on our face.

NL: We zijn zeker afstammelingen van de zee want onze tranen zijn gezouten en wanneer we ze op de joel van de tijd werpen, stroomt de zee die altijd in ons is geweest op ons gezicht.

— Sorin Cerin


Believing in what you don’t know is as true as believing in what you know as long as your life is just an illusion.

NL: Geloven in wat je niet weet is zo waar als geloven in wat je weet zolang je leven maar een illusie is.

— Sorin Cerin


We hope that we will live only because we must be with God, as alive as He is.

NL: We hopen dat we alleen zullen leven omdat we bij God moeten zijn, zo levend als Hij is.

— Sorin Cerin, Wisdom Collection: The Book of Wisdom


Don’t hope you will receive help from the words of life because they all bring you to death.

NL: Hoop niet dat je hulp zult krijgen van de woorden van het leven omdat ze je allemaal ter dood brengen.

— Sorin Cerin, Wisdom Collection: The Book of Wisdom


Believe in the hope of your Life Illusion because this is the only real thing that you posses!

NL: Geloof in de hoop van je leven illusie want dit is het enige echte ding dat je bezit!

— Sorin Cerin, Wisdom Collection: The Book of Wisdom


What branch does not have its leaves and which twig will not have its flowers?

NL: Welke tak heeft zijn bladeren niet en welke tak zal zijn bloemen niet hebben?

— Sorin Cerin, Wisdom Collection: The Book of Wisdom


The only advantage of knowledge is that it can justify suffering.

NL: Het enige voordeel van kennis is dat het lijden kan rechtvaardigen.

— Sorin Cerin, Wisdom Collection: The Book of Wisdom


Who can be worried without the light of a memory?

NL: Wie kan zich zorgen maken zonder het licht van een herinnering?

— Sorin Cerin, Wisdom Collection: The Book of Wisdom


Search for the stranger inside you, forgotten even by your death.

NL: Zoek naar de vreemdeling in je, vergeten zelfs door je dood.

— Sorin Cerin, Wisdom Collection: The Book of Wisdom


Loneliness is the standard that separates life from death.

NL: Eenzaamheid is de standaard die het leven scheidt van de dood.

— Sorin Cerin, Wisdom Collection: The Book of Wisdom


The belief in death leads meditating about life; meanwhile, the belief in life leads you thinking about death.

NL: Het geloof in de dood leidt tot mediteren over het leven; ondertussen, het geloof in het leven leidt je denken over de dood.

— Sorin Cerin, Wisdom Collection: The Book of Wisdom


The Death’s Field is the mirror which allows us the knowledge of the world we living in.

NL: Het Doodsveld is de spiegel die ons de kennis geeft van de wereld waarin we leven.

— Sorin Cerin