Sophie Kinsella quotes | 18 quotes van Sophie Kinsella

Ben je op zoek naar een Sophie Kinsella quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Sophie Kinsella quotes. Veel leesplezier!

Sophie Kinsella quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Sophie Kinsella verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Sophie Kinsella quotes:

sometimes you don’t need a goal in life, you don’t need to know the big picture. you just need to know what you’re going to do next!

NL: Soms heb je geen doel nodig in het leven, je hoeft het grote geheel niet te kennen. Je moet gewoon weten wat je nu gaat doen!

— Sophie Kinsella, The Undomestic Goddess


Relationships are all about trust and equality. If one person shares, then the other person should share, too.

NL: Relaties gaan allemaal over vertrouwen en gelijkheid. Als een persoon deelt, dan moet de andere persoon ook delen.

— Sophie Kinsella, Can You Keep a Secret?


It’s like I’m thirteen again and he’s my crush. All I’m aware of in this entire roomful of people is him. Where he is, what he’s doing, who he’s talking to.

NL: Het is alsof ik weer dertien ben en hij mijn verliefdheid is. Het enige waar ik me van bewust ben in deze hele kamer vol mensen is hij. Waar hij is, wat hij doet, met wie hij praat.

— Sophie Kinsella, Remember Me?


Lover? I don’t know. I don’t know if she loves me. I don’t know if I love her. All I can say is, she’s the one I think about. All the time. She’s the voice I want to hear. She’s the face I hope to see.

NL: Geliefde? Ik weet het niet. Ik weet niet of ze van me houdt. Ik weet niet of ik van haar hou. Ik kan alleen maar zeggen dat ik aan haar denk. De hele tijd. Zij is de stem die ik wil horen. Zij is het gezicht dat ik hoop te zien.

— Sophie Kinsella, I’ve Got Your Number


It’s not enough to believe! Don’t you see that, you stupid girl? You could spend your whole life hoping and believing! If a love affair is one-sided, then it’s only ever a question, never an answer. You can’t live your life waiting for an answer.

NL: Het is niet genoeg om te geloven! Zie je dat niet, stomme meid? Je kunt je hele leven hopen en geloven! Als een liefdesaffaire eenzijdig is, dan is het alleen maar een vraag, nooit een antwoord. Je kunt niet je leven lang wachten op een antwoord.

— Sophie Kinsella, Twenties Girl


It’s the way he had a cup of tea waiting for me when I woke up. It’s the way he turned on his laptop especially for me to look up all my Internet horoscopes and helped me choose the best one. He knows all the crappy, embarrassing bits about me that I normally try to hide from any man for as long as possible… and he loves me anyway.

NL: Het is de manier waarop hij een kopje thee op me stond te wachten toen ik wakker werd. Het is de manier waarop hij draaide op zijn laptop vooral voor mij om al mijn internet horoscopen op te zoeken en hielp me kiezen voor de beste. Hij kent alle rottige, gênante stukjes over mij die ik normaal probeer te verbergen voor elke man zo lang mogelijk… en hij houdt toch van me.

— Sophie Kinsella, Can You Keep a Secret?


There’s no such thing as ruining your life. Life’s a pretty resilient thing, it turns out.

NL: Er is niet zoiets als je leven ruïneren. Het leven is nogal veerkrachtig, blijkt het.

— Sophie Kinsella, The Undomestic Goddess


A mistake isn’t a mistake unless it can’t be put right.

NL: Een fout is geen fout tenzij deze niet rechtgezet kan worden.

— Sophie Kinsella, The Undomestic Goddess


Life is like an escalator. You see, it carries you on regardless. And you might as well enjoy the view and seize every opportunity while you’re passing. Otherwise, it’ll be too late.

NL: Het leven is als een roltrap. Zie je, het draagt je toch door. En je kunt net zo goed genieten van het uitzicht en elke kans grijpen terwijl je langskomt. Anders is het te laat.

— Sophie Kinsella, Twenties Girl


In the end, you have to choose whether or not to trust someone.

NL: Uiteindelijk moet je kiezen of je iemand vertrouwt of niet.

— Sophie Kinsella, Shopaholic & Baby


If I’ve learned one lesson from all that’s happened to me, it’s that there is no such thing as the biggest mistake of your existence. There’s no such thing as ruining your life. Life’s a pretty resilient thing, it turns out.

NL: Als ik één les heb geleerd van alles wat mij is overkomen, is het dat er niet zoiets bestaat als de grootste fout van je bestaan. Je leven verpesten bestaat niet. Het leven is nogal veerkrachtig, zo blijkt.

— Sophie Kinsella, The Undomestic Goddess


If you can’t be honest with your friends and colleagues and loved ones, then what is life all about?

NL: Als je niet eerlijk kunt zijn tegen je vrienden en collega’s en geliefden, waar gaat het leven dan over?

— Sophie Kinsella, Can You Keep a Secret?


I love new clothes. If everyone could just wear new clothes everyday, I reckon depression wouldn’t exist anymore.

NL: Ik hou van nieuwe kleren. Als iedereen elke dag nieuwe kleren kon dragen, zou depressie niet meer bestaan.

— Sophie Kinsella, Confessions of a Shopaholic


We’re playing Scrabble. It’s a nightmare.””Scrabble?” He sounds surprised. “Scrabble’s great.””Not when you’re playing with a family of geniuses, it’s not. They all put words like ‘iridiums’. And I put ‘pig’.

NL: We spelen Scrabble. Het is een nachtmerrie. Hij klinkt verrast. “Scrabble is geweldig.”Niet als je met een gezin van genieën speelt, dat is het niet. Ze zetten allemaal woorden als ‘iridiums’. En ik zet ‘varken’.

— Sophie Kinsella, I’ve Got Your Number


If I behave as though this is a completely normal situation, then maybe it will be …

NL: Als ik me gedraag alsof dit een volkomen normale situatie is, dan is het misschien…

— Sophie Kinsella, Shopaholic Takes Manhattan


Everyone knows revenge is a dish best served when you’ve had enough time to build up enough vitriol and fury.

NL: Iedereen weet dat wraak een gerecht is dat het beste gediend kan worden als je genoeg tijd hebt gehad om genoeg vitriolen en woede op te bouwen.

— Sophie Kinsella, Twenties Girl


Of all the crap, crap, crappy nights I’ve ever had in the whole of my crap life. On a scale of one to 10, we’re talking…a minus 6. And it’s not like I even have very high standards.

NL: Van alle rotzooi, rotzooi, rot nachten die ik ooit heb gehad in mijn hele rotleven. Op een schaal van 1 tot 10, hebben we het over… een min 6. En ik heb niet eens hoge normen.

— Sophie Kinsella


So I’m biding my time, like a surfer waiting for a wave. I’m pretty good at surfing, as it happens, and I know the wave will come. When the moment is right, I’ll get Demeter’s attention. She’ll look at my stuff, everything will click, and I’ll start riding my life. Not paddling, paddling, paddling, like I am right now.

NL: Dus ik wacht mijn tijd af, als een surfer die wacht op een golf. Ik ben vrij goed in surfen, zoals het gebeurt, en ik weet dat de golf zal komen. Als het moment rijp is, zal ik Demeter’s aandacht krijgen. Ze zal naar mijn spullen kijken, alles zal klikken, en ik zal beginnen op mijn leven te rijden. Niet peddelen, peddelen, peddelen, zoals ik nu ben.

— Sophie Kinsella, My Not So Perfect Life