Simone Elkeles quotes | 19 quotes van Simone Elkeles

Ben je op zoek naar een Simone Elkeles quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Simone Elkeles quotes. Veel leesplezier!

Simone Elkeles quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Simone Elkeles verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Simone Elkeles quotes:

You are the one girl that made me risk eveything for a future worth having.

NL: Jij bent het enige meisje dat me alles liet riskeren voor een toekomst die het waard is.

— Simone Elkeles, Perfect Chemistry


We kiss all the time.” I clear my throat, then add, “We just…do it in private.” “A smug expression crosses his face. “I don’t buy it for a second, ‘cause if you were my girlfriend and a stud like me was livin’ in your house, I’d kiss you in front of the guy every chance I got as a reminder.” “A reminder of w-w-what?” “That you were mine.

NL: We kussen de hele tijd.’ Ik maak mijn keel leeg en voeg er dan aan toe, “We doen het gewoon onder vier ogen.” “Een zelfvoldane uitdrukking kruist zijn gezicht. “Ik trap er geen seconde in, want als je mijn vriendin was en een dekhengst als ik in je huis woonde, zou ik je zoenen voor de ogen van de man elke kans die ik kreeg als herinnering.” “Een herinnering aan w-w-wat?” “Dat je van mij was.

— Simone Elkeles, Rules of Attraction


I want to try making things right because picking up the pieces is way better than leaving them the way they are.

NL: Ik wil proberen het goed te maken, want het oprapen van de stukken is veel beter dan ze laten zoals ze zijn.

— Simone Elkeles, Perfect Chemistry


One of the things that makes me who I am is the loyalty I have to people I hold close to my heart.

NL: Een van de dingen die me maakt wie ik ben is de loyaliteit die ik heb aan mensen die ik dicht bij mijn hart heb.

— Simone Elkeles, Perfect Chemistry


Tonight was… well, it was perfect for me too. You’ve turned my world upside down. I’ve fallen in love with you, chica, and it scares the fuckin’ shit outta me. I’ve been shakin’ all night, because I knew it.I’ve tried to deny it, to make you think I wanted you as a fake girlfriend, but that was a lie.

NL: Vanavond was… Nou, het was ook perfect voor mij. Je hebt mijn wereld op z’n kop gezet. Ik ben verliefd op je geworden, chica, en het maakt me doodsbang. Ik heb geprobeerd het te ontkennen, om je te laten denken dat ik je als nepvriendin wilde, maar dat was een leugen.

— Simone Elkeles, Rules of Attraction


Love is honesty. Love is a mutual respect for one another.

NL: Liefde is eerlijkheid. Liefde is een wederzijds respect voor elkaar.

— Simone Elkeles, Leaving Paradise


Look at me, chica.” When she does, I repeat, “Eres hermosa.””What does it mean?””You’re beautiful.

NL: Kijk me aan, chica.” Als ze dat doet, herhaal ik: “Eres hermosa.”Wat betekent het?””Je bent mooi.

— Simone Elkeles, Rules of Attraction


I gave you my heart, but it wasn’t enough.

NL: Ik gaf je mijn hart, maar het was niet genoeg.

— Simone Elkeles, Return to Paradise


I give her the only honest and true answer I have.”You’re where I want to be.

NL: Ik geef haar het enige eerlijke antwoord dat ik heb.”Jij bent waar ik wil zijn.

— Simone Elkeles, Leaving Paradise


I wonder if it’s medically possible to be addicted to another human being.

NL: Ik vraag me af of het medisch mogelijk is om verslaafd te zijn aan een ander mens.

— Simone Elkeles


dear kiara, The women in the shop told me that yellow rose represents friendship and red rose shows love. And the rosery is the only thing i own that i care for, its yours i’m yours C

NL: lieve kiara, de vrouwen in de winkel vertelden me dat gele roos staat voor vriendschap en rode roos toont liefde. En de rozenkrans is het enige waar ik om geef. Het is van jou. Ik ben van jou.

— Simone Elkeles, Rules of Attraction


My brain tells me it will be better to just let him go.My heart… not so much.

NL: Mijn hersenen vertellen me dat het beter is om hem gewoon te laten gaan.Mijn hart… niet zo veel.

— Simone Elkeles, Return to Paradise


Hey, Carlos,” the Professor says when he walks in. “How was REACH?””It sucked.””Can you be more specific?” my guardian asks.”It really sucked,” I elaborate, sarcasm dripping from every word.

NL: Hé, Carlos,” zegt de professor als hij binnenkomt. “Hoe was REACH?”Het was klote.”Kun je wat specifieker zijn?” Mijn voogd vraagt het.”Het was echt klote,” legde ik uit, sarcasme druipt uit elk woord.

— Simone Elkeles, Rules of Attraction


Dont ruin my balls!” She laughs as the words leave her mouth.Better yours than mine, chica.” I toss the dough balls at her, one by one, until I’ve got none left.

NL: Verpest mijn ballen niet!” Ze lacht terwijl de woorden haar mond verlaten.Beter de jouwe dan de mijne, chica.” Ik gooi de poenballen naar haar, één voor één, tot ik er geen meer heb.

— Simone Elkeles, Rules of Attraction


NO PDA,school rules. And besides she’s my partner dickhead.” said Alex.

NL: Geen PDA, schoolregels. En bovendien is ze mijn partner eikel.” Zei Alex.

— Simone Elkeles, Perfect Chemistry


Okay, seriously, I dont know if this is true or not, but I heard people who use profanity are trying to compensate for their lack of you know… size” -Tuck

NL: Oké, serieus, ik weet niet of dit waar is of niet, maar ik hoorde dat mensen die kwaadaardigheid gebruiken proberen te compenseren voor hun gebrek aan je weet wel… grootte”

— Simone Elkeles, Rules of Attraction


You’re dangerous,” he says.“Why?”“Because you make me believe in the impossible

NL: Je bent gevaarlijk, zegt hij…Waarom?Omdat je me in het onmogelijke laat geloven.

— Simone Elkeles, Rules of Attraction


When they’re together, the world could fall apart around them and they’d never notice or care as long as they have each other.

NL: Als ze samen zijn, kan de wereld om hen heen uiteen vallen en ze zouden het nooit merken of geven zolang ze elkaar hebben.

— Simone Elkeles, Rules of Attraction


I’m ready for something private, private and real

NL: Ik ben klaar voor iets privé, privé en echt.

— Simone Elkeles, Perfect Chemistry