Sherrilyn Kenyon quotes | 17 quotes van Sherrilyn Kenyon

Ben je op zoek naar een Sherrilyn Kenyon quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Sherrilyn Kenyon quotes. Veel leesplezier!

Sherrilyn Kenyon quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Sherrilyn Kenyon verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Sherrilyn Kenyon quotes:

Life is a tapestry woven by the decisions we make.

NL: Het leven is een tapijt geweven door de beslissingen die we maken.

— Sherrilyn Kenyon, Kiss of the Night


Just because you can doesn’t mean you should.

NL: Dat betekent niet dat je dat moet doen.

— Sherrilyn Kenyon


Any game plan? Xypher asked Sin.Don’t die.I like it. Simple, bold. Impossible. Works for me.Kat scoffed at his sarcasm. What are you bitching about, Xypher? You’re already dead.He laughed. You know, for once, it’s good to be me.

NL: Enig plan? Xypher vroeg Sin.Niet sterven. Ik vind het leuk. Simpel, dapper. Onmogelijk. Kat spotte met zijn sarcasme. Waar zeur je over, Xypher? Je bent al dood. Hij lachte. Weet je, voor een keer, is het goed om mij te zijn.

— Sherrilyn Kenyon, Devil May Cry


You’d be surprised how many people in the modern age no longer fear zombies as much as teletubies.

NL: Je zou verbaasd zijn hoeveel mensen in de moderne tijd niet meer bang zijn voor zombies zoveel als teletubies.

— Sherrilyn Kenyon, Dream Warrior


Dev-“Come in peace or leave in pieces

NL: Dev “Kom in vrede of vertrek in stukken

— Sherrilyn Kenyon, Bad Moon Rising


Be kind to dragons, for thou art crunchy when toasted and taste good with ketchup. (Sebastian)

NL: Wees lief voor draken, want je bent knapperig wanneer geroosterd en smaakt goed met ketchup. (Sebastian)

— Sherrilyn Kenyon, Dragonswan


Kat laughed. ‘Who wants to live forever?’Kish put his hand up. ‘For the record, I do.’Sin scowled at him. ‘Then why do you irritate me so often?’Suicidal tendencies are inherent in my species?

NL: Kat lachte. ‘Wie wil er eeuwig leven?’Kish steekt zijn hand op. Voor de goede orde, dat doe ik.De zonde schrok naar hem. Waarom irriteer je me dan zo vaak?’Zuidige neigingen zijn inherent aan mijn soort?

— Sherrilyn Kenyon, Devil May Cry


I’m too young, too smart and too good-looking to die.

NL: Ik ben te jong, te slim en te knap om te sterven.

— Sherrilyn Kenyon, Invincible


Well”, Fang said, mimicking a thick Southern drawl. “I must say its mighty nice of them Daimons to clean up after themselves when you kill them” He held his hands up to them. “Look Ma, no mess.””Does Fang have an off switch?” Talon asked Vane.

NL: Nou, Fang zei, het nabootsen van een dikke Zuidelijke drawl. “Ik moet zeggen dat het erg aardig van hen Daimons is om na zichzelf op te ruimen als je ze doodt” Hij hield zijn handen tegen hen op. “Kijk ma, geen rotzooi.”Heeft Fang een uitschakelaar?” Talon vroeg het aan Vane.

— Sherrilyn Kenyon, Night Embrace


Hey, yummy leather guy? Can you hear me? (Amanda)

NL: Yummy leather guy? Kun je me zien? (Amanda)

— Sherrilyn Kenyon, Night Pleasures


My father used to say that life is what you make it. Today is the first day of the rest of your life. You can’t change the past, but the future isn’t set in stone. You can effect a change there. Move forward not with hatred or love. Move forward with purpose. (Simone)

NL: Mijn vader zei altijd dat het leven is wat jij het maakt. Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven. Je kunt het verleden niet veranderen, maar de toekomst is niet in steen gezet. Je kunt daar verandering brengen. Ga niet vooruit met haat of liefde. Ga vooruit met het doel. (Simone)

— Sherrilyn Kenyon, Dream Chaser


You can take my life, but you’ll never break me. So bring me your worst…And I will definitely give you mine.

NL: Je kunt mijn leven nemen, maar je zult me nooit breken. Dus breng me jouw ergste… en ik zal je zeker het mijne geven.

— Sherrilyn Kenyon, No Mercy


Laugh as much as you breathe and love as long as you live.

NL: Lach zoveel als je ademt en liefhebt zolang je leeft.

— Sherrilyn Kenyon, Born of Shadows


For our people, butterflies are a symbol of hope. It’s said that if you capture one in your hands and whisper your dreams to it, it will carry them up to the heavens so that the wish can be granted.

NL: Voor ons volk zijn vlinders een symbool van hoop. Er wordt gezegd dat als je er een in je handen neemt en je dromen ernaar fluistert, het ze naar de hemel zal dragen zodat de wens kan worden ingewilligd.

— Sherrilyn Kenyon, Retribution


He was Death, and he’d ridden in on a pale horse…

NL: Hij was de Dood, en hij reed op een bleke paard…

— Sherrilyn Kenyon, Invincible


What kind of lifehave you lived, little one, that everything seems to be a question of fair and unfair? Life and death just are. Fair has nothing to do with it.

NL: Wat voor leven heb je geleefd, kleintje, dat alles een kwestie lijkt van eerlijk en oneerlijk? Leven en dood zijn dat gewoon. Eerlijkheid heeft er niets mee te maken.

— Sherrilyn Kenyon


You can’t look at someone and tell what they’ve been through. The scars that hurt the most are never visible on the surface.~Caillen, page 243.

NL: Je kunt niet naar iemand kijken en vertellen wat ze hebben meegemaakt. De littekens die het meest pijn doen zijn nooit zichtbaar aan de oppervlakte.~Caillen, pagina 243.

— Sherrilyn Kenyon, Born of Shadows