Shel Silverstein quotes | 16 quotes van Shel Silverstein

Ben je op zoek naar een Shel Silverstein quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Shel Silverstein quotes. Veel leesplezier!

Shel Silverstein quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Shel Silverstein verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Shel Silverstein quotes:

How many slams in an old screen door? Depends how loud you shut it. How many slices in a bread? Depends how thin you cut it. How much good inside a day? Depends how good you live ‘em. How much love inside a friend? Depends how much you give ‘em.

NL: Hoeveel klappen in een oude schermdeur? Hangt ervan af hoe hard je hem dicht doet. Hoeveel plakjes in een brood? Hangt ervan af hoe dun je het snijdt. Hoeveel goeds binnen een dag? Hangt ervan af hoe goed je ze beleeft. Hoeveel liefde zit er in een vriend? Hangt ervan af hoeveel je ze geeft.

— Shel Silverstein


Just Me, Just MeSweet Marie, she loves just me(She also loves Maurice McGhee).No she don’t, she loves just me(She also loves Louise Dupree).No she don’t, she loves just me(She also loves the willow tree).No she don’t, she loves just me!(Poor, poor fool, why can’t you seeShe can love others and still love thee.)

NL: Just Me, Just MeSweet Marie, ze houdt gewoon van me(Ze houdt ook van Maurice McGhee).Nee, ze houdt gewoon van me(Ze houdt ook van Louise Dupree).Nee, ze houdt gewoon van me(Ze houdt ook van de wilgenboom).Nee, ze houdt alleen van me!(Arme, arme dwaas, waarom kun je niet zienZe kan van anderen houden en nog steeds van je houden.)

— Shel Silverstein, Where the Sidewalk Ends


MagicSandra’s seen a leprechaun,Eddie touched a troll,Laurie danced with witches once,Charlie found some goblins gold.Donald heard a mermaid sing,Susy spied an elf,But all the magic I have knownI’ve had to make myself.

NL: MagicSandraäs zag een kabouter, Eddie raakte een trol,Laurie danste eens met heksen,Charlie vond wat kabouters goud.Donald hoorde een zeemeermin zingen,Susy bespioneerde een elf,Maar al de magie die ik wist dat ik mezelf moest maken.

— Shel Silverstein, Where the Sidewalk Ends


EARLY BIRDOh, if you’re a bird, be an early birdAnd catch the worm for your breakfast plate.If you’re a bird, be an early early bird–But if you’re a worm, sleep late.

NL: Vroeg Birdoh, als je een vogel, wees een vroege vogelEn vang de worm voor uw ontbijt bord.Als je een vogel, wees een vroege vogel – Maar als je een worm, slaap laat.

— Shel Silverstein, Where the Sidewalk Ends


Listen to the mustn’ts, child. Listen to the don’ts. Listen to the shouldn’ts, the impossibles, the won’ts. Listen to the never haves, then listen close to me… Anything can happen, child. Anything can be.

NL: Luister naar de mustn’t, kind. Luister naar de don’ts. Luister naar de shouldn’t, het onmogelijke, het wil niet. Luister naar de nooit gehaden, luister dan goed naar me… Alles kan gebeuren, kind. Alles kan zijn.

— Shel Silverstein


All The Woulda-Coulda-ShouldasLayin’ In The Sun,Talkin’ ‘Bout The ThingsThey Woulda-Coulda-Shoulda Done…But All Those Woulda-Coulda-ShouldasAll Ran Away And HidFrom One Little Did.

NL: All The Wouda-Coulda-ShoudasLayin’ In The Sun,Talkin’ ‘Bout The ThingsThey Wouda-Coulda-Shouda Done… but All Those Wouda-Coulda-Shouldas All Ran Away and HidFrom One Little Did.

— Shel Silverstein


If you have to dry the dishes (Such an awful boring chore)If you have to dry the dishes(‘Stead of going to the store)If you have to dry the dishesAnd you drop one on the floorMaybe they won’t let youDry the dishes anymore

NL: Als je de afwas moet drogen (Zo’n vreselijk saaie klus)Als je de afwas moet drogen(‘Stead of going to the store)Als je de afwas moet drogenEn je laat er een op de vloer vallenMisschien laten ze je de afwas niet meer uitdrogen

— Shel Silverstein, A Light in the Attic


Anything is possible. Anything can be.

NL: Alles is mogelijk. Alles kan zijn.

— Shel Silverstein


why can’t you see i’m a kid’, said the kid.Why try to make me like you?Why are you hurt when I don’t cuddle?Why do you sigh when I splash through a puddle?Why do you scream when I do what I did?Im a kid.

NL: Waarom zie je niet dat ik een kind ben’, zei het kind.Waarom probeer je me zoals jij te maken?Waarom ben je gekwetst als ik niet knuffel?Waarom zucht je als ik door een plas spetter?Waarom schreeuw je als ik doe wat ik deed?Ik ben een kind.

— Shel Silverstein, Falling Up


The baby batScreamed out in fright,’Turn on the dark,I’m afraid of the light.

NL: De babyvleermuis schreeuwde van angst, draaide het donker aan, ik ben bang voor het licht.

— Shel Silverstein


I’m making a listI’m making a list of things I must sayFor politeness,And goodness and kindness and gentlenessSweetness and rightness:HelloPardon meHow are you?Excuse meBless youMay I?Thank youGoodbyeIf you know some that I’ve forgot,Please stick them in you eye!

NL: Ik ben het maken van een lijstI’m het maken van een lijst van dingen die ik moet zeggenVoor beleefdheid,En goedheid en vriendelijkheid en vriendelijkheidSweetness and rightness:HalloPardon meHoe ben je?Excuseer meBless youMag ik?Dank jeGoodbyeAls je weet sommige die ik ben vergeten, Steek ze in je oog!

— Shel Silverstein, Where the Sidewalk Ends


My beard grows down to my toes,I never wears no clothes,I wraps my hairAround my bare,And down the road I goes.

NL: Mijn baard groeit tot aan mijn tenen, ik draag nooit kleren, ik wrap mijn haar rond mijn kale, en langs de weg ga ik.

— Shel Silverstein, Where the Sidewalk Ends: Poems and Drawings


If you are a dreamer, come in,If you are a dreamer, a wisher, a liar,A hope-er, a pray-er, a magic bean buyer…If you’re a pretender, come sit by my fireFor we have some flax-golden tales to spin. Come in!Come in!

NL: Als je een dromer bent, kom binnen, als je een dromer bent, een wenser, een leugenaar, een hope-er, een bid-er, een magische boon koper… Als je een nep-er bent, kom dan bij mijn vuur zitten want we hebben wat vlas-gouden verhalen te draaien. Kom binnen.

— Shel Silverstein


If you are a dreamer come inIf you are a dreamer a wisher a liarA hoper a pray-er a magic-bean-buyerIf youre a pretender com sit by my fireFor we have some flax golden tales to spinCome in! Come in!

NL: Als je een dromer bent kom binnenAls je een dromer bent een wenser een leugenaarA hoper een bid-er een magie-boon-koperAls je een pretender com zitten bij mijn vuurWant we hebben wat vlas gouden verhalen te draaienKom in! Kom binnen!

— Shel Silverstein


Pirate Captain Jim”Walk the plank,” says Pirate Jim”But Captain Jim, I cannot swim.””Then you must steer us through the gale.””But Captain Jim, I cannot sail.””Then down with the galley slaves you go.””But Captain Jim, I cannot row.””Then you must be the pirate’s clerk.””But Captain Jim, I cannot work.

NL: Piratenkapitein Jim “Walk the plank,” zegt Pirate Jim”Maar kapitein Jim, ik kan niet zwemmen.”Dan moet je ons door de storm sturen.”Maar kapitein Jim, ik kan niet zeilen.”Dan ga je naar beneden met de kombuisslaven.”Maar kapitein Jim, ik kan niet roeien.Dan moet jij de klerk van de piraten zijn.”Maar kapitein Jim, ik kan niet werken.

— Shel Silverstein


Birds are flyin’ south for winter.Here’s the Weird-Bird headin’ north,Wings a-flappin’, beak a-chatterin’,Cold head bobbin’ back ‘n’ forth.He says, “It’s not that I like iceOr freezin’ winds and snowy ground.It’s just sometimes it’s kind of niceTo be the only bird in town.

NL: Vogels vliegen naar het zuiden voor de winter.Hier is de Weird-Bird richting het noorden,Wings a-flaptin’, snavel a-chatterin’,Koud hoofd knikken’ terug ‘n’ vooruit.Hij zegt, “Het is niet dat ik hou van ijsOf freezin’ winden en besneeuwde grond.Het is gewoon soms is het een beetje leukOm de enige vogel in de stad te zijn.

— Shel Silverstein