Sharon Salzberg quotes | 18 quotes van Sharon Salzberg

Ben je op zoek naar een Sharon Salzberg quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Sharon Salzberg quotes. Veel leesplezier!

Sharon Salzberg quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Sharon Salzberg verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Sharon Salzberg quotes:

You yourself, as much as anybody in the entire universe, deserve your love and affection

NL: Jezelf, net als iedereen in het hele universum, verdient je liefde en genegenheid.

— Sharon Salzberg


You can search throughout the entire universe for someone who is more deserving of your love and affection than you are yourself, and that person is not to be found anywhere. You, yourself, as much as anybody in the entire universe, deserve your love and affection.

NL: Je kunt het hele universum doorzoeken naar iemand die meer liefde en genegenheid verdient dan jezelf, en die persoon is nergens te vinden. Jij, jezelf, net als iedereen in het hele universum, verdient jouw liefde en genegenheid.

— Sharon Salzberg


Smiling at someone can have significant health consequences.

NL: Lachen naar iemand kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de gezondheid.

— Sharon Salzberg, Real Love: The Art of Mindful Connection


Seeking happiness is not the problem. The problem is that we often do not know where and how to find genuine happiness and so make the mistakes that cause suffering for ourselves & others.

NL: Zoeken naar geluk is niet het probleem. Het probleem is dat we vaak niet weten waar en hoe we echt geluk kunnen vinden en dus de fouten maken die lijden veroorzaken voor onszelf en anderen.

— Sharon Salzberg, Real Love: The Art of Mindful Connection


When you recognize and reflect on even one good thing about yourself, you are building a bridge to a place of kindness and caring.

NL: Wanneer je ook maar één goed ding over jezelf herkent en overdenkt, bouw je een brug naar een plaats van vriendelijkheid en zorg.

— Sharon Salzberg, Real Love: The Art of Mindful Connection


Never feel ashamed of your longing for happiness.

NL: Schaam je nooit voor je verlangen naar geluk.

— Sharon Salzberg, Real Love: The Art of Mindful Connection


Clinging to our ideas of perfection isolates us from life and is a barrier.

NL: Ons vastklampen aan onze ideeën van perfectie isoleert ons van het leven en is een barrière.

— Sharon Salzberg, Real Love: The Art of Mindful Connection


For any marginalized group to change the story that society tells about them takes courage and perseverance.

NL: Voor elke gemarginaliseerde groep om het verhaal te veranderen dat de maatschappij over hen vertelt, vergt moed en doorzettingsvermogen.

— Sharon Salzberg, Real Love: The Art of Mindful Connection


The idea that traumatic residues—or unresolved stories—can be inherited is groundbreaking.

NL: Het idee dat traumatische residuen of onopgeloste verhalen kunnen worden geërfd is baanbrekend.

— Sharon Salzberg, Real Love: The Art of Mindful Connection


The unconscious mind is a vast repository of experiences and associations that sorts things out much faster than the slow-moving conscious mind.

NL: Het onbewuste bewustzijn is een enorme opslagplaats van ervaringen en associaties die dingen veel sneller uitsorteert dan het langzaam bewegende bewustzijn.

— Sharon Salzberg, Real Love: The Art of Mindful Connection


The practice of sympathetic joy is rooted in inner development. It’s not a matter of learning techniques to “make friends and influence people.” Instead, we build the foundations of our own happiness. When our own cup is full, we more easily share it with others.

NL: De praktijk van sympathieke vreugde is geworteld in innerlijke ontwikkeling. Het is geen kwestie van leertechnieken om vrienden te maken en mensen te beïnvloeden.In plaats daarvan bouwen we de fundamenten van ons eigen geluk. Wanneer onze eigen beker vol is, delen we het gemakkelijker met anderen.

— Sharon Salzberg, Real Love: The Art of Mindful Connection


Sometimes people in abusive situations think they’re responsible for the other person’s happiness or that they’re going to fix them and make them feel better. The practice of equanimity teaches that it’s not all up to you to make someone else happy.

NL: Soms denken mensen in misbruikende situaties dat ze verantwoordelijk zijn voor het geluk van de andere persoon of dat ze ze gaan repareren en ze zich beter laten voelen. De praktijk van gelijkmoedigheid leert dat het niet allemaal aan jou is om iemand anders gelukkig te maken.

— Sharon Salzberg, Real Love: The Art of Mindful Connection


Buddhism has a term for the happiness we feel at someone else’s success or good fortune. Sympathetic joy, as it is known, invites us to celebrate for others.

NL: Boeddhisme heeft een term voor het geluk dat we voelen bij iemand anders succes of geluk. Sympathische vreugde, zoals bekend, nodigt ons uit om het te vieren voor anderen.

— Sharon Salzberg, Real Love: The Art of Mindful Connection


Even as we recognize our resentment, bitterness, or jealousy, we can also honor our own wish to be happy, to feel free.

NL: Zelfs als we onze wrok, bitterheid of jaloezie erkennen, kunnen we ook onze eigen wens om gelukkig te zijn eren, ons vrij voelen.

— Sharon Salzberg, Real Love: The Art of Mindful Connection


The more we identify and acknowledge moments when we’re unable to share in someone else’s pleasure and ask ourselves whether another person’s happiness truly jeopardizes our own, the more we pave the way for experiencing sympathetic joy

NL: Hoe meer we identificeren en erkennen momenten dat we niet in staat zijn om te delen in iemand anders plezier en vragen ons af of een ander persoon geluk echt onze eigen, hoe meer we de weg voor het ervaren van sympathieke vreugde

— Sharon Salzberg, Real Love: The Art of Mindful Connection


The more we practice sympathetic joy, the more we come to realize that the happiness we share with others is inseparable from our own happiness.

NL: Hoe meer we sympathieke vreugde beoefenen, hoe meer we ons realiseren dat het geluk dat we met anderen delen onafscheidelijk is van ons eigen geluk.

— Sharon Salzberg, Real Love: The Art of Mindful Connection


It is awareness of both our shared pain and our longing for happiness that links us to other people and helps us to turn toward them with compassion.

NL: Het is bewustzijn van zowel onze gedeelde pijn als ons verlangen naar geluk dat ons verbindt met andere mensen en ons helpt om met mededogen naar hen toe te keren.

— Sharon Salzberg, Real Love: The Art of Mindful Connection


The difference between a life laced through with frustration and one sustained by happiness depends on whether it is motivated by self-hatred or by real love for oneself.

NL: Het verschil tussen een leven met frustratie en een door geluk gevoed leven hangt af van of het wordt gemotiveerd door zelfhaat of door echte liefde voor jezelf.

— Sharon Salzberg, Real Love: The Art of Mindful Connection