Shannon L. Alder quotes | 53 quotes van Shannon L. Alder

Ben je op zoek naar een Shannon L. Alder quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Shannon L. Alder quotes. Veel leesplezier!

Shannon L. Alder quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Shannon L. Alder verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Shannon L. Alder quotes:

If you spend your time hoping someone will suffer the consequences for what they did to your heart, then you’re allowing them to hurt you a second time in your mind.

NL: Als je je tijd spendeert in de hoop dat iemand de gevolgen zal ondergaan voor wat ze je hart hebben aangedaan, dan sta je toe dat ze je een tweede keer pijn doen in je gedachten.

— Shannon L. Alder


There comes a time in your life when you have to choose to turn the page, write another book or simply close it.

NL: Er komt een tijd in je leven dat je moet kiezen om de pagina te draaien, een ander boek te schrijven of gewoon sluiten.

— Shannon L. Alder


A true gentleman is one that apologizes anyways, even though he has not offended a lady intentionally. He is in a class all of his own because he knows the value of a woman’s heart.

NL: Een echte gentleman is er een die zich sowieso verontschuldigt, ook al heeft hij een dame niet opzettelijk beledigd. Hij zit in zijn eigen klas omdat hij de waarde van het hart van een vrouw kent.

— Shannon L. Alder


A best friend is the only one that walks into your life when the world has walked out.

NL: Een beste vriend is de enige die in je leven komt als de wereld is weggelopen.

— Shannon L. Alder


When you give yourself permission to communicate what matters to you in every situation you will have peace despite rejection or disapproval. Putting a voice to your soul helps you to let go of the negative energy of fear and regret.

NL: Wanneer je jezelf toestemming geeft om te communiceren wat belangrijk voor je is in elke situatie zul je vrede hebben ondanks afwijzing of afkeuring. Een stem geven aan je ziel helpt je om de negatieve energie van angst en spijt los te laten.

— Shannon L. Alder


The most confused you will ever get is when you try to convince your heart and spirit of something your mind knows is a lie.

NL: De meest verwarde die je ooit zult krijgen is wanneer je probeert je hart en geest te overtuigen van iets wat je geest weet is een leugen.

— Shannon L. Alder


When you loved someone and had to let them go, there will always be that small part of yourself that whispers, “What was it that you wanted and why didn’t you fight for it?

NL: Toen je van iemand hield en ze moest laten gaan, zal er altijd dat kleine deel van jezelf zijn dat fluistert: “Wat was het dat je wilde en waarom heb je er niet voor gevochten?

— Shannon L. Alder


The most introspective of souls are often those that have been hurt the most.

NL: De meest introspectieve zielen zijn vaak degenen die het meest gekwetst zijn.

— Shannon L. Alder


When someone you love says goodbye you can stare long and hard at the door they closed and forget to see all the doors God has open in front of you.

NL: Als iemand van wie je houdt afscheid neemt, kun je lang en hard naar de deur staren die ze gesloten hebben en vergeten alle deuren te zien die God voor je open heeft.

— Shannon L. Alder


If he can’t handle you at your worst then he does not deserve you at your best. Real love means seeing beyond the words spoken out of pain, and instead seeing a person’s soul.

NL: Als hij je niet aankan op je slechtste moment dan verdient hij je niet op je best. Echte liefde betekent het zien van voorbij de woorden gesproken uit pijn, en in plaats daarvan het zien van de ziel van een persoon.

— Shannon L. Alder, 300 Questions LDS Couples Should Ask Before Marriage


Soul connections are not often found and are worth every bit of fight left in you to keep.

NL: Ziel connecties worden niet vaak gevonden en zijn het waard om elk beetje gevecht in je te houden.

— Shannon L. Alder


Sensitive people usually love deeply and hate deeply. They don’t know any other way to live than by extremes because thier emotional theromastat is broken.

NL: Gevoelige mensen houden meestal diep en haten diep. Ze weten geen andere manier om te leven dan door extremen omdat hun emotionele theromastat gebroken is.

— Shannon L. Alder


Every woman that finally figured out her worth, has picked up her suitcases of pride and boarded a flight to freedom, which landed in the valley of change.

NL: Elke vrouw die eindelijk haar waarde ontdekte, pakte haar koffers van trots en stapte aan boord van een vlucht naar vrijheid, die landde in de vallei van verandering.

— Shannon L. Alder


I love you. I hate you. I like you. I hate you. I love you. I think you’re stupid. I think you’re a loser. I think you’re wonderful. I want to be with you. I don’t want to be with you. I would never date you. I hate you. I love you…..I think the madness started the moment we met and you shook my hand. Did you have a disease or something?

NL: Ik hou van je. Ik haat je. Ik vind je leuk. Ik haat je. Ik hou van je. Ik denk dat je stom bent. Ik denk dat je een loser bent. Ik vind je geweldig. Ik wil bij jou zijn. Ik wil niet bij jou zijn. Ik zou nooit met je uitgaan. Ik haat je. Ik hou van je… Ik denk dat de waanzin begon op het moment dat we elkaar ontmoetten en je schudde mijn hand. Had je een ziekte of zo?

— Shannon L. Alder


Carve your name on hearts, not tombstones. A legacy is etched into the minds of others and the stories they share about you.

NL: Snijd je naam op harten, geen grafstenen. Een nalatenschap wordt geëtst in de gedachten van anderen en de verhalen die ze over jullie delen.

— Shannon L. Alder


Life always begins with one step outside of your comfort zone.

NL: Het leven begint altijd met een stap buiten je comfortzone.

— Shannon L. Alder


The true definition of mental illness is when the majority of your time is spent in the past or future, but rarely living in the realism of NOW.

NL: De ware definitie van geestesziekte is wanneer het grootste deel van jullie tijd in het verleden of de toekomst wordt doorgebracht, maar zelden in het realisme van NU leeft.

— Shannon L. Alder


Beauty is not who you are on the outside, it is the wisdom and time you gave away to save another struggling soul like you.

NL: Schoonheid is niet wie je bent aan de buitenkant, het is de wijsheid en tijd die je weggaf om een andere worstelende ziel zoals jij te redden.

— Shannon L. Alder


My father taught me that you can you read a hundred books on wisdom and write a hundred books on wisdom, but unless you apply what you learned then its only words on a page. Life is not lived with intentions, but action.

NL: Mijn vader leerde me dat je honderd boeken over wijsheid kunt lezen en honderd boeken over wijsheid kunt schrijven, maar tenzij je toepast wat je geleerd hebt dan zijn alleen woorden op een pagina. Het leven wordt niet geleefd met intenties, maar met daden.

— Shannon L. Alder


The moon will guide you through the night with her brightness, but she will always dwell in the darkness, in order to be seen.

NL: De maan zal u door de nacht leiden met haar helderheid, maar zij zal altijd in de duisternis verblijven, om gezien te worden.

— Shannon L. Alder


It is not until you change your identity to match your life blueprint that you will understand why everything in the past never worked.

NL: Het is niet totdat je je identiteit aanpast aan je leven blauwdruk dat je zult begrijpen waarom alles in het verleden nooit werkte.

— Shannon L. Alder


Hide yourself in God, so when a man wants to find you he will have to go there first.

NL: Verberg je in God, dus als een man je wil vinden zal hij er eerst heen moeten gaan.

— Shannon L. Alder


The most important thing is this: to sacrifice what you are now for what you can become tomorrow.

NL: Het belangrijkste is dit: om op te offeren wat je nu bent voor wat je morgen kunt worden.

— Shannon L. Alder


The only way to move from your reality to God’s reality is through people who love you.

NL: De enige manier om van jullie realiteit naar Gods werkelijkheid te gaan is door mensen die van jullie houden.

— Shannon L. Alder


The best kind of happiness is a habit you’re passionate about.

NL: Het beste soort geluk is een gewoonte waar je passie voor hebt.

— Shannon L. Alder


Always give your resume of good deeds when you run into someone that you wronged many years ago. They simply need to know today’s version of you, before they judge you on yesterday’s news.

NL: Geef altijd je CV van goede daden als je iemand tegenkomt die je vele jaren geleden onrecht hebt aangedaan. Ze moeten gewoon de versie van vandaag van jou kennen, voordat ze je beoordelen op het nieuws van gisteren.

— Shannon L. Alder


True confidence is not about what you take from someone to restore yourself, but what you give back to your critics because they need it more than you do.

NL: Waar vertrouwen gaat niet over wat je van iemand neemt om jezelf te herstellen, maar wat je teruggeeft aan je critici omdat ze het meer nodig hebben dan jij.

— Shannon L. Alder


Your actions will always be what the world sees, but people who choose to see through God’s eyes will always have the compassion to understand why.

NL: Jullie daden zullen altijd zijn wat de wereld ziet, maar mensen die kiezen om door Gods ogen te zien zullen altijd het medeleven hebben om te begrijpen waarom.

— Shannon L. Alder


When you are joyful, when you say yes to life and have fun and project positivity all around you, you become a sun in the center of every constellation, and people want to be near you.

NL: Wanneer je vreugdevol bent, wanneer je ja zegt tegen het leven en plezier hebt en positiviteit rondom je projecteert, word je een zon in het centrum van elk sterrenbeeld, en mensen willen dichtbij je zijn.

— Shannon L. Alder


The only real battle in life is between hanging on and letting go.

NL: De enige echte strijd in het leven is tussen vasthouden en loslaten.

— Shannon L. Alder


Your most important “want” should be the one you can control!

NL: Jouw belangrijkste wens zou degene moeten zijn die je kunt beheersen!

— Shannon L. Alder


Personality begins where comparison leaves off. Be unique. Be memorable. Be confident. Be proud.

NL: Persoonlijkheid begint wanneer vergelijking ophoudt. Wees uniek. Wees gedenkwaardig. Wees zelfverzekerd. Wees trots.

— Shannon L. Alder


Gratitude was never meant to be an excuse for giving up on the obstacles God has put before you. Some of the most magical things he can bring us require faith and a lot of planning.

NL: Dankbaarheid was nooit bedoeld om een excuus te zijn voor het opgeven van de obstakels die God voor jullie heeft gelegd. Sommige van de meest magische dingen die hij ons kan brengen vereisen vertrouwen en veel planning.

— Shannon L. Alder


When you can’t reach the standards of another’s heart you must ask yourself, “What value do I put on my soul that I would subject myself to such rejection?

NL: Als je de normen van een ander hart niet kunt bereiken, moet je jezelf afvragen: “Welke waarde zet ik op mijn ziel dat ik mezelf zou onderwerpen aan een dergelijke afwijzing?

— Shannon L. Alder, 300 Questions LDS Couples Should Ask Before Marriage


You may marry Miss Grey for her fifteen pounds but you will always be my Willoughby. My nightmare. My sorrow. My past. My mistake. My regret. My love.

NL: Je mag dan met Miss Grey trouwen voor haar 15 pond maar je zal altijd mijn Willoughby zijn. Mijn nachtmerrie. Mijn verdriet. Mijn verleden. Mijn fout. Mijn spijt. Mijn liefste.

— Shannon L. Alder


There are many forms of love as there is moments in time, and you are capable of feeling them all at different stages of your life.

NL: Er zijn vele vormen van liefde omdat er momenten in de tijd zijn, en jullie zijn in staat om ze allemaal in verschillende stadia van je leven te voelen.

— Shannon L. Alder


Every broken heart has screamed at one time or another: Why can’t you see who I truly am?

NL: Elk gebroken hart heeft op een bepaald moment geschreeuwd: Waarom zie je niet wie ik werkelijk ben?

— Shannon L. Alder


Fear is the glue that keeps you stuck. Faith is the solvent that sets you free.

NL: Angst is de lijm die je vasthoudt. Geloof is het oplosmiddel dat je bevrijdt.

— Shannon L. Alder


Hope combined with action is the only thing that will bring you contentment.

NL: Hoop gecombineerd met actie is het enige dat je tevreden zal brengen.

— Shannon L. Alder


Maybe, if you can’t get someone out of your head they were never meant to leave. Perhaps, they were meant to help change you into the person you have been waiting to become.

NL: Misschien, als je niemand uit je hoofd krijgt… waren ze nooit voorbestemd om weg te gaan. Misschien waren ze bedoeld om je te helpen veranderen in de persoon die je hebt gewacht om te worden.

— Shannon L. Alder


A Plan B life can be just as good or better than a Plan A life. You just have to let go of that first dream and realize that God has already written the first chapter of the new life that awaits you. All you have to do is start reading!

NL: Een Plan B leven kan net zo goed of beter zijn dan een Plan A leven. Je hoeft alleen maar die eerste droom los te laten en je te realiseren dat God al het eerste hoofdstuk van het nieuwe leven heeft geschreven dat op je wacht. Je hoeft alleen maar te beginnen met lezen.

— Shannon L. Alder


When you see people only as personalities, rather than souls with life missions to fulfill, you forever limit the growth and possibilities of what God has in store for another person.

NL: Wanneer je mensen alleen ziet als persoonlijkheden, in plaats van zielen met levensmissies om te vervullen, beperkt je voor altijd de groei en mogelijkheden van wat God in petto heeft voor een ander persoon.

— Shannon L. Alder


The God I believe in believes in me and won’t silence my heart or others based on a paycheck at the end of the day.

NL: De God waar ik in geloof gelooft in mij en zal mijn hart of anderen niet het zwijgen opleggen op basis van een loonstrookje aan het eind van de dag.

— Shannon L. Alder


Books open the doors that others have closed on you.

NL: Boeken openen de deuren die anderen voor je gesloten hebben.

— Shannon L. Alder


Hope has a way of casting shadows on the truth.

NL: Hope heeft een manier om schaduwen op de waarheid te werpen.

— Shannon L. Alder


Silence is a lie that screams at the light.

NL: Stilte is een leugen die schreeuwt tegen het licht.

— Shannon L. Alder


All death reminds us that nothing is promised, only that life was worth it.

NL: Alle dood herinnert ons eraan dat er niets is beloofd, alleen dat het leven het waard was.

— Shannon L. Alder, 300 Questions to Ask Your Parents Before It’s Too Late


When I die I hope it may be said:’Her suffering was black, but her books were read’.

NL: Als ik sterf, hoop ik dat er gezegd mag worden: ‘Haar lijden was zwart, maar haar boeken werden gelezen’.

— Shannon L. Alder


Every quote is like a Picasso. The meaning is different for each person and half the admirers miss the true intent and twisted humor of it all.

NL: Elk citaat is als een Picasso. De betekenis is anders voor elke persoon en de helft van de bewonderaars missen de ware intentie en verwrongen humor van alles.

— Shannon L. Alder


Inspirational quotes are dances of light that shine in dark places during your life.

NL: Inspirerende citaten zijn dansen van licht die tijdens je leven op donkere plaatsen schijnen.

— Shannon L. Alder


Stupid quotes are only Twitters in disguise.

NL: Stomme citaten zijn slechts Twitters in vermomming.

— Shannon L. Alder


It is the subtle things in life that you have to look for because the deepest love speaks at a whisper that only two people can hear.

NL: Het zijn de subtiele dingen in het leven die je moet zoeken omdat de diepste liefde spreekt op een fluistering die slechts twee mensen kunnen horen.

— Shannon L. Alder


Your greatest responsibility in your life is to be the best version of yourself. When you feel for what the soul believes that is who you become.

NL: Je grootste verantwoordelijkheid in je leven is om de beste versie van jezelf te zijn. Wanneer je voelt voor wat de ziel gelooft dat is wie je wordt.

— Shannon L. Alder