Shannon Hale quotes | 18 quotes van Shannon Hale

Ben je op zoek naar een Shannon Hale quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Shannon Hale quotes. Veel leesplezier!

Shannon Hale quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Shannon Hale verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Shannon Hale quotes:

You are my butterfly and refuse to set you free.

NL: Je bent mijn vlinder en weigert je vrij te laten.

— Shannon Hale


You’re better than seven years of food. You’re better than windows. You’re even better than the sky.

NL: Je bent beter dan zeven jaar eten. Je bent beter dan ramen. Je bent zelfs beter dan de lucht.

— Shannon Hale, Book of a Thousand Days


They finished laughing and caught their breaths, and looked at each other, and Ani thought Geric looked at her too long, as though he forgot he was looking, as though he did not wish to do anything else. She looked back. Her took heart took its time quieting down.

NL: Ze eindigden met lachen en haalden hun adem in, en keken elkaar aan, en Ani dacht dat Geric haar te lang aankeek, alsof hij vergat dat hij keek, alsof hij niets anders wilde doen. Ze keek om. Haar hart nam de tijd om te kalmeren.

— Shannon Hale, The Goose Girl


I keep thinking about a tale my nurse used to read to me about a bird whose wings are pinned to the ground. In the end, when he finally frees himself, he flies so high he becomes a star. My nurse said the story was about how we all have something that keeps us down.

NL: Ik blijf maar denken aan een verhaal dat mijn verpleegster me voorlas over een vogel wiens vleugels op de grond zitten. Uiteindelijk, als hij zichzelf eindelijk bevrijdt, vliegt hij zo hoog dat hij een ster wordt. Mijn verpleegster zei dat het verhaal ging over hoe we allemaal iets hebben dat ons tegenhoudt.

— Shannon Hale, Princess Academy


What she had long believed was not true, and now the world was wide open to discover what was.It is like all my life I thought the sky was green.

NL: Wat ze lang geloofde was niet waar, en nu was de wereld wijd open om te ontdekken wat was.Het is net als mijn hele leven dacht ik dat de lucht was groen.

— Shannon Hale


I do like the world quite a lot.

NL: Ik vind de wereld heel leuk.

— Shannon Hale, Book of a Thousand Days


I don’t know how you persist in being so stubborn-“”It’s a superpower. I was bitten by a radioactive mule.

NL: Ik weet niet hoe je zo koppig blijft… “Het is een superkracht. Ik ben gebeten door een radioactieve muilezel.

— Shannon Hale, The Actor and the Housewife


Yes, we’ll yell, ‘Help, help us, goose girl, and bring the terrifying legion of warrior geese’.

NL: Ja, we zullen schreeuwen, ‘Help, help ons, ganzenmeisje, en breng het angstaanjagende legioen van krijgers ganzen’.

— Shannon Hale, The Goose Girl


You saw my leg?””How can a man help what he sees?” he said. “And, if I could add, you possess a very fine leg.

NL: Heb je m’n been gezien?”Hoe kan een man helpen wat hij ziet?” Hij zei. “En als ik het zo mag zeggen, je hebt een heel mooi been.

— Shannon Hale, The Goose Girl


Razo hopped back up and adopted a posture that said he was completely unruffled, never had been, and in fact was ready to do something manly like lift boulders or swallow live worms.

NL: Razo sprong terug en adopteerde een houding die zei dat hij volledig los was, nooit was geweest, en in feite was klaar om iets mannelijks te doen zoals het tillen van keien of het doorslikken van levende wormen.

— Shannon Hale, River Secrets


He smiled in a way that made me want to kiss him right on the spot. Or the lips. Whichever was closer.

NL: Hij glimlachte op een manier waardoor ik hem ter plekke wilde kussen. Of de lippen. Wat dichterbij was.

— Shannon Hale


Mama used to say, you have to know someone a thousand days before you can glimpse her soul.

NL: Mama zei altijd dat je iemand duizend dagen moet kennen voordat je haar ziel kunt zien.

— Shannon Hale, Book of a Thousand Days


Look no farther than your hand,Make a choice and take a stand.

NL: Kijk niet verder dan je hand, maak een keuze en neem een standpunt in.

— Shannon Hale, Princess Academy


There you go…let it all slide out. Unhappiness can’t stick in a person’s soul when it’s slick with tears.

NL: Alsjeblieft… laat het er allemaal uitglijden. Ongeluk kan niet in iemands ziel steken als het glad van tranen is.

— Shannon Hale, Princess Academy


I’m a terrible prince. I should put my kingdom first and everything else second, but your first. I want you by my side every second, but I know I would crumble if I lost you.

NL: Ik ben een vreselijke prins. Ik zou mijn koninkrijk op de eerste plaats moeten zetten en al het andere op de tweede plaats, maar jouw eerste. Ik wil je elke seconde aan mijn zijde, maar ik weet dat ik zou instorten als ik je zou verliezen.

— Shannon Hale, Enna Burning


… fantasy is not practice for what is real—fantasy is the opiate of women.

NL: … fantasy is niet oefenen voor wat echt is fantasy is de opiaat van vrouwen.

— Shannon Hale, Austenland


Sometimes my fancy gets to floating inside me, threatening to carry me away like a leaf on a wind. Better to be a stone.

NL: Soms zweeft m’n fantasie in me… en dreigt me weg te dragen als een blad op een wind. Het is beter om een steen te zijn.

— Shannon Hale, Book of a Thousand Days


I wonder if everyone who faces death hurts like this. It’s as though for the first time I realize how much just being alive makes my body ache. But I don’t want that ache to stop.

NL: Ik vraag me af of iedereen die de dood onder ogen komt zo pijn doet. Het is alsof ik me voor het eerst realiseer hoeveel pijn mijn lichaam doet als ik gewoon leef. Maar ik wil niet dat die pijn stopt.

— Shannon Hale, Book of a Thousand Days