Scott Stabile quotes | 45 quotes van Scott Stabile

Ben je op zoek naar een Scott Stabile quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Scott Stabile quotes. Veel leesplezier!

Scott Stabile quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Scott Stabile verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Scott Stabile quotes:

There’s just as much wisdom in knowing when to keep quiet as there is in knowing when to speak up. Use your voice wisely.

NL: Er is net zoveel wijsheid in het weten wanneer je stil moet zijn als in het weten wanneer je moet spreken. Gebruik je stem verstandig.

— Scott Stabile


In my experience, it is always worth it to find the love that lives inside you. No matter how deep you have to dig sometimes.

NL: In mijn ervaring is het altijd de moeite waard om de liefde te vinden die in jou leeft. Het maakt niet uit hoe diep je soms moet graven.

— Scott Stabile


Give people a chance.

NL: Geef mensen een kans.

— Scott Stabile


Happiness is not found in a life lived for the expectations of others.Rather than seek happiness living my life to please the will of others, I will seek happiness where I know it can be found—living my life to please the will of my heart.

NL: Geluk wordt niet gevonden in een leven dat leefde voor de verwachtingen van anderen.In plaats van geluk te zoeken die mijn leven leidt om de wil van anderen te behagen, zal ik geluk zoeken waar ik weet dat het gevonden kan worden.In plaats van mijn leven te leven om de wil van mijn hart te behagen.

— Scott Stabile


Shit works out.

NL: Het komt wel goed.

— Scott Stabile


A happiness trick:do more things that make you happy, and you’ll be happy more often.

NL: Een gelukstruc: doe meer dingen die je gelukkig maken, en je zult vaker gelukkig zijn.

— Scott Stabile


There is absolutely no point in comparing ourselves to others. Everyone brings to the world exactly what they are meant to bring, and in doing so touches exactly who they are meant to touch.

NL: Het heeft absoluut geen zin onszelf met anderen te vergelijken. Iedereen brengt precies naar de wereld wat ze moeten brengen, en raakt daarbij precies aan wie ze moeten aanraken.

— Scott Stabile


No one determines your truth but you.You can’t paint your own self-portrait with someone else’s hand.

NL: Niemand bepaalt je waarheid maar jij.Je kunt je eigen zelfportret niet schilderen met iemand anders zijn hand.

— Scott Stabile


I finally stopped seeking in others everything I could only find in myself.

NL: Ik ben eindelijk gestopt met zoeken in anderen alles wat ik alleen in mezelf kon vinden.

— Scott Stabile


We can’t heal what we refuse to acknowledge.

NL: We kunnen niet genezen wat we weigeren te erkennen.

— Scott Stabile


I can’t control my feelings, but I’m learning to have a say in how much my feelings control me.

NL: Ik kan mijn gevoelens niet beheersen, maar ik leer een mening te hebben over hoeveel mijn gevoelens mij beheersen.

— Scott Stabile


Your commitment to your happiness and well-being serves our entire world in powerful ways. Stay committed.You change our world for the better by changing your world for the better.

NL: Je toewijding aan je geluk en welzijn dient onze hele wereld op krachtige manieren. Blijf toegewijd.Je verandert onze wereld ten goede door je wereld ten goede te veranderen.

— Scott Stabile


I am continually coming back to the belief that I know nothing, or that there are much deeper places to go with what I think I know. It’s liberating, actually. I don’t think the biggest questions can be answered with any certainty. I’m becoming more and more peaceful not knowing.

NL: Ik kom voortdurend terug naar het geloof dat ik niets weet, of dat er veel diepere plaatsen zijn om naar toe te gaan met wat ik denk dat ik weet. Het is bevrijdend, eigenlijk. Ik denk niet dat de grootste vragen met enige zekerheid kunnen worden beantwoord. Ik word steeds rustiger zonder het te weten.

— Scott Stabile


When some things don’t work out, other things do.Some of life’s most memorable and fun experiences happen precisely because things don’t go as planned.

NL: Wanneer sommige dingen niet werken, andere dingen doen.Sommige van het leven…memorabele en leuke ervaringen gebeuren precies omdat dingen niet gaan zoals gepland.

— Scott Stabile


Rather than seek happiness living my life to please the will of others, I will seek happiness where I know it can be found – living my life to please the will of my heart.

NL: In plaats van geluk te zoeken om mijn leven te leven om de wil van anderen te behagen, zal ik geluk zoeken waar ik weet dat het gevonden kan worden – mijn leven leiden om de wil van mijn hart te behagen.

— Scott Stabile


Don’t waste mirror time criticizing your appearance when you could be spending it complementing the one person who has seen you through all of life’s challenges and will get you through all that’s coming. that reflection of yours deserves nothing but praise, for as long as you’re able to look in the mirror and see the it.

NL: Verspil geen spiegeltijd kritiek op je uiterlijk wanneer je zou kunnen besteden aan de aanvulling van de ene persoon die u heeft gezien door alle uitdagingen van het leven en zal u door al dat komen. Die reflectie van jou verdient niets dan lof, zolang je in de spiegel kunt kijken en het kunt zien.

— Scott Stabile


You have what you need to be happy.

NL: Je hebt wat je nodig hebt om gelukkig te zijn.

— Scott Stabile


I’ve finally figured out a way to stand strong on my own.

NL: Ik heb eindelijk een manier gevonden om sterk te staan op mijn eigen.

— Scott Stabile


I looked at my life and for the first time felt like I could hold it all. That I didn’t need to let go of anything in order to be whole. That even those things I’d been clinging to had a place in my freedom. That every single thing played its role.

NL: Ik keek naar mijn leven en voor het eerst voelde het alsof ik alles kon vasthouden. Dat ik niets los hoefde te laten om heel te zijn. Dat zelfs die dingen waar ik me aan vastklampte een plaats in mijn vrijheid hadden. Dat elk ding zijn rol speelde.

— Scott Stabile


One of the most empowering things about being human is the fact that a single choice can change the entire direction of our lives. What are you choosing for yourself?

NL: Een van de meest krachtige dingen over mens zijn is het feit dat één enkele keuze de hele richting van ons leven kan veranderen. Wat kies je voor jezelf?

— Scott Stabile


To all the friends out there struggling while so many are celebrating right now, please know that you are not alone, and you are so loved. I hold you in my heart and send you extra support and love these days, and all the light I know how to muster. I love you.

NL: Aan alle vrienden die worstelen terwijl zo velen het nu vieren, weet alsjeblieft dat je niet alleen bent, en je bent zo geliefd. Ik hou je in mijn hart en stuur je extra steun en liefde dezer dagen, en al het licht dat ik kan verzamelen. Ik hou van je.

— Scott Stabile


I was still water, held by my surroundings.I am now a river, carving my own path.

NL: Ik was nog steeds water, vastgehouden door mijn omgeving.Ik ben nu een rivier, het snijden van mijn eigen pad.

— Scott Stabile


Making someone responsible for your misery also makes them responsible for your happiness. Why give that power to anyone but yourself?

NL: Iemand verantwoordelijk maken voor je ellende maakt hen ook verantwoordelijk voor je geluk. Waarom geef je die macht aan iemand anders dan jezelf?

— Scott Stabile


We decide how much we want our past to be a part of our present.I stopped inviting the past into my life.It took the hint and stopped showing up.

NL: We beslissen hoe graag we willen dat ons verleden deel uitmaakt van ons heden.Ik stopte met het uitnodigen van het verleden in mijn leven.Het nam de hint en kwam niet meer opdagen.

— Scott Stabile


I stayed, to love you.I left, to love myself.

NL: Ik bleef, om van je te houden. Ik ging weg, om van mezelf te houden.

— Scott Stabile


When we open ourselves up to feeling, we can’t only open ourselves up to feeling certain things. The same is true when we shut ourselves down. The walls that guard against sadness also guard against happiness.

NL: Als we ons openstellen voor gevoel, kunnen we ons niet alleen openstellen voor het voelen van bepaalde dingen. Hetzelfde geldt wanneer we onszelf sluiten. De muren die waken tegen verdriet beschermen ook tegen geluk.

— Scott Stabile


We are powerful beyond measure,and we must stand powerfully in the face of injustice and hate.United.

NL: We zijn machtig en we moeten krachtig staan tegenover onrecht en haat, verenigd.

— Scott Stabile


How much longer until we finally figure out how to be with one another?How many times do we have to play out this pain?I’m ready for something different.Aren’t you.

NL: Hoe lang nog voordat we eindelijk weten hoe we met elkaar kunnen zijn?Hoe vaak moeten we deze pijn nog uitspelen?Ik ben klaar voor iets anders.

— Scott Stabile


As much as I love to see the sun setting behind a city skyline,and to feel the pure majesty of a wild river or soaring mountain,and to fade, then disappear into a transcendent book, song or film,I am always most astounded, moved and transported by the warmthand kindness of a loving person. Always.

NL: Hoe graag ik ook de zon zie ondergaan achter een skyline van de stad, en de pure majesteit van een wilde rivier of stijgende berg te voelen, en te vervagen, dan te verdwijnen in een transcendent boek, lied of film, Ik ben altijd het meest verbaasd, bewogen en vervoerd door de warmte en vriendelijkheid van een liefhebbend persoon. Altijd.

— Scott Stabile


You change our world for the better by changing our world for the better.

NL: Je verandert onze wereld ten goede door onze wereld ten goede te veranderen.

— Scott Stabile


If only I could spend all my days surrounded by people brave enough to open their hearts for real.

NL: Kon ik maar al mijn dagen doorbrengen omringd door mensen die dapper genoeg waren om hun harten echt te openen.

— Scott Stabile


Be a person who gives a shit about other people.

NL: Wees iemand die iets geeft om andere mensen.

— Scott Stabile


If people aren’t able to see your magnificence that’s their loss, not yours.

NL: Als mensen jouw pracht niet kunnen zien, is dat hun verlies, niet de jouwe.

— Scott Stabile


Who are you not to be yourself?

NL: Wie ben jij om jezelf niet te zijn?

— Scott Stabile


Today is the perfect day to do something daring. Like just be yourself, for instance.

NL: Vandaag is de perfecte dag om iets gewaagds te doen. Zoals jezelf zijn, bijvoorbeeld.

— Scott Stabile


I can’t tell you anything about yourself you don’t already know…WAIT…unless you don’t know you’re an incredibly freaking amazing person with boundless gifts to share…then I can tell you that.

NL: Ik kan je niets vertellen over jezelf weet je niet al…WAIT…tenzij je niet weet dat je een ongelooflijk freaking verbazingwekkende persoon met grenzeloze geschenken te delen…dan kan ik je dat vertellen.

— Scott Stabile


If you can’t forget about all the great pains you’ve endured, as many of us can’t, at least take some time to celebrate the fact that you’ve somehow kept going, in spite of it all. And you’ve certainly kept growing, because of it all.

NL: Als je niet kunt vergeten over alle grote pijnen die je hebt doorstaan, zoals velen van ons kunnen. Neem tenminste wat tijd om het feit te vieren dat je een of andere manier bleef gaan, in weerwil van alles. En je bent zeker blijven groeien, vanwege alles.

— Scott Stabile


She felt wild and unruly, determined and free.

NL: Ze voelde zich wild en onhandelbaar, vastberaden en vrij.

— Scott Stabile


Don’t let the lies that darken our world keep you from living within your truth.

NL: Laat de leugens die onze wereld verduisteren je niet weerhouden om in je waarheid te leven.

— Scott Stabile


We all get in a funk sometimes.It doesn’t mean you’re failing, or ungrateful, or stupid, or lost. It means you’re human.The Funk happens. For all of us. We can’t be happy all the time. We don’t need to be.

NL: We krijgen allemaal soms een funk.Het betekent niet dat je faalt, of ondankbaar, of dom, of verloren. Het betekent dat je menselijk bent. De Funk gebeurt. Voor ons allemaal. We kunnen niet altijd gelukkig zijn. Dat hoeven we niet te zijn.

— Scott Stabile


Anger gets me going.Hope sustains me.

NL: Woede zet me aan de gang. Hope ondersteunt me.

— Scott Stabile


He lifted himself out of the darkness of his fears, into a bright new world of possibility.

NL: Hij tilde zichzelf op uit de duisternis van zijn angsten, in een heldere nieuwe wereld van mogelijkheden.

— Scott Stabile


beneath the pain of your fears, wild and ready, lives your truth, the essence of your singular beauty, hoping, waiting for you to set it free.

NL: onder de pijn van je angsten, wild en klaar, leeft je waarheid, de essentie van je bijzondere schoonheid, hopend, wachtend op je om het te bevrijden.

— Scott Stabile


He knew his words could not convey the impossible love he felt for her, so he held her stare and hoped (prayed!) she would understand the immensity of it all.

NL: Hij wist dat zijn woorden niet de onmogelijke liefde konden overbrengen die hij voor haar voelde, dus hield hij haar blik vast en hoopte (gebed!) Ze zou de immensiteit van alles begrijpen.

— Scott Stabile


She shot out of her seat, tired of waiting, at last ready to create her future.

NL: Ze schoot uit haar stoel, moe van het wachten, eindelijk klaar om haar toekomst te creëren.

— Scott Stabile