Sarah Mayberry quotes | 22 quotes van Sarah Mayberry

Ben je op zoek naar een Sarah Mayberry quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Sarah Mayberry quotes. Veel leesplezier!

Sarah Mayberry quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Sarah Mayberry verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Sarah Mayberry quotes:

She was an idiot. An adorable, gorgeous, feisty, funny, sweet, sexy idiot.

NL: Ze was een idioot. Een schattige, prachtige, pittige, grappige, lieve, sexy idioot.

— Sarah Mayberry, Her Best Friend


You realise you’re going to owe me dinner after this, right?”“How does McDonald’s sound?”“Inadequate.

NL: Je realiseert je dat je me na dit diner nog wat verschuldigd bent, toch?

— Sarah Mayberry, Her Best Friend


If I let you go are you going to hit me again?”“What do you think?”“Then I’m not going to let you go.

NL: Als ik je laat gaan, ga je me weer slaan?En wat denk je ervan?En dan laat ik je niet gaan.

— Sarah Mayberry, Her Best Friend


Put me down, I’m too heavy.”“You’re small enough to fit in my pocket.

NL: Zet me neer, ik ben te zwaar.Je bent klein genoeg om in mijn zak te passen.

— Sarah Mayberry, The Last Goodbye


She didn’t sound overjoyed. She didn’t sound even slightly joyed.

NL: Ze klonk niet blij. Ze klonk niet eens een beetje blij.

— Sarah Mayberry, Can’t Get Enough


He couldn’t just come right out with it, could he? No, that would scare her off. He had to be subtle, build up to it. Explain himself. “I love you.” Of course, straight to the point was also an effective strategy.

NL: Hij kon het niet zomaar zeggen, hè? Nee, dat zou haar afschrikken. Hij moest subtiel zijn, opbouwen. Verklaar zichzelf. Natuurlijk, recht naar het punt was ook een effectieve strategie.

— Sarah Mayberry, Can’t Get Enough


I love you. I love you. I love you. Always have, probably always will. Happy?” she said.He stopped when he was standing mere inches away. Reaching out, he captured her face in his hands and smoothed his thumbs across her cheekbones to clear her tears.“You have no idea how relieved I am to hear you say that,” he said.

NL: Ik hou van je. Ik hou van je. Ik hou van je. Dat is altijd zo geweest, dat zal waarschijnlijk altijd zo blijven. Happy?Ze zei.Hij stopte toen hij slechts centimeter weg stond. Reaching out, hij nam haar gezicht in zijn handen en gladte zijn duimen over haar jukbeenderen om haar tranen te zuiveren.

— Sarah Mayberry, Anything for You


Three Denises wobbled in front of her, all of them watching her with fond concern. “You’re a sweetie. I appreciate you cheering me on from the sidelines. But I think I need to go to the bathroom now and throw up.

NL: Drie Denises wiebelden voor haar, ze keken allemaal met bezorgdheid naar haar. Je bent een schatje. Ik waardeer het dat je me vanaf de zijlijn aanroept. Maar ik denk dat ik nu naar de wc moet gaan en overgeven.

— Sarah Mayberry, Her Best Friend


Just leave me alone, I want to be alone,” she said when Jack tried to open the car door. She hit the lock, and wound the window up. Since the roof was down, it was a fairly pointless exercise.

NL: Laat me met rust, ik wil alleen zijn, ze zei toen Jack probeerde om de auto deur te openen. Ze raakte het slot en verwondde het raam. Omdat het dak naar beneden was, was het een vrij nutteloze oefening.

— Sarah Mayberry, Can’t Get Enough


Forgive me for being the stupidest man on the planet?”“Careful. You’re talking about the man I love.

NL: Vergeef me dat ik de domste man op aarde ben? Je hebt het over de man van wie ik hou.

— Sarah Mayberry, Her Secret Fling


New hair, new clothes-the classic relationship break-up makeover,” Jake said. breaking up with Sam. He just didn’t know it.

NL: Nieuw haar, nieuwe kleren-de klassieke relatie uit elkaar make-up,” zei Jake. Het uitmaken met Sam. Hij wist het gewoon niet.

— Sarah Mayberry, Anything for You


Excuse me, your attention please.” He waited until the whole floor had stopped what it was doing and turned to face him. For a split second his impulse control kicked in, but by then his mouth was fully engaged. “For the record, Claire Marsden and I are not having sex.

NL: Excuseer me, uw aandacht alstublieft.Hij wachtte totdat de hele verdieping had gestopt wat het deed en draaide zich om om hem te confronteren. Voor een fractie van een seconde schopte zijn impuls controle in, maar tegen die tijd was zijn mond volledig bezet. Claire Marsden en ik hebben geen seks.

— Sarah Mayberry, Can’t Get Enough


Don’t freak out, I’m getting into the bed,” he said.

NL: Maak je niet druk, ik ga het bed in, zei hij.

— Sarah Mayberry, Her Secret Fling


Sadly, however, the sight of her generous D cups no longer sparked an ounce of interest from Little Sam, the man in charge of social activities.

NL: Helaas heeft de aanblik van haar royale D-bekers niet langer een ounce van belangstelling gewekt van Little Sam, de man die verantwoordelijk is voor sociale activiteiten.

— Sarah Mayberry, Anything for You


Suddenly he caught his reflection in the mirror behind her. His face was twisted into a dark scowl, and he was standing there naked, with a boner, and another man’s business card in his hand.He looked like a dick.

NL: Plotseling zag hij zijn spiegelbeeld in de spiegel achter haar. Zijn gezicht werd verdraaid in een donkere scowl, en hij stond daar naakt, met een stijve, en een andere man zijn visitekaartje in zijn hand.Hij zag eruit als een lul.

— Sarah Mayberry, Cruise Control


He foll0wed her as she crossed to the four-station apparatus. His attention was glued to her butt the whole way. realizing what he was doing, he snapped his gaze away and checked to make sure no one had noticed.Nope. They were all too busy staring at Jamie’s butt.

NL: Hij vertelde haar toen ze overstapte naar het vier-station apparaat. Zijn aandacht werd de hele tijd aan haar kont geplakt. Hij realiseerde zich wat hij deed, hij sneed zijn blik weg en controleerde om ervoor te zorgen dat niemand het had gemerkt.Nee. Ze waren te druk met naar Jamie’s kont staren.

— Sarah Mayberry, Below the Belt


Later she would think about how he’d snuck up on her so silently. The man was on crutches – what was he, a ninja or something?

NL: Later zou ze denken aan hoe hij haar zo stil beslopen had. De man was op krukken – wat was hij, een ninja of zoiets?

— Sarah Mayberry, Burning Up


Poppy: What makes you think I’m having dinner with you?Jake: Because you can’t sit in your room and eat ice cream and chips two nights in a row. You’ll get scurvy. You need vitamin C.

NL: Poppy: Waarom denk je dat ik met je ga eten?Jake: Omdat je niet in je kamer kunt zitten en ijs en chips twee nachten achter elkaar kunt eten. Je krijgt scheurbuik. Je hebt vitamine C nodig.

— Sarah Mayberry, Her Secret Fling


I’m not too heavy?” she asked. He had just come off crutches, after all.Sophie, you’re practically a midget,” he reminded her.

NL: Ben ik niet te zwaar? Ze vroeg het. Hij was net van krukken afgekomen.Sophie, je bent bijna een dwerg,” herinnerde hij haar eraan.

— Sarah Mayberry, Burning Up


One of the best lovers in Hollywood. What would a title like that encompass exactly? she wondered. Technique? Enthusiasm? Or was it more about equipment?

NL: Een van de beste minnaars in Hollywood. Wat zou zo’n titel precies omvatten? Ze vroeg het zich af. Techniek? Enthousiasme? Of ging het meer over apparatuur?

— Sarah Mayberry, Burning Up


(Rude Scrabble)You played this game with your parents?” he asked skeptically.Yep. And Mom always won, the dirty bitch. I guess being older she’d been around more than me and Carrie,” Sophie said, extracting replacement tiles from the box. “Although I don’t know what Dad’s excuse was. lack of imagination, I guess. Your turn.

NL: Heb je dit spel gespeeld met je ouders? Hij vroeg het sceptisch. En mam won altijd, de vuile trut. Ik denk dat ze ouder was geweest dan ik en Carrie,” Sophie zei, het halen van vervangende tegels uit de doos. Ik weet niet wat papa’s excuus was. gebrek aan fantasie, denk ik. Jouw beurt.

— Sarah Mayberry, Burning Up


Lucus?”She found him on the bed in the master suite, lying with his arms crossed behind his head, glaring at the ceiling as though it had done him wrong in some way.

NL: Lucus?”Ze vond hem op het bed in de hoofdsuite, liggend met zijn armen gekruist achter zijn hoofd, starend naar het plafond alsof het hem op een of andere manier onrecht had aangedaan.

— Sarah Mayberry, Burning Up