Sarah J. Maas quotes | 23 quotes van Sarah J. Maas

Ben je op zoek naar een Sarah J. Maas quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Sarah J. Maas quotes. Veel leesplezier!

Sarah J. Maas quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Sarah J. Maas verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Sarah J. Maas quotes:

And I wondered if love was too weak a word for what he felt, what he’d done for me. For what I felt for him.

NL: En ik vroeg me af of liefde een te zwak woord was voor wat hij voelde, wat hij voor mij had gedaan. Voor wat ik voor hem voelde.

— Sarah J. Maas, A Court of Mist and Fury


I love you,’ he whispered, and kissed my brow. ‘Thorns and all.

NL: Ik hou van je, hij fluisterde en kuste mijn voorhoofd. Thorns en zo.

— Sarah J. Maas, A Court of Thorns and Roses


I threw myself into that fire, threw myself into it, into him, and let myself burn.

NL: Ik gooide mezelf in dat vuur, gooide mezelf erin, in hem, en liet mezelf branden.

— Sarah J. Maas, A Court of Thorns and Roses


The Court of Dreams.The people who knew that there was a price, and one worth paying, for that dream. The bastard- born warriors, the Illyrian half breed, the monster trapped in a beautiful body, the dreamer born into a court of nightmares…And the huntress with an artist’s soul.

NL: De Court of Dreams.De mensen die wisten dat er een prijs was, en een waard om te betalen, voor die droom. De bastaard geboren krijgers, de Illyrische half ras, het monster gevangen in een prachtig lichaam, de dromer geboren in een hof van nachtmerries…En de jager met de ziel van een kunstenaar.

— Sarah J. Maas, A Court of Mist and Fury


I love you,” I said, and stabbed him.

NL: Ik hou van je,” zei ik, en stak hem.

— Sarah J. Maas, A Court of Thorns and Roses


I’m not married,” he said softly, “because I can’t stomach the idea of marrying a woman inferior to me in mind and spirit. It would mean the death of my soul.

NL: Ik ben niet getrouwd, dus hij zei zacht, omdat ik het idee van het trouwen van een vrouw inferieur aan mij in gedachten en geest niet kan verdragen. Het zou de dood van mijn ziel betekenen.

— Sarah J. Maas, Throne of Glass


So I’m your huntress and thief?” His hands slid down to cup the backs of my knees as he said with a roguish grin, “You are my salvation, Feyre.

NL: Dus ik ben uw jageress en dief?Haar handen gleed naar beneden om de ruggen van mijn knieën te bekeren zoals hij zei met een roguïstische grijns, Jij bent mijn redding, Feyre.

— Sarah J. Maas, A Court of Mist and Fury


Say it,” I gritted out.“The High Lord of the Night Court is your mate.

NL: Zeg het maar, ik ben uitgerukt… De Hoge Heer van het Nachthof is je maat.

— Sarah J. Maas, A Court of Mist and Fury


Where is Aelin. Where is my wife?

NL: Waar is Aelin? Waar is mijn vrouw?

— Sarah J. Maas, Empire of Storms


Some things you hear with your ears. Others, you hear with your heart.

NL: Sommige dingen hoor je met je oren. Anderen hoor je met je hart.

— Sarah J. Maas, Crown of Midnight


My name is Celaena Sardothien,” she whispered, “and I will not be afraid.

NL: Mijn naam is Celaena Sardothien, fluisterde ze, “en ik zal niet bang zijn.

— Sarah J. Maas, The Assassin’s Blade


I was as unburdened as a piece of dandelion fluff, and he was the wind that stirred me about the world.

NL: Ik was zo ontlast als een stuk paardenbloemenpluim, en hij was de wind die me over de wereld roerde.

— Sarah J. Maas, A Court of Thorns and Roses


If you were going to die, I was going to die with you. I couldn’t stop thinking it over and over as you screamed, as I tried to kill her: you were my mate my mate my mate.

NL: Als je zou sterven, zou ik samen met jou sterven. Ik bleef er maar over nadenken toen je schreeuwde, toen ik haar probeerde te vermoorden: je was mijn maatje, mijn maatje.

— Sarah J. Maas, A Court of Mist and Fury


I want to take my time with you – to learn … every inch of you. And this apartment has very, very thin walls. I don’t want to have an audience” he added as he leaned down again, brushing his mouth over the cut at the base of her throat, “when I make you moan, Aelin.

NL: Ik wil mijn tijd met je nemen om te leren… elke centimeter van jullie. En dit appartement heeft zeer, zeer dunne muren. Ik wil geen publiek dat hij toegevoegd als hij leunde weer naar beneden, borstelen zijn mond over de snee aan de basis van haar keel, Als ik maak je kreunen, Aelin.

— Sarah J. Maas, Queen of Shadows


Even when this world is a forgotten whisper of dust between the stars, I will love you.

NL: Zelfs als deze wereld een vergeten fluistering van stof tussen de sterren is, zal ik van je houden.

— Sarah J. Maas, Empire of Storms


We need hope, or else we cannot endure.

NL: We hebben hoop nodig, anders kunnen we het niet verdragen.

— Sarah J. Maas, A Court of Thorns and Roses


But death was her curse and her gift, and death had been her good friend these long, long years.

NL: Maar de dood was haar vloek en haar gave, en de dood was haar goede vriendin geweest deze lange, lange jaren.

— Sarah J. Maas, Crown of Midnight


To escape death, she’d become death.

NL: Om aan de dood te ontsnappen, werd ze de dood.

— Sarah J. Maas, Crown of Midnight


Everyone sounded the same when they died.

NL: Iedereen klonk hetzelfde toen ze stierven.

— Sarah J. Maas, Crown of Midnight


She was a wolf. She was death, devourer of the worlds.

NL: Ze was een wolf. Ze was dood, verslinder van de werelden.

— Sarah J. Maas, Queen of Shadows


Cauldron save you.Mother hold you.Pass through the gates, and smell that immortal land of milk and honey.Fear no evil.Feel no pain.Go, and enter eternity.

NL: Ketel red je.Moeder houdt je vast.Ga door de poorten en ruik dat onsterfelijke land van melk en honing.Vrees geen kwaad.Voel geen pijn.Ga, en ga de eeuwigheid binnen.

— Sarah J. Maas, A Court of Thorns and Roses


When your people are lying dead around you, don’t come crying to me…

NL: Als je mensen dood om je heen liggen, kom dan niet bij me huilen…

— Sarah J. Maas, Heir of Fire


I see all of you, Rhys. And there is not one part that I do not love with everything I am.

NL: Ik zie jullie allemaal, Rhys. En er is niet één deel dat ik niet liefheb met alles wat ik ben.

— Sarah J. Maas, A Court of Wings and Ruin